5495. χείρ (cheir)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5495. χείρ (cheir) — 179 Occurrences

Matthew 3:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: His winnowing fork is in His hand, and He will thoroughly clear
KJV: his hand, and
INT: in the hand of him and

Matthew 4:6 N-GFP
GRK: καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
NAS: CONCERNING YOU'; and 'ON [their] HANDS THEY WILL BEAR
KJV: in [their] hands they shall bear
INT: and in [their] hands will they bear up you

Matthew 5:30 N-NFS
GRK: δεξιά σου χεὶρ σκανδαλίζει σε
NAS: your right hand makes you stumble,
KJV: thy right hand offend thee,
INT: right of you hand cause to stumble you

Matthew 8:3 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
NAS: Jesus stretched out His hand and touched
KJV: put forth [his] hand, and touched
INT: having stretched out the hand he touched him

Matthew 8:15 N-GFS
GRK: ἥψατο τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ
NAS: He touched her hand, and the fever
KJV: he touched her hand, and the fever
INT: he touched the hand of her and

Matthew 9:18 N-AFS
GRK: ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ'
NAS: and lay Your hand on her, and she will live.
KJV: and lay thy hand upon her,
INT: lay the hand of you upon

Matthew 9:25 N-GFS
GRK: ἐκράτησεν τῆς χειρὸς αὐτῆς καὶ
NAS: and took her by the hand, and the girl
KJV: and took her by the hand, and the maid
INT: he took hold of the hand of her and

Matthew 12:10 N-AFS
GRK: ἰδοὺ ἄνθρωπος χεῖρα ἔχων ξηράν
NAS: And a man [was there] whose hand was withered.
KJV: which had [his] hand withered.
INT: behold [there was] a man hand having withered

Matthew 12:13 N-AFS
GRK: σου τὴν χεῖρα καὶ ἐξέτεινεν
NAS: Stretch out your hand! He stretched
KJV: thine hand. And
INT: your hand And he stretched [it] out

Matthew 12:49 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: And stretching out His hand toward
KJV: he stretched forth his hand toward his
INT: having stretched out the hand of him to

Matthew 14:31 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ
NAS: stretched out His hand and took hold
KJV: stretched forth [his] hand, and caught
INT: having stretched out the hand took hold of him

Matthew 15:2 N-AFP
GRK: νίπτονται τὰς χεῖρας αὐτῶν ὅταν
NAS: For they do not wash their hands when
KJV: not their hands when they eat
INT: they wash the hands of them when

Matthew 15:20 N-DFP
GRK: δὲ ἀνίπτοις χερσὶν φαγεῖν οὐ
NAS: with unwashed hands does not defile
KJV: with unwashen hands defileth
INT: moreover with unwashed hands eating not

Matthew 17:22 N-AFP
GRK: παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: to be delivered into the hands of men;
KJV: betrayed into the hands of men:
INT: to be betrayed into [the] hands of men

Matthew 18:8 N-NFS
GRK: δὲ ἡ χείρ σου ἢ
NAS: If your hand or your foot
KJV: if thy hand or thy
INT: moreover the hand of you or

Matthew 18:8 N-AFP
GRK: ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο
NAS: to have two hands or two
KJV: having two hands or two
INT: [rather] than two hands or two

Matthew 19:13 N-AFP
GRK: ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς
NAS: that He might lay His hands on them and pray;
KJV: he should put [his] hands on
INT: that [his] hands he might lay on them

Matthew 19:15 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη
NAS: After laying His hands on them, He departed
KJV: And he laid [his] hands on them,
INT: having laid [his] hands upon them he departed

Matthew 22:13 N-AFP
GRK: πόδας καὶ χεῖρας ἐκβάλετε αὐτὸν
NAS: Bind him hand and foot,
KJV: Bind him hand and foot,
INT: feet and hands cast out him

Matthew 26:23 N-AFS
GRK: ἐμοῦ τὴν χεῖρα ἐν τῷ
NAS: He who dipped his hand with Me in the bowl
KJV: He that dippeth [his] hand with
INT: me the hand in the

Matthew 26:45 N-AFP
GRK: παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν
NAS: is being betrayed into the hands of sinners.
KJV: is betrayed into the hands of sinners.
INT: is betrayed into [the] hands of sinners

Matthew 26:50 N-AFP
GRK: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τὸν
NAS: and laid hands on Jesus
KJV: came they, and laid hands on Jesus,
INT: they laid hands on

Matthew 26:51 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπέσπασεν τὴν
KJV: stretched out [his] hand, and drew
INT: having stretched out [his] hand drew the

