αὐτῷ
Englishman's Concordance
αὐτῷ (autō) — 856 Occurrences

Matthew 1:20 PPro-DM3S
GRK: ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων Ἰωσὴφ
KJV: appeared unto him in
INT: a dream appeared to him saying Joseph

Matthew 1:24 PPro-DM3S
GRK: ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος
KJV: of the Lord had bidden him, and took
INT: as had commanded him the angel

Matthew 2:2 PPro-DM3S
GRK: ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ
KJV: are come to worship him.
INT: are come to worship him

Matthew 2:5 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπαν αὐτῷ Ἐν Βηθλεὲμ
KJV: And they said unto him, In Bethlehem
INT: moreover they said to him In Bethlehem

Matthew 2:8 PPro-DM3S
GRK: ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ
KJV: I may come and worship him also.
INT: having come might worship him

Matthew 2:11 PPro-DM3S
GRK: πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ καὶ ἀνοίξαντες
KJV: and worshipped him: and
INT: having fallen down worshipped him and having opened

Matthew 2:11 PPro-DM3S
GRK: αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα χρυσὸν
KJV: they presented unto him gifts;
INT: of them they offered to him gifts gold

Matthew 3:16 Ppro-DMS
GRK: ἰδοὺ ἠνεῴχθησαν αὐτῷ οἱ οὐρανοί
INT: behold were opened to him the heavens

Matthew 4:3 PPro-DM3S
GRK: πειράζων εἶπεν αὐτῷ Εἰ υἱὸς
KJV: came to him, he said,
INT: tempter said to him If Son

Matthew 4:6 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Εἰ υἱὸς
KJV: And saith unto him, If thou be
INT: and says to him If Son

Matthew 4:7 PPro-DM3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: said unto him, It is written
INT: Said to him Jesus

Matthew 4:8 PPro-DM3S
GRK: καὶ δείκνυσιν αὐτῷ πάσας τὰς
KJV: and sheweth him all the kingdoms
INT: and shows to him all the

Matthew 4:9 PPro-DM3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ταῦτά σοι
KJV: And saith unto him, All these things
INT: and says to him These things to you

Matthew 4:10 PPro-DM3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus unto him, Get thee hence,
INT: Then says to him Jesus

Matthew 4:10 PPro-DM3S
GRK: προσκυνήσεις καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις
KJV: God, and him only shalt thou serve.
INT: will you worship and him alone will you serve

Matthew 4:11 PPro-DM3S
GRK: καὶ διηκόνουν αὐτῷ
KJV: and ministered unto him.
INT: and ministered to him

Matthew 4:20 PPro-DM3S
GRK: δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: [their] nets, and followed him.
INT: nets they followed him

Matthew 4:22 PPro-DM3S
GRK: αὐτῶν ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: father, and followed him.
INT: of them they followed him

Matthew 4:24 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς
KJV: and they brought unto him all sick
INT: And they brought to him all

Matthew 4:25 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
KJV: there followed him great
INT: And followed him crowds great

Matthew 5:1 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ προσῆλθαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: when he was set, his disciples came
INT: him came to him the disciples

Matthew 5:39 PPro-DM3S
GRK: σου στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν
KJV: cheek, turn to him the other also.
INT: of you turn to him also the

Matthew 5:40 PPro-DM3S
GRK: λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ
KJV: coat, let him have [thy] cloke
INT: take yield to him also [your]

Matthew 7:9 PPro-DM3S
GRK: λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ
KJV: bread, will he give him a stone?
INT: a stone will he give him

Matthew 7:10 PPro-DM3S
GRK: ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ
KJV: a fish, will he give him a serpent?
INT: a serpent will he give him

Matthew 8:1 PPro-DM3S
GRK: ὄρους ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
KJV: multitudes followed him.
INT: mountain followed him crowds great

Matthew 8:2 PPro-DM3S
GRK: προσελθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων Κύριε
KJV: and worshipped him, saying,
INT: having come worshipped him saying Lord

Matthew 8:4 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, See thou tell
INT: And says to him Jesus

Matthew 8:5 PPro-DM3S
GRK: Καφαρναοὺμ προσῆλθεν αὐτῷ ἑκατόνταρχος παρακαλῶν
KJV: a centurion, beseeching him,
INT: Capernaum came to him a centurion imploring

Matthew 8:7 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἐγὼ ἐλθὼν
KJV: Jesus saith unto him, I will come
INT: And he says to him I having come

Matthew 8:15 PPro-DM3S
GRK: καὶ διηκόνει αὐτῷ
KJV: and ministered unto them.
INT: and ministered to them

Matthew 8:16 PPro-DM3S
GRK: γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζομένους πολλούς
KJV: they brought unto him many
INT: having come they brought to him possessed with demons many

Matthew 8:19 PPro-DM3S
GRK: γραμματεὺς εἶπεν αὐτῷ Διδάσκαλε ἀκολουθήσω
KJV: and said unto him, Master,
INT: scribe said to him Teacher I will follow

Matthew 8:20 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, The foxes have
INT: And says to him Jesus

Matthew 8:21 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Κύριε ἐπίτρεψόν
KJV: And another of his disciples said
INT: of him said to him Lord allow

Matthew 8:22 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
KJV: Jesus said unto him, Follow me;
INT: Jesus said to him Follow me

Matthew 8:23 PPro-DM3S
GRK: Καὶ ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ
KJV: And when he was entered into
INT: And having entered he into the

Matthew 8:23 PPro-DM3S
GRK: πλοῖον ἠκολούθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: into a ship, his disciples followed
INT: boat followed him the disciples

Matthew 8:27 PPro-DM3S
GRK: ἡ θάλασσα αὐτῷ ὑπακούουσιν
KJV: the sea obey him!
INT: the sea him obey

