5083. τηρέω (téreó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5083. τηρέω (téreó) — 71 Occurrences

Matthew 19:17 V-PMA-2S
GRK: ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον τὰς ἐντολάς
NAS: into life, keep the commandments.
KJV: into life, keep the commandments.
INT: life to enter keep the commandments

Matthew 23:3 V-PMA-2P
GRK: ποιήσατε καὶ τηρεῖτε κατὰ δὲ
NAS: you, do and observe, but do not do
KJV: you observe, [that] observe
INT: to keep also keep after however

Matthew 27:36 V-IIA-3P
GRK: καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ
NAS: And sitting down, they [began] to keep watch over Him there.
KJV: sitting down they watched him
INT: And sitting down they kept guard over him there

Matthew 27:54 V-PPA-NMP
GRK: μετ' αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: and those who were with him keeping guard over Jesus,
KJV: him, watching Jesus,
INT: with him kept guard over Jesus

Matthew 28:4 V-PPA-NMP
GRK: ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγενήθησαν
NAS: The guards shook for fear
KJV: fear of him the keepers did shake, and
INT: trembled those keeping guard and became

Matthew 28:20 V-PNA
GRK: διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα
NAS: teaching them to observe all
KJV: them to observe all things
INT: teaching them to observe all things whatever

John 2:10 V-RIA-2S
GRK: ἐλάσσω σὺ τετήρηκας τὸν καλὸν
NAS: [then he serves] the poorer [wine]; [but] you have kept the good
KJV: [but] thou hast kept the good
INT: inferior you have kept the good

John 8:51 V-ASA-3S
GRK: ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον οὐ
NAS: anyone keeps My word
KJV: If a man keep my saying,
INT: my word keep death never

John 8:52 V-ASA-3S
GRK: λόγον μου τηρήσῃ οὐ μὴ
NAS: anyone keeps My word,
KJV: If a man keep my saying,
INT: word of me keeps never not

John 8:55 V-PIA-1S
GRK: λόγον αὐτοῦ τηρῶ
NAS: you, but I do know Him and keep His word.
KJV: him, and keep his saying.
INT: word of him I keep

John 9:16 V-PIA-3S
GRK: σάββατον οὐ τηρεῖ ἄλλοι δὲ
NAS: because He does not keep the Sabbath.
KJV: because he keepeth not
INT: Sabbath not he does keep Others also

John 12:7 V-ASA-3S
GRK: ἐνταφιασμοῦ μου τηρήσῃ αὐτό
NAS: so that she may keep it for the day
KJV: of my burying hath she kept this.
INT: burial of me has she kept it

John 14:15 V-FIA-2P
GRK: τὰς ἐμὰς τηρήσετε
NAS: you love Me, you will keep My commandments.
KJV: ye love me, keep my commandments.
INT: my keep

John 14:21 V-PPA-NMS
GRK: μου καὶ τηρῶν αὐτὰς ἐκεῖνός
NAS: My commandments and keeps them is the one
KJV: commandments, and keepeth them, he
INT: of me and keeps them he

John 14:23 V-FIA-3S
GRK: λόγον μου τηρήσει καὶ ὁ
NAS: loves Me, he will keep My word;
KJV: love me, he will keep my words:
INT: word of me he will keep and the

John 14:24 V-PIA-3S
GRK: μου οὐ τηρεῖ καὶ ὁ
NAS: He who does not love Me does not keep My words;
KJV: me not keepeth not my
INT: of me not does keep and the

John 15:10 V-ASA-2P
GRK: ἐντολάς μου τηρήσητε μενεῖτε ἐν
NAS: If you keep My commandments,
KJV: If ye keep my commandments,
INT: commandments of me you keep you will abide in

John 15:10 V-RIA-1S
GRK: τὰς ἐντολὰς τετήρηκα καὶ μένω
NAS: just as I have kept My Father's
KJV: even as I have kept my Father's
INT: the commandments have kept and abide

John 15:20 V-AIA-3P
GRK: λόγον μου ἐτήρησαν καὶ τὸν
NAS: you; if they kept My word,
KJV: you; if they have kept my saying,
INT: word of me they kept also

John 15:20 V-FIA-3P
GRK: τὸν ὑμέτερον τηρήσουσιν
NAS: My word, they will keep yours
KJV: my saying, they will keep yours also.
INT: yours they will keep

