863. ἀφίημι (aphiémi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 863. ἀφίημι (aphiémi) — 146 Occurrences

Matthew 3:15 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτόν Ἄφες ἄρτι οὕτως
NAS: said to him, Permit [it] at this time;
KJV: him, Suffer [it to be so] now:
INT: unto him Permit [it] presently thus

Matthew 3:15 V-PIA-3S
GRK: δικαιοσύνην τότε ἀφίησιν αὐτόν
NAS: righteousness. Then he permitted Him.
KJV: righteousness. Then he suffered him.
INT: righteousness Then he permits him

Matthew 4:11 V-PIA-3S
GRK: Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ
NAS: the devil left Him; and behold,
KJV: Then the devil leaveth him, and,
INT: Then leaves him the

Matthew 4:20 V-APA-NMP
GRK: δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα
NAS: Immediately they left their nets
KJV: they straightway left [their] nets,
INT: moreover immediately having left the nets

Matthew 4:22 V-APA-NMP
GRK: δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον
NAS: Immediately they left the boat
KJV: And they immediately left the ship and
INT: moreover immediately having left the boat

Matthew 5:24 V-AMA-2S
GRK: ἄφες ἐκεῖ τὸ
NAS: leave your offering there
KJV: Leave there thy
INT: leave there the

Matthew 5:40 V-AMA-2S
GRK: σου λαβεῖν ἄφες αὐτῷ καὶ
NAS: your shirt, let him have your coat
KJV: let him have [thy] cloke also.
INT: of you take yield to him also

Matthew 6:12 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ
NAS: And forgive us our debts, as we also
KJV: And forgive us our
INT: and forgive us the

Matthew 6:12 V-AIA-1S
GRK: καὶ ἡμεῖς ἀφήκαμεν τοῖς ὀφειλέταις
NAS: as we also have forgiven our debtors.
KJV: as we forgive our debtors.
INT: also we forgive the debtors

Matthew 6:14 V-ASA-2P
GRK: Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
NAS: For if you forgive others
KJV: For if ye forgive men their
INT: if indeed you forgive men

Matthew 6:14 V-FIA-3S
GRK: παραπτώματα αὐτῶν ἀφήσει καὶ ὑμῖν
NAS: Father will also forgive you.
KJV: Father will also forgive you:
INT: trespasses of them will forgive also you

Matthew 6:15 V-ASA-2P
GRK: δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις
NAS: But if you do not forgive others,
KJV: But if ye forgive not men
INT: moreover not you forgive men

Matthew 6:15 V-FIA-3S
GRK: πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα
NAS: your Father will not forgive your transgressions.
KJV: Father forgive your
INT: Father of you will forgive the trespasses

Matthew 7:4 V-AMA-2S
GRK: ἀδελφῷ σου Ἄφες ἐκβάλω τὸ
NAS: to your brother, 'Let me take
KJV: brother, Let me pull out
INT: brother of you Allow [that] I might cast out the

Matthew 8:15 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ
NAS: and the fever left her; and she got
KJV: and the fever left her: and
INT: of her and left her the

Matthew 8:22 V-AMA-2S
GRK: μοι καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς
NAS: to him, Follow Me, and allow the dead
KJV: me; and let the dead bury
INT: me and leave the dead

Matthew 9:2 V-PIM/P-3P
GRK: Θάρσει τέκνον ἀφίενταί σου αἱ
NAS: son; your sins are forgiven.
KJV: thy sins be forgiven thee.
INT: Take courage son have been forgiven you the

Matthew 9:5 V-PIM/P-3P
GRK: εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφίενταί σου αἱ
NAS: Your sins are forgiven,' or
KJV: [Thy] sins be forgiven thee;
INT: easier to say Have been forgiven you [your]

Matthew 9:6 V-PNA
GRK: τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας τότε
NAS: on earth to forgive sins--
KJV: on earth to forgive sins, (then
INT: the earth to forgive sins then

Matthew 12:31 V-FIP-3S
GRK: καὶ βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώποις
NAS: and blasphemy shall be forgiven people,
KJV: blasphemy shall be forgiven unto men:
INT: and blasphemy will be forgiven men

Matthew 12:31 V-FIP-3S
GRK: βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: against the Spirit shall not be forgiven.
KJV: shall not be forgiven unto men.
INT: blasphemy shall not be forgiven