Matthew 8:28 PPro-DM3S
GRK: Γαδαρηνῶν ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι
KJV: there met him two
INT: Gadarenes met him two possessed by demons

Matthew 9:2 PPro-DM3S
GRK: ἰδοὺ προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ
KJV: they brought to him a man sick of the palsy,
INT: behold they brought to him a paralytic on

Matthew 9:9 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
KJV: and he saith unto him, Follow me.
INT: and says to him Follow me

Matthew 9:9 PPro-DM3S
GRK: ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
KJV: he arose, and followed him.
INT: having arisen he followed him

Matthew 9:14 PPro-DM3S
GRK: Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: came to him the disciples
INT: Then come to him the disciples

Matthew 9:18 PPro-DM3S
GRK: ἐλθὼν προσεκύνει αὐτῷ λέγων ὅτι
KJV: ruler, and worshipped him, saying,
INT: having come knelt down to him saying

Matthew 9:19 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς ἠκολούθησεν αὐτῷ καὶ οἱ
KJV: and followed him, and
INT: Jesus followed him and the

Matthew 9:27 Ppro-DMS
GRK: Ἰησοῦ ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο τυφλοὶ
INT: Jesus followed him two blind [men]

Matthew 9:28 PPro-DM3S
GRK: οἰκίαν προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί
KJV: the blind men came to him: and Jesus
INT: house came to him the blind [men]

Matthew 9:28 PPro-DM3S
GRK: ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ Ναί κύριε
KJV: this? They said unto him, Yea, Lord.
INT: to do They say to him Yes Lord

Matthew 9:32 PPro-DM3S
GRK: ἰδοὺ προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον κωφὸν
KJV: behold, they brought to him a dumb man
INT: behold they brought to him a man mute

Matthew 10:32 PPro-DM3S
GRK: κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ
KJV: men, him will I confess also
INT: also I in him before the

Matthew 11:3 PPro-DM3S
GRK: εἶπεν αὐτῷ Σὺ εἶ
KJV: And said unto him, Art thou
INT: said to him you are

Matthew 12:2 PPro-DM3S
GRK: ἰδόντες εἶπαν αὐτῷ Ἰδοὺ οἱ
KJV: [it], they said unto him, Behold,
INT: having seen said to him Behold the

Matthew 12:4 PPro-DM3S
GRK: ἐξὸν ἦν αὐτῷ φαγεῖν οὐδὲ
KJV: not lawful for him to eat, neither for
INT: lawful it was for him to eat nor

Matthew 12:15 PPro-DM3S
GRK: Καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
KJV: multitudes followed him, and he healed
INT: and followed him multitudes many

Matthew 12:22 PPro-DM3S
GRK: Τότε προσηνέχθη αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς
KJV: was brought unto him one possessed with a devil,
INT: Then was brought to him one possessed by a demon blind

Matthew 12:32 PPro-DM3S
GRK: ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς δ'
KJV: it shall be forgiven him: but
INT: of man it will be forgiven him whoever moreover

Matthew 12:32 PPro-DM3S
GRK: οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε ἐν
KJV: not be forgiven him, neither in
INT: not it will be forgiven him neither in

Matthew 12:38 PPro-DM3S
GRK: Τότε ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν
INT: Then answered to him some of the

Matthew 12:46 PPro-DM3S
GRK: ἔξω ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι
KJV: desiring to speak with him.
INT: outside seeking to him to speak

Matthew 12:47 Ppro-DMS
GRK: δέ τις αὐτῷ ἰδοὺ ἡ
INT: Then someone to him behold the

Matthew 12:48 PPro-DM3S
GRK: τῷ λέγοντι αὐτῷ Τίς ἐστιν
KJV: unto him that told him, Who
INT: to him who told him Who is

Matthew 13:10 PPro-DM3S
GRK: μαθηταὶ εἶπαν αὐτῷ Διὰ τί
KJV: and said unto him, Why
INT: disciples said to him because of why

Matthew 13:12 PPro-DM3S
GRK: ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισσευθήσεται
KJV: hath, to him shall be given,
INT: has will be given to him and he will be in abundance

Matthew 13:27 PPro-DM3S
GRK: οἰκοδεσπότου εἶπον αὐτῷ Κύριε οὐχὶ
KJV: came and said unto him, Sir, didst
INT: master of the house said to him Sir not

Matthew 13:28 PPro-DMS
GRK: δὲ δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις
KJV: said unto him, Wilt thou
INT: and [the] servants to him said do you want

Matthew 13:36 PPro-DM3S
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: the house: and his disciples came
INT: and came to him the disciples

Matthew 13:51 PPro-DM3S
GRK: πάντα λέγουσιν αὐτῷ Ναί
KJV: saith unto them, Have ye understood
INT: all They say to him Yes

Matthew 13:57 PPro-DM3S
GRK: ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ ὁ δὲ
KJV: they were offended in him. But Jesus
INT: they were offended at him But

Matthew 14:2 PPro-DM3S
GRK: ἐνεργοῦσιν ἐν αὐτῷ
KJV: do shew forth themselves in him.
INT: work in him

Matthew 14:4 PPro-DM3S
GRK: ὁ Ἰωάννης αὐτῷ Οὐκ ἔξεστίν
KJV: John said unto him, It is not
INT: John to him Not it is lawful

Matthew 14:13 PPro-DM3S
GRK: ὄχλοι ἠκολούθησαν αὐτῷ πεζῇ ἀπὸ
KJV: [thereof], they followed him on foot
INT: crowds followed him on foot from

Matthew 14:15 PPro-DM3S
GRK: γενομένης προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: evening, his disciples
INT: having come came to him this disciples

