τις
Englishman's Concordance
τις (tis) — 238 Occurrences

Matthew 11:27 IPro-NMS
GRK: τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ
NAS: nor does anyone know
KJV: knoweth any man the Father,
INT: the Father any one does know if

Matthew 12:19 IPro-NMS
GRK: οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς
NAS: OUT; NOR WILL ANYONE HEAR
KJV: cry; neither shall any man hear his
INT: nor will hear any one in the

Matthew 12:29 IPro-NMS
GRK: πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς
NAS: how can anyone enter the strong
KJV: else how can one enter into
INT: how is able anyone to enter into

Matthew 12:47 Ipro-DMS
GRK: εἶπεν δέ τις αὐτῷ ἰδοὺ
INT: said Then someone to him behold

Matthew 16:24 IPro-NMS
GRK: αὐτοῦ Εἴ τις θέλει ὀπίσω
NAS: If anyone wishes
INT: of him If any one desires after

Matthew 21:3 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: If anyone says anything
KJV: And if any [man] say ought
INT: And if anyone to you say

Matthew 22:24 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ
NAS: said, IF A MAN DIES HAVING
KJV: said, If a man die, having
INT: said If anyone should die not

Matthew 22:46 IPro-NMS
GRK: οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ' ἐκείνης
NAS: nor did anyone dare
KJV: neither durst any [man] from that
INT: nor dared anyone from that

Matthew 24:4 IPro-NMS
GRK: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
NAS: to it that no one misleads
KJV: Take heed that no man deceive you.
INT: Take heed lest any one you mislead

Matthew 24:23 IPro-NMS
GRK: Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: Then if anyone says to you, 'Behold,
KJV: Then if any man shall say unto you,
INT: Then if anyone to you says

Mark 4:23 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα
NAS: If anyone has ears
INT: if anyone has ears

Mark 7:16 Ipro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα
INT: If anyone have ears

Mark 8:4 IPro-NMS
GRK: τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
NAS: Him, Where will anyone be able
KJV: From whence can a man satisfy these
INT: these will be able anyone here to satisfy

Mark 8:34 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς Εἴ τις θέλει ὀπίσω
NAS: to them, If anyone wishes
INT: to them if anyone desires after

Mark 9:30 IPro-NMS
GRK: ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ
NAS: and He did not want anyone to know
KJV: not that any man should know [it].
INT: he wanted that anyone should know [it]

Mark 9:35 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος
NAS: to them, If anyone wants
INT: to them If anyone desires first

Mark 11:3 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: If anyone says to you, 'Why
KJV: And if any man say unto you,
INT: And if anyone to you say

Mark 11:16 IPro-NMS
GRK: ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος
NAS: and He would not permit anyone to carry
KJV: that any man should carry
INT: he allowed that anyone should carry a vessel

Mark 13:5 IPro-NMS
GRK: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
NAS: to it that no one misleads
KJV: Take heed lest any [man] deceive you:
INT: Take heed lest anyone you mislead

Mark 13:21 IPro-NMS
GRK: τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: if anyone says
KJV: then if any man shall say to you,
INT: then if anyone to you say

Mark 14:47 IPro-NMS
GRK: εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων
KJV: And one of them that stood by
INT: one moreover a certain of those standing by

Mark 14:51 IPro-NMS
GRK: Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ
KJV: a certain young man,
INT: And [a] young man certain was following him

Mark 15:36 IPro-NMS
GRK: δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας
NAS: Someone ran and filled
INT: having run moreover one and having filled

Luke 1:5 IPro-NMS
GRK: Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας
KJV: of Judaea, a certain priest
INT: of Judea a priest certain by name Zechariah

Luke 7:36 IPro-NMS
GRK: Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν
NAS: Now one of the Pharisees
KJV: And one of the Pharisees desired
INT: asked moreover one him of the

Luke 8:27 IPro-NMS
GRK: ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς
KJV: out of the city a certain man, which
INT: met [him] a man certain out of the

Luke 8:46 IPro-NFS
GRK: Ἥψατό μού τις ἐγὼ γὰρ
NAS: said, Someone did touch
KJV: Jesus said, Somebody hath touched me:
INT: Touched me someone I indeed

Luke 8:49 IPro-NMS
GRK: λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ
NAS: speaking, someone came
KJV: there cometh one from
INT: As yet was speaking comes one from the

Luke 9:8 IPro-NMS
GRK: ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων
NAS: and by others that one of the prophets
INT: that a prophet one of the ancients

