Φαρισαῖοι
Englishman's Concordance
Φαρισαῖοι (Pharisaioi) — 51 Occurrences

Matthew 9:11 N-NMP
GRK: ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον τοῖς
NAS: When the Pharisees saw
KJV: And when the Pharisees saw
INT: having seen [it] the Pharisees said to

Matthew 9:14 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά
NAS: Why do we and the Pharisees fast,
KJV: do we and the Pharisees fast oft,
INT: and the Pharisees do fast often

Matthew 9:34 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον Ἐν
NAS: But the Pharisees were saying,
KJV: But the Pharisees said, He casteth out
INT: moreover Pharisees said By

Matthew 12:2 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες εἶπαν
NAS: But when the Pharisees saw
KJV: But when the Pharisees saw
INT: and [the] Pharisees having seen said

Matthew 12:14 N-NMP
GRK: δὲ οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον
NAS: But the Pharisees went
KJV: Then the Pharisees went out, and held
INT: moreover the Pharisees a counsel held

Matthew 12:24 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον
NAS: But when the Pharisees heard
KJV: But when the Pharisees heard
INT: and [the] Pharisees having heard said

Matthew 15:1 N-NMP
GRK: ἀπὸ Ἰεροσολύμων Φαρισαῖοι καὶ γραμματεῖς
NAS: Then some Pharisees and scribes came
KJV: and Pharisees, which were of
INT: from Jerusalem Pharisees and scribes

Matthew 15:12 N-NMP
GRK: ὅτι οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν
NAS: to Him, Do You know that the Pharisees were offended
KJV: that the Pharisees were offended,
INT: that the Pharisees having heard the

Matthew 16:1 N-NMP
GRK: προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι
NAS: The Pharisees and Sadducees came
KJV: The Pharisees also with the Sadducees
INT: having come to [him] the Pharisees and Sadducees

Matthew 19:3 N-NMP
GRK: προσῆλθον αὐτῷ Φαρισαῖοι πειράζοντες αὐτὸν
NAS: [Some] Pharisees came
KJV: The Pharisees also came
INT: came to him Pharisees testing him

Matthew 21:45 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς
NAS: When the chief priests and the Pharisees heard
KJV: and Pharisees had heard
INT: and the Pharisees the parables

Matthew 22:15 N-NMP
GRK: πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον
NAS: Then the Pharisees went
KJV: went the Pharisees, and took
INT: having gone the Pharisees counsel took

Matthew 22:34 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες ὅτι
NAS: But when the Pharisees heard
KJV: But when the Pharisees had heard that
INT: moreover [the] Pharisees having heard that

Matthew 23:2 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The scribes and the Pharisees have seated themselves
KJV: The scribes and the Pharisees sit in
INT: and the Pharisees

Matthew 23:13 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites,
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:14 Noun-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:15 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites,
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:23 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:25 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:27 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: scribes and Pharisees, hypocrites! for
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 23:29 N-VMP
GRK: γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί ὅτι
NAS: to you, scribes and Pharisees, hypocrites!
KJV: and Pharisees, hypocrites!
INT: scribes and Pharisees hypocrites for

Matthew 27:62 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλᾶτον
NAS: the chief priests and the Pharisees gathered together
KJV: and Pharisees came together
INT: and the Pharisees before Pilate

Mark 2:18 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύοντες καὶ
NAS: disciples and the Pharisees were fasting;
KJV: and of the Pharisees used
INT: and those of the Pharisees fasting and

Mark 2:24 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ
NAS: The Pharisees were saying
KJV: And the Pharisees said unto him,
INT: And the Pharisees said to him

Mark 3:6 N-NMP
GRK: ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι εὐθὺς μετὰ
NAS: The Pharisees went out and immediately
KJV: And the Pharisees went forth,
INT: having gone out the Pharisees immediately with

Mark 7:1 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καί τινες
NAS: The Pharisees and some of the scribes
KJV: unto him the Pharisees, and certain
INT: him the Pharisees and some

Mark 7:3 N-NMP
GRK: οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες
NAS: (For the Pharisees and all the Jews
KJV: For the Pharisees, and all
INT: indeed [the] Pharisees and all

Mark 7:5 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: The Pharisees and the scribes asked
KJV: Then the Pharisees and scribes
INT: him the Pharisees and the

Mark 8:11 N-NMP
GRK: ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι καὶ ἤρξαντο
NAS: The Pharisees came out and began
KJV: And the Pharisees came forth, and
INT: went out the Pharisees and began