Matthew 14:17 PPro-DM3S
GRK: δὲ λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ ἔχομεν
KJV: And they say unto him, We have here
INT: moreover they say to him not We have here only

Matthew 14:28 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε εἰ
KJV: Peter answered him and said, Lord,
INT: Peter said to him master if

Matthew 14:31 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ὀλιγόπιστε εἰς
KJV: said unto him, O thou of little faith,
INT: and says to him [you] of little faith of

Matthew 14:33 PPro-DM3S
GRK: πλοίῳ προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες Ἀληθῶς
KJV: and worshipped him, saying,
INT: boat worshipped him saying Truly

Matthew 14:35 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς
KJV: and brought unto him all that were
INT: and brought to him all those who

Matthew 15:12 PPro-DM3S
GRK: μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας ὅτι
KJV: Then came his disciples, and said
INT: disciples said to him Know you that

Matthew 15:15 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Φράσον ἡμῖν
KJV: and said unto him, Declare
INT: Peter said to him Explain to us

Matthew 15:25 PPro-DM3S
GRK: ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ λέγουσα Κύριε
KJV: and worshipped him, saying,
INT: having come she worshipped him saying master

Matthew 15:30 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ
KJV: multitudes came unto him, having with
INT: And came to him crowds great

Matthew 15:33 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
KJV: And his disciples say
INT: And say to him the disciples

Matthew 16:17 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Μακάριος εἶ
KJV: and said unto him, Blessed
INT: Jesus said to him Blessed are you

Matthew 16:22 PPro-DM3S
GRK: ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων Ἵλεώς
KJV: to rebuke him, saying,
INT: began to rebuke him saying far be it

Matthew 17:12 PPro-DM3S
GRK: ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν
KJV: unto him whatsoever
INT: did to him whatever they desired

Matthew 17:14 PPro-DM3S
GRK: ὄχλον προσῆλθεν αὐτῷ ἄνθρωπος γονυπετῶν
KJV: And when they were come to
INT: crowd came to him a man kneeling down to

Matthew 17:18 PPro-DN3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: the devil; and he departed out of
INT: And rebuked him Jesus

Matthew 17:26 PPro-DM3S
GRK: ἀλλοτρίων ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Peter saith unto him, Of strangers.
INT: strangers said to him Jesus

Matthew 18:6 PPro-DM3S
GRK: ἐμέ συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ
KJV: it were better for him that
INT: me it is better for him that should be hung

Matthew 18:13 PPro-DN3S
GRK: χαίρει ἐπ' αὐτῷ μᾶλλον ἢ
KJV: more of that [sheep], than of
INT: he rejoices over it more than

Matthew 18:21 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Κύριε ποσάκις
KJV: came Peter to him, and said, Lord,
INT: Peter said to him master how often

Matthew 18:21 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀφήσω αὐτῷ ἕως ἑπτάκις
KJV: and I forgive him? till seven times?
INT: and I forgive him Up to seven times

Matthew 18:22 PPro-DM3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, I say not
INT: Says to him Jesus

Matthew 18:24 PPro-DMS
GRK: προσηνέχθη εἷς αὐτῷ ὀφειλέτης μυρίων
KJV: was brought unto him, which owed
INT: was brought one to him a debtor of ten thousand

Matthew 18:26 PPro-DM3S
GRK: δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ λέγων Μακροθύμησον
KJV: and worshipped him, saying,
INT: servant fell on his knees to him saying have patience

Matthew 18:27 PPro-DM3S
GRK: δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ
KJV: and forgave him the debt.
INT: loan forgave him

Matthew 18:28 PPro-DM3S
GRK: ὃς ὤφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια
KJV: which owed him an hundred pence:
INT: who owed him a hundred denarii

Matthew 18:32 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ λέγει αὐτῷ Δοῦλε πονηρέ
KJV: said unto him, O thou wicked
INT: of him says to him servant evil

Matthew 19:2 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί
KJV: multitudes followed him; and he healed
INT: and followed him crowds great

Matthew 19:3 PPro-DM3S
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες
KJV: also came unto him, tempting him,
INT: And came to him Pharisees testing

Matthew 19:7 PPro-DM3S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Τί οὖν
KJV: They say unto him, Why did Moses
INT: They say to him Why then

Matthew 19:10 PPro-DM3S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταί
KJV: His disciples say
INT: Say to him the disciples

Matthew 19:13 PPro-DM3S
GRK: Τότε προσηνέχθησαν αὐτῷ παιδία ἵνα
KJV: were there brought unto him little children,
INT: Then were brought to him little children that

Matthew 19:16 PPro-DM3S
GRK: εἷς προσελθὼν αὐτῷ εἶπεν Διδάσκαλε
KJV: came and said unto him, Good Master,
INT: one having come to him said Teacher

Matthew 19:17 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπεν αὐτῷ Τί με
KJV: And he said unto him, Why callest thou
INT: moreover [he] said to him Why me

Matthew 19:18 PPro-DM3S
GRK: λέγει αὐτῷ Ποίας ὁ
KJV: He saith unto him, Which?
INT: He says to him Which

Matthew 19:20 PPro-DM3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος
KJV: saith unto him, All
INT: Says to him the young man

Matthew 19:21 PPro-DM3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto him, If thou wilt
INT: Said to him Jesus

Matthew 19:27 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς
KJV: Peter and said unto him, Behold, we
INT: Peter said to him Behold we

Matthew 20:7 PPro-DM3S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι οὐδεὶς
KJV: They say unto him, Because no man
INT: They say to him Because no one

Matthew 20:20 PPro-DM3S
GRK: Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ
KJV: came to him the mother
INT: Then came to him the mother