Luke 9:19 IPro-NMS
GRK: ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων
NAS: but others, that one of the prophets
KJV: [say], that one of the old
INT: that a prophet one of the ancients

Luke 9:23 IPro-NMS
GRK: πάντας Εἴ τις θέλει ὀπίσω
NAS: If anyone wishes
INT: all If any one desires after

Luke 9:57 IPro-NMS
GRK: ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν
NAS: the road, someone said
KJV: in the way, a certain [man] said unto
INT: road said someone to him

Luke 10:25 IPro-NMS
GRK: ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων
KJV: behold, a certain lawyer
INT: behold a lawyer certain stood up testing

Luke 10:30 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ
KJV: said, A certain [man]
INT: said A man certain was going down from

Luke 10:31 IPro-NMS
GRK: δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν
KJV: there came down a certain priest
INT: now a priest certain went down on

Luke 10:33 IPro-NMS
GRK: Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν
KJV: But a certain Samaritan,
INT: A Samaritan but certain journeying came

Luke 10:38 IPro-NFS
GRK: γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα
KJV: village: and a certain woman named
INT: a woman moreover certain by name Martha

Luke 11:1 IPro-NMS
GRK: ἐπαύσατο εἶπέν τις τῶν μαθητῶν
NAS: He had finished, one of His disciples
KJV: when he ceased, one of his disciples
INT: he ceased said one of the disciples

Luke 11:27 IPro-NFS
GRK: ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ
NAS: these things, one of the women
KJV: spake these things, a certain woman of
INT: these things having lifted up a certain [her] voice woman

Luke 11:45 IPro-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν
NAS: One of the lawyers said
KJV: answered one of the lawyers,
INT: having answered moreover one of the lawyers

Luke 12:13 IPro-NMS
GRK: Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ
NAS: Someone in the crowd said
KJV: And one of the company
INT: said moreover one from the

Luke 13:6 IPro-NMS
GRK: Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν
NAS: this parable: A man had a fig tree
KJV: parable; A certain [man] had
INT: A fig tree had a certain [man] planted in

Luke 13:23 IPro-NMS
GRK: Εἶπεν δέ τις αὐτῷ Κύριε
NAS: And someone said to Him, Lord,
KJV: Then said one unto him,
INT: said moreover one to him Lord

Luke 14:2 IPro-NMS
GRK: ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς
KJV: behold, there was a certain man before
INT: behold a man certain there was with dropsy

Luke 14:15 IPro-NMS
GRK: Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων
NAS: When one of those who were reclining
KJV: And when one of them that sat at meat with him
INT: having heard moreover one of those reclining [at table] with [him]

Luke 14:16 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον
KJV: said he unto him, A certain man made
INT: to him A man certain make a supper

Luke 14:26 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔρχεται πρός
NAS: If anyone comes
INT: If any one comes to

Luke 15:11 IPro-NMS
GRK: δέ Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο
KJV: And he said, A certain man had
INT: moreover A man certain had two

Luke 16:1 IPro-NMS
GRK: μαθητάς Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος
KJV: There was a certain rich
INT: disciples A man certain there was rich

Luke 16:19 IPro-NMS
GRK: Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος
KJV: There was a certain rich man,
INT: a man moreover certain there was rich

Luke 16:20 IPro-NMS
GRK: πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος
KJV: And there was a certain beggar named
INT: a beggar moreover certain by name Lazarus

Luke 16:30 IPro-NMS
GRK: ἀλλ' ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν
NAS: but if someone goes
KJV: but if one went unto
INT: but if one from [the] dead

Luke 16:31 IPro-NMS
GRK: οὐδ' ἐάν τις ἐκ νεκρῶν
NAS: even if someone rises from the dead.'
KJV: though one rose
INT: not even if one from [the] dead

Luke 18:2 IPro-NMS
GRK: λέγων Κριτής τις ἦν ἔν
NAS: saying, In a certain city there
KJV: There was in a city a
INT: saying A judge certain there was in

Luke 18:18 IPro-NMS
GRK: Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων
KJV: And a certain ruler asked
INT: And asked a certain to him ruler

Luke 18:35 IPro-NMS
GRK: Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ
KJV: unto Jericho, a certain blind man sat
INT: Jericho a blind [man] certain sat beside

Luke 19:12 IPro-NMS
GRK: οὖν Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη
KJV: therefore, A certain nobleman
INT: therefore A man certain of noble birth proceeded

Luke 19:31 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ
NAS: If anyone asks you, 'Why
KJV: And if any man ask you,
INT: And if anyone you asks