Matthew 27:24 N-AFP
GRK: ἀπενίψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι τοῦ
NAS: and washed his hands in front
KJV: and washed [his] hands before
INT: he washed [his] hands before the

Mark 1:31 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρός καὶ ἀφῆκεν
NAS: her up, taking her by the hand, and the fever
KJV: her by the hand, and lifted
INT: having taken of the hand And left

Mark 1:41 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ ἥψατο
NAS: Jesus stretched out His hand and touched
KJV: put forth [his] hand, and touched
INT: having stretched out the hand of him he touched him

Mark 3:1 N-AFS
GRK: ἔχων τὴν χεῖρα
NAS: was there whose hand was withered.
KJV: which had a withered hand.
INT: having the hand

Mark 3:3 N-AFS
GRK: τῷ τὴν χεῖρα ἔχοντι ξηράν
NAS: with the withered hand, Get
KJV: the withered hand, Stand
INT: who the hand had withered

Mark 3:5 N-AFS
GRK: Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου καὶ
NAS: Stretch out your hand. And he stretched
KJV: thine hand. And
INT: Stretch out the hand of you And

Mark 3:5 N-NFS
GRK: ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
NAS: And he stretched it out, and his hand was restored.
KJV: and his hand was restored whole
INT: was restored the hand of him

Mark 5:23 N-AFP
GRK: ἐπιθῇς τὰς χεῖρας αὐτῇ ἵνα
NAS: and lay Your hands on her, so
KJV: and lay thy hands on her, that
INT: you would lay the hands on her so that

Mark 5:41 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ παιδίου
NAS: the child by the hand, He said
KJV: the damsel by the hand, and said
INT: having taken the hand of the child

Mark 6:2 N-GFP
GRK: διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ γινόμεναι
NAS: as these performed by His hands?
KJV: by his hands?
INT: by the hands to him are done

Mark 6:5 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας ἐθεράπευσεν
NAS: that He laid His hands on a few
KJV: that he laid his hands upon a few
INT: having laid the hands he healed [them]

Mark 7:2 N-DFP
GRK: ὅτι κοιναῖς χερσίν τοῦτ' ἔστιν
NAS: with impure hands, that is, unwashed.
KJV: with unwashen, hands, they found fault.
INT: that with defiled hands that is

Mark 7:3 N-AFP
GRK: νίψωνται τὰς χεῖρας οὐκ ἐσθίουσιν
NAS: wash their hands, [thus] observing
KJV: they wash [their] hands oft,
INT: they wash the hands not eat

Mark 7:5 N-DFP
GRK: ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν ἐσθίουσιν τὸν
NAS: their bread with impure hands?
KJV: bread with unwashen hands?
INT: but with unwashed hands eat the

Mark 7:32 N-AFS
GRK: αὐτῷ τὴν χεῖρα
NAS: Him to lay His hand on him.
KJV: to put his hand upon him.
INT: on him the hand

Mark 8:23 N-GFS
GRK: ἐπιλαβόμενος τῆς χειρὸς τοῦ τυφλοῦ
NAS: the blind man by the hand, He brought
KJV: the blind man by the hand, and led
INT: having taken hold of the hand of the blind [man]

Mark 8:23 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἐπηρώτα
NAS: and laying His hands on him, He asked
KJV: and put his hands upon him,
INT: having laid the hands upon him he asked

Mark 8:25 N-AFP
GRK: ἐπέθηκεν τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς
NAS: He laid His hands on his eyes;
KJV: that he put [his] hands again
INT: he laid the hands upon the

Mark 9:27 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτοῦ ἤγειρεν
NAS: took him by the hand and raised
KJV: took him by the hand, and lifted him
INT: having taken by the hand him raised up

Mark 9:31 N-AFP
GRK: παραδίδοται εἰς χεῖρας ἀνθρώπων καὶ
NAS: is to be delivered into the hands of men,
KJV: into the hands of men,
INT: is delivered into [the] hands of men and

Mark 9:43 N-NFS
GRK: σε ἡ χείρ σου ἀπόκοψον
NAS: If your hand causes you to stumble,
KJV: if thy hand offend thee,
INT: you the hand of you cut off

Mark 9:43 N-AFP
GRK: τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν
NAS: your two hands, to go
KJV: having two hands to go into
INT: two hands having to go away

Mark 10:16 N-AFP
GRK: τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτά
NAS: them, laying His hands on them.
KJV: put [his] hands upon
INT: having laid the hands on them

