τε
Englishman's Concordance
τε (te) — 215 Occurrences

Matthew 22:10 Prtcl
GRK: εὗρον πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς
NAS: all they found, both evil and good;
KJV: as many as they found, both bad and
INT: they found evil both and good

Matthew 27:48 Prtcl
GRK: σπόγγον πλήσας τε ὄξους καὶ
KJV: a spunge, and filled
INT: a sponge having filled [it] and with vinegar and

Matthew 28:12 Prtcl
GRK: πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια
KJV: the elders, and had taken
INT: elders counsel moreover having taken silver pieces

Luke 2:16 Prtcl
GRK: ἀνεῦραν τήν τε Μαριὰμ καὶ
INT: found both Mary and

Luke 12:45 Prtcl
GRK: παιδίσκας ἐσθίειν τε καὶ πίνειν
KJV: and maidens, and to eat and
INT: maid-servants to eat also and to drink

Luke 14:26 Prtcl
GRK: ἀδελφάς ἔτι τε καὶ τὴν
INT: sisters yes and also the

Luke 15:2 Prtcl
GRK: διεγόγγυζον οἵ τε Φαρισαῖοι καὶ
NAS: Both the Pharisees and the scribes
INT: grumbled both Pharisees and

Luke 21:11 Prtcl
GRK: σεισμοί τε μεγάλοι καὶ
KJV: And great earthquakes
INT: earthquakes both great and

Luke 21:11 Prtcl
GRK: ἔσονται φόβητρά τε καὶ ἀπ'
KJV: pestilences; and fearful sights
INT: will there be fearful sights also moreover from

Luke 22:66 Prtcl
GRK: λαοῦ ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς
NAS: assembled, both chief priests
KJV: of the people and the chief priests
INT: people chief priests both and scribes

Luke 23:12 Prtcl
GRK: φίλοι ὅ τε Ἡρῴδης καὶ
INT: friends both Herod and

Luke 24:20 Prtcl
GRK: ὅπως τε παρέδωκαν αὐτὸν
INT: that moreover delivered up him

John 2:15 Prtcl
GRK: ἱεροῦ τά τε πρόβατα καὶ
KJV: out of the temple, and the sheep, and
INT: temple both sheep and

John 4:42 Prtcl
GRK: τῇ τε γυναικὶ ἔλεγον
KJV: And said unto the woman,
INT: to and woman they said

John 6:18 Prtcl
GRK: τε θάλασσα ἀνέμου
KJV: And the sea arose
INT: and both [the] sea by a wind

Acts 1:1 Prtcl
GRK: ὁ ποιεῖν τε καὶ διδάσκειν
KJV: Jesus began both to do and
INT: to do both and to teach

Acts 1:8 Prtcl
GRK: μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ
NAS: upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem,
KJV: witnesses unto me both in Jerusalem,
INT: witnesses in both Jerusalem and

Acts 1:13 Prtcl
GRK: καταμένοντες ὅ τε Πέτρος καὶ
KJV: where abode both Peter, and
INT: staying both Peter and

Acts 1:15 Prtcl
GRK: εἶπεν ἦν τε ὄχλος ὀνομάτων
KJV: and said, (the number
INT: said was moreover [the] number of names

Acts 2:9 Prtcl
GRK: Μεσοποταμίαν Ἰουδαίαν τε καὶ Καππαδοκίαν
KJV: in Mesopotamia, and in Judaea,
INT: Mesopotamia Judea also and Cappadocia

Acts 2:10 Prtcl
GRK: Φρυγίαν τε καὶ Παμφυλίαν
NAS: from Rome, both Jews
KJV: strangers of Rome, Jews and
INT: Phrygia both and Pamphylia

Acts 2:11 Prtcl
GRK: Ἰουδαῖοί τε καὶ προσήλυτοι
INT: Jews both and converts

Acts 2:33 Prtcl
GRK: ὑψωθεὶς τήν τε ἐπαγγελίαν τοῦ
KJV: of God exalted, and having received of
INT: having been exalted and [the] promise of the

Acts 2:37 Prtcl
GRK: καρδίαν εἶπόν τε πρὸς τὸν
KJV: in their heart, and said
INT: heart said moreover to

Acts 2:40 Prtcl
GRK: ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν
KJV: And with many other
INT: other moreover words many

Acts 2:43 Prtcl
GRK: φόβος πολλὰ τε τέρατα καὶ
INT: awe many and with wonders and

Acts 2:46 Prtcl
GRK: καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες ὁμοθυμαδὸν
KJV: And they, continuing daily
INT: every day and steadfastly continuing with one accord

Acts 2:46 Prtcl
GRK: ἱερῷ κλῶντές τε κατ' οἶκον
KJV: in the temple, and breaking bread
INT: temple breaking moreover in house