Luke 20:9 Ipro-DMS
GRK: ταύτην Ἄνθρωπος τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
INT: this A certain man certain planted a vineyard

Luke 22:50 IPro-NMS
GRK: ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν
INT: struck one a certain of them

Luke 22:56 IPro-NFS
GRK: αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς
KJV: But a certain maid beheld
INT: him a servant girl certain sitting by

Luke 22:59 IPro-NMS
GRK: μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων
INT: one other a certain strongly affirmed saying

John 2:25 IPro-NMS
GRK: εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ
NAS: He did not need anyone to testify
KJV: not that any should testify of
INT: he had that any should testify concerning

John 3:3 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν
NAS: I say to you, unless one is born again
KJV: unto thee, Except a man be born again,
INT: if not anyone be born anew

John 3:5 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ
NAS: to you, unless one is born
KJV: unto thee, Except a man be born of
INT: if not anyone be born of

John 4:33 IPro-NMS
GRK: ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ
NAS: No one brought
INT: one another not Anyone did bring him

John 4:46 IPro-NMS
GRK: Καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ
KJV: there was a certain nobleman,
INT: And there was a certain royal official whose

John 5:5 IPro-NMS
GRK: ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ
KJV: And a certain man was
INT: was moreover a certain man there

John 6:46 IPro-NMS
GRK: πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ
NAS: Not that anyone has seen the Father,
KJV: Not that any man hath seen the Father,
INT: Father has seen anyone if not

John 6:50 IPro-NMS
GRK: καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ
NAS: so that one may eat
KJV: heaven, that a man may eat thereof,
INT: comes down that anyone of it

John 6:51 IPro-NMS
GRK: καταβάς ἐάν τις φάγῃ ἐκ
NAS: out of heaven; if anyone eats of this
KJV: heaven: if any man eat of
INT: having come down if anyone shall have eaten of

John 7:17 IPro-NMS
GRK: ἐάν τις θέλῃ τὸ
NAS: If anyone is willing to do
KJV: If any man will do
INT: If anyone desires the

John 7:37 IPro-NMS
GRK: λέγων Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω
NAS: If anyone is thirsty,
KJV: If any man thirst,
INT: saying If anyone thirst let him come

John 7:48 IPro-NMS
GRK: μή τις ἐκ τῶν
NAS: No one of the rulers or
INT: not Any one of the

John 8:51 IPro-NMS
GRK: ὑμῖν ἐάν τις τὸν ἐμὸν
NAS: I say to you, if anyone keeps My word
KJV: unto you, If a man keep my
INT: to you If anyone my

John 8:52 IPro-NMS
GRK: λέγεις Ἐάν τις τὸν λόγον
NAS: If anyone keeps
KJV: sayest, If a man keep my
INT: say If anyone the word

John 9:22 IPro-NMS
GRK: ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ
NAS: that if anyone confessed
KJV: that if any man did confess that he
INT: that if anyone him should confess

John 9:31 IPro-NMS
GRK: ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ
NAS: but if anyone is God-fearing
KJV: but if any man be a worshipper of God,
INT: but if anyone God-fearing is

John 9:32 IPro-NMS
GRK: ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ
NAS: been heard that anyone opened
KJV: heard that any man opened the eyes
INT: that opened anyone [the] eyes of [one] blind

John 10:9 IPro-NMS
GRK: ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται
NAS: the door; if anyone enters through
KJV: if any man enter in,
INT: me if anyone enter in he will be saved

John 10:28 IPro-NMS
GRK: οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ
NAS: and no one will snatch
KJV: neither shall any [man] pluck them
INT: never will seize anyone them out of

John 11:1 IPro-NMS
GRK: Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος
NAS: Now a certain man was sick, Lazarus
KJV: Now a certain [man] was sick,
INT: there was moreover a certain [man] sick Lazarus

John 11:9 IPro-NMS
GRK: ἡμέρας ἐάν τις περιπατῇ ἐν
NAS: If anyone walks
KJV: in the day? If any man walk in
INT: day If anyone walk in

John 11:10 IPro-NMS
GRK: ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν
NAS: But if anyone walks in the night,
KJV: But if a man walk in
INT: if however anyone walk in

John 11:49 IPro-NMS
GRK: εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν
INT: one however certain of them

John 11:57 IPro-NMS
GRK: ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ
NAS: orders that if anyone knew where
KJV: that, if any man knew where
INT: that if anyone should know where

John 12:26 IPro-NMS
GRK: ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ
NAS: If anyone serves Me, he must follow
KJV: If any man serve me,
INT: If me anyone serves me

