χεῖρας
Englishman's Concordance
χεῖρας (cheiras) — 60 Occurrences

Matthew 15:2 N-AFP
GRK: νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν
NAS: For they do not wash their hands when
KJV: not their hands when they eat
INT: they wash the hands of them when

Matthew 17:22 N-AFP
GRK: παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: to be delivered into the hands of men;
KJV: betrayed into the hands of men:
INT: to be betrayed into [the] hands of men

Matthew 18:8 N-AFP
GRK: ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο
NAS: to have two hands or two
KJV: having two hands or two
INT: [rather] than two hands or two

Matthew 19:13 N-AFP
GRK: ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς
NAS: that He might lay His hands on them and pray;
KJV: he should put [his] hands on
INT: that [his] hands he might lay on them

Matthew 19:15 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη
NAS: After laying His hands on them, He departed
KJV: And he laid [his] hands on them,
INT: having laid [his] hands upon them he departed

Matthew 22:13 N-AFP
GRK: πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν
NAS: Bind him hand and foot,
KJV: Bind him hand and foot,
INT: feet and hands cast out him

Matthew 26:45 N-AFP
GRK: παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν
NAS: is being betrayed into the hands of sinners.
KJV: is betrayed into the hands of sinners.
INT: is betrayed into [the] hands of sinners

Matthew 26:50 N-AFP
GRK: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν
NAS: and laid hands on Jesus
KJV: came they, and laid hands on Jesus,
INT: they laid hands on

Matthew 27:24 N-AFP
GRK: ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ
NAS: and washed his hands in front
KJV: and washed [his] hands before
INT: he washed [his] hands before the

Mark 5:23 N-AFP
GRK: ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα
NAS: and lay Your hands on her, so
KJV: and lay thy hands on her, that
INT: you would lay the hands on her so that

Mark 6:5 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν
NAS: that He laid His hands on a few
KJV: that he laid his hands upon a few
INT: having laid the hands he healed [them]

Mark 7:3 N-AFP
GRK: νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν
NAS: wash their hands, [thus] observing
KJV: they wash [their] hands oft,
INT: they wash the hands not eat

Mark 8:23 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα
NAS: and laying His hands on him, He asked
KJV: and put his hands upon him,
INT: having laid the hands upon him he asked

Mark 8:25 N-AFP
GRK: ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς
NAS: He laid His hands on his eyes;
KJV: that he put [his] hands again
INT: he laid the hands upon the

Mark 9:31 N-AFP
GRK: παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ
NAS: is to be delivered into the hands of men,
KJV: into the hands of men,
INT: is delivered into [the] hands of men and

Mark 9:43 N-AFP
GRK: τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν
NAS: your two hands, to go
KJV: having two hands to go into
INT: two hands having to go away

Mark 10:16 N-AFP
GRK: τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά
NAS: them, laying His hands on them.
KJV: put [his] hands upon
INT: having laid the hands on them

Mark 14:41 N-AFP
GRK: εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν
NAS: is being betrayed into the hands of sinners.
KJV: is betrayed into the hands of sinners.
INT: into the hands of sinners

Mark 14:46 N-AFP
GRK: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ
NAS: They laid hands on Him and seized Him.
KJV: they laid their hands on him,
INT: they laid the hands on him and

Mark 16:18 N-AFP
GRK: ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ
INT: upon [the] sick hands they will lay and

Luke 4:40 N-AFP
GRK: αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν
NAS: them to Him; and laying His hands on each
KJV: and he laid his hands on every
INT: of them the hands having laid he healed

Luke 9:44 N-AFP
GRK: παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: to be delivered into the hands of men.
KJV: delivered into the hands of men.
INT: to be betrayed into [the] hands of men

Luke 13:13 N-AFP
GRK: αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ παραχρῆμα
NAS: And He laid His hands on her; and immediately
KJV: And he laid [his] hands on her:
INT: upon her the hands and immediately

Luke 20:19 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ
NAS: to lay hands on Him that very
KJV: sought to lay hands on him;
INT: him the hands in same

Luke 21:12 N-AFP
GRK: ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ
NAS: they will lay their hands on you and will persecute
KJV: they shall lay their hands on you,
INT: you the hands of them and

Luke 22:53 N-AFP
GRK: ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ' ἐμέ
NAS: you did not lay hands on Me; but this
KJV: no hands against
INT: you stretched out the hands against me

Luke 23:46 N-AFP
GRK: Πάτερ εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι
NAS: Father, INTO YOUR HANDS I COMMIT
KJV: into thy hands I commend my
INT: Father into [the] hands of you I will commit

Luke 24:7 N-AFP
GRK: παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν
NAS: be delivered into the hands of sinful
KJV: into the hands of sinful
INT: be delivered into hands of men sinful

Luke 24:39 N-AFP
GRK: ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ
NAS: See My hands and My feet,
KJV: Behold my hands and my
INT: see the hands of me and

Luke 24:40 N-AFP
GRK: αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς
NAS: He showed them His hands and His feet.
KJV: them [his] hands and
INT: to them the hands and the