Acts 4:13 Prtcl
GRK: ἐθαύμαζον ἐπεγίνωσκόν τε αὐτοὺς ὅτι
KJV: they marvelled; and they took knowledge
INT: they marveled they recognized moreover them that

Acts 4:14 Prtcl
GRK: τόν τε ἄνθρωπον βλέποντες
INT: and [the] man beholding

Acts 4:27 Prtcl
GRK: ἔχρισας Ἡρῴδης τε καὶ Πόντιος
NAS: You anointed, both Herod
KJV: thou hast anointed, both Herod,
INT: you did anoint Herod both and Pontius

Acts 4:33 Prtcl
GRK: ἀναστάσεως χάρις τε μεγάλη ἦν
KJV: of the Lord Jesus: and great grace
INT: resurrection grace moreover great was

Acts 5:14 Prtcl
GRK: πλήθη ἀνδρῶν τε καὶ γυναικῶν
KJV: multitudes both of men
INT: multitudes of men both and women

Acts 5:19 Prtcl
GRK: φυλακῆς ἐξαγαγών τε αὐτοὺς εἶπεν
KJV: the prison doors, and brought them
INT: jail having brought out moreover them said

Acts 5:24 Prtcl
GRK: τούτους ὅ τε στρατηγὸς τοῦ
INT: these both [the] captain of the

Acts 5:35 Prtcl
GRK: εἶπέν τε πρὸς αὐτούς
KJV: And said unto
INT: he said moreover to them

Acts 5:42 Prtcl
GRK: πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν
KJV: And daily in
INT: every moreover day in

Acts 6:7 Prtcl
GRK: σφόδρα πολύς τε ὄχλος τῶν
KJV: Jerusalem greatly; and a great company
INT: exceedingly a great moreover multitude of the

Acts 6:12 Prtcl
GRK: συνεκίνησάν τε τὸν λαὸν
KJV: And they stirred up the people,
INT: They stirred up moreover the people

Acts 6:13 Prtcl
GRK: ἔστησάν τε μάρτυρας ψευδεῖς
KJV: And set up false
INT: they set and witnesses false

Acts 7:26 Prtcl
GRK: τῇ τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ
KJV: And the next day
INT: on the and following day

Acts 8:3 Prtcl
GRK: εἰσπορευόμενος σύρων τε ἄνδρας καὶ
INT: entering dragged moreover men and

Acts 8:12 Prtcl
GRK: ἐβαπτίζοντο ἄνδρες τε καὶ γυναῖκες
NAS: men and women alike.
KJV: they were baptized, both men
INT: they were baptized men both and women

Acts 8:13 Prtcl
GRK: Φιλίππῳ θεωρῶν τε σημεῖα καὶ
KJV: with Philip, and wondered,
INT: with Philip beholding moreover signs and

Acts 8:25 Prtcl
GRK: Ἰεροσόλυμα πολλάς τε κώμας τῶν
KJV: Jerusalem, and preached the gospel
INT: Jerusalem to many moreover villages of the

Acts 8:28 Prtcl
GRK: ἦν τε ὑποστρέφων καὶ
INT: he was moreover returning and

Acts 8:31 Prtcl
GRK: με παρεκάλεσέν τε τὸν Φίλιππον
KJV: should guide me? And he desired Philip
INT: me he invited moreover Philip

Acts 8:38 Prtcl
GRK: ὕδωρ ὅ τε Φίλιππος καὶ
NAS: Philip as well as the eunuch,
KJV: into the water, both Philip and
INT: water both Philip and

Acts 9:2 Prtcl
GRK: ὄντας ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας
NAS: to the Way, both men
KJV: any of this way, whether they were men
INT: being men both and women

Acts 9:3 Prtcl
GRK: Δαμασκῷ ἐξαίφνης τε αὐτὸν περιήστραψεν
INT: to Damascus suddenly also him shone around about

Acts 9:15 Prtcl
GRK: τῶν ἐθνῶν τε καὶ βασιλέων
KJV: and kings, and the children of Israel:
INT: the Gentiles and also kings

Acts 9:15 Prtcl
GRK: βασιλέων υἱῶν τε Ἰσραήλ
INT: kings [the] children moreover of Israel

Acts 9:18 Prtcl
GRK: λεπίδες ἀνέβλεψέν τε καὶ ἀναστὰς
KJV: forthwith, and arose,
INT: scales he saw again also and having risen up

Acts 9:24 Prtcl
GRK: πύλας ἡμέρας τε καὶ νυκτὸς
KJV: of Saul. And they watched
INT: gates day and also night

Acts 9:29 Prtcl
GRK: ἐλάλει τε καὶ συνεζήτει
KJV: Jesus, and disputed
INT: he spoke also and debated