John 12:26 IPro-NMS
GRK: ἔσται ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ
NAS: if anyone serves
KJV: if any man serve me,
INT: will be if anyone me serves

John 12:47 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ
NAS: If anyone hears My sayings
KJV: And if any man hear my
INT: And if anyone of me hear

John 14:23 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με
NAS: to him, If anyone loves
KJV: unto him, If a man love me,
INT: to him If anyone love me

John 15:6 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν
NAS: If anyone does not abide
KJV: If a man abide not
INT: if not anyone abide in

John 15:13 IPro-NMS
GRK: ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχὴν
NAS: than this, that one lay down
KJV: this, that a man lay down his
INT: has that one the life

John 16:30 IPro-NMS
GRK: ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ
NAS: need for anyone to question
KJV: not that any man should ask thee:
INT: have that anyone you should ask

Acts 2:45 IPro-NMS
GRK: καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
NAS: them with all, as anyone might have
KJV: to all [men], as every man had need.
INT: as anyhow anyone need had

Acts 3:2 IPro-NMS
GRK: καί τις ἀνὴρ χωλὸς
KJV: [hour].And a certain man lame
INT: and a certain man lame

Acts 4:34 IPro-NMS
GRK: γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν
NAS: For there was not a needy person among
KJV: Neither was there any among them
INT: indeed in need anyone was among

Acts 4:35 IPro-NMS
GRK: καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
NAS: to each as any had
KJV: as he had need.
INT: according as anyhow anyone need had

Acts 5:1 IPro-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι
KJV: But a certain man named
INT: man moreover a certain Ananias by name

Acts 5:25 IPro-NMS
GRK: Παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς
NAS: But someone came and reported
KJV: Then came one and told
INT: having come moreover a certain one reported to them

Acts 5:34 IPro-NMS
GRK: Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ
KJV: stood there up one in
INT: Having risen up however a certain [man] in the

Acts 8:9 IPro-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων
NAS: claiming to be someone great;
KJV: But there was a certain man, called
INT: a man moreover a certain by name Simon

Acts 8:31 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με
NAS: I, unless someone guides
KJV: except some man should guide
INT: if not someone should guide me

Acts 9:10 IPro-NMS
GRK: Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν
KJV: And there was a certain disciple at
INT: there was moreover a certain disciple in

Acts 9:36 IPro-NMS
GRK: Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια
KJV: at Joppa a certain disciple named
INT: Joppa moreover a certain was disicple

Acts 10:1 IPro-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ
KJV: There was a certain man in
INT: a man moreover certain in Ceasarea

Acts 10:47 IPro-NMS
GRK: δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ
NAS: Surely no one can refuse
KJV: Can any man forbid water,
INT: can forbid any one that not

Acts 11:29 IPro-NMS
GRK: καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος
NAS: And in the proportion that any of the disciples
INT: as was prospered any one determined each

Acts 13:15 IPro-NMS
GRK: ἀδελφοί εἴ τις ἔστιν ἐν
NAS: if you have any word
INT: brothers if any there is among

Acts 13:41 IPro-NMS
GRK: πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν
NAS: THOUGH SOMEONE SHOULD DESCRIBE
KJV: though a man declare it
INT: you would believe even if one should declare it to you

Acts 14:8 IPro-NMS
GRK: Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος
KJV: And there sat a certain man at
INT: And a certain man crippled

Acts 16:1 IPro-NMS
GRK: ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ
KJV: and, behold, a certain disciple was
INT: behold a disciple certain was there

Acts 16:9 IPro-NMS
GRK: ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς
KJV: There stood a man of Macedonia,
INT: A man of Macedonia certain was standing

Acts 16:14 IPro-NFS
GRK: καί τις γυνὴ ὀνόματι
KJV: [thither].And a certain woman named
INT: And a certain woman by name

Acts 18:24 IPro-NMS
GRK: Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι
KJV: And a certain Jew named
INT: A Jew moreover certain Apollos by name

Acts 19:24 IPro-NMS
GRK: Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος
NAS: For a man named Demetrius,
KJV: For a certain [man] named Demetrius,
INT: Demetrius indeed a certain [man] by name a silversmith

Acts 20:9 IPro-NMS
GRK: καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι
KJV: in a window a certain young man named
INT: was sitting moreover a certain youth by name

Acts 21:10 IPro-NMS
GRK: πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς
KJV: from Judaea a certain prophet, named
INT: many came down a certain one from

Acts 22:12 IPro-NMS
GRK: Ἁνανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς
NAS: A certain Ananias, a man
KJV: And one Ananias, a devout
INT: Ananias moreover certain a man devout