Mark 14:41 N-AFP
GRK: εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν
NAS: is being betrayed into the hands of sinners.
KJV: is betrayed into the hands of sinners.
INT: into the hands of sinners

Mark 14:46 N-AFP
GRK: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας αὐτῷ καὶ
NAS: They laid hands on Him and seized Him.
KJV: they laid their hands on him,
INT: they laid the hands on him and

Mark 16:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χερσὶν ὄφεις ἀροῦσιν
NAS: them; they will lay hands on the sick,
KJV: they shall lay hands on
INT: with their hands serpents they will take up

Mark 16:18 N-AFP
GRK: ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσιν καὶ
INT: upon [the] sick hands they will lay and

Luke 1:66 N-NFS
GRK: καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου ἦν
NAS: child [turn out to] be? For the hand of the Lord
KJV: be! And the hand of the Lord was
INT: And indeed [the] hand of [the] Lord was

Luke 1:71 N-GFS
GRK: καὶ ἐκ χειρὸς πάντων τῶν
NAS: FROM OUR ENEMIES, And FROM THE HAND OF ALL
KJV: and from the hand of all that hate
INT: and from [the] hand of all those who

Luke 1:74 N-GFS
GRK: ἀφόβως ἐκ χειρὸς ἐχθρῶν ῥυσθέντας
NAS: us that we, being rescued from the hand of our enemies,
KJV: out of the hand of our
INT: [that] without fear out of [the] hand of our enemies having been saved

Luke 3:17 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ διακαθᾶραι
NAS: His winnowing fork is in His hand to thoroughly clear
KJV: his hand, and
INT: in the hand of him he will clear

Luke 4:11 N-GFP
GRK: ὅτι ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσίν σε
NAS: and, 'ON [their] HANDS THEY WILL BEAR
KJV: in [their] hands they shall bear
INT: that in [their] hands will they bear you

Luke 4:40 N-AFP
GRK: αὐτῶν τὰς χεῖρας ἐπιτιθεὶς ἐθεράπευεν
NAS: them to Him; and laying His hands on each
KJV: and he laid his hands on every
INT: of them the hands having laid he healed

Luke 5:13 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἥψατο αὐτοῦ
NAS: And He stretched out His hand and touched
KJV: he put forth [his] hand, and touched
INT: having stretched out [his] hand he touched him

Luke 6:1 N-DFP
GRK: ψώχοντες ταῖς χερσίν
NAS: rubbing them in their hands, and eating
KJV: rubbing [them] in [their] hands.
INT: rubbing [them] in the hands

Luke 6:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ ἡ
NAS: whose right hand was withered.
KJV: whose right hand was withered.
INT: and the hand of him the

Luke 6:8 N-AFS
GRK: ἔχοντι τὴν χεῖρα Ἔγειρε καὶ
NAS: with the withered hand, Get
KJV: had the withered hand, Rise up, and
INT: had the hand Arise and

Luke 6:10 N-AFS
GRK: Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου ὁ
NAS: to him, Stretch out your hand! And he did
KJV: Stretch forth thy hand. And he did
INT: Stretch out the hand of you

Luke 6:10 N-NFS
GRK: ἀπεκατεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ
NAS: And he did [so]; and his hand was restored.
KJV: and his hand was restored whole
INT: was restored the hand of him

Luke 8:54 N-GFS
GRK: κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς ἐφώνησεν
NAS: took her by the hand and called,
KJV: her by the hand, and called,
INT: having taken hold of the hand of her cried

Luke 9:44 N-AFP
GRK: παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων
NAS: to be delivered into the hands of men.
KJV: delivered into the hands of men.
INT: to be betrayed into [the] hands of men

Luke 9:62 N-AFS
GRK: ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα ἐπ' ἄροτρον
NAS: after putting his hand to the plow
KJV: having put his hand to the plough,
INT: having laid the hand upon [the] plow

Luke 13:13 N-AFP
GRK: αὐτῇ τὰς χεῖρας καὶ παραχρῆμα
NAS: And He laid His hands on her; and immediately
KJV: And he laid [his] hands on her:
INT: upon her the hands and immediately

Luke 15:22 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ καὶ
NAS: a ring on his hand and sandals
KJV: on his hand, and shoes
INT: for the hand of him and

Luke 20:19 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ
NAS: to lay hands on Him that very
KJV: sought to lay hands on him;
INT: him the hands in same

Luke 21:12 N-AFP
GRK: ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν καὶ
NAS: they will lay their hands on you and will persecute
KJV: they shall lay their hands on you,
INT: you the hands of them and