Acts 10:22 Prtcl
GRK: θεὸν μαρτυρούμενός τε ὑπὸ ὅλου
KJV: God, and of good report
INT: God borne witness to moreover by all

Acts 10:28 Prtcl
GRK: ἔφη τε πρὸς αὐτούς
KJV: And he said unto
INT: he said moreover to them

Acts 10:33 Prtcl
GRK: σέ σύ τε καλῶς ἐποίησας
KJV: to thee; and thou hast well
INT: you you moreover well did

Acts 10:39 Prtcl
GRK: ἐποίησεν ἔν τε τῇ χώρᾳ
NAS: He did both in the land
KJV: which he did both in the land
INT: he did in both the region

Acts 11:21 Prtcl
GRK: αὐτῶν πολύς τε ἀριθμὸς ὁ
KJV: with them: and a great number
INT: them [a] great moreover number

Acts 11:26 Prtcl
GRK: ἱκανόν χρηματίσαι τε πρώτως ἐν
KJV: people. And the disciples
INT: large were called moreover first in

Acts 12:6 Prtcl
GRK: δυσίν φύλακές τε πρὸ τῆς
KJV: chains: and the keepers
INT: two guards also before the

Acts 12:12 Prtcl
GRK: συνιδών τε ἦλθεν ἐπὶ
KJV: And when he had considered
INT: having considered [it] also he came to

Acts 12:17 Prtcl
GRK: φυλακῆς εἶπέν τε Ἀπαγγείλατε Ἰακώβῳ
INT: prison he said moreover Report to James

Acts 13:1 Prtcl
GRK: διδάσκαλοι ὅ τε Βαρνάβας καὶ
KJV: and teachers; as Barnabas, and
INT: teachers both Barnabas and

Acts 13:1 Prtcl
GRK: Κυρηναῖος Μαναήν τε Ἡρῴδου τοῦ
KJV: of Cyrene, and Manaen,
INT: Cyrenian Manaen also of Herod the

Acts 13:4 Prtcl
GRK: Σελεύκειαν ἐκεῖθέν τε ἀπέπλευσαν εἰς
KJV: and from thence they sailed
INT: Seleucia from there moreover they sailed away to

Acts 13:11 Prtcl
GRK: καιροῦ παραχρῆμα τε ἔπεσεν ἐπ'
INT: a season immediately moreover fell upon

Acts 13:46 Prtcl
GRK: παρρησιασάμενοί τε ὁ Παῦλος
INT: having spoken boldly also Paul

Acts 13:52 Prtcl
GRK: οἵ τε μαθηταὶ ἐπληροῦντο
INT: and [the] disciples were filled

Acts 14:1 Prtcl
GRK: πιστεῦσαι Ἰουδαίων τε καὶ Ἑλλήνων
NAS: believed, both of Jews
KJV: multitude both of the Jews
INT: believed of Jewish both and Hellenists

Acts 14:5 Prtcl
GRK: τῶν ἐθνῶν τε καὶ Ἰουδαίων
NAS: was made by both the Gentiles
KJV: made both of the Gentiles,
INT: of the Gentiles both and Jews

Acts 14:11 Prtcl
GRK: οἵ τε ὄχλοι ἰδόντες
INT: and [the] crowds having seen

Acts 14:12 Prtcl
GRK: ἐκάλουν τε τὸν Βαρνάβαν
KJV: And they called Barnabas,
INT: they called moreover Barnabas

Acts 14:13 Prtcl
GRK: τε ἱερεὺς τοῦ
INT: and [the] priest

Acts 14:21 Prtcl
GRK: εὐαγγελισάμενοί τε τὴν πόλιν
KJV: And when they had preached the gospel
INT: having proclaimed the gospel to moreover the city

Acts 15:3 Prtcl
GRK: διήρχοντο τήν τε Φοινίκην καὶ
NAS: they were passing through both Phoenicia
INT: passed through both Phoenicia and

Acts 15:4 Prtcl
GRK: πρεσβυτέρων ἀνήγγειλάν τε ὅσα ὁ
KJV: elders, and they declared
INT: elders they declared moreover all that

Acts 15:5 Prtcl
GRK: αὐτοὺς παραγγέλλειν τε τηρεῖν τὸν
KJV: them, and to command
INT: them warning [them] moreover to keep the

Acts 15:6 Prtcl
GRK: Συνήχθησάν τε οἱ ἀπόστολοι
INT: Were gathered together moreover the apostles

Acts 15:9 Prtcl
GRK: μεταξὺ ἡμῶν τε καὶ αὐτῶν
INT: between us also and them

Acts 15:32 Prtcl
GRK: Ἰούδας τε καὶ Σίλας
INT: Judas and and Silas

Acts 15:39 Prtcl
GRK: ἀλλήλων τόν τε Βαρνάβαν παραλαβόντα
KJV: one from the other: and so Barnabas
INT: one another and Barnabas having taken