Acts 25:14 IPro-NMS
GRK: λέγων Ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος
KJV: saying, There is a certain man left
INT: saying A man certain there is left

Acts 27:42 IPro-NMS
GRK: ἀποκτείνωσιν μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ
KJV: lest any of them should swim out,
INT: they should kill not anyone having swum out should escape

Acts 28:21 IPro-NMS
GRK: οὔτε παραγενόμενός τις τῶν ἀδελφῶν
NAS: you, nor have any of the brethren
KJV: neither any of the brethren
INT: nor having arrived any one of the brothers

Romans 5:7 IPro-NMS
GRK: ὑπὲρ δικαίου τις ἀποθανεῖται ὑπὲρ
NAS: For one will hardly die
KJV: a righteous man will one die: yet
INT: for a righteous [man] any one will die on behalf of

Romans 5:7 IPro-NMS
GRK: ἀγαθοῦ τάχα τις καὶ τολμᾷ
NAS: for the good man someone would dare
KJV: for a good man some would even
INT: good [man] perhaps someone even might dare

Romans 8:9 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις πνεῦμα Χριστοῦ
NAS: in you. But if anyone does not have
INT: if moreover anyone [the] Spirit of Christ

Romans 8:39 IPro-NFS
GRK: βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα
NAS: depth, nor any other created thing,
KJV: depth, nor any other creature,
INT: depth nor any created thing other

Romans 13:9 IPro-NFS
GRK: καὶ εἴ τις ἑτέρα ἐντολή
NAS: and if there is any other
INT: and if any other commandment

1 Corinthians 1:15 IPro-NMS
GRK: ἵνα μή τις εἴπῃ ὅτι
NAS: that no one would say
KJV: Lest any should say that
INT: that not anyone should say that

1 Corinthians 3:4 IPro-NMS
GRK: γὰρ λέγῃ τις Ἐγὼ μέν
NAS: For when one says, I am
KJV: For while one saith, I
INT: indeed might say one I indeed

1 Corinthians 3:12 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις ἐποικοδομεῖ ἐπὶ
NAS: if any man builds
INT: if moreover anyone builds upon

1 Corinthians 3:17 IPro-NMS
GRK: εἴ τις τὸν ναὸν
NAS: If any man destroys the temple
INT: If anyone the temple

1 Corinthians 3:18 IPro-NMS
GRK: ἐξαπατάτω εἴ τις δοκεῖ σοφὸς
NAS: himself. If any man among you thinks
INT: let deceive if anyone thinks [himself] wise

1 Corinthians 4:2 IPro-NMS
GRK: ἵνα πιστός τις εὑρεθῇ
NAS: of stewards that one be found
KJV: that a man be found
INT: that faithful one be found

1 Corinthians 5:11 IPro-NMS
GRK: συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος
NAS: to you not to associate with any so-called
KJV: if any man that is called
INT: to associate with [him] if anyone brother designated

1 Corinthians 6:1 IPro-NMS
GRK: Τολμᾷ τις ὑμῶν πρᾶγμα
NAS: Does any one of you, when he has
KJV: Dare any of you, having
INT: Dare anyone of you a matter

1 Corinthians 7:12 IPro-NMS
GRK: κύριος εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα
NAS: not the Lord, that if any brother has
INT: Lord If any brother wife

1 Corinthians 7:13 RelPro-NFS
GRK: γυνὴ εἴ τις ἔχει ἄνδρα
INT: a woman if any has a husband

1 Corinthians 7:18 IPro-NMS
GRK: περιτετμημένος τις ἐκλήθη μὴ
NAS: Was any man called
KJV: Is any man called being circumcised?
INT: Having been circumcised any one was called not

1 Corinthians 7:18 IPro-NMS
GRK: ἀκροβυστίᾳ κέκληταί τις μὴ περιτεμνέσθω
NAS: Was any man called
KJV: become uncircumcised. Is any called in
INT: uncircumcision was called any one not let him be circumcised

1 Corinthians 7:36 IPro-NMS
GRK: Εἰ δέ τις ἀσχημονεῖν ἐπὶ
NAS: But if any man thinks
INT: if moreover anyone behaving unseemly to

1 Corinthians 8:2 IPro-NMS
GRK: εἴ τις δοκεῖ ἐγνωκέναι
NAS: If anyone supposes that he knows
KJV: that he knoweth any thing, he knoweth
INT: if anyone thinks to have known

1 Corinthians 8:3 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις ἀγαπᾷ τὸν
NAS: but if anyone loves God,
INT: if however anyone loves