Matthew 20:21 PPro-DM3S
GRK: θέλεις λέγει αὐτῷ Εἰπὲ ἵνα
KJV: She saith unto him, Grant
INT: do you desire She says to him Say that

Matthew 20:22 PPro-DM3S
GRK: βαπτισθῆναι λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα
KJV: They say unto him, We are able.
INT: to be baptized [with] They say to him We are able

Matthew 20:29 PPro-DM3S
GRK: Ἰεριχὼ ἠκολούθησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς
KJV: multitude followed him.
INT: Jericho followed him a crowd great

Matthew 20:33 PPro-DM3S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε ἵνα
KJV: They say unto him, Lord, that
INT: They say to him Lord that

Matthew 20:34 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: immediately their eyes
INT: and they followed him

Matthew 21:14 PPro-DM3S
GRK: Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ
KJV: the lame came to him in the temple;
INT: And came to him blind and

Matthew 21:16 PPro-DM3S
GRK: καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἀκούεις τί
KJV: And said unto him, Hearest thou what
INT: and said to him Hear you what

Matthew 21:23 PPro-DM3S
GRK: ἱερὸν προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι οἱ
KJV: came unto him as he was teaching,
INT: temple came to him [when he was] teaching the

Matthew 21:25 PPro-DM3S
GRK: οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: then believe him?
INT: not did you believe him

Matthew 21:32 PPro-DM3S
GRK: οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ οἱ δὲ
KJV: and ye believed him not: but
INT: not you did believe him however

Matthew 21:32 PPro-DM3S
GRK: πόρναι ἐπίστευσαν αὐτῷ ὑμεῖς δὲ
KJV: the harlots believed him: and ye,
INT: prostitutes believed him you moreover

Matthew 21:32 PPro-DM3S
GRK: τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ
KJV: afterward, that ye might believe him.
INT: to believe him

Matthew 21:33 PPro-DM3S
GRK: καὶ φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκεν καὶ
KJV: and hedged it round about, and
INT: and a fence it placed around and

Matthew 21:33 PPro-DM3S
GRK: ὤρυξεν ἐν αὐτῷ ληνὸν καὶ
KJV: a winepress in it, and built
INT: dug in it a winepress and

Matthew 21:41 PPro-DM3S
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς κακῶς
NAS: to Him, He will bring those wretches
KJV: They say unto him, He will miserably
INT: They say to him wretches miserably

Matthew 21:41 PPro-DM3S
GRK: οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ τοὺς καρποὺς
KJV: which shall render him the fruits in
INT: who will give to him the fruits

Matthew 22:12 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἑταῖρε πῶς
KJV: And he saith unto him, Friend, how
INT: and he says to him Friend how

Matthew 22:16 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς
KJV: they sent out unto him their
INT: And they send to him the disciples

Matthew 22:19 PPro-DM3S
GRK: δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον
KJV: And they brought unto him a penny.
INT: and they presented to him a denarius

Matthew 22:21 Ppro-DMS
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος τότε
INT: They say to him Ceasar's Then

Matthew 22:23 PPro-DM3S
GRK: ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι λέγοντες
KJV: day came to him the Sadducees, which
INT: day came to him Sadducees who say

Matthew 22:37 PPro-DM3S
GRK: δὲ ἔφη αὐτῷ Ἀγαπήσεις Κύριον
KJV: said unto him, Thou shalt love
INT: moreover he said to him You will love [the] Lord

Matthew 22:42 PPro-DM3S
GRK: ἐστιν λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ Δαυίδ
KJV: They say unto him, [The Son] of David.
INT: is he They say to him of David

Matthew 22:46 PPro-DM3S
GRK: ἐδύνατο ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον οὐδὲ
KJV: was able to answer him a word, neither
INT: was able to answer him a word nor

Matthew 23:20 PPro-DN3S
GRK: ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν
KJV: sweareth by it, and by
INT: swears by it and by

Matthew 23:21 PPro-DM3S
GRK: ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ ἐν
NAS: swears [both] by the temple and by Him who dwells within
KJV: sweareth by it, and by
INT: swears by it and by

Matthew 24:1 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς
KJV: to [him] for to shew him the buildings
INT: of him to point out to him the buildings

Matthew 24:3 PPro-DM3S
GRK: Ἐλαιῶν προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: came unto him privately,
INT: of Olives came to him the disciples

Matthew 25:21 PPro-DM3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος
KJV: His lord said
INT: said to him the master

Matthew 25:23 PPro-DM3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος
KJV: His lord said
INT: Said to him the master

Matthew 25:26 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ Πονηρὲ δοῦλε
KJV: and said unto him, [Thou] wicked
INT: of him said to him evil servant

Matthew 25:37 PPro-DM3S
GRK: τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι
KJV: answer him, saying,
INT: Then will answer him the righteous

Matthew 26:7 PPro-DM3S
GRK: προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ ἔχουσα
KJV: There came unto him a woman having
INT: came to him a woman having

Matthew 26:15 PPro-DM3S
GRK: δὲ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια
KJV: they covenanted with him for thirty
INT: moreover they appointed to him thirty pieces of silver

Matthew 26:18 PPro-DM3S
GRK: καὶ εἴπατε αὐτῷ Ὁ διδάσκαλος
KJV: and say unto him, The Master saith,
INT: and say to him The teacher

Matthew 26:22 PPro-DM3S
GRK: ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ εἷς ἕκαστος
KJV: every one of them to say
INT: they began to say to him one each

Matthew 26:24 PPro-DM3S
GRK: καλὸν ἦν αὐτῷ εἰ οὐκ
KJV: good for that man if he
INT: good were it for him if not