Matthew 12:32 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ ὃς
NAS: of Man, it shall be forgiven him; but whoever
KJV: of man, it shall be forgiven him:
INT: the of man it will be forgiven him whoever

Matthew 12:32 V-FIP-3S
GRK: ἁγίου οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ οὔτε
NAS: Spirit, it shall not be forgiven him, either
KJV: it shall not be forgiven him, neither
INT: Holy not it will be forgiven him neither

Matthew 13:30 V-AMA-2P
GRK: ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα
NAS: Allow both to grow together
KJV: Let both grow together
INT: Allow to grow together both

Matthew 13:36 V-APA-NMS
GRK: Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους
NAS: Then He left the crowds and went
KJV: sent the multitude away, and went into
INT: Then having dismissed the crowds

Matthew 15:14 V-AMA-2P
GRK: ἄφετε αὐτούς τυφλοί
NAS: Let them alone; they are blind guides
KJV: Let them alone: they be blind
INT: Leave them blind

Matthew 18:12 V-FIA-3S
GRK: αὐτῶν οὐχὶ ἀφήσει τὰ ἐνενήκοντα
NAS: astray, does he not leave the ninety-nine
KJV: not leave the ninety and nine,
INT: them [does he] not having left the ninety

Matthew 18:21 V-FIA-1S
GRK: μου καὶ ἀφήσω αὐτῷ ἕως
NAS: against me and I forgive him? Up to seven times?
KJV: me, and I forgive him? till
INT: of me and I forgive him Up to

Matthew 18:27 V-AIA-3S
GRK: τὸ δάνειον ἀφῆκεν αὐτῷ
NAS: and released him and forgave him the debt.
KJV: him, and forgave him the debt.
INT: the loan forgave him

Matthew 18:32 V-AIA-1S
GRK: ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ
NAS: slave, I forgave you all
KJV: servant, I forgave thee
INT: debt that I forgave you since

Matthew 18:35 V-ASA-2P
GRK: ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος τῷ
NAS: each of you does not forgive his brother
KJV: your hearts forgive not every one
INT: if not you forgive each the

Matthew 19:14 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε τὰ παιδία
NAS: said, Let the children
KJV: said, Suffer little children,
INT: Jesus said Let the little children

Matthew 19:27 V-AIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
NAS: to Him, Behold, we have left everything
KJV: Behold, we have forsaken all, and
INT: Behold we left all things and

Matthew 19:29 V-AIA-3S
GRK: πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας ἢ
NAS: And everyone who has left houses or
KJV: one that hath forsaken houses,
INT: every one who has left houses or

Matthew 22:22 V-APA-NMP
GRK: ἐθαύμασαν καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθαν
NAS: [this], they were amazed, and leaving Him, they went away.
KJV: and left him,
INT: they marveled and having left him went away

Matthew 22:25 V-AIA-3S
GRK: ἔχων σπέρμα ἀφῆκεν τὴν γυναῖκα
NAS: children left his wife
KJV: no issue, left his wife
INT: having seed left the wife

Matthew 23:13 V-PIA-2P
GRK: τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν
NAS: nor do you allow those
KJV: [yourselves], neither suffer ye them that are entering
INT: those who are entering do you allow to enter

Matthew 23:23 V-AIA-2P
GRK: κύμινον καὶ ἀφήκατε τὰ βαρύτερα
NAS: and cummin, and have neglected the weightier provisions
KJV: and have omitted the weightier
INT: cummin and you have neglected the weightier [matters]

Matthew 23:23 V-ANP
GRK: κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι
NAS: without neglecting the others.
KJV: to leave the other undone.
INT: and those [others] not to be leaving aside

Matthew 23:38 V-PIM/P-3S
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ
NAS: your house is being left to you desolate!
KJV: your house is left unto you desolate.
INT: Behold is left to you the

Matthew 24:2 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος
NAS: here will be left upon another,
KJV: There shall not be left here one stone
INT: none not even shall be left here stone

Matthew 24:40 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ εἷς ἀφίεται
NAS: will be taken and one will be left.
KJV: and the other left.
INT: and one is left

Matthew 24:41 V-PIM/P-3S
GRK: καὶ μία ἀφίεται
NAS: will be taken and one will be left.
KJV: and the other left.
INT: and one is left

Matthew 26:44 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν
NAS: And He left them again, and went away
KJV: And he left them, and went away
INT: And having left them again