Luke 24:50 N-AFP
GRK: ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν
NAS: and He lifted up His hands and blessed
KJV: his hands, and blessed
INT: having lifted up the hands of him he blessed

John 7:44 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας
NAS: Him, but no one laid hands on Him.
KJV: no man laid hands on him.
INT: him the hands

John 11:44 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ
NAS: bound hand and foot
KJV: came forth, bound hand and foot
INT: and the hands with linen strips and

John 13:3 N-AFP
GRK: εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι
NAS: all things into His hands, and that He had come forth
KJV: into his hands, and that
INT: into [his] the hands and that

John 13:9 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν
NAS: but also my hands and my head.
KJV: but also [my] hands and [my] head.
INT: also the hands and the

John 20:20 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν
NAS: them both His hands and His side.
KJV: unto them [his] hands and
INT: both his hands and his

John 20:27 N-AFP
GRK: ἴδε τὰς χεῖράς μου καὶ
NAS: and see My hands; and reach
KJV: behold my hands; and reach hither
INT: see the hands of me and

John 21:18 N-AFP
GRK: ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου καὶ
NAS: you will stretch out your hands and someone else
KJV: thy hands, and
INT: you will stretch forth the hands of you and

Acts 4:3 N-AFP
GRK: αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο
NAS: And they laid hands on them and put
KJV: And they laid hands on them, and
INT: on them the hands and put [them]

Acts 5:18 N-AFP
GRK: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς
NAS: They laid hands on the apostles
KJV: laid their hands on the apostles,
INT: laid the hands on the

Acts 6:6 N-AFP
GRK: αὐτοῖς τὰς χεῖρας
NAS: they laid their hands on them.
KJV: they laid [their] hands on
INT: on them the hands

Acts 8:17 N-AFP
GRK: ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτούς
NAS: they [began] laying their hands on them, and they were receiving
KJV: Then laid they [their] hands on them,
INT: they laid the hands upon them

Acts 8:19 N-AFP
GRK: ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα
NAS: I lay my hands may receive
KJV: I lay hands, he may receive
INT: I might lay the hands he might receive [the] Spirit

Acts 9:12 N-AFP
GRK: αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ
NAS: in and lay his hands on him, so
KJV: and putting [his] hand on him,
INT: on him the hands so that he should receive sight

Acts 9:17 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ
NAS: and after laying his hands on him said,
KJV: and putting his hands on him
INT: him the hands he said Saul

Acts 12:1 N-AFP
GRK: βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας
NAS: the king laid hands on some who
KJV: stretched forth [his] hands to vex
INT: king [his] hands to ill-treat some

Acts 13:3 N-AFP
GRK: ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν
NAS: and laid their hands on them, they sent them away.
KJV: and laid [their] hands on them,
INT: having laid the hands on them they let [them] go

Acts 19:6 N-AFP
GRK: Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ
NAS: had laid his hands upon them, the Holy
KJV: had laid [his] hands upon
INT: Paul the hands came the

Acts 21:11 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε
NAS: feet and hands, and said,
KJV: bound his own hands and feet,
INT: and the hands said Thus

Acts 21:11 N-AFP
GRK: παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν
NAS: and deliver him into the hands of the Gentiles.'
KJV: [him] into the hands of the Gentiles.
INT: betray into [the] hands of [the] Gentiles

Acts 21:27 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας
NAS: the crowd and laid hands on him,
KJV: and laid hands on him,
INT: him the hands

Acts 28:8 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο
NAS: he laid his hands on him and healed
KJV: prayed, and laid his hands on him,
INT: having laid on the hands of him healed

Acts 28:17 N-AFP
GRK: εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων
NAS: from Jerusalem into the hands of the Romans.
KJV: into the hands of the Romans.
INT: into the hands of the Romans

Romans 10:21 N-AFP
GRK: ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς
NAS: LONG I HAVE STRETCHED OUT MY HANDS TO A DISOBEDIENT
KJV: my hands unto
INT: I stretched out the hands of me to

2 Corinthians 11:33 N-AFP
GRK: ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ
NAS: and [so] escaped his hands.
KJV: escaped his hands.
INT: escaped the hands of him

1 Timothy 2:8 N-AFP
GRK: ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς
NAS: lifting up holy hands, without wrath
KJV: lifting up holy hands, without wrath
INT: lifting up holy hands apart from wrath

1 Timothy 5:22 N-AFP
GRK: Χεῖρας ταχέως μηδενὶ
NAS: Do not lay hands upon anyone
KJV: Lay hands suddenly on
INT: Hands quickly on no one

Hebrews 10:31 N-AFP
GRK: ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος
NAS: to fall into the hands of the living
KJV: into the hands of the living
INT: to fall into [the] hands of God [the] living

Hebrews 12:12 N-AFP
GRK: τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ
NAS: strengthen the hands that are weak
KJV: lift up the hands which hang down,
INT: the hanging down hands and the

James 4:8 N-AFP
GRK: ὑμῖν καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί καὶ
NAS: to you. Cleanse your hands, you sinners;
KJV: Cleanse [your] hands, [ye] sinners;
INT: to you Have cleansed [your] hands sinners and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page