Matthew 26:25 PPro-DM3S
GRK: ῥαββί λέγει αὐτῷ Σὺ εἶπας
KJV: I? He said unto him, Thou hast said.
INT: Rabbi He says to him You have said

Matthew 26:33 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος εἶπεν αὐτῷ Εἰ πάντες
KJV: and said unto him, Though all
INT: Peter said to him If all

Matthew 26:34 PPro-DM3S
GRK: ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto him, Verily I say
INT: Said to him Jesus

Matthew 26:35 PPro-DM3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος
KJV: Peter said unto him, Though I
INT: Says to him Peter

Matthew 26:50 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ἑταῖρε ἐφ'
KJV: Jesus said unto him, Friend, wherefore
INT: Jesus said to him Friend for

Matthew 26:52 PPro-DM3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: said Jesus unto him, Put up again thy
INT: Then says to him Jesus

Matthew 26:58 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν
KJV: Peter followed him afar off unto
INT: Peter followed him from afar

Matthew 26:62 PPro-DM3S
GRK: ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Οὐδὲν ἀποκρίνῃ
KJV: and said unto him, Answerest thou
INT: high priest said to him Nothing answer you

Matthew 26:63 PPro-DM3S
GRK: ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ Ἐξορκίζω σε
KJV: and said unto him, I adjure
INT: high priest said to him I adjure you

Matthew 26:64 PPro-DM3S
GRK: λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, Thou hast said:
INT: Says to him Jesus

Matthew 26:69 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσῆλθεν αὐτῷ μία παιδίσκη
KJV: damsel came unto him, saying, Thou
INT: and came to him one servant girl

Matthew 27:13 PPro-DM3S
GRK: τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλᾶτος
KJV: said Pilate unto him, Hearest thou not
INT: Then says to him Pilate

Matthew 27:14 PPro-DM3S
GRK: οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ
KJV: And he answered him to never
INT: not he did answer him to not even

Matthew 27:28 PPro-DM3S
GRK: κοκκίνην περιέθηκαν αὐτῷ
KJV: him, and put on him a scarlet robe.
INT: scarlet they put around him

Matthew 27:29 PPro-DM3S
GRK: αὐτοῦ ἐνέπαιξαν αὐτῷ λέγοντες Χαῖρε
KJV: him, and mocked him, saying, Hail,
INT: him they mocked him saying Hail

Matthew 27:31 PPro-DM3S
GRK: ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν
KJV: that they had mocked him, they took
INT: when they had mocked him they took off him

Matthew 27:34 PPro-DM3S
GRK: ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν οἶνον
KJV: They gave him vinegar to drink
INT: they gave him to drink wine

Matthew 27:38 PPro-DM3S
GRK: σταυροῦνται σὺν αὐτῷ δύο λῃσταί
KJV: crucified with him, one on
INT: are crucified with him two robbers

Matthew 27:44 PPro-DM3S
GRK: συσταυρωθέντες σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
KJV: with him, cast the same in his teeth.
INT: having been crucified with him insulted him

Matthew 27:55 PPro-DM3S
GRK: Γαλιλαίας διακονοῦσαι αὐτῷ
KJV: Galilee, ministering unto him:
INT: Galilee ministering to him

Matthew 28:9 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ
KJV: and held him by the feet,
INT: and worshipped him

Mark 1:13 PPro-DM3S
GRK: ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ
KJV: the angels ministered unto him.
INT: angels ministered to him

Mark 1:18 PPro-DM3S
GRK: δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ
KJV: they forsook their nets,
INT: nets they followed him

Mark 1:25 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: rebuked him, saying,
INT: And rebuked him Jesus

Mark 1:27 PPro-DM3S
GRK: καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ
NAS: that they debated among themselves, saying,
KJV: among themselves, saying,
INT: and they obey him

Mark 1:30 PPro-DM3S
GRK: εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ αὐτῆς
KJV: anon they tell him of her.
INT: immediately they speak to him about her

Mark 1:37 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι Πάντες
KJV: him, they said unto him, All
INT: also they say to him Everyone

Mark 1:40 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγων αὐτῷ ὅτι Ἐὰν
KJV: and kneeling down to him, and saying
INT: and saying to him If

Mark 1:41 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Θέλω καθαρίσθητι
KJV: saith unto him, I will;
INT: and says to him I will be you cleansed

Mark 1:43 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ εὐθὺς ἐξέβαλεν
KJV: he straitly charged him, and forthwith
INT: And having warned him immediately he sent away

Mark 1:44 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ὅρα μηδενὶ
KJV: And saith unto him, See thou say
INT: And says to him See nothing

Mark 2:4 PPro-DM3S
GRK: δυνάμενοι προσενέγκαι αὐτῷ διὰ τὸν
KJV: not come nigh unto him for the press,
INT: being able to come near to him on account of the

Mark 2:14 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἀκολούθει μοι
KJV: and said unto him, Follow me.
INT: and says to him Follow me

Mark 2:14 PPro-DM3S
GRK: ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ
KJV: he arose and followed him.
INT: having arisen he followed him

Mark 2:15 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ
KJV: and they followed him.
INT: and they followed him

Mark 2:18 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διὰ τί
KJV: and say unto him, Why do the disciples
INT: and say to him because of why

Mark 2:24 PPro-DM3S
GRK: Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ Ἴδε τί
KJV: said unto him, Behold,
INT: Pharisees said to him Behold why

Mark 2:26 PPro-DM3S
GRK: τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσιν
KJV: to them which were with him?
INT: to those who with him were

Mark 3:9 PPro-DM3S
GRK: πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ διὰ τὸν
KJV: should wait on him because
INT: a boat might wait upon him on account of the