Acts 16:13 Prtcl
GRK: τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν
KJV: And on the sabbath we went
INT: on the moreover day of the

Acts 16:23 Prtcl
GRK: πολλὰς τε ἐπιθέντες αὐτοῖς
INT: many moreover having laid on them

Acts 16:34 Prtcl
GRK: ἀναγαγών τε αὐτοὺς εἰς
KJV: And when he had brought them
INT: having brought moreover them into

Acts 17:4 Prtcl
GRK: Σίλᾳ τῶν τε σεβομένων Ἑλλήνων
NAS: and Silas, along with a large
KJV: and Silas; and of the devout Greeks
INT: to Silas of the moreover worshipping Greeks

Acts 17:4 Prtcl
GRK: πολὺ γυναικῶν τε τῶν πρώτων
KJV: multitude, and of the chief
INT: great women moreover the leading

Acts 17:10 Prtcl
GRK: ἐξέπεμψαν τόν τε Παῦλον καὶ
INT: sent away both Paul and

Acts 17:14 Prtcl
GRK: θάλασσαν ὑπέμεινάν τε ὅ τε
INT: sea remained both both

Acts 17:14 Prtcl
GRK: τε ὅ τε Σίλας καὶ
INT: both both Silas and

Acts 17:19 Prtcl
GRK: ἐπιλαβόμενοι τε αὐτοῦ ἐπὶ
INT: having taken hold moreover of him to

Acts 17:26 Prtcl
GRK: ἐποίησέν τε ἐξ ἑνὸς
KJV: And hath made of
INT: he made moreover of one

Acts 18:4 Prtcl
GRK: σάββατον ἔπειθέν τε Ἰουδαίους καὶ
KJV: every sabbath, and persuaded the Jews
INT: Sabbath persuaded both Jews and

Acts 18:5 Prtcl
GRK: Μακεδονίας ὅ τε Σίλας καὶ
INT: Macedonia both Silas and

Acts 18:26 Prtcl
GRK: οὗτός τε ἤρξατο παρρησιάζεσθαι
KJV: And he began
INT: he moreover began to speak boldly

Acts 19:2 Prtcl
GRK: εἶπέν τε πρὸς αὐτούς
INT: he said and to them

Acts 19:3 Prtcl
GRK: εἶπέν τε Εἰς τί
KJV: And he said unto
INT: he said moreover Into what

Acts 19:6 Prtcl
GRK: αὐτούς ἐλάλουν τε γλώσσαις καὶ
KJV: on them; and they spake with tongues,
INT: them they were speaking moreover with tongues and

Acts 19:10 Prtcl
GRK: κυρίου Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας
NAS: of the Lord, both Jews
KJV: of the Lord Jesus, both Jews and
INT: Lord Jews both and Greeks

Acts 19:11 Prtcl
GRK: Δυνάμεις τε οὐ τὰς
KJV: And God wrought
INT: miracles moreover not

Acts 19:12 Prtcl
GRK: νόσους τά τε πνεύματα τὰ
KJV: from them, and the evil spirits
INT: diseases the and spirits

Acts 19:17 Prtcl
GRK: πᾶσιν Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν
NAS: known to all, both Jews and Greeks,
KJV: to all the Jews and Greeks also
INT: to all Jews both and Greeks

Acts 19:18 Prtcl
GRK: πολλοί τε τῶν πεπιστευκότων
NAS: Many also of those who had believed
KJV: And many that believed
INT: many moreover of those who believed

Acts 19:27 Prtcl
GRK: λογισθῆναι μέλλειν τε καὶ καθαιρεῖσθαι
INT: be reckoned be about and also to be destroyed

Acts 19:29 Prtcl
GRK: συγχύσεως ὥρμησάν τε ὁμοθυμαδὸν εἰς
KJV: with confusion: and having caught
INT: with confusion they rushed also with one accord to

Acts 20:3 Prtcl
GRK: ποιήσας τε μῆνας τρεῖς
KJV: And [there] abode three
INT: having continued moreover months three

Acts 20:7 Prtcl
GRK: ἐπαύριον παρέτεινέν τε τὸν λόγον
KJV: on the morrow; and continued
INT: next day he continued moreover the talk

Acts 20:11 Prtcl
GRK: ἐφ' ἱκανόν τε ὁμιλήσας ἄχρι
KJV: and eaten, and talked a long while,
INT: for for long and having talked until

Acts 20:21 Prtcl
GRK: διαμαρτυρόμενος Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν
NAS: solemnly testifying to both Jews
KJV: Testifying both to the Jews, and also
INT: earnestly testifying to Jewish both and Greeks

Acts 20:35 Prtcl
GRK: ἀσθενούντων μνημονεύειν τε τῶν λόγων
KJV: the weak, and to remember
INT: being weak to remember also the words