Matthew 26:56 V-APA-NMP
GRK: μαθηταὶ πάντες ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
NAS: all the disciples left Him and fled.
KJV: the disciples forsook him,
INT: disciples all having forsaken him fled

Matthew 27:49 V-AMA-2S
GRK: λοιποὶ ἔλεγον Ἄφες ἴδωμεν εἰ
NAS: [of them] said, Let us see
KJV: rest said, Let be, let us see whether
INT: [the] rest said Let be let us see whether

Matthew 27:50 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ἀφῆκεν τὸ πνεῦμα
NAS: voice, and yielded up His spirit.
KJV: voice, yielded up the ghost.
INT: with a voice loud yielded up [his] spirit

Mark 1:18 V-APA-NMP
GRK: καὶ εὐθὺς ἀφέντες τὰ δίκτυα
NAS: Immediately they left their nets
KJV: straightway they forsook their
INT: And immediately having left the nets

Mark 1:20 V-APA-NMP
GRK: αὐτούς καὶ ἀφέντες τὸν πατέρα
NAS: He called them; and they left their father
KJV: them: and they left their father
INT: them and having left the father

Mark 1:31 V-AIA-3S
GRK: χειρός καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ
NAS: and the fever left her, and she waited
KJV: immediately the fever left her, and
INT: hand And left her the

Mark 1:34 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤφιεν λαλεῖν τὰ
NAS: demons; and He was not permitting the demons
KJV: devils; and suffered not the devils
INT: and not he allowed to speak the

Mark 2:5 V-PIM/P-3P
GRK: παραλυτικῷ Τέκνον ἀφίενταί σου αἱ
NAS: Son, your sins are forgiven.
KJV: thy sins be forgiven thee.
INT: paralytic Son have been forgiven of you the

Mark 2:7 V-PNA
GRK: τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ
NAS: who can forgive sins but God
KJV: who can forgive sins but
INT: Who is able to forgive sins if

Mark 2:9 V-PIM/P-3P
GRK: τῷ παραλυτικῷ Ἀφίενταί σου αἱ
NAS: Your sins are forgiven; or
KJV: [Thy] sins be forgiven thee;
INT: to the paralytic Have been forgiven of you the

Mark 2:10 V-PNA
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἁμαρτίας ἐπὶ
NAS: on earth to forgive sins--
KJV: on earth to forgive sins, (he saith
INT: of man to forgive sins on

Mark 3:28 V-FIP-3S
GRK: ὅτι πάντα ἀφεθήσεται τοῖς υἱοῖς
NAS: sins shall be forgiven the sons
KJV: sins shall be forgiven unto the sons
INT: that all will be forgiven the sons

Mark 4:12 V-ASP-3S
GRK: ἐπιστρέψωσιν καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς
NAS: THEY MIGHT RETURN AND BE FORGIVEN.
KJV: [their] sins should be forgiven them.
INT: they should turn and they should be forgiven them

Mark 4:36 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον
NAS: Leaving the crowd, they took Him along
KJV: And when they had sent away the multitude,
INT: And having dismissed the crowd

Mark 5:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ
NAS: And He did not let him, but He said
KJV: Howbeit Jesus suffered him not,
INT: And not he did Let him but

Mark 5:37 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα μετ'
NAS: And He allowed no one
KJV: And he suffered no man to follow
INT: And not he allowed no one with

Mark 7:8 V-APA-NMP
GRK: ἀφέντες τὴν ἐντολὴν
NAS: Neglecting the commandment of God,
KJV: For laying aside the commandment
INT: having left the commandment

Mark 7:12 V-PIA-2P
GRK: οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν
NAS: you no longer permit him to do
KJV: And ye suffer him
INT: no longer you allow him anything

Mark 7:27 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγεν αὐτῇ Ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι
NAS: And He was saying to her, Let the children
KJV: said unto her, Let the children first
INT: he said to her Let first to be satisfied

Mark 8:13 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἀφεὶς αὐτοὺς πάλιν
NAS: Leaving them, He again embarked
KJV: And he left them, and entering
INT: And having left them again

Mark 10:14 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Ἄφετε τὰ παιδία
NAS: and said to them, Permit the children
KJV: unto them, Suffer the little children
INT: said to them Permit the little children

Mark 10:28 V-AIA-1S
GRK: Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα καὶ
NAS: to Him, Behold, we have left everything
KJV: Lo, we have left all, and
INT: Behold we left all and