Mark 10:2 N-NMP
GRK: Καὶ προσελθόντες Φαρισαῖοι ἐπηρώτων αὐτὸν
NAS: [Some] Pharisees came
KJV: And the Pharisees came to him,
INT: And having come to [him] the Pharisees demanded of him

Luke 5:17 N-NMP
GRK: ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι
NAS: He was teaching; and there were [some] Pharisees and teachers of the law
KJV: there were Pharisees and
INT: there were sitting by Pharisees and teachers of the law

Luke 5:21 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι λέγοντες Τίς
NAS: The scribes and the Pharisees began
KJV: and the Pharisees began
INT: and the Pharisees saying Who

Luke 5:30 N-NMP
GRK: ἐγόγγυζον οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: The Pharisees and their scribes
KJV: scribes and Pharisees murmured against
INT: grumbled the Pharisees and the

Luke 6:7 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι εἰ ἐν
NAS: The scribes and the Pharisees were watching Him closely
KJV: the scribes and Pharisees watched him,
INT: and the Pharisees whether on

Luke 7:30 N-NMP
GRK: οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: But the Pharisees and the lawyers
KJV: But the Pharisees and lawyers
INT: but [the] Pharisees and the

Luke 11:39 N-NMP
GRK: ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν
NAS: to him, Now you Pharisees clean
KJV: do ye Pharisees make clean the outside
INT: you Pharisees the outside

Luke 11:53 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν
NAS: the scribes and the Pharisees began
KJV: and the Pharisees began
INT: and the Pharisees urgently to press upon [him]

Luke 13:31 N-NMP
GRK: προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες αὐτῷ
NAS: some Pharisees approached,
KJV: certain of the Pharisees, saying
INT: came to [him] certain Pharisees saying to him

Luke 15:2 N-NMP
GRK: οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ οἱ
NAS: Both the Pharisees and the scribes
KJV: And the Pharisees and scribes
INT: both Pharisees and the

Luke 16:14 N-NMP
GRK: πάντα οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρχοντες
NAS: Now the Pharisees, who were lovers of money,
KJV: And the Pharisees also, who were
INT: all the Pharisees lovers of money being

John 4:1 N-NMP
GRK: ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι ὅτι Ἰησοῦς
NAS: knew that the Pharisees had heard
KJV: knew how the Pharisees had heard that
INT: heard the Pharisees that Jesus

John 7:32 N-NMP
GRK: Ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου
NAS: The Pharisees heard the crowd
KJV: The Pharisees heard that the people
INT: Heard the Pharisees of the crowd

John 7:32 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὑπηρέτας ἵνα
NAS: Him, and the chief priests and the Pharisees sent
KJV: and the Pharisees and
INT: and the Pharisees officers that

John 7:47 N-NMP
GRK: αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι Μὴ καὶ
NAS: The Pharisees then answered
KJV: answered them the Pharisees, Are ye
INT: them the Pharisees not also

John 8:3 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι γυναῖκα ἐπὶ
NAS: The scribes and the Pharisees brought
KJV: the scribes and Pharisees brought unto
INT: and the Pharisees a women in

John 8:13 N-NMP
GRK: αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι Σὺ περὶ
NAS: So the Pharisees said
KJV: The Pharisees therefore said
INT: to him the Pharisees You concerning

John 9:15 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι πῶς ἀνέβλεψεν
NAS: Then the Pharisees also were asking
KJV: Then again the Pharisees also asked
INT: also the Pharisees how he received sight

John 11:47 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι συνέδριον καὶ
NAS: the chief priests and the Pharisees convened
KJV: and the Pharisees a council,
INT: and the Pharisees a council and

John 11:57 N-NMP
GRK: καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὰς ἵνα
NAS: the chief priests and the Pharisees had given
KJV: and the Pharisees had given
INT: and the Pharisees a command that

John 12:19 N-NMP
GRK: οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπαν πρὸς
NAS: So the Pharisees said to one another,
KJV: The Pharisees therefore said
INT: Therefore [the] Pharisees said among

Acts 23:8 N-NMP
GRK: μήτε πνεῦμα Φαρισαῖοι δὲ ὁμολογοῦσιν
NAS: a spirit, but the Pharisees acknowledge
KJV: but the Pharisees confess
INT: nor spirit Pharisees however acknowledge

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page