Luke 22:21 N-NFS
GRK: ἰδοὺ ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος
NAS: But behold, the hand of the one betraying
KJV: behold, the hand of him that betrayeth
INT: behold the hand of him betraying

Luke 22:53 N-AFP
GRK: ἐξετείνατε τὰς χεῖρας ἐπ' ἐμέ
NAS: you did not lay hands on Me; but this
KJV: no hands against
INT: you stretched out the hands against me

Luke 23:46 N-AFP
GRK: Πάτερ εἰς χεῖράς σου παρατίθεμαι
NAS: Father, INTO YOUR HANDS I COMMIT
KJV: into thy hands I commend my
INT: Father into [the] hands of you I will commit

Luke 24:7 N-AFP
GRK: παραδοθῆναι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν
NAS: be delivered into the hands of sinful
KJV: into the hands of sinful
INT: be delivered into hands of men sinful

Luke 24:39 N-AFP
GRK: ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ
NAS: See My hands and My feet,
KJV: Behold my hands and my
INT: see the hands of me and

Luke 24:40 N-AFP
GRK: αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς
NAS: He showed them His hands and His feet.
KJV: them [his] hands and
INT: to them the hands and the

Luke 24:50 N-AFP
GRK: ἐπάρας τὰς χεῖρας αὐτοῦ εὐλόγησεν
NAS: and He lifted up His hands and blessed
KJV: his hands, and blessed
INT: having lifted up the hands of him he blessed

John 3:35 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
NAS: all things into His hand.
KJV: into his hand.
INT: into the hand of him

John 7:30 N-AFS
GRK: αὐτὸν τὴν χεῖρα ὅτι οὔπω
NAS: laid his hand on Him, because
KJV: no man laid hands on him,
INT: him the hand because not yet

John 7:44 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας
NAS: Him, but no one laid hands on Him.
KJV: no man laid hands on him.
INT: him the hands

John 10:28 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρός μου
NAS: one will snatch them out of My hand.
KJV: out of my hand.
INT: out of the hand of me

John 10:29 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός
NAS: [them] out of the Father's hand.
KJV: my Father's hand.
INT: out of the hand the Father

John 10:39 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν
NAS: Him, and He eluded their grasp.
KJV: out of their hand,
INT: out of the hand of them

John 11:44 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας κειρίαις καὶ
NAS: bound hand and foot
KJV: came forth, bound hand and foot
INT: and the hands with linen strips and

John 13:3 N-AFP
GRK: εἰς τὰς χεῖρας καὶ ὅτι
NAS: all things into His hands, and that He had come forth
KJV: into his hands, and that
INT: into [his] the hands and that

John 13:9 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν
NAS: but also my hands and my head.
KJV: but also [my] hands and [my] head.
INT: also the hands and the

John 20:20 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν
NAS: them both His hands and His side.
KJV: unto them [his] hands and
INT: both his hands and his

John 20:25 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν
NAS: I see in His hands the imprint
KJV: in his hands the print of the nails,
INT: in the hands of him the

John 20:25 N-AFS
GRK: μου τὴν χεῖρα εἰς τὴν
NAS: and put my hand into His side,
KJV: thrust my hand into his
INT: of me the hands into the

John 20:27 N-AFP
GRK: ἴδε τὰς χεῖράς μου καὶ
NAS: and see My hands; and reach
KJV: behold my hands; and reach hither
INT: see the hands of me and

John 20:27 N-AFS
GRK: φέρε τὴν χεῖρά σου καὶ
NAS: and reach here your hand and put
KJV: reach hither thy hand, and thrust
INT: bring the hand of you and

John 21:18 N-AFP
GRK: ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς σου καὶ
NAS: you will stretch out your hands and someone else
KJV: thy hands, and
INT: you will stretch forth the hands of you and

Acts 2:23 N-GFS
GRK: ἔκδοτον διὰ χειρὸς ἀνόμων προσπήξαντες
NAS: you nailed to a cross by the hands of godless men
KJV: wicked hands have crucified
INT: given up by hands lawless having crucified

Acts 3:7 N-GFS
GRK: τῆς δεξιᾶς χειρὸς ἤγειρεν αὐτόν
NAS: him by the right hand, he raised
KJV: by the right hand, and lifted [him] up:
INT: by the right hand he raised up him

Acts 4:3 N-AFP
GRK: αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ ἔθεντο
NAS: And they laid hands on them and put
KJV: And they laid hands on them, and
INT: on them the hands and put [them]