Mark 10:29 V-AIA-3S
GRK: ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ
NAS: who has left house
KJV: no man that hath left house, or
INT: there is who has left house or

Mark 11:6 V-AIA-3P
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἀφῆκαν αὐτούς
NAS: had told [them], and they gave them permission.
KJV: they let them go.
INT: Jesus And they allowed them

Mark 11:16 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἤφιεν ἵνα τις
NAS: and He would not permit anyone
KJV: would not suffer that any man
INT: and not he allowed that anyone

Mark 11:25 V-PMA-2P
GRK: στήκετε προσευχόμενοι ἀφίετε εἴ τι
NAS: praying, forgive, if
KJV: ye stand praying, forgive, if ye have
INT: you may stand praying forgive if anything

Mark 11:25 V-ASA-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ
NAS: will also forgive you your transgressions.
KJV: is in heaven may forgive you your
INT: the heavens might forgive you the

Mark 11:26 V-PIA-2P
GRK: ὑμεῖς οὖκ ἀφίετε οὐδε ὁ
KJV: not forgive, neither
INT: you not do forgive neither the

Mark 11:26 V-FIA-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς ἀφησεὶ τὰ παραπτώματα
KJV: heaven forgive your
INT: heaven will forgive the trespasses

Mark 12:12 V-APA-NMP
GRK: εἶπεν καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον
NAS: against them. And [so] they left Him and went away.
KJV: and they left him,
INT: he speaks And having left him they went away

Mark 12:19 V-ASA-3S
GRK: καὶ μὴ ἀφῇ τέκνον ἵνα
NAS: a wife AND LEAVES NO
KJV: [behind him], and leave no
INT: and not leave children that

Mark 12:20 V-AIA-3S
GRK: ἀποθνήσκων οὐκ ἀφῆκεν σπέρμα
NAS: a wife, and died leaving no children.
KJV: and dying left no seed.
INT: dying not left seed

Mark 12:22 V-AIA-3P
GRK: ἑπτὰ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα ἔσχατον
NAS: and [so] all seven left no children.
KJV: her, and left no seed:
INT: seven not left seed last

Mark 13:2 V-ASP-3S
GRK: οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος
NAS: Not one stone will be left upon another
KJV: there shall not be left one stone upon
INT: no not shall be left here stone

Mark 13:34 V-APA-NMS
GRK: ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν
NAS: away on a journey, [who] upon leaving his house
KJV: taking a far journey, who left his
INT: a man going out of the region having left the house

Mark 14:6 V-AMA-2P
GRK: Ἰησοῦς εἶπεν Ἄφετε αὐτήν τί
NAS: said, Let her alone; why
KJV: Let her alone; why trouble ye
INT: Jesus said Let alone her why

Mark 14:50 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἔφυγον
NAS: And they all left Him and fled.
KJV: And they all forsook him, and fled.
INT: And having left him fled

Mark 15:36 V-AMA-2P
GRK: αὐτόν λέγων Ἄφετε ἴδωμεν εἰ
NAS: saying, Let us see
KJV: saying, Let alone; let us see
INT: him saying Let be let us see if

Mark 15:37 V-APA-NMS
GRK: δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην
NAS: And Jesus uttered a loud cry,
KJV: And Jesus cried with a loud voice,
INT: and Jesus having uttered a cry loud

Luke 4:39 V-AIA-3S
GRK: πυρετῷ καὶ ἀφῆκεν αὐτήν παραχρῆμα
NAS: the fever, and it left her; and she immediately
KJV: and it left her:
INT: fever and it left her immediately

Luke 5:11 V-APA-NMP
GRK: τὴν γῆν ἀφέντες πάντα ἠκολούθησαν
NAS: to land, they left everything
KJV: land, they forsook all,
INT: the land having left all they followed

Luke 5:20 V-RIM/P-3P
GRK: εἶπεν Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ
NAS: Friend, your sins are forgiven you.
KJV: thy sins are forgiven thee.
INT: he said Man have been forgiven you the

Luke 5:21 V-ANP
GRK: δύναται ἁμαρτίας ἀφεῖναι εἰ μὴ
NAS: Who can forgive sins, but God
KJV: Who can forgive sins, but
INT: is able sins to forgive if not

Luke 5:23 V-RIM/P-3P
GRK: εὐκοπώτερον εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι αἱ
NAS: Your sins have been forgiven you,' or
KJV: Thy sins be forgiven thee; or
INT: easier to say Have been forgiven you the