Acts 21:12 Prtcl
GRK: παρεκαλοῦμεν ἡμεῖς τε καὶ οἱ
NAS: this, we as well as the local residents
KJV: we heard these things, both we, and
INT: begged we both and those

Acts 21:18 Prtcl
GRK: Ἰάκωβον πάντες τε παρεγένοντο οἱ
KJV: unto James; and all the elders
INT: James all and assembled the

Acts 21:20 Prtcl
GRK: θεόν εἶπόν τε αὐτῷ Θεωρεῖς
KJV: the Lord, and said
INT: God they said moreover to him You see

Acts 21:25 Prtcl
GRK: αὐτοὺς τό τε εἰδωλόθυτον καὶ
KJV: themselves from [things] offered to idols,
INT: them the things moreover offered to idols and

Acts 21:28 Prtcl
GRK: διδάσκων ἔτι τε καὶ Ἕλληνας
KJV: this place: and further brought
INT: teaches besides and also Greeks

Acts 21:30 Prtcl
GRK: ἐκινήθη τε ἡ πόλις
KJV: And all the city
INT: Was moved and the city

Acts 21:31 Prtcl
GRK: Ζητούντων τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι
INT: [while] they were seeking moreover him to kill

Acts 21:37 Prtcl
GRK: Μέλλων τε εἰσάγεσθαι εἰς
KJV: And as Paul was to be
INT: being about moreover to be brought into

Acts 22:4 Prtcl
GRK: φυλακὰς ἄνδρας τε καὶ γυναῖκας
NAS: binding and putting both men and women
KJV: into prisons both men and
INT: prisons men both and women

Acts 22:7 Prtcl
GRK: ἔπεσά τε εἰς τὸ
KJV: And I fell unto
INT: I fell moreover to the

Acts 22:8 Prtcl
GRK: κύριε εἶπέν τε πρὸς με
KJV: art thou, Lord? And he said unto
INT: Lord he said moreover to me

Acts 22:23 Prtcl
GRK: κραυγαζόντων τε αὐτῶν καὶ
INT: were crying out moreover they and

Acts 23:5 Prtcl
GRK: ἔφη τε ὁ Παῦλος
KJV: Then said Paul,
INT: said moreover Paul

Acts 23:10 Prtcl
GRK: αὐτῶν ἄγειν τε εἰς τὴν
INT: of them to bring [him] moreover into the

Acts 23:24 Prtcl
GRK: κτήνη τε παραστῆσαι ἵνα
NAS: [They were] also to provide mounts
KJV: And provide [them] beasts,
INT: mounts moreover to have provided that

Acts 23:28 Prtcl
GRK: βουλόμενός τε ἐπιγνῶναι τὴν
INT: resolving moreover to know the

Acts 24:3 Prtcl
GRK: πάντῃ τε καὶ πανταχοῦ
INT: always both and everywhere

Acts 24:5 Prtcl
GRK: οἰκουμένην πρωτοστάτην τε τῆς τῶν
KJV: the world, and a ringleader
INT: world a leader moreover of the of the

Acts 24:10 Prtcl
GRK: Ἀπεκρίθη τε ὁ Παῦλος
INT: answered moreover Paul

Acts 24:15 Prtcl
GRK: ἔσεσθαι δικαίων τε καὶ ἀδίκων
NAS: be a resurrection of both the righteous
KJV: of the dead, both of the just
INT: to be of just both and of [the] unjust

Acts 24:23 Prtcl
GRK: αὐτὸν ἔχειν τε ἄνεσιν καὶ
KJV: And he commanded a centurion
INT: him to [let him] have moreover ease and

Acts 24:27 Prtcl
GRK: Φῆστον θέλων τε χάριτα καταθέσθαι
KJV: into Felix' room: and Felix, willing
INT: Festus wishing moreover favors to acquire for himself

Acts 25:2 Prtcl
GRK: ἐνεφάνισάν τε αὐτῷ οἱ
INT: Made a presentation before moreover him the

Acts 25:16 Prtcl
GRK: κατηγόρους τόπον τε ἀπολογίας λάβοι
KJV: face to face, and have
INT: accusers opportunity and of defense he may get

Acts 25:23 Prtcl
GRK: ἀκροατήριον σύν τε χιλιάρχοις καὶ
INT: audience hall with both chief captains and

Acts 25:24 Prtcl
GRK: μοι ἔν τε Ἰεροσολύμοις καὶ
NAS: appealed to me, both at Jerusalem
KJV: have dealt with me, both at Jerusalem,
INT: with me in both Jerusalem and

Acts 26:3 Prtcl
GRK: Ἰουδαίους ἐθῶν τε καὶ ζητημάτων
INT: Jews customs and also questions