Acts 4:28 N-NFS
GRK: ὅσα ἡ χείρ σου καὶ
NAS: whatever Your hand and Your purpose
KJV: whatsoever thy hand and thy
INT: whatever the hand of you and

Acts 4:30 N-AFS
GRK: τῷ τὴν χεῖρα σου ἐκτείνειν
NAS: You extend Your hand to heal,
KJV: stretching forth thine hand to heal;
INT: that the hand of you stretch out

Acts 5:12 N-GFP
GRK: δὲ τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων
NAS: At the hands of the apostles many
KJV: And by the hands of the apostles were
INT: moreover the hands of the apostles

Acts 5:18 N-AFP
GRK: ἐπέβαλον τὰς χεῖρας ἐπὶ τοὺς
NAS: They laid hands on the apostles
KJV: laid their hands on the apostles,
INT: laid the hands on the

Acts 6:6 N-AFP
GRK: αὐτοῖς τὰς χεῖρας
NAS: they laid their hands on them.
KJV: they laid [their] hands on
INT: on them the hands

Acts 7:25 N-GFS
GRK: θεὸς διὰ χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν
KJV: by his hand would deliver them:
INT: God by [the] hand of him is giving

Acts 7:35 N-DFS
GRK: ἀπέσταλκεν σὺν χειρὶ ἀγγέλου τοῦ
NAS: and a deliverer with the help of the angel
KJV: by the hand of the angel
INT: sent by [the] hand of [the] angel

Acts 7:41 N-GFP
GRK: ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν
NAS: in the works of their hands.
KJV: the works of their own hands.
INT: works of the hands of them

Acts 7:50 N-NFS
GRK: οὐχὶ ἡ χείρ μου ἐποίησεν
NAS: WAS IT NOT MY HAND WHICH MADE ALL
KJV: not my hand made all
INT: not the hand of me has made

Acts 8:17 N-AFP
GRK: ἐπετίθεσαν τὰς χεῖρας ἐπ' αὐτούς
NAS: they [began] laying their hands on them, and they were receiving
KJV: Then laid they [their] hands on them,
INT: they laid the hands upon them

Acts 8:18 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τῶν ἀποστόλων
NAS: on of the apostles' hands, he offered
KJV: of the apostles' hands the Holy
INT: laying on of the hands of the apostles

Acts 8:19 N-AFP
GRK: ἐπιθῶ τὰς χεῖρας λαμβάνῃ πνεῦμα
NAS: I lay my hands may receive
KJV: I lay hands, he may receive
INT: I might lay the hands he might receive [the] Spirit

Acts 9:12 N-AFP
GRK: αὐτῷ τὰς χεῖρας ὅπως ἀναβλέψῃ
NAS: in and lay his hands on him, so
KJV: and putting [his] hand on him,
INT: on him the hands so that he should receive sight

Acts 9:17 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας εἶπεν Σαοὺλ
NAS: and after laying his hands on him said,
KJV: and putting his hands on him
INT: him the hands he said Saul

Acts 9:41 N-AFS
GRK: δὲ αὐτῇ χεῖρα ἀνέστησεν αὐτήν
NAS: And he gave her his hand and raised
KJV: he gave her [his] hand, and lifted her
INT: moreover her [his] hand he raised up her

Acts 11:21 N-NFS
GRK: καὶ ἦν χεὶρ Κυρίου μετ'
NAS: And the hand of the Lord
KJV: And the hand of the Lord was
INT: And was [the] hand of [the] Lord with

Acts 11:30 N-GFS
GRK: πρεσβυτέρους διὰ χειρὸς Βαρνάβα καὶ
KJV: by the hands of Barnabas
INT: elders by [the] hand of Barnabas and

Acts 12:1 N-AFP
GRK: βασιλεὺς τὰς χεῖρας κακῶσαί τινας
NAS: the king laid hands on some who
KJV: stretched forth [his] hands to vex
INT: king [his] hands to ill-treat some

Acts 12:7 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν χειρῶν
NAS: And his chains fell off his hands.
KJV: fell off from [his] hands.
INT: from the hands

Acts 12:11 N-GFS
GRK: με ἐκ χειρὸς Ἡρῴδου καὶ
NAS: and rescued me from the hand of Herod
KJV: me out of the hand of Herod, and
INT: me out of [the] hand of Herod and

Acts 12:17 N-DFS
GRK: αὐτοῖς τῇ χειρὶ σιγᾷν διηγήσατο
NAS: But motioning to them with his hand to be silent,
KJV: unto them with the hand to hold their peace,
INT: to them with the hand to be silent he related