1 Corinthians 8:10 IPro-NMS
GRK: ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σὲ
NAS: For if someone sees you, who have
KJV: For if any man see thee
INT: if indeed anyone sees you

1 Corinthians 10:27 IPro-NMS
GRK: εἴ τις καλεῖ ὑμᾶς
NAS: If one of the unbelievers invites
INT: if anyone invites you

1 Corinthians 10:28 IPro-NMS
GRK: ἐὰν δέ τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: But if anyone says to you, This
KJV: But if any man say unto you,
INT: if however anyone to you say

1 Corinthians 11:16 IPro-NMS
GRK: Εἰ δέ τις δοκεῖ φιλόνεικος
NAS: But if one is inclined
INT: if moreover anyone thinks contentious

1 Corinthians 11:34 IPro-NMS
GRK: εἴ τις πεινᾷ ἐν
NAS: If anyone is hungry, let him eat
INT: if anyone be hungry at

1 Corinthians 14:24 IPro-NMS
GRK: εἰσέλθῃ δέ τις ἄπιστος ἢ
KJV: there come in one that believeth not,
INT: should come in moreover some unbeliever or

1 Corinthians 14:27 IPro-NMS
GRK: εἴτε γλώσσῃ τις λαλεῖ κατὰ
NAS: If anyone speaks in a tongue,
KJV: If any man speak
INT: If with a tongue anyone speak [let it be] by

1 Corinthians 14:37 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις δοκεῖ προφήτης
NAS: If anyone thinks he is a prophet
INT: If anyone thinks a prophet

1 Corinthians 14:38 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις ἀγνοεῖ ἀγνοεῖται
NAS: But if anyone does not recognize
INT: if however any be ignorant let him be ignorant

1 Corinthians 15:35 IPro-NMS
GRK: Ἀλλὰ ἐρεῖ τις Πῶς ἐγείρονται
NAS: But someone will say, How
KJV: But some [man] will say, How
INT: But will say someone How are raised

1 Corinthians 16:11 IPro-NMS
GRK: μή τις οὖν αὐτὸν
NAS: let no one despise
KJV: Let no man therefore despise
INT: Not anyone therefore him

1 Corinthians 16:22 IPro-NMS
GRK: εἴ τις οὐ φιλεῖ
NAS: If anyone does not love the Lord,
INT: If anyone not love

2 Corinthians 2:5 IPro-NMS
GRK: Εἰ δέ τις λελύπηκεν οὐκ
NAS: But if any has caused
INT: if moreover anyone has grieved not

2 Corinthians 5:17 IPro-NMS
GRK: ὥστε εἴ τις ἐν Χριστῷ
NAS: if anyone is in Christ,
INT: So that if anyone [be] in Christ

2 Corinthians 8:20 IPro-NMS
GRK: τοῦτο μή τις ἡμᾶς μωμήσηται
NAS: so that no one will discredit
KJV: this, that no man should blame us
INT: this lest anyone us should blemish

2 Corinthians 10:7 IPro-NMS
GRK: βλέπετε εἴ τις πέποιθεν ἑαυτῷ
NAS: If anyone is confident
INT: do you look at If anyone is persuaded in himself

2 Corinthians 11:16 IPro-NMS
GRK: λέγω μή τίς με δόξῃ
NAS: I say, let no one think me foolish;
KJV: Let no man think me
INT: I say Not anyone me should think

2 Corinthians 11:20 IPro-NMS
GRK: γὰρ εἴ τις ὑμᾶς καταδουλοῖ
NAS: it if anyone enslaves
INT: indeed if anyone you bring into bondage

2 Corinthians 11:20 IPro-NMS
GRK: καταδουλοῖ εἴ τις κατεσθίει εἴ
NAS: enslaves you, anyone devours
INT: bring into bondage if anyone devours [you] if

2 Corinthians 11:20 IPro-NMS
GRK: κατεσθίει εἴ τις λαμβάνει εἴ
NAS: devours you, anyone takes
INT: devours [you] if anyone takes [from you] if

2 Corinthians 11:20 IPro-NMS
GRK: λαμβάνει εἴ τις ἐπαίρεται εἴ
NAS: takes advantage of you, anyone exalts
INT: takes [from you] if anyone exalts himself if

2 Corinthians 11:20 IPro-NMS
GRK: ἐπαίρεται εἴ τις εἰς πρόσωπον
NAS: exalts himself, anyone hits
INT: exalts himself if anyone on the face