Luke 5:24 V-PNA
GRK: τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας εἶπεν
NAS: on earth to forgive sins,--
KJV: upon earth to forgive sins, (he said
INT: the earth to forgive sins he said

Luke 6:42 V-AMA-2S
GRK: σου Ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω τὸ
NAS: Brother, let me take
KJV: Brother, let me pull out
INT: of you Brother Let [that] I might cast out the

Luke 7:47 V-RIM/P-3P
GRK: λέγω σοι ἀφέωνται αἱ ἁμαρτίαι
NAS: which are many, have been forgiven, for she loved
KJV: are many, are forgiven; for
INT: I say to you forgiven have been the sins

Luke 7:47 V-PIM/P-3S
GRK: δὲ ὀλίγον ἀφίεται ὀλίγον ἀγαπᾷ
NAS: but he who is forgiven little,
KJV: little is forgiven, [the same] loveth
INT: however little is forgiven little he loves

Luke 7:48 V-RIM/P-3P
GRK: δὲ αὐτῇ Ἀφέωνταί σου αἱ
NAS: to her, Your sins have been forgiven.
KJV: Thy sins are forgiven.
INT: moreover to her Forgiven have been your

Luke 7:49 V-PIA-3S
GRK: καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν
NAS: [man] who even forgives sins?
KJV: this that forgiveth sins also?
INT: even sins forgives

Luke 8:51 V-AIA-3S
GRK: οἰκίαν οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ
NAS: to the house, He did not allow anyone
KJV: into the house, he suffered no man
INT: house not he did allow to go in anyone

Luke 9:60 V-AMA-2S
GRK: δὲ αὐτῷ Ἄφες τοὺς νεκροὺς
NAS: But He said to him, Allow the dead
KJV: said unto him, Let the dead bury
INT: moreover to him Leave the dead

Luke 10:30 V-APA-NMP
GRK: ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ
NAS: him, and went away leaving him half dead.
KJV: [him], and departed, leaving [him] half dead.
INT: having inflicted went away having left [him] half dead

Luke 11:4 V-AMA-2S
GRK: καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς
NAS: And forgive us our sins,
KJV: And forgive us our
INT: and forgive us the

Luke 11:4 V-PIA-1P
GRK: γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν παντὶ ὀφείλοντι
NAS: also forgive everyone
KJV: also forgive every one
INT: indeed ourselves we forgive every one indebted

Luke 12:10 V-FIP-3S
GRK: τοῦ ἀνθρώπου ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ
NAS: of Man, it will be forgiven him; but he who blasphemes
KJV: of man, it shall be forgiven him:
INT: of man it will be forgiven him the [one who]

Luke 12:10 V-FIP-3S
GRK: βλασφημήσαντι οὐκ ἀφεθήσεται
NAS: Spirit, it will not be forgiven him.
KJV: it shall not be forgiven.
INT: has blasphemed not it will be forgiven

Luke 12:39 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἀφῆκεν διορυχθῆναι τὸν
NAS: was coming, he would not have allowed his house
KJV: and not have suffered his house
INT: and not would have allowed to be broken into the

Luke 13:8 V-AMA-2S
GRK: αὐτῷ Κύριε ἄφες αὐτὴν καὶ
NAS: and said to him, 'Let it alone, sir,
KJV: let it alone this year
INT: to him Sir let alone it also

Luke 13:35 V-PIM/P-3S
GRK: ἰδοὺ ἀφίεται ὑμῖν ὁ
NAS: your house is left to you [desolate]; and I say
KJV: your house is left unto you desolate:
INT: Behold is left to you the

Luke 17:3 V-AMA-2S
GRK: ἐὰν μετανοήσῃ ἄφες αὐτῷ
NAS: him; and if he repents, forgive him.
KJV: if he repent, forgive him.
INT: if he should repent forgive him

Luke 17:4 V-FIA-2S
GRK: λέγων Μετανοῶ ἀφήσεις αὐτῷ
NAS: saying, 'I repent,' forgive him.
KJV: I repent; thou shalt forgive him.
INT: saying I repent you will forgive him

Luke 17:34 V-FIP-3S
GRK: ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
NAS: and the other will be left.
KJV: and the other shall be left.
INT: the other will be left