Acts 26:4 Prtcl
GRK: μου ἔν τε Ἰεροσολύμοις ἴσασι
INT: of me in also Jerusalem know

Acts 26:10 Prtcl
GRK: καὶ πολλούς τε τῶν ἁγίων
NAS: from the chief priests, but also when they were being put to death
KJV: the chief priests; and when they
INT: and many also of the saints

Acts 26:10 Prtcl
GRK: λαβών ἀναιρουμένων τε αὐτῶν κατήνεγκα
INT: having received being put to death moreover they I cast against [them]

Acts 26:11 Prtcl
GRK: βλασφημεῖν περισσῶς τε ἐμμαινόμενος αὐτοῖς
KJV: [them] to blaspheme; and being
INT: to blaspheme Exceedingly moreover being furious against them

Acts 26:14 Prtcl
GRK: πάντων τε καταπεσόντων ἡμῶν
INT: all and having fallen down of us

Acts 26:16 Prtcl
GRK: μάρτυρα ὧν τε εἶδές με
NAS: and a witness not only to the things which
KJV: a witness both of these things which
INT: a witness of that both you did see me

Acts 26:16 Prtcl
GRK: με ὧν τε ὀφθήσομαί σοι
NAS: you have seen, but also to the things in which
KJV: thou hast seen, and of those things in the which
INT: me of that moreover I will appear to you

Acts 26:20 Prtcl
GRK: Δαμασκῷ πρῶτόν τε καὶ Ἰεροσολύμοις
NAS: but [kept] declaring both to those
KJV: and at Jerusalem, and throughout all
INT: Damascus first both and Jerusalem

Acts 26:20 Prtcl
GRK: Ἰεροσολύμοις πᾶσάν τε τὴν χώραν
INT: Jerusalem all and the region

Acts 26:22 Prtcl
GRK: μαρτυρόμενος μικρῷ τε καὶ μεγάλῳ
NAS: testifying both to small
KJV: day, witnessing both to small and
INT: bearing witness to small both and to great

Acts 26:22 Prtcl
GRK: λέγων ὧν τε οἱ προφῆται
INT: saying than what both the prophets

Acts 26:23 Prtcl
GRK: καταγγέλλειν τῷ τε λαῷ καὶ
NAS: light both to the [Jewish] people
INT: to preach to both our people and

Acts 26:30 Prtcl
GRK: Ἀνέστη τε ὁ βασιλεὺς
KJV: and the governor, and Bernice, and
INT: rose up then the king

Acts 26:30 Prtcl
GRK: ἡγεμὼν ἥ τε Βερνίκη καὶ
INT: governor also Bernice and

Acts 27:1 Prtcl
GRK: παρεδίδουν τόν τε Παῦλον καί
INT: they delivered moreover Paul and

Acts 27:3 Prtcl
GRK: τῇ τε ἑτέρᾳ κατήχθημεν
KJV: And the next [day] we touched
INT: the moreover next [day] we landed

Acts 27:3 Prtcl
GRK: Σιδῶνα φιλανθρώπως τε ὁ Ἰούλιος
KJV: at Sidon. And Julius courteously
INT: Sidon considerately moreover Julius

Acts 27:5 Prtcl
GRK: τό τε πέλαγος τὸ
KJV: And when we had sailed over the sea
INT: the and moreover

Acts 27:8 Prtcl
GRK: μόλις τε παραλεγόμενοι αὐτὴν
KJV: And, hardly passing
INT: with difficulty and coasting along it

Acts 27:17 Prtcl
GRK: πλοῖον φοβούμενοί τε μὴ εἰς
KJV: the ship; and, fearing
INT: ship fearing mpreover lest into

Acts 27:20 Prtcl
GRK: ἡμέρας χειμῶνός τε οὐκ ὀλίγου
KJV: days appeared, and no small
INT: days storm and no small

Acts 27:21 Prtcl
GRK: Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης
KJV: from Crete, and to have gained this
INT: much also abstinence [from food] there being

Acts 27:21 Prtcl
GRK: Κρήτης κερδῆσαί τε τὴν ὕβριν
INT: Crete to have incurred moreover the disaster

Acts 27:29 Prtcl
GRK: φοβούμενοί τε μή που
KJV: Then fearing lest
INT: fearing moreover lest somewhere

Acts 27:43 Prtcl
GRK: βουλήματος ἐκέλευσέν τε τοὺς δυναμένους
KJV: from [their] purpose; and commanded
INT: [their] purpose commanded moreover those being able

Acts 28:2 Prtcl
GRK: οἵ τε βάρβαροι παρεῖχον
INT: and [the] natives showed

Acts 28:23 Prtcl
GRK: θεοῦ πείθων τε αὐτοὺς περὶ
NAS: Jesus, from both the Law
KJV: the kingdom of God, persuading them
INT: of God persuading moreover them concerning

