756. ἄρχομαι (archomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 756. ἄρχομαι (archomai) — 84 Occurrences

Matthew 4:17 V-AIM-3S
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
KJV: that time Jesus began to preach, and
INT: From that time began Jesus

Matthew 11:7 V-AIM-3S
GRK: δὲ πορευομένων ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
KJV: Jesus began to say
INT: moreover were going began Jesus

Matthew 11:20 V-AIM-3S
GRK: Τότε ἤρξατο ὀνειδίζειν τὰς
KJV: Then began he to upbraid the cities
INT: Then he began to insult the

Matthew 12:1 V-AIM-3P
GRK: ἐπείνασαν καὶ ἤρξαντο τίλλειν στάχυας
KJV: and began to pluck
INT: were hungry and began to pluck [the] heads of grain

Matthew 14:30 V-APM-NMS
GRK: ἐφοβήθη καὶ ἀρξάμενος καταποντίζεσθαι ἔκραξεν
KJV: and beginning to sink,
INT: he was afraid and having begun to sink he cried out

Matthew 16:21 V-AIM-3S
GRK: ΑΠΟ ΤΟΤΕ ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς
KJV: that time forth began Jesus
INT: From that time began Jesus

Matthew 16:22 V-AIM-3S
GRK: ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
KJV: took him, and began to rebuke him,
INT: Peter began to rebuke him

Matthew 18:24 V-APM-GMS
GRK: ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ
KJV: And when he had begun to reckon, one
INT: having begun moreover he

Matthew 20:8 V-APM-NMS
GRK: τὸν μισθὸν ἀρξάμενος ἀπὸ τῶν
KJV: [their] hire, beginning from
INT: the wages having begun from the

Matthew 24:49 V-ASM-3S
GRK: καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
KJV: And shall begin to smite
INT: and should begin to beat the

Matthew 26:22 V-AIM-3P
GRK: λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ
KJV: sorrowful, and began every one
INT: being grieved exceedingly they began to say to him

Matthew 26:37 V-AIM-3S
GRK: υἱοὺς Ζεβεδαίου ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ
KJV: of Zebedee, and began to be sorrowful
INT: sons of Zebedee he began to be sorrowful and

Matthew 26:74 V-AIM-3S
GRK: τότε ἤρξατο καταθεματίζειν καὶ
KJV: Then began he to curse and
INT: Then he began to curse and

Mark 1:45 V-AIM-3S
GRK: δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ
KJV: he went out, and began to publish
INT: moreover having gone out the began to proclaim much

Mark 2:23 V-AIM-3P
GRK: μαθηταὶ αὐτοῦ ἤρξαντο ὁδὸν ποιεῖν
KJV: disciples began, as they went,
INT: disciples of him began [their] way to make

Mark 4:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ
KJV: And he began again to teach
INT: And again he began to teach beside

Mark 5:17 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν αὐτὸν
KJV: And they began to pray him
INT: And they began to implore him

Mark 5:20 V-AIM-3S
GRK: ἀπῆλθεν καὶ ἤρξατο κηρύσσειν ἐν
KJV: he departed, and began to publish in
INT: he departed and began to proclaim in

Mark 6:2 V-AIM-3S
GRK: γενομένου σαββάτου ἤρξατο διδάσκειν ἐν
KJV: was come, he began to teach
INT: having come [the] Sabbath he began to teach in

Mark 6:7 V-AIM-3S
GRK: δώδεκα καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν
KJV: and began to send
INT: twelve and began them to send forth

Mark 6:34 V-AIM-3S
GRK: ποιμένα καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς
KJV: a shepherd: and he began to teach them
INT: a shepherd And he began to teach them

Mark 6:55 V-AIM-3P
GRK: ἐκείνην καὶ ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς
KJV: region round about, and began to carry about
INT: that and they began on the

Mark 8:11 V-AIM-3P
GRK: Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ
KJV: and began to question
INT: Pharisees and began to dispute with him

Mark 8:31 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς
KJV: And he began to teach them,
INT: And he began to teach them

Mark 8:32 V-AIM-3S
GRK: Πέτρος αὐτὸν ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ
KJV: took him, and began to rebuke him.
INT: Peter to him began to rebuke him

Mark 10:28 V-AIM-3S
GRK: Ἤρξατο λέγειν ὁ
KJV: Then Peter began to say unto him,
INT: began to say

Mark 10:32 V-AIM-3S
GRK: τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν
KJV: the twelve, and began to tell
INT: the twelve he began them to tell

Mark 10:41 V-AIM-3P
GRK: οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ
KJV: heard [it], they began to be much displeased
INT: the ten began to be indignant about