Mark 3:10 PPro-DM3S
GRK: ὥστε ἐπιπίπτειν αὐτῷ ἵνα αὐτοῦ
KJV: they pressed upon him for to
INT: so that they pressed upon him that him

Mark 3:11 PPro-DM3S
GRK: ἐθεώρουν προσέπιπτον αὐτῷ καὶ ἔκραζον
KJV: him, fell down before him, and cried,
INT: they beheld fell down before him and cried

Mark 3:32 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἰδοὺ ἡ
KJV: and they said unto him, Behold, thy
INT: and they said to him Behold the

Mark 4:25 PPro-DM3S
GRK: ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ ὃς
KJV: hath, to him shall be given:
INT: may have will be given to him and he who

Mark 4:38 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οὐ
KJV: and say unto him, Master, carest
INT: and say to him Teacher not

Mark 4:41 PPro-DM3S
GRK: θάλασσα ὑπακούει αὐτῷ
KJV: the sea obey him?
INT: sea obey him

Mark 5:2 PPro-DM3S
GRK: εὐθὺς ὑπήντησεν αὐτῷ ἐκ τῶν
KJV: there met him out of
INT: immediately met him out of the

Mark 5:6 PPro-AM3S
GRK: καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ
KJV: and worshipped him,
INT: and fell on his knees before him

Mark 5:8 PPro-DM3S
GRK: ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ
KJV: For he said unto him, Come out of
INT: he was saying indeed to him You come forth the

Mark 5:9 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Λεγιὼν ὄνομά
INT: And saying he answered Legion [is] name

Mark 5:19 PPro-DM3S
GRK: ἀλλὰ λέγει αὐτῷ Ὕπαγε εἰς
KJV: but saith unto him, Go home
INT: but says to him Go to

Mark 5:20 PPro-DM3S
GRK: ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus had done for him: and all
INT: how much had done for him Jesus

Mark 5:24 PPro-DM3S
GRK: Καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς
KJV: people followed him, and thronged
INT: and followed him a crowd great

Mark 5:31 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: And his disciples said
INT: And said to him the disciples

Mark 5:33 PPro-DM3S
GRK: καὶ προσέπεσεν αὐτῷ καὶ εἶπεν
KJV: and fell down before him, and told
INT: and fell down before him and told

Mark 5:33 PPro-DM3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν
KJV: and told him all the truth.
INT: and told him all the

Mark 6:1 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: country; and his disciples follow
INT: and follow him the disciples

Mark 6:3 PPro-DM3S
GRK: ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ
KJV: they were offended at him.
INT: they took offense at him

Mark 6:14 PPro-DM3S
GRK: δυνάμεις ἐν αὐτῷ
KJV: do shew forth themselves in him.
INT: miraculous powers in him

Mark 6:19 PPro-DM3S
GRK: Ἡρῳδιὰς ἐνεῖχεν αὐτῷ καὶ ἤθελεν
KJV: had a quarrel against him, and
INT: Herodias held it against him and wished

Mark 6:30 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ πάντα ὅσα
KJV: and told him all things, both
INT: and they related to him all things what

Mark 6:35 PPro-DM3S
GRK: γενομένης προσελθόντες αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: now far spent, his disciples came
INT: [it] being having come to him the disciples

Mark 6:37 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἀπελθόντες ἀγοράσωμεν
KJV: they say unto him, Shall we go
INT: And they say to him Having gone shall we buy

Mark 7:28 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ναί κύριε
KJV: and said unto him, Yes, Lord:
INT: and says to him Yes Lord

Mark 7:32 PPro-DM3S
GRK: Καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν καὶ
KJV: they bring unto him one that was deaf,
INT: And they bring to him a deaf man and

Mark 7:32 PPro-DM3S
GRK: ἵνα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα
KJV: put his hand upon him.
INT: that he might lay on him the hand

Mark 7:34 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Ἐφφαθά ὅ
KJV: saith unto him, Ephphatha,
INT: and says to him Ephphatha that

Mark 8:4 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: And his disciples answered
INT: And answered him the disciples

Mark 8:11 PPro-DM3S
GRK: ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ ζητοῦντες παρ'
KJV: began to question with him, seeking of
INT: began to dispute with him seeking from

Mark 8:19 PPro-DM3S
GRK: ἤρατε λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα
KJV: took ye up? They say unto him, Twelve.
INT: took you up They say to him Twelve

Mark 8:20 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἑπτά
INT: And said they Seven

Mark 8:22 PPro-DM3S
GRK: Καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλὸν καὶ
KJV: a blind man unto him, and
INT: and they bring to him a blind [man] and

Mark 8:23 PPro-DM3S
GRK: τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα αὐτόν
KJV: his hands upon him, he asked
INT: the hands upon him he asked him

Mark 8:28 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπαν αὐτῷ λέγοντες ὅτι
INT: moreover they told him him saying

Mark 8:29 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ
KJV: answereth and saith unto him, Thou art
INT: Peter says to him you are

Mark 8:32 PPro-DM3S
GRK: ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
KJV: and began to rebuke him.
INT: began to rebuke him

Mark 9:13 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἤθελον
KJV: they have done unto him whatsoever
INT: and they did to him whatever they desired

Mark 9:17 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀπεκρίθη αὐτῷ εἷς ἐκ
INT: And answering one him one out of

Mark 9:21 PPro-DM3S
GRK: τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ὁ δὲ
KJV: this came unto him? And he said,
INT: this has been with him and

Mark 9:23 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τό Εἰ
KJV: Jesus said unto him, If thou canst
INT: Jesus said to him If

Mark 9:25 PPro-DN3S
GRK: ἀκαθάρτῳ λέγων αὐτῷ Τὸ ἄλαλον
KJV: saying unto him, [Thou] dumb
INT: unclean saying to it mute