John 17:6 V-RIA-3P
GRK: λόγον σου τετήρηκαν
NAS: and You gave them to Me, and they have kept Your word.
KJV: me; and they have kept thy word.
INT: word of you they have kept

John 17:11 V-AMA-2S
GRK: πάτερ ἅγιε τήρησον αὐτοὺς ἐν
NAS: Father, keep them in Your name,
KJV: Holy Father, keep through thine own
INT: Father Holy keep them in

John 17:12 V-IIA-1S
GRK: αὐτῶν ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν
NAS: While I was with them, I was keeping them in Your name
KJV: the world, I kept them in
INT: them I was keeping them in

John 17:15 V-ASA-2S
GRK: ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ
NAS: them out of the world, but to keep them from the evil
KJV: but that thou shouldest keep them from
INT: but that you should keep them from

Acts 12:5 V-IIM/P-3S
GRK: οὖν Πέτρος ἐτηρεῖτο ἐν τῇ
NAS: Peter was kept in the prison,
KJV: Peter therefore was kept in prison:
INT: Therefore Peter was kept in the

Acts 12:6 V-IIA-3P
GRK: τῆς θύρας ἐτήρουν τὴν φυλακήν
NAS: of the door were watching over the prison.
KJV: before the door kept the prison.
INT: the door kept the prison

Acts 15:5 V-PNA
GRK: παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν νόμον
NAS: them and to direct them to observe the Law
KJV: to command [them] to keep the law
INT: warning [them] moreover to keep the law

Acts 15:24 V-PNA
GRK: περιτέμνεσθαι καὶ τηρεῖν τον νόμον
KJV: and keep the law:
INT: [you must] be circumcised and keep the law

Acts 16:23 V-PNA
GRK: δεσμοφύλακι ἀσφαλῶς τηρεῖν αὐτούς
NAS: the jailer to guard them securely;
KJV: the jailor to keep them
INT: jailor safely to keep them

Acts 24:23 V-PNM/P
GRK: τῷ ἑκατοντάρχῃ τηρεῖσθαι αὐτὸν ἔχειν
NAS: to the centurion for him to be kept in custody and [yet] have
KJV: a centurion to keep Paul,
INT: the centurion to keep him to [let him] have

Acts 25:4 V-PNM/P
GRK: Φῆστος ἀπεκρίθη τηρεῖσθαι τὸν Παῦλον
NAS: that Paul was being kept in custody at Caesarea
KJV: that Paul should be kept at
INT: Festus answered should be kept Paul

Acts 25:21 V-ANP
GRK: Παύλου ἐπικαλεσαμένου τηρηθῆναι αὐτὸν εἰς
NAS: appealed to be held in custody
KJV: had appealed to be reserved unto
INT: Paul having appealed for to be kept himself for

Acts 25:21 V-PNM/P
GRK: διάγνωσιν ἐκέλευσα τηρεῖσθαι αὐτὸν ἕως
NAS: to be held in custody for the Emperor's
KJV: him to be kept till
INT: decision I commanded to be kept him until

1 Corinthians 7:37 V-PNA
GRK: ἰδίᾳ καρδίᾳ τηρεῖν τὴν ἑαυτοῦ
NAS: heart, to keep his own
KJV: heart that he will keep his
INT: own heart to keep of himself

2 Corinthians 11:9 V-AIA-1S
GRK: ἐμαυτὸν ὑμῖν ἐτήρησα καὶ τηρήσω
NAS: and in everything I kept myself
KJV: all [things] I have kept myself
INT: myself to you I kept and will keep

2 Corinthians 11:9 V-FIA-1S
GRK: ἐτήρησα καὶ τηρήσω
NAS: from being a burden to you, and will continue to do so.
KJV: and [so] will I keep [myself].
INT: I kept and will keep

Ephesians 4:3 V-PNA
GRK: σπουδάζοντες τηρεῖν τὴν ἑνότητα
NAS: being diligent to preserve the unity
KJV: Endeavouring to keep the unity
INT: being diligent to keep the unity

1 Thessalonians 5:23 V-AOP-3S
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ τηρηθείη
NAS: and body be preserved complete,
KJV: and body be preserved blameless unto
INT: Jesus Christ may be preserved

1 Timothy 5:22 V-PMA-2S
GRK: σεαυτὸν ἁγνὸν τήρει
NAS: of others; keep yourself
KJV: men's sins: keep thyself
INT: Yourself pure keep