Acts 13:3 N-AFP
GRK: ἐπιθέντες τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἀπέλυσαν
NAS: and laid their hands on them, they sent them away.
KJV: and laid [their] hands on them,
INT: having laid the hands on them they let [them] go

Acts 13:11 N-NFS
GRK: νῦν ἰδοὺ χεὶρ Κυρίου ἐπὶ
NAS: behold, the hand of the Lord
KJV: behold, the hand of the Lord
INT: now behold [the] hand of the Lord [is] upon

Acts 13:16 N-DFS
GRK: κατασείσας τῇ χειρὶ εἶπεν Ἄνδρες
NAS: up, and motioning with his hand said,
KJV: beckoning with [his] hand said,
INT: having made a sign with the hand said Men

Acts 14:3 N-GFP
GRK: διὰ τῶν χειρῶν αὐτῶν
NAS: and wonders be done by their hands.
KJV: by their hands.
INT: through the hands of them

Acts 15:23 N-GFS
GRK: γράψαντες διὰ χειρὸς αὐτῶν Οἱ
KJV: [letters] by them after this manner;
INT: having written by [the] hand of them The

Acts 17:25 N-GFP
GRK: οὐδὲ ὑπὸ χειρῶν ἀνθρωπίνων θεραπεύεται
NAS: by human hands, as though He needed
KJV: men's hands, as though he needed
INT: nor by hands of men is served

Acts 19:6 N-AFP
GRK: Παύλου τὰς χεῖρας ἦλθε τὸ
NAS: had laid his hands upon them, the Holy
KJV: had laid [his] hands upon
INT: Paul the hands came the

Acts 19:11 N-GFP
GRK: διὰ τῶν χειρῶν Παύλου
NAS: miracles by the hands of Paul,
KJV: miracles by the hands of Paul:
INT: by the hands of Paul

Acts 19:26 N-GFP
GRK: οἱ διὰ χειρῶν γινόμενοι
NAS: that gods made with hands are no
KJV: are made with hands:
INT: which by hands are made

Acts 19:33 N-AFS
GRK: κατασείσας τὴν χεῖρα ἤθελεν ἀπολογεῖσθαι
NAS: and having motioned with his hand, Alexander
KJV: beckoned with the hand, and would
INT: having made a sign with the hand wished to make a defense

Acts 20:34 N-NFP
GRK: ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται
NAS: that these hands ministered
KJV: these hands have ministered
INT: did minister the hands these

Acts 21:11 N-AFP
GRK: καὶ τὰς χεῖρας εἶπεν Τάδε
NAS: feet and hands, and said,
KJV: bound his own hands and feet,
INT: and the hands said Thus

Acts 21:11 N-AFP
GRK: παραδώσουσιν εἰς χεῖρας ἐθνῶν
NAS: and deliver him into the hands of the Gentiles.'
KJV: [him] into the hands of the Gentiles.
INT: betray into [the] hands of [the] Gentiles

Acts 21:27 N-AFP
GRK: αὐτὸν τὰς χεῖρας
NAS: the crowd and laid hands on him,
KJV: and laid hands on him,
INT: him the hands

Acts 21:40 N-DFS
GRK: κατέσεισεν τῇ χειρὶ τῷ λαῷ
NAS: to the people with his hand; and when there was a great
KJV: and beckoned with the hand unto the people.
INT: made a sign with the hand to the people

Acts 23:19 N-GFS
GRK: δὲ τῆς χειρὸς αὐτοῦ ὁ
NAS: took him by the hand and stepping aside,
KJV: him by the hand, and
INT: moreover the hand of him the

Acts 24:7 Noun-GFP
GRK: ἐκ τῶν χειρῶν ἡμῶν ἀπήγαγεν
KJV: out of our hands,
INT: out of the hands of us took away [him]

Acts 26:1 N-AFS
GRK: ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἀπελογεῖτο
NAS: stretched out his hand and [proceeded] to make his defense:
KJV: stretched forth the hand, and answered for himself:
INT: having stretched out the hand made a defense

Acts 28:3 N-GFS
GRK: καθῆψεν τῆς χειρὸς αὐτοῦ
NAS: and fastened itself on his hand.
KJV: and fastened on his hand.
INT: wound about on the hand of him

Acts 28:4 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς αὐτοῦ πρὸς
NAS: hanging from his hand, they [began] saying
KJV: on his hand, they said among
INT: from the hand of him to