2 Corinthians 11:21 IPro-NMS
GRK: δ' ἄν τις τολμᾷ ἐν
NAS: [by comparison]. But in whatever respect anyone [else] is bold--
KJV: whereinsoever any is bold,
INT: however anyhow anyone might be daring in

2 Corinthians 12:6 IPro-NMS
GRK: δέ μή τις εἰς ἐμὲ
NAS: [from] [this], so that no one will credit
KJV: lest any man should think
INT: however lest anyone as to me

Galatians 1:9 IPro-NMS
GRK: λέγω εἴ τις ὑμᾶς εὐαγγελίζεται
NAS: if any man is preaching to you a gospel
INT: I say If anyone [to] you preaches gospel

Galatians 6:3 IPro-NMS
GRK: γὰρ δοκεῖ τις εἶναί τι
NAS: For if anyone thinks he is something
KJV: to be something, when he is
INT: indeed thinks anyone to be something

Ephesians 2:9 IPro-NMS
GRK: ἵνα μή τις καυχήσηται
NAS: so that no one may boast.
KJV: works, lest any man should boast.
INT: that not anyone might boast

Ephesians 4:29 IPro-NMS
GRK: ἀλλὰ εἴ τις ἀγαθὸς πρὸς
NAS: but only such [a word] as is good
INT: but if any good for

Philippians 2:1 IPro-NFS
GRK: Εἴ τις οὖν παράκλησις
NAS: if there is any encouragement
INT: If [there is] any Therefore encouragement

Philippians 2:1 IPro-NFS
GRK: ἀγάπης εἴ τις κοινωνία πνεύματος
NAS: if there is any fellowship
INT: of love if any fellowship of [the] Spirit

Philippians 2:1 IPro-NMS
GRK: πνεύματος εἴ τις σπλάγχνα καὶ
NAS: if any affection
INT: of [the] Spirit if any affections and

Philippians 3:4 IPro-NMS
GRK: σαρκί Εἴ τις δοκεῖ ἄλλος
NAS: If anyone else
INT: [the] flesh if any thinks other

Philippians 4:8 IPro-NFS
GRK: εὔφημα εἴ τις ἀρετὴ καὶ
NAS: if there is any excellence
INT: of good report if any excellence and

Philippians 4:8 IPro-NMS
GRK: καὶ εἴ τις ἔπαινος ταῦτα
NAS: and if anything worthy of praise,
INT: and if any [worthy of] praise these things

Colossians 2:8 IPro-NMS
GRK: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς ἔσται
NAS: to it that no one takes you captive
KJV: Beware lest any man spoil you
INT: Take heed lest anyone you there will be

Colossians 2:16 IPro-NMS
GRK: Μὴ οὖν τις ὑμᾶς κρινέτω
NAS: no one is to act as your judge
KJV: Let no man therefore judge
INT: Not therefore anyone you let judge

Colossians 3:13 IPro-NMS
GRK: ἑαυτοῖς ἐάν τις πρός τινα
NAS: against anyone; just
KJV: one another, if any man have a quarrel
INT: each other if any against any

1 Thessalonians 5:15 IPro-NMS
GRK: ὁρᾶτε μή τις κακὸν ἀντὶ
NAS: See that no one repays another
KJV: for evil unto any [man]; but ever
INT: See that not anyone evil for

2 Thessalonians 2:3 IPro-NMS
GRK: μή τις ὑμᾶς ἐξαπατήσῃ
NAS: Let no one in any way
KJV: Let no man deceive you
INT: Not anyone you should deceive

2 Thessalonians 3:10 IPro-NMS
GRK: ὅτι εἴ τις οὐ θέλει
NAS: if anyone is not willing
INT: that if anyone not does wish

2 Thessalonians 3:14 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις οὐχ ὑπακούει
NAS: If anyone does not obey
INT: if moreover anyone not obey

1 Timothy 1:8 IPro-NMS
GRK: νόμος ἐάν τις αὐτῷ νομίμως
NAS: is good, if one uses it lawfully,
KJV: [is] good, if a man use it
INT: law if anyone it lawfully

1 Timothy 3:1 IPro-NMS
GRK: λόγος Εἴ τις ἐπισκοπῆς ὀρέγεται
NAS: if any man aspires
INT: saying if anyone overseership aspires to

1 Timothy 3:5 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις τοῦ ἰδίου
NAS: (but if a man does not know how
INT: if moreover one the own

1 Timothy 5:4 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις χήρα τέκνα
NAS: but if any widow has
INT: if moreover any widow children