1 Timothy 6:14 V-ANA
GRK: τηρῆσαί σε τὴν
NAS: that you keep the commandment without
KJV: That thou keep [this] commandment
INT: keep you the

2 Timothy 4:7 V-RIA-1S
GRK: τὴν πίστιν τετήρηκα
NAS: the course, I have kept the faith;
KJV: [my] course, I have kept the faith:
INT: the faith I have kept

James 1:27 V-PNA
GRK: ἄσπιλον ἑαυτὸν τηρεῖν ἀπὸ τοῦ
NAS: in their distress, [and] to keep oneself
KJV: affliction, [and] to keep himself
INT: unstained oneself to keep from the

James 2:10 V-ASA-3S
GRK: τὸν νόμον τηρήσῃ πταίσῃ δὲ
NAS: For whoever keeps the whole law
KJV: whosoever shall keep the whole
INT: the law shall keep shall stumble but

1 Peter 1:4 V-RPM/P-AFS
GRK: καὶ ἀμάραντον τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς
NAS: and will not fade away, reserved in heaven
KJV: that fadeth not away, reserved in
INT: and unfading reserved in [the] heavens

2 Peter 2:4 V-PPM/P-AMP
GRK: εἰς κρίσιν τηρουμένους
NAS: of darkness, reserved for judgment;
KJV: of darkness, to be reserved unto
INT: for judgment having been kept

2 Peter 2:9 V-PNA
GRK: κρίσεως κολαζομένους τηρεῖν
NAS: from temptation, and to keep the unrighteous
KJV: and to reserve the unjust
INT: of judgment to be punished to keep

2 Peter 2:17 V-RIM/P-3S
GRK: τοῦ σκότους τετήρηται
NAS: the black darkness has been reserved.
KJV: of darkness is reserved for
INT: of darkness is kept

2 Peter 3:7 V-PPM/P-NMP
GRK: εἰσὶν πυρὶ τηρούμενοι εἰς ἡμέραν
NAS: for fire, kept for the day
KJV: kept in store, reserved unto fire
INT: are for fire being kept to a day

1 John 2:3 V-PSA-1P
GRK: ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν
NAS: Him, if we keep His commandments.
KJV: him, if we keep his commandments.
INT: commandments of him we keep

1 John 2:4 V-PPA-NMS
GRK: αὐτοῦ μὴ τηρῶν ψεύστης ἐστίν
NAS: I have come to know Him, and does not keep His commandments,
KJV: him, and keepeth not his
INT: of him not is keeping a liar is

1 John 2:5 V-PSA-3S
GRK: δ' ἂν τηρῇ αὐτοῦ τὸν
NAS: but whoever keeps His word,
INT: however anyhow might keep his

1 John 3:22 V-PIA-1P
GRK: ἐντολὰς αὐτοῦ τηροῦμεν καὶ τὰ
NAS: from Him, because we keep His commandments
KJV: him, because we keep his commandments,
INT: commandments of him we keep and the things

1 John 3:24 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ τηρῶν τὰς ἐντολὰς
NAS: The one who keeps His commandments
KJV: And he that keepeth his commandments
INT: And he that keeps the commandments

1 John 5:3 V-PSA-1P
GRK: ἐντολὰς αὐτοῦ τηρῶμεν καὶ αἱ
NAS: of God, that we keep His commandments;
KJV: of God, that we keep his commandments:
INT: commandments of him we should keep and the

1 John 5:18 V-PIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ τηρεῖ αὐτόν καὶ
NAS: of God keeps him, and the evil one
KJV: of God keepeth himself, and
INT: God keeps himself and

Jude 1:1 V-RPM/P-DMP
GRK: Ἰησοῦ Χριστῷ τετηρημένοις κλητοῖς
NAS: the Father, and kept for Jesus
KJV: and preserved in Jesus
INT: in Jesus Christ kept called [ones]

Jude 1:6 V-APA-AMP
GRK: τοὺς μὴ τηρήσαντας τὴν ἑαυτῶν
NAS: And angels who did not keep their own
KJV: And the angels which kept not their
INT: not having kept the of themselves

Jude 1:6 V-RIA-3S
GRK: ὑπὸ ζόφον τετήρηκεν
NAS: abode, He has kept in eternal
KJV: habitation, he hath reserved in everlasting
INT: under darkness he keeps

Jude 1:13 V-RIM/P-3S
GRK: εἰς αἰῶνα τετήρηται
NAS: darkness has been reserved forever.
KJV: to whom is reserved the blackness
INT: to age has been kept