Acts 28:8 N-AFP
GRK: ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ ἰάσατο
NAS: he laid his hands on him and healed
KJV: prayed, and laid his hands on him,
INT: having laid on the hands of him healed

Acts 28:17 N-AFP
GRK: εἰς τὰς χεῖρας τῶν Ῥωμαίων
NAS: from Jerusalem into the hands of the Romans.
KJV: into the hands of the Romans.
INT: into the hands of the Romans

Romans 10:21 N-AFP
GRK: ἐξεπέτασα τὰς χεῖράς μου πρὸς
NAS: LONG I HAVE STRETCHED OUT MY HANDS TO A DISOBEDIENT
KJV: my hands unto
INT: I stretched out the hands of me to

1 Corinthians 4:12 N-DFP
GRK: ταῖς ἰδίαις χερσίν λοιδορούμενοι εὐλογοῦμεν
NAS: with our own hands; when we are reviled,
KJV: with our own hands: being reviled,
INT: with the own hands Railed at we bless

1 Corinthians 12:15 N-NFS
GRK: οὐκ εἰμὶ χείρ οὐκ εἰμὶ
NAS: I am not a hand, I am
KJV: I am not the hand, I am not
INT: not I am a hand not I am

1 Corinthians 12:21 N-DFS
GRK: εἰπεῖν τῇ χειρί Χρείαν σου
NAS: cannot say to the hand, I have no
KJV: cannot say unto the hand, I have no
INT: to say to the hand Need of you

1 Corinthians 16:21 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου
NAS: The greeting is in my own hand-- Paul.
KJV: of [me] Paul with mine own hand.
INT: the own hand of Paul

2 Corinthians 11:33 N-AFP
GRK: ἐξέφυγον τὰς χεῖρας αὐτοῦ
NAS: and [so] escaped his hands.
KJV: escaped his hands.
INT: escaped the hands of him

Galatians 3:19 N-DFS
GRK: ἀγγέλων ἐν χειρὶ μεσίτου
NAS: angels by the agency of a mediator,
KJV: angels in the hand of a mediator.
INT: angels in [the] hand of a mediator

Galatians 6:11 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρί
NAS: I am writing to you with my own hand.
KJV: unto you with mine own hand.
INT: with my own hand

Ephesians 4:28 N-DFP
GRK: ταῖς ἰδίαις χερσὶν τὸ ἀγαθόν
NAS: with his own hands what is good,
KJV: working with [his] hands the thing which is good,
INT: with the own hands what [is] good

Colossians 4:18 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου μνημονεύετέ
NAS: with my own hand. Remember
KJV: The salutation by the hand of me Paul.
INT: the my own hand of Paul Remember

1 Thessalonians 4:11 N-DFP
GRK: ταῖς ἰδίαις χερσὶν ὑμῶν καθὼς
NAS: business and work with your hands, just
KJV: your own hands, as we commanded
INT: the own hands of you even as

2 Thessalonians 3:17 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρὶ Παύλου ὅ
NAS: with my own hand, and this
KJV: of Paul with mine own hand, which is
INT: the my own hand of Paul which

1 Timothy 2:8 N-AFP
GRK: ἐπαίροντας ὁσίους χεῖρας χωρὶς ὀργῆς
NAS: lifting up holy hands, without wrath
KJV: lifting up holy hands, without wrath
INT: lifting up holy hands apart from wrath

1 Timothy 4:14 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου
NAS: with the laying on of hands by the presbytery.
KJV: the laying on of the hands of the presbytery.
INT: laying on of the hands of the elderhood

1 Timothy 5:22 N-AFP
GRK: Χεῖρας ταχέως μηδενὶ
NAS: Do not lay hands upon anyone
KJV: Lay hands suddenly on
INT: Hands quickly on no one

2 Timothy 1:6 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν μου
NAS: the laying on of my hands.
KJV: the putting on of my hands.
INT: laying on of the hands of me

Philemon 1:19 N-DFS
GRK: τῇ ἐμῇ χειρί ἐγὼ ἀποτίσω
NAS: this with my own hand, I will repay
KJV: [it] with mine own hand, I
INT: with my own hand I will repay

Hebrews 1:10 N-GFP
GRK: ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν
NAS: ARE THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: the works of thine hands:
INT: works of the hands of you are

Hebrews 2:7 N-GFP
GRK: ἔργα τῶν χειρῶν σου
NAS: HIM OVER THE WORKS OF YOUR HANDS;
KJV: the works of thy hands:
INT: works of the hands of you