Mark 9:38 PPro-DM3S
GRK: Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰωάννης
KJV: John answered him, saying, Master,
INT: answered him John

Mark 9:42 PPro-DM3S
GRK: καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον εἰ
KJV: it is better for him that a millstone
INT: better it is for him rather if

Mark 10:13 PPro-DM3S
GRK: Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία ἵνα
KJV: young children to him, that
INT: And they brought to him little children that

Mark 10:18 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Τί με
KJV: Jesus said unto him, Why callest thou
INT: Jesus said to him Why me

Mark 10:20 PPro-DM3S
GRK: δὲ ἔφη αὐτῷ Διδάσκαλε ταῦτα
KJV: and said unto him, Master,
INT: moreover he said to him Teacher these

Mark 10:21 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς ἐμβλέψας αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτὸν
KJV: Jesus beholding him loved him,
INT: Jesus having looked upon him loved him

Mark 10:21 PPro-DM3S
GRK: καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἕν σε
KJV: and said unto him, One thing thou
INT: and said to him One thing to you

Mark 10:28 PPro-DM3S
GRK: ὁ Πέτρος αὐτῷ Ἰδοὺ ἡμεῖς
KJV: began to say unto him, Lo, we
INT: Peter to him Behold we

Mark 10:32 PPro-DM3S
GRK: τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν
KJV: what things should happen unto him,
INT: the things which were about to him to happen

Mark 10:34 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ ἐμπτύσουσιν
KJV: they shall mock him, and
INT: And they will mock him and will spit upon

Mark 10:34 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν
KJV: shall scourge him, and
INT: and will spit upon him and will flog

Mark 10:35 PPro-DM3S
GRK: Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ
KJV: come unto him, saying,
INT: And come up to him James and

Mark 10:35 PPro-DM3S
GRK: Ζεβεδαίου λέγοντες αὐτῷ Διδάσκαλε θέλομεν
INT: of Zebedee saying to him Teacher we desire

Mark 10:37 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπαν αὐτῷ Δὸς ἡμῖν
KJV: They said unto him, Grant unto us
INT: and he said to him Give to us

Mark 10:39 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπαν αὐτῷ Δυνάμεθα ὁ
KJV: And they said unto him, We can. And
INT: moreover they said to him We are able

Mark 10:48 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοὶ ἵνα
KJV: charged him that
INT: And rebuked him many that

Mark 10:49 PPro-DM3S
GRK: τυφλὸν λέγοντες αὐτῷ Θάρσει ἔγειρε
KJV: saying unto him, Be of good comfort,
INT: blind [man] saying to him Take courage rise up

Mark 10:51 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: answered and said unto him, What wilt
INT: And having answered him Jesus

Mark 10:51 PPro-DM3S
GRK: τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ ραββουνι ἵνα
KJV: said unto him, Lord,
INT: [the] blind [man] said to him Rabboni that

Mark 10:52 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Ὕπαγε ἡ
KJV: Jesus said unto him, Go thy way; thy
INT: Jesus said to him Go the

Mark 10:52 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ἐν τῇ
INT: and followed him on the

Mark 11:7 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐπιβάλλουσιν αὐτῷ τὰ ἱμάτια
KJV: and cast their garments on
INT: And they cast upon it the cloaks

Mark 11:21 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος λέγει αὐτῷ ῥαββί ἴδε
KJV: saith unto him, Master,
INT: Peter says to him Rabbi look

Mark 11:23 PPro-DM3S
GRK: γίνεται ἔσται αὐτῷ
KJV: shall come to pass; he shall have
INT: takes place it will be done for him

Mark 11:28 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἔλεγον αὐτῷ Ἐν ποίᾳ
KJV: And say unto him, By what
INT: and they say to him By what

Mark 11:31 PPro-DM3S
GRK: οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ
KJV: not believe him?
INT: not did you believe him

Mark 12:14 PPro-DM3S
GRK: ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε οἴδαμεν
KJV: they say unto him, Master,
INT: having come they say to him Teacher we know

Mark 12:16 PPro-DM3S
GRK: δὲ εἶπαν αὐτῷ Καίσαρος
KJV: And they said unto him, Caesar's.
INT: and they said to him Ceasar's

Mark 12:17 PPro-DM3S
GRK: ἐξεθαύμαζον ἐπ' αὐτῷ
KJV: said unto them, Render
INT: they marveled at him

Mark 12:26 PPro-DM3S
GRK: πῶς εἶπεν αὐτῷ ὁ θεὸς
KJV: God spake unto him, saying, I
INT: how spoke to him God

Mark 12:32 PPro-DM3S
GRK: καὶ Εἶπεν αὐτῷ ὁ γραμματεύς
KJV: said unto him, Well,
INT: and said to him the scribe

Mark 12:34 PPro-DM3S
GRK: ἀπεκρίθη εἶπεν αὐτῷ Οὐ μακρὰν
KJV: he said unto him, Thou art
INT: he answered said to him Not far

Mark 13:1 PPro-DM3S
GRK: ἱεροῦ λέγει αὐτῷ εἷς τῶν
KJV: the temple, one of his disciples saith
INT: temple says to him one of the

Mark 13:2 PPro-DM3S
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ Βλέπεις ταύτας
KJV: said unto him, Seest thou
INT: Jesus said to him See you these

Mark 14:11 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
KJV: promised to give him money. And
INT: and promised him money to give

Mark 14:12 PPro-DM3S
GRK: ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ
KJV: the passover, his disciples
INT: they sacrificed say to him the disciples

Mark 14:13 PPro-DM3S
GRK: βαστάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ
KJV: of water: follow him.
INT: carrying follow him

