ἤρξαντο
Englishman's Concordance
ἤρξαντο (ērxanto) — 19 Occurrences

Matthew 12:1 V-AIM-3P
GRK: ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας
KJV: and began to pluck
INT: were hungry and began to pluck [the] heads of grain

Matthew 26:22 V-AIM-3P
GRK: λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ
KJV: sorrowful, and began every one
INT: being grieved exceedingly they began to say to him

Mark 2:23 V-AIM-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν
KJV: disciples began, as they went,
INT: disciples of him began [their] way to make

Mark 5:17 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν
KJV: And they began to pray him
INT: And they began to implore him

Mark 6:55 V-AIM-3P
GRK: ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς
KJV: region round about, and began to carry about
INT: that and they began on the

Mark 8:11 V-AIM-3P
GRK: Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ
KJV: and began to question
INT: Pharisees and began to dispute with him

Mark 10:41 V-AIM-3P
GRK: οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ
KJV: heard [it], they began to be much displeased
INT: the ten began to be indignant about

Mark 14:19 V-AIM-3P
GRK: ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ
KJV: And they began to be sorrowful, and to
INT: they began to be grieved and

Mark 14:65 V-AIM-3P
GRK: Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν
KJV: And some began to spit on him,
INT: And began some to spit upon

Mark 15:18 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν
KJV: [head],And began to salute him,
INT: and they began to salute him

Luke 5:21 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ
KJV: the Pharisees began to reason,
INT: And began to reason the

Luke 7:49 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι
KJV: they that sat at meat with him began to say
INT: And began those reclining with [him]

Luke 11:53 V-AIM-3P
GRK: ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς
KJV: the Pharisees began to urge
INT: having gone forth of him began the scribes

Luke 14:18 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς
KJV: one [consent] began to make excuse.
INT: And began with one [consent]

Luke 15:24 V-AIM-3P
GRK: εὑρέθη Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
KJV: is found. And they began to be merry.
INT: is found And they began to be merry

Luke 19:37 V-AIM-3P
GRK: τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ
KJV: of the disciples began to rejoice
INT: of Olives began all the

Luke 22:23 V-AIM-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς
KJV: And they began to enquire among
INT: And they began to question together among

Luke 23:2 V-AIM-3P
GRK: ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν
KJV: And they began to accuse him,
INT: they began moreover to accuse

Acts 2:4 V-AIM-3P
GRK: ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις
KJV: Ghost, and began to speak with other
INT: Holy and began to speak with other

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page