Mark 10:47 V-AIM-3S
GRK: Ναζαρηνός ἐστιν ἤρξατο κράζειν καὶ
KJV: of Nazareth, he began to cry out,
INT: Nazareth it is he began to cry out and

Mark 11:15 V-AIM-3S
GRK: τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
KJV: the temple, and began to cast out
INT: the temple he began to cast out those

Mark 12:1 V-AIM-3S
GRK: Καὶ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν
KJV: And he began to speak unto them
INT: And he began to them in

Mark 13:5 V-AIM-3S
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἤρξατο λέγειν αὐτοῖς
KJV: answering them began to say, Take heed
INT: and Jesus began to say to them

Mark 14:19 V-AIM-3P
GRK: ἤρξαντο λυπεῖσθαι καὶ
KJV: And they began to be sorrowful, and to
INT: they began to be grieved and

Mark 14:33 V-AIM-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ
KJV: John, and began to be sore amazed, and
INT: him and he began to be greatly amazed and

Mark 14:65 V-AIM-3P
GRK: Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν
KJV: And some began to spit on him,
INT: And began some to spit upon

Mark 14:69 V-AIM-3S
GRK: ἰδοῦσα αὐτὸν ἤρξατο πάλιν λέγειν
KJV: again, and began to say
INT: having seen him began again to say

Mark 14:71 V-AIM-3S
GRK: ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ
KJV: [thereto].But he began to curse and
INT: moreover he began to curse and

Mark 15:8 V-AIM-3S
GRK: ὁ ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι καθὼς
KJV: crying aloud began to desire
INT: the crowd began to beg [him to do] as usually

Mark 15:18 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν
KJV: [head],And began to salute him,
INT: and they began to salute him

Luke 3:8 V-ASM-2P
GRK: καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν
KJV: of repentance, and begin not to say
INT: and not begin to say in

Luke 3:23 V-PPM-NMS
GRK: ἦν Ἰησοῦς ἀρχόμενος ὡσεὶ ἐτῶν
KJV: Jesus himself began to be about
INT: was Jesus beginning [to be] about years [old]

Luke 4:21 V-AIM-3S
GRK: ἤρξατο δὲ λέγειν
KJV: And he began to say unto
INT: he began moreover to say

Luke 5:21 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο διαλογίζεσθαι οἱ
KJV: the Pharisees began to reason,
INT: And began to reason the

Luke 7:15 V-AIM-3S
GRK: νεκρὸς καὶ ἤρξατο λαλεῖν καὶ
KJV: sat up, and began to speak. And
INT: dead [man] and began to speak and

Luke 7:24 V-AIM-3S
GRK: ἀγγέλων Ἰωάννου ἤρξατο λέγειν πρὸς
KJV: were departed, he began to speak
INT: messengers of John he began to speak to

Luke 7:38 V-AIM-3S
GRK: τοῖς δάκρυσιν ἤρξατο βρέχειν τοὺς
KJV: [him] weeping, and began to wash
INT: the tears she began to wet with the

Luke 7:49 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι
KJV: they that sat at meat with him began to say
INT: And began those reclining with [him]

Luke 9:12 V-AIM-3S
GRK: δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν προσελθόντες
KJV: when the day began to wear away,
INT: and [the] day began to decline having come

Luke 11:29 V-AIM-3S
GRK: ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν Ἡ
KJV: were gathered thick together, he began to say,
INT: crowds being pressed around together he began to say the

Luke 11:53 V-AIM-3P
GRK: ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς
KJV: the Pharisees began to urge
INT: having gone forth of him began the scribes

Luke 12:1 V-AIM-3S
GRK: καταπατεῖν ἀλλήλους ἤρξατο λέγειν πρὸς
KJV: one upon another, he began to say
INT: to trample upon one another he began to say to

Luke 12:45 V-ASM-3S
GRK: ἔρχεσθαι καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς
KJV: and shall begin to beat
INT: to come and should begin to beat the

Luke 13:25 V-ASM-2P
GRK: θύραν καὶ ἄρξησθε ἔξω ἑστάναι
KJV: and ye begin to stand
INT: door and you begin outside to stand

Luke 13:26 V-FIM-2P
GRK: τότε ἄρξεσθε λέγειν Ἐφάγομεν
KJV: Then shall ye begin to say,
INT: Then will you begin to say We ate

Luke 14:9 V-ASM-2S
GRK: καὶ τότε ἄρξῃ μετὰ αἰσχύνης
KJV: place; and thou begin with shame
INT: and then you begin with shame

Luke 14:18 V-AIM-3P
GRK: καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς
KJV: one [consent] began to make excuse.
INT: And began with one [consent]

Luke 14:29 V-ASM-3P
GRK: οἱ θεωροῦντες ἄρξωνται αὐτῷ ἐμπαίζειν
KJV: that behold [it] begin to mock
INT: who see [it] should begin him to mock