Acts 28:23 Prtcl
GRK: Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου
KJV: concerning Jesus, both out of the law
INT: Jesus from both the law

Romans 1:12 Prtcl
GRK: πίστεως ὑμῶν τε καὶ ἐμοῦ
NAS: faith, both yours
KJV: the mutual faith both of you and
INT: faith of you both and of me

Romans 1:14 Prtcl
GRK: Ἕλλησίν τε καὶ βαρβάροις
NAS: under obligation both to Greeks
KJV: I am debtor both to the Greeks, and
INT: to Greeks both and barbarians

Romans 1:14 Prtcl
GRK: βαρβάροις σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις
NAS: and to barbarians, both to the wise
KJV: to the Barbarians; both to the wise,
INT: barbarians to wise both and foolish

Romans 1:16 Prtcl
GRK: πιστεύοντι Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ
NAS: first and also to the Greek.
KJV: first, and also
INT: believes to Jewish both first and

Romans 1:20 Prtcl
GRK: καθορᾶται ἥ τε ἀΐδιος αὐτοῦ
KJV: by the things that are made, [even] his
INT: are understood the both eternal of him

Romans 1:26 Prtcl
GRK: ἀτιμίας αἵ τε γὰρ θήλειαι
KJV: affections: for even their women
INT: of dishonor both indeed females

Romans 1:27 Prtcl
GRK: ὁμοίως τε καὶ οἱ
KJV: And likewise also
INT: likewise moreover also the

Romans 2:9 Prtcl
GRK: κακόν Ἰουδαίου τε πρῶτον καὶ
NAS: first and also of the Greek,
KJV: first, and also
INT: evil of Jewish both first and

Romans 2:10 Prtcl
GRK: ἀγαθόν Ἰουδαίῳ τε πρῶτον καὶ
NAS: first and also to the Greek.
KJV: first, and also
INT: good to Jewish both first and

Romans 2:19 Prtcl
GRK: πέποιθάς τε σεαυτὸν ὁδηγὸν
KJV: And art confident that thou thyself
INT: are persuaded [that] moreover you yourself a guide

Romans 3:9 Prtcl
GRK: γὰρ Ἰουδαίους τε καὶ Ἕλληνας
NAS: for we have already charged that both Jews
KJV: we have before proved both Jews
INT: indeed Jews both and Greeks

Romans 7:7 Prtcl
GRK: νόμου τήν τε γὰρ ἐπιθυμίαν
INT: law the moreover indeed coveting

Romans 10:12 Prtcl
GRK: διαστολὴ Ἰουδαίου τε καὶ Ἕλληνος
KJV: no difference between the Jew and
INT: a difference of Jew and also Greek

Romans 14:8 Prtcl
GRK: ἐάν τε γὰρ ζῶμεν
NAS: we live for the Lord, or if we die,
INT: if both indeed we should live

Romans 14:8 Prtcl
GRK: ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τῷ
INT: we should live if also we should die to the

Romans 14:8 Prtcl
GRK: ἀποθνήσκομεν ἐάν τε οὖν ζῶμεν
INT: we die if both then we should live

Romans 14:8 Prtcl
GRK: ζῶμεν ἐάν τε ἀποθνήσκωμεν τοῦ
INT: we should live if also we should die the

Romans 16:26 Prtcl
GRK: νῦν διά τε γραφῶν προφητικῶν
KJV: is made manifest, and by
INT: now by and through Scriptures prophetic

1 Corinthians 1:24 Prtcl
GRK: κλητοῖς Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν
NAS: who are the called, both Jews
KJV: which are called, both Jews and
INT: called Jews both and Greeks

1 Corinthians 1:30 Prtcl
GRK: θεοῦ δικαιοσύνη τε καὶ ἁγιασμὸς
INT: God righteousness and also sanctification

1 Corinthians 4:21 Prtcl
GRK: ἀγάπῃ πνεύματί τε πραΰτητος
KJV: love, and [in] the spirit
INT: love spirit moreover of gentleness

2 Corinthians 10:8 Prtcl
GRK: ἐάν τε γὰρ περισσότερόν
NAS: For even if I boast
INT: if even indeed more abundantly

2 Corinthians 12:12 Prtcl
GRK: ὑπομονῇ σημείοις τε καὶ τέρασιν
INT: perseverance signs also and wonders

Ephesians 3:19 Prtcl
GRK: γνῶναί τε τὴν ὑπερβάλλουσαν
KJV: And to know the love
INT: to know moreover the surpassing

Philippians 1:7 Prtcl
GRK: ὑμᾶς ἔν τε τοῖς δεσμοῖς
NAS: you in my heart, since both in my imprisonment
KJV: my heart; inasmuch as both in my
INT: you in both the chains