Hebrews 6:2 N-GFP
GRK: ἐπιθέσεώς τε χειρῶν ἀναστάσεως τε
NAS: and laying on of hands, and the resurrection
KJV: of laying on of hands, and
INT: of laying on moreover of hands of resurrection moreover

Hebrews 8:9 N-GFS
GRK: μου τῆς χειρὸς αὐτῶν ἐξαγαγεῖν
NAS: WHEN I TOOK THEM BY THE HAND TO LEAD
INT: of me the hand of them to lead

Hebrews 10:31 N-AFP
GRK: ἐμπεσεῖν εἰς χεῖρας θεοῦ ζῶντος
NAS: to fall into the hands of the living
KJV: into the hands of the living
INT: to fall into [the] hands of God [the] living

Hebrews 12:12 N-AFP
GRK: τὰς παρειμένας χεῖρας καὶ τὰ
NAS: strengthen the hands that are weak
KJV: lift up the hands which hang down,
INT: the hanging down hands and the

James 4:8 N-AFP
GRK: ὑμῖν καθαρίσατε χεῖρας ἁμαρτωλοί καὶ
NAS: to you. Cleanse your hands, you sinners;
KJV: Cleanse [your] hands, [ye] sinners;
INT: to you Have cleansed [your] hands sinners and

1 Peter 5:6 N-AFS
GRK: τὴν κραταιὰν χεῖρα τοῦ θεοῦ
NAS: the mighty hand of God,
KJV: under the mighty hand of God, that
INT: the mighty hand of God

1 John 1:1 N-NFP
GRK: καὶ αἱ χεῖρες ἡμῶν ἐψηλάφησαν
NAS: at and touched with our hands, concerning
KJV: and our hands have handled, of
INT: and the hands of us handled

Revelation 1:16 N-DFS
GRK: τῇ δεξιᾷ χειρὶ αὐτοῦ ἀστέρας
NAS: In His right hand He held seven
KJV: his right hand seven stars:
INT: the right hand of him stars

Revelation 6:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ
NAS: a pair of scales in his hand.
KJV: in his hand.
INT: in the hand of him

Revelation 7:9 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν
NAS: and palm branches [were] in their hands;
KJV: in their hands;
INT: in the hands of them

Revelation 8:4 N-GFS
GRK: ἁγίων ἐκ χειρὸς τοῦ ἀγγέλου
NAS: God out of the angel's hand.
KJV: out of the angel's hand.
INT: saints out of [the] hand of the angel

Revelation 9:20 N-GFP
GRK: ἔργων τῶν χειρῶν αὐτῶν ἵνα
NAS: of the works of their hands, so
KJV: of their hands, that
INT: works of the hands of them that

Revelation 10:2 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ βιβλαρίδιον
NAS: and he had in his hand a little book
KJV: in his hand a little book open:
INT: in the hand of him a little scroll

Revelation 10:5 N-AFS
GRK: ἦρεν τὴν χεῖρα αὐτοῦ τὴν
NAS: lifted up his right hand to heaven,
KJV: lifted up his hand to heaven,
INT: lifted up the hand of him the

Revelation 10:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀγγέλου
NAS: which is open in the hand of the angel
KJV: is open in the hand of the angel which
INT: in the hand of the angel

Revelation 10:10 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ ἀγγέλου
NAS: out of the angel's hand and ate
KJV: out of the angel's hand, and ate
INT: out of the hand of the angel

Revelation 13:16 N-GFS
GRK: ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς
NAS: on their right hand or
INT: on the hand of them

Revelation 14:9 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
NAS: on his forehead or on his hand,
KJV: in his hand,
INT: upon the hand of him

Revelation 14:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ δρέπανον
NAS: and a sharp sickle in His hand.
KJV: in his hand a sharp sickle.
INT: in the hand of him a sickle

Revelation 17:4 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χειρὶ αὐτῆς γέμον
NAS: having in her hand a gold
KJV: in her hand full of abominations
INT: in the hand of her full

Revelation 19:2 N-GFS
GRK: αὐτοῦ ἐκ χειρὸς αὐτῆς
KJV: at her hand.
INT: of him out of [the] hand of her

Revelation 20:1 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτοῦ
NAS: and a great chain in his hand.
KJV: in his hand.
INT: in the hand of him

Revelation 20:4 N-AFS
GRK: ἐπὶ τὴν χεῖρα αὐτῶν καὶ
NAS: on their forehead and on their hand; and they came to life
KJV: in their hands; and they lived
INT: upon the hand of them and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page