Luke 14:30 V-AIM-3S
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν καὶ
KJV: This man began to build, and
INT: the man began to build and

Luke 15:14 V-AIM-3S
GRK: καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὑστερεῖσθαι
KJV: and he began to be in want.
INT: and he began to be in need

Luke 15:24 V-AIM-3P
GRK: εὑρέθη Καὶ ἤρξαντο εὐφραίνεσθαι
KJV: is found. And they began to be merry.
INT: is found And they began to be merry

Luke 19:37 V-AIM-3P
GRK: τῶν Ἐλαιῶν ἤρξαντο ἅπαν τὸ
KJV: of the disciples began to rejoice
INT: of Olives began all the

Luke 19:45 V-AIM-3S
GRK: τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς
KJV: the temple, and began to cast out
INT: the temple he began to cast out those

Luke 20:9 V-AIM-3S
GRK: Ἤρξατο δὲ πρὸς
KJV: Then began he to speak to
INT: he began moreover to

Luke 21:28 V-PPM-GMP
GRK: Ἀρχομένων δὲ τούτων
KJV: when these things begin to come to pass,
INT: beginning moreover these things

Luke 22:23 V-AIM-3P
GRK: καὶ αὐτοὶ ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς
KJV: And they began to enquire among
INT: And they began to question together among

Luke 23:2 V-AIM-3P
GRK: ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν
KJV: And they began to accuse him,
INT: they began moreover to accuse

Luke 23:5 V-APM-NMS
GRK: Ἰουδαίας καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
KJV: all Jewry, beginning from Galilee
INT: of Judea and has begun from

Luke 23:30 V-FIM-3P
GRK: τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς
KJV: Then shall they begin to say
INT: Then will they begin to say to the

Luke 24:27 V-APM-NMS
GRK: καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ Μωυσέως
KJV: And beginning at Moses
INT: And having begun from Moses

Luke 24:47 V-APM-NMP
GRK: τὰ ἔθνη ἀρξάμενοι ἀπὸ Ἰερουσαλήμ
KJV: all nations, beginning at Jerusalem.
INT: nations having begun at Jerusalem

John 8:9 V-APM-NMP
GRK: καθ' εἷς ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν
KJV: one by one, beginning at
INT: by one having begun from the

John 13:5 V-AIM-3S
GRK: νιπτῆρα καὶ ἤρξατο νίπτειν τοὺς
KJV: and began to wash
INT: basin and began to wash the

Acts 1:1 V-AIM-3S
GRK: Θεόφιλε ὧν ἤρξατο Ἰησοῦς ὁ
KJV: that Jesus began both to do
INT: Theophilus which began Jesus

Acts 1:22 V-APM-NMS
GRK: ἀρξάμενος ἀπὸ τοῦ
KJV: Beginning from the baptism
INT: having begun from the

Acts 2:4 V-AIM-3P
GRK: ἁγίου καὶ ἤρξαντο λαλεῖν ἑτέραις
KJV: Ghost, and began to speak with other
INT: Holy and began to speak with other

Acts 8:35 V-APM-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
KJV: mouth, and began at the same
INT: of him and having begun from the

Acts 10:37 V-APM-NMS
GRK: τῆς Ἰουδαίας ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς
KJV: all Judaea, and began from Galilee,
INT: Judea having begun from

Acts 11:4 V-APM-NMS
GRK: ἀρξάμενος δὲ Πέτρος
KJV: Peter rehearsed [the matter] from the beginning, and expounded
INT: having begun moreover Peter

Acts 11:15 V-ANM
GRK: δὲ τῷ ἄρξασθαί με λαλεῖν
KJV: as I began to speak, the Holy
INT: moreover beginning I to speak

Acts 18:26 V-AIM-3S
GRK: οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι ἐν
KJV: And he began to speak boldly in
INT: he moreover began to speak boldly in

Acts 24:2 V-AIM-3S
GRK: δὲ αὐτοῦ ἤρξατο κατηγορεῖν ὁ
KJV: Tertullus began to accuse
INT: moreover of him began to accuse [him]

Acts 27:35 V-AIM-3S
GRK: καὶ κλάσας ἤρξατο ἐσθίειν
KJV: when he had broken [it], he began to eat.
INT: and having broken [it] began to eat

2 Corinthians 3:1 V-PIM-1P
GRK: Ἀρχόμεθα πάλιν ἑαυτοὺς
KJV: Do we begin again to commend
INT: Do we begin again ourselves

1 Peter 4:17 V-ANM
GRK: καιρὸς τοῦ ἄρξασθαι τὸ κρίμα
KJV: [is come] that judgment must begin at
INT: time [for] to have begun the judgment

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page