Hebrews 1:3 Prtcl
GRK: αὐτοῦ φέρων τε τὰ πάντα
KJV: person, and upholding
INT: of him upholding moreover all things

Hebrews 2:4 Prtcl
GRK: θεοῦ σημείοις τε καὶ τέρασιν
NAS: also testifying with them, both by signs
KJV: also bearing [them] witness, both with signs
INT: God by signs both and wonders

Hebrews 2:11 Prtcl
GRK: τε γὰρ ἁγιάζων
NAS: For both He who sanctifies and those
KJV: For both he that sanctifieth and
INT: he who both indeed sanctifies

Hebrews 4:12 Prtcl
GRK: πνεύματος ἁρμῶν τε καὶ μυελῶν
NAS: and spirit, of both joints
KJV: of soul and spirit,
INT: spirit of joints and also marrows

Hebrews 5:1 Prtcl
GRK: προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας
NAS: to offer both gifts
KJV: that he may offer both gifts and
INT: he might offer gifts both and sacrifices

Hebrews 5:7 Prtcl
GRK: αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας
NAS: He offered up both prayers
KJV: prayers and supplications
INT: of him prayers both and entreaties

Hebrews 5:14 Prtcl
GRK: διάκρισιν καλοῦ τε καὶ κακοῦ
KJV: to discern both good and
INT: distinguishing good both and evil

Hebrews 6:2 Prtcl
GRK: διδαχῆς ἐπιθέσεώς τε χειρῶν ἀναστάσεως
KJV: of baptisms, and of laying on
INT: of instruction of laying on moreover of hands of resurrection

Hebrews 6:2 Prtcl
GRK: χειρῶν ἀναστάσεως τε νεκρῶν καὶ
INT: of hands of resurrection moreover of [the] dead and

Hebrews 6:4 Prtcl
GRK: φωτισθέντας γευσαμένους τε τῆς δωρεᾶς
KJV: enlightened, and have tasted
INT: having been enlightened having tasted moreover of the gift

Hebrews 6:5 Prtcl
GRK: ῥῆμα δυνάμεις τε μέλλοντος αἰῶνος
KJV: of God, and the powers
INT: word [the] power moreover of [the] to come age

Hebrews 6:19 Prtcl
GRK: ψυχῆς ἀσφαλῆ τε καὶ βεβαίαν
NAS: of the soul, a [hope] both sure
KJV: an anchor of the soul, both sure and
INT: soul sure both and firm

Hebrews 8:3 Prtcl
GRK: προσφέρειν δῶρά τε καὶ θυσίας
NAS: to offer both gifts
KJV: offer gifts and sacrifices: wherefore
INT: to offer gifts both and sacrifices

Hebrews 9:1 Prtcl
GRK: λατρείας τό τε ἅγιον κοσμικόν
KJV: of divine service, and a worldly
INT: of worship and sanctuary an earthly [one]

Hebrews 9:2 Prtcl
GRK: ᾗ ἥ τε λυχνία καὶ
INT: which [were] both [the] lampstand and

Hebrews 9:9 Prtcl
GRK: ἣν δῶρά τε καὶ θυσίαι
NAS: Accordingly both gifts
KJV: which were offered both gifts and
INT: which gifts both and sacrifices

Hebrews 9:19 Prtcl
GRK: ὑσσώπου αὐτό τε τὸ βιβλίον
NAS: and sprinkled both the book
KJV: and sprinkled both the book,
INT: hyssop itself both the book

Hebrews 10:33 Prtcl
GRK: μὲν ὀνειδισμοῖς τε καὶ θλίψεσιν
KJV: whilst ye were made a gazingstock both by reproaches
INT: indeed by revilings both and tribulations

Hebrews 11:32 Prtcl
GRK: Ἰεφθάε Δαυίδ τε καὶ Σαμουὴλ
KJV: of Gedeon, and [of] Barak, and
INT: Jephthah David also and Samuel

Hebrews 12:2 Prtcl
GRK: ἐν δεξιᾷ τε τοῦ θρόνου
KJV: the shame, and is set down
INT: at right hand also of the throne

James 3:7 Prtcl
GRK: φύσις θηρίων τε καὶ πετεινῶν
KJV: and of birds, and of serpents, and
INT: species of beasts both and of birds

James 3:7 Prtcl
GRK: πετεινῶν ἑρπετῶν τε καὶ ἐναλίων
KJV: kind of beasts, and of birds, and
INT: of birds of creeping things both and things of the sea

Jude 1:6 Prtcl
GRK: ἀγγέλους τε τοὺς μὴ
KJV: And the angels which kept
INT: angels moreover not

Revelation 19:18 Prtcl
GRK: πάντων ἐλευθέρων τε καὶ δούλων
NAS: of all men, both free men
INT: of all free both and slaves

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page