Luke 17:35 V-FIP-3S
GRK: δὲ ἑτέρα ἀφεθήσεται
NAS: and the other will be left.
KJV: and the other left.
INT: and [the] other will be left

Luke 17:36 V
GRK: ὁ ἕτερος ἀφεθήσεται
KJV: and the other left.
INT: the other shall be left

Luke 18:16 V-AMA-2P
GRK: αὐτὰ λέγων Ἄφετε τὰ παιδία
NAS: for them, saying, Permit the children
KJV: [unto him], and said, Suffer little children
INT: them said Let the little children

Luke 18:28 V-APA-NMP
GRK: Ἰδοὺ ἡμεῖς ἀφέντες τὰ ἴδια
NAS: Behold, we have left our own
KJV: Lo, we have left all, and
INT: Behold we have left the own

Luke 18:29 V-AIA-3S
GRK: ἔστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν ἢ
NAS: who has left house
KJV: no man that hath left house, or
INT: there is who has left house or

Luke 19:44 V-FIA-3P
GRK: καὶ οὐκ ἀφήσουσιν λίθον ἐπὶ
NAS: within you, and they will not leave in you one stone
KJV: they shall not leave in thee
INT: and not will leave a stone upon

Luke 21:6 V-FIP-3S
GRK: αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ
NAS: in which there will not be left one stone
KJV: there shall not be left one stone upon
INT: which not will be left stone upon

Luke 23:34 V-AMA-2S
GRK: ἔλεγεν Πάτερ ἄφες αὐτοῖς οὐ
NAS: Father, forgive them; for they do not know
KJV: Jesus, Father, forgive them; for
INT: said Father forgive them not

John 4:3 V-AIA-3S
GRK: ἀφῆκεν τὴν Ἰουδαίαν
NAS: He left Judea and went away
KJV: He left Judaea, and
INT: he left Judea

John 4:28 V-AIA-3S
GRK: ἀφῆκεν οὖν τὴν
NAS: the woman left her waterpot,
KJV: The woman then left her waterpot,
INT: Left then the

John 4:52 V-AIA-3S
GRK: ὥραν ἑβδόμην ἀφῆκεν αὐτὸν ὁ
NAS: hour the fever left him.
KJV: hour the fever left him.
INT: [at the] hour seventh left him the

John 8:29 V-AIA-3S
GRK: ἐστίν οὐκ ἀφῆκέν με μόνον
NAS: And He who sent Me is with Me; He has not left Me alone,
KJV: hath not left me alone;
INT: is not he has left me alone

John 10:12 V-PIA-3S
GRK: ἐρχόμενον καὶ ἀφίησιν τὰ πρόβατα
NAS: coming, and leaves the sheep
KJV: coming, and leaveth the sheep, and
INT: coming and leaves the sheep

John 11:44 V-AMA-2P
GRK: αὐτὸν καὶ ἄφετε αὐτὸν ὑπάγειν
NAS: to them, Unbind him, and let him go.
KJV: him, and let him go.
INT: him and let him go

John 11:48 V-ASA-1P
GRK: ἐὰν ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτως
NAS: If we let Him [go on] like this,
KJV: him thus alone, all [men] will believe
INT: If we let alone him thus

John 12:7 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Ἄφες αὐτήν ἵνα
NAS: said, Let her alone, so
KJV: Let her alone: against the day
INT: Jesus Let alone her so that

John 14:18 V-FIA-1S
GRK: Οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς
NAS: I will not leave you as orphans;
KJV: I will not leave you comfortless:
INT: not I will leave you as orphans

John 14:27 V-PIA-1S
GRK: Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν εἰρήνην
NAS: Peace I leave with you; My peace
KJV: Peace I leave with you, my
INT: Peace I leave with you peace

John 16:28 V-PIA-1S
GRK: κόσμον πάλιν ἀφίημι τὸν κόσμον
NAS: into the world; I am leaving the world
KJV: again, I leave the world,
INT: world again I leave the world

John 16:32 V-ASA-2P
GRK: κἀμὲ μόνον ἀφῆτε καὶ οὐκ
NAS: to his own [home], and to leave Me alone;
KJV: his own, and shall leave me alone:
INT: and I alone you will leave yet not

John 18:8 V-AMA-2P
GRK: ἐμὲ ζητεῖτε ἄφετε τούτους ὑπάγειν
NAS: you seek Me, let these
KJV: ye seek me, let these go their way:
INT: me you seek Allow these to go away