Mark 14:19 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς κατὰ
KJV: and to say unto him one by one,
INT: and to say to him one by

Mark 14:21 PPro-DM3S
GRK: παραδίδοται καλὸν αὐτῷ εἰ οὐκ
KJV: man if he had never
INT: is betrayed better for him [it were] if never

Mark 14:29 PPro-DM3S
GRK: Πέτρος ἔφη αὐτῷ Εἰ καὶ
KJV: Peter said unto him, Although all
INT: Peter said to him if Even

Mark 14:30 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus saith unto him, Verily I say
INT: And says to him Jesus

Mark 14:40 PPro-DM3S
GRK: τί ἀποκριθῶσιν αὐτῷ
KJV: what to answer him.
INT: what they should answer him

Mark 14:45 PPro-DM3S
GRK: εὐθὺς προσελθὼν αὐτῷ λέγει ῥαββί
KJV: straightway to him, and saith,
INT: immediately having come up to him he says Rabbi

Mark 14:46 PPro-DM3S
GRK: τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ ἐκράτησαν
KJV: And they laid their hands on
INT: the hands on him and seized

Mark 14:51 PPro-DM3S
GRK: τις συνηκολούθει αὐτῷ περιβεβλημένος σινδόνα
KJV: And there followed him a certain
INT: certain was following him having cast a linen cloth

Mark 14:54 PPro-DM3S
GRK: μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω
KJV: Peter followed him afar off,
INT: afar off followed him as far as within

Mark 14:61 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγει αὐτῷ Σὺ εἶ
KJV: and said unto him, Art thou
INT: and says to him You are

Mark 14:65 PPro-DM3S
GRK: τινες ἐμπτύειν αὐτῷ καὶ περικαλύπτειν
KJV: began to spit on him, and to cover
INT: some to spit upon him and to cover up

Mark 14:65 PPro-DM3S
GRK: καὶ λέγειν αὐτῷ Προφήτευσον καὶ
KJV: and to say unto him, Prophesy: and
INT: and to say to him Prophesy and

Mark 14:67 PPro-DM3S
GRK: θερμαινόμενον ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει Καὶ
KJV: she looked upon him, and said,
INT: warming himself having looked at him says And

Mark 14:72 PPro-DM3S
GRK: ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus said unto him, Before
INT: that said to him Jesus

Mark 15:2 PPro-DM3S
GRK: δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ λέγει Σὺ
KJV: said unto him, Thou
INT: and having answered to him he says you

Mark 15:17 PPro-DM3S
GRK: καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον
KJV: and put it about his [head],
INT: and placed on him having twisted together [it] thorn

Mark 15:19 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐνέπτυον αὐτῷ καὶ τιθέντες
KJV: and did spit upon him, and bowing
INT: and spat on him and bending

Mark 15:19 PPro-DM3S
GRK: γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ
KJV: [their] knees worshipped him.
INT: knees knelt down to him

Mark 15:20 PPro-DM3S
GRK: ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ ἐξέδυσαν αὐτὸν
KJV: they had mocked him, they took off
INT: when they had mocked him they took off him

Mark 15:23 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον οἶνον
KJV: And they gave him to drink wine
INT: And they gave him mixed with gall wine

Mark 15:27 PPro-DM3S
GRK: Καὶ σὺν αὐτῷ σταυροῦσιν δύο
KJV: And with him they crucify two
INT: And with him they crucify two

Mark 15:32 PPro-DM3S
GRK: συνεσταυρωμένοι σὺν αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν
KJV: they that were crucified with him reviled
INT: were crucified with him insulted him

Mark 15:41 PPro-DM3S
GRK: Γαλιλαίᾳ ἠκολούθουν αὐτῷ καὶ διηκόνουν
KJV: Galilee, followed him, and ministered
INT: Galilee followed him and ministered

Mark 15:41 PPro-DM3S
GRK: καὶ διηκόνουν αὐτῷ καὶ ἄλλαι
KJV: and ministered unto him;) and many
INT: and ministered to him and other

Mark 15:41 PPro-DM3S
GRK: αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἰεροσόλυμα
KJV: came up with him unto
INT: the [ones] having come up with him to Jerusalem

Luke 1:5 PPro-DM3S
GRK: καὶ γυνὴ αὐτῷ ἐκ τῶν
KJV: of Abia: and his wife [was] of
INT: and wife of him of the

Luke 1:11 PPro-DM3S
GRK: ὤφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου
KJV: there appeared unto him an angel
INT: appeared moreover to him an angel of [the] Lord

Luke 1:19 PPro-DM3S
GRK: ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ Ἐγώ εἰμι
KJV: answering said unto him, I am
INT: angel said to him I am

Luke 1:32 PPro-DM3S
GRK: καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ
KJV: shall give unto him the throne
INT: and will give him [the] Lord

Luke 1:74 PPro-DM3S
GRK: ῥυσθέντας λατρεύειν αὐτῷ
KJV: enemies might serve him without fear,
INT: having been saved we should serve him

Luke 2:5 PPro-DM3S
GRK: τῇ ἐμνηστευμένῃ αὐτῷ οὔσῃ ἐνκύῳ
KJV: with Mary his espoused wife,
INT: who was betrothed to him she being with child

Luke 2:26 PPro-DM3S
GRK: καὶ ἦν αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ
KJV: it was revealed unto him by the Holy
INT: And it was to him divinely revealed by

Luke 4:3 PPro-DM3S
GRK: εἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ διάβολος
KJV: the devil said unto him, If thou be
INT: said moreover to him the devil

Luke 4:5 PPro-DM3S
GRK: ὑψηλὸν ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς
KJV: shewed unto him all
INT: high showed him all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page