Jude 1:21 V-AMA-2P
GRK: ἀγάπῃ θεοῦ τηρήσατε προσδεχόμενοι τὸ
NAS: keep yourselves in the love
KJV: Keep yourselves in
INT: [the] love of God keep awaiting the

Revelation 1:3 V-PPA-NMP
GRK: προφητείας καὶ τηροῦντες τὰ ἐν
NAS: of the prophecy, and heed the things which are written
KJV: and keep those things which are written
INT: prophecy and keep the things in

Revelation 2:26 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ὁ τηρῶν ἄχρι τέλους
NAS: He who overcomes, and he who keeps My deeds
KJV: and keepeth my
INT: and he that keeps until [the] end

Revelation 3:3 V-PMA-2S
GRK: ἤκουσας καὶ τήρει καὶ μετανόησον
NAS: and heard; and keep [it], and repent.
KJV: heard, and hold fast, and repent.
INT: heard and keep [it] and repent

Revelation 3:8 V-AIA-2S
GRK: δύναμιν καὶ ἐτήρησάς μου τὸν
NAS: power, and have kept My word,
KJV: strength, and hast kept my word,
INT: power and did keep my

Revelation 3:10 V-AIA-2S
GRK: ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον
NAS: Because you have kept the word
KJV: Because thou hast kept the word of my
INT: Because you did keep the word

Revelation 3:10 V-FIA-1S
GRK: κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς
NAS: I also will keep you from the hour
KJV: patience, I also will keep thee from
INT: I also you will keep out of the

Revelation 12:17 V-PPA-GMP
GRK: αὐτῆς τῶν τηρούντων τὰς ἐντολὰς
NAS: of her children, who keep the commandments
KJV: which keep the commandments
INT: of her who keep the commandments

Revelation 14:12 V-PPA-NMP
GRK: ἐστίν οἱ τηροῦντες τὰς ἐντολὰς
NAS: of the saints who keep the commandments
KJV: here [are] they that keep the commandments
INT: is they who keep the commandments

Revelation 16:15 V-PPA-NMS
GRK: γρηγορῶν καὶ τηρῶν τὰ ἱμάτια
NAS: is the one who stays awake and keeps his clothes,
KJV: and keepeth his
INT: watches and keeps the garments

Revelation 22:7 V-PPA-NMS
GRK: μακάριος ὁ τηρῶν τοὺς λόγους
NAS: Blessed is he who heeds the words
KJV: blessed [is] he that keepeth the sayings
INT: Blessed [is] he who keeps the words

Revelation 22:9 V-PPA-GMP
GRK: καὶ τῶν τηρούντων τοὺς λόγους
NAS: and of those who heed the words
KJV: and of them which keep the sayings
INT: and of those who keep the words

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 5083

ἐτήρησα — 1 Occ.
ἐτήρησαν — 1 Occ.
ἐτήρησάς — 2 Occ.
ἐτηρεῖτο — 1 Occ.
ἐτήρουν — 3 Occ.
τηρῇ — 1 Occ.
τηρῆσαί — 1 Occ.
τηρήσαντας — 1 Occ.
τηρήσατε — 1 Occ.
τηρήσῃ — 4 Occ.
τηρήσῃς — 1 Occ.
τηρήσητε — 1 Occ.
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρεῖτε — 1 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.
τετήρηκας — 1 Occ.
τετήρηκεν — 1 Occ.
τετηρημένην — 1 Occ.
τετηρημένοις — 1 Occ.
τετήρηται — 2 Occ.
Additional Entries
τηρήσει — 1 Occ.
τηρήσετε — 1 Occ.
τηρήσω — 2 Occ.
τήρησον — 2 Occ.
τηρήσουσιν — 1 Occ.
τηρηθῆναι — 1 Occ.
τηρηθείη — 1 Occ.
τηρεῖ — 5 Occ.
τηρεῖν — 8 Occ.
τηρεῖσθαι — 3 Occ.
τηρῶ — 1 Occ.
τηρῶμεν — 2 Occ.
τηρῶν — 6 Occ.
τηροῦμεν — 1 Occ.
τηρούμενοι — 1 Occ.
τηρουμένους — 1 Occ.
τηροῦντες — 4 Occ.
τηρούντων — 2 Occ.
τετήρηκα — 2 Occ.
τετήρηκαν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page