John 20:23 V-ASA-2P
GRK: ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας
NAS: If you forgive the sins of any,
KJV: sins ye remit, they are remitted
INT: anyhow of any you might forgive the sins

John 20:23 V-RIM/P-3P
GRK: τὰς ἁμαρτίας ἀφέωνται αὐτοῖς ἄν
NAS: of any, [their sins] have been forgiven them; if
KJV: ye remit, they are remitted unto them;
INT: the sins they are forgiven to them anyhow

Acts 5:38 V-AMA-2P
GRK: τούτων καὶ ἄφετε αὐτούς ὅτι
NAS: men and let them alone, for if
INT: these and lay aside them for

Acts 8:22 V-FIP-3S
GRK: εἰ ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ
NAS: of your heart may be forgiven you.
KJV: of thine heart may be forgiven thee.
INT: if indeed may be forgiven to you the

Acts 14:17 V-AIA-3S
GRK: ἀμάρτυρον αὑτὸν ἀφῆκεν ἀγαθουργῶν οὐρανόθεν
NAS: and yet He did not leave Himself
KJV: Nevertheless he left not himself
INT: without witness himself he left doing good from heaven

Romans 1:27 V-APA-NMP
GRK: οἱ ἄρσενες ἀφέντες τὴν φυσικὴν
NAS: the men abandoned the natural
KJV: also the men, leaving the natural use
INT: the males having left the natural

Romans 4:7 V-AIP-3P
GRK: Μακάριοι ὧν ἀφέθησαν αἱ ἀνομίαι
NAS: LAWLESS DEEDS HAVE BEEN FORGIVEN, AND WHOSE
KJV: iniquities are forgiven, and
INT: Blessed [they] of whom are forgiven the lawlessness

1 Corinthians 7:11 V-PNA
GRK: γυναῖκα μὴ ἀφιέναι
NAS: and that the husband should not divorce his wife.
KJV: not the husband put away [his] wife.
INT: wife not to leave

1 Corinthians 7:12 V-PMA-3S
GRK: αὐτοῦ μὴ ἀφιέτω αὐτήν
NAS: to live with him, he must not divorce her.
KJV: put her away.
INT: him not let him leave her

1 Corinthians 7:13 V-PMA-3S
GRK: αὐτῆς μὴ ἀφιέτω τὸν ἄνδρα
NAS: to live with her, she must not send her husband
KJV: let her not leave him.
INT: her not let her leave the husband

Hebrews 2:8 V-AIA-3S
GRK: πάντα οὐδὲν ἀφῆκεν αὐτῷ ἀνυπότακτον
NAS: all things to him, He left nothing
KJV: him, he left nothing [that is] not
INT: all things nothing he left to him unsubject

Hebrews 6:1 V-APA-NMP
GRK: Διὸ ἀφέντες τὸν τῆς
NAS: Therefore leaving the elementary
KJV: Therefore leaving the principles
INT: Therefore having left the of the

James 5:15 V-FIP-3S
GRK: ᾖ πεποιηκώς ἀφεθήσεται αὐτῷ
NAS: sins, they will be forgiven him.
KJV: sins, they shall be forgiven him.
INT: he should be having committed it will be forgiven him

1 John 1:9 V-ASA-3S
GRK: δίκαιος ἵνα ἀφῇ ἡμῖν τὰς
NAS: and righteous to forgive us our sins
KJV: just to forgive us [our] sins,
INT: righteous that he might forgive us the

1 John 2:12 V-RIM/P-3P
GRK: τεκνία ὅτι ἀφέωνται ὑμῖν αἱ
NAS: your sins have been forgiven you for His name's
KJV: because your sins are forgiven you for
INT: little children because have been forgiven you the

Revelation 2:4 V-AIA-2S
GRK: τὴν πρώτην ἀφῆκες
NAS: [this] against you, that you have left your first
KJV: thee, because thou hast left thy first
INT: first you did leave

Revelation 2:20 V-PIA-2S
GRK: σοῦ ὅτι ἀφεῖς τὴν γυναῖκα
NAS: [this] against you, that you tolerate the woman
INT: you that you tolerate the woman

Revelation 11:9 V-PIA-3P
GRK: αὐτῶν οὐκ ἀφίουσιν τεθῆναι εἰς
NAS: days, and will not permit their dead bodies
KJV: shall not suffer their dead bodies
INT: of them not they will let to be put into

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page