1 Timothy 5:8 IPro-NMS
GRK: εἰ δέ τις τῶν ἰδίων
NAS: But if anyone does not provide
INT: if moreover anyone the own

1 Timothy 5:16 IPro-NMS
GRK: εἴ τις πιστὴ ἔχει
NAS: If any woman who is a believer has
INT: If any believing [woman] have

1 Timothy 6:3 IPro-NMS
GRK: εἴ τις ἑτεροδιδασκαλεῖ καὶ
NAS: If anyone advocates a different doctrine
INT: If anyone teaches other doctrine and

2 Timothy 2:5 IPro-NMS
GRK: καὶ ἀθλῇ τις οὐ στεφανοῦται
NAS: Also if anyone competes as an athlete,
KJV: And if a man also strive
INT: also content [in the games] anyone not he is crowned

2 Timothy 2:21 IPro-NMS
GRK: ἐὰν οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν
NAS: Therefore, if anyone cleanses himself
KJV: If a man therefore purge
INT: If therefore one shall have cleansed himself

Titus 1:6 IPro-NMS
GRK: εἴ τίς ἐστιν ἀνέγκλητος
NAS: [namely], if any man is above reproach,
INT: if anyone is blameless

Titus 1:12 IPro-NMS
GRK: εἶπέν τις ἐξ αὐτῶν
NAS: One of themselves, a prophet
KJV: One of themselves,
INT: Said one of themselves

Hebrews 2:6 IPro-NMS
GRK: δέ πού τις λέγων Τί
NAS: But one has testified somewhere,
KJV: But one in a certain place testified,
INT: moreover somewhere one saying What

Hebrews 3:13 IPro-NMS
GRK: μὴ σκληρυνθῇ τις ἐξ ὑμῶν
NAS: so that none of you will be hardened
KJV: To day; lest any of you
INT: not might be hardened any of you

Hebrews 4:1 IPro-NMS
GRK: αὐτοῦ δοκῇ τις ἐξ ὑμῶν
NAS: His rest, any one of you may seem
KJV: his rest, any of you
INT: of him might seem any of you

Hebrews 4:11 IPro-NMS
GRK: τῷ αὐτῷ τις ὑποδείγματι πέσῃ
NAS: so that no one will fall, through
KJV: rest, lest any man fall after
INT: the same anyone example might fall

Hebrews 5:4 IPro-NMS
GRK: οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν
NAS: And no one takes the honor
KJV: And no man taketh this honour
INT: not to himself anyone takes the

Hebrews 10:27 IPro-NFS
GRK: φοβερὰ δέ τις ἐκδοχὴ κρίσεως
KJV: But a certain fearful looking for
INT: terrifying however certain expectation of judgment

Hebrews 10:28 IPro-NMS
GRK: ἀθετήσας τις νόμον Μωυσέως
NAS: Anyone who has set aside the Law
KJV: He that despised Moses'
INT: Having set aside anyone [the] law of Moses

Hebrews 12:15 IPro-NMS
GRK: ἐπισκοποῦντες μή τις ὑστερῶν ἀπὸ
NAS: to it that no one comes short
KJV: lest any man fail
INT: looking earnestly lest any lack from

Hebrews 12:15 IPro-NFS
GRK: θεοῦ μή τις ῥίζα πικρίας
KJV: of God; lest any root of bitterness
INT: of God lest any root of bitterness

Hebrews 12:16 IPro-NMS
GRK: μή τις πόρνος ἢ
KJV: Lest there [be] any fornicator, or
INT: lest [there be] any fornicator or

James 1:5 IPro-NMS
GRK: Εἰ δέ τις ὑμῶν λείπεται
NAS: But if any of you lacks wisdom,
INT: if moreover anyone of you lacks

James 1:23 IPro-NMS
GRK: ὅτι εἴ τις ἀκροατὴς λόγου
NAS: For if anyone is a hearer of the word
INT: Because if any man a hearer of [the] word

James 1:26 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις δοκεῖ θρησκὸς
NAS: If anyone thinks
INT: If anyone seems religious

James 2:14 IPro-NMS
GRK: πίστιν λέγῃ τις ἔχειν ἔργα
NAS: if someone says
KJV: brethren, though a man say he hath
INT: faith say anyone [he] has works

James 2:16 IPro-NMS
GRK: εἴπῃ δέ τις αὐτοῖς ἐξ
NAS: and one of you says to them, Go
KJV: And one of you
INT: say moreover anyone to them from among

James 2:18 IPro-NMS
GRK: ἀλλ' ἐρεῖ τις Σὺ πίστιν
NAS: But someone may [well] say, You have
KJV: Yea, a man may say, Thou
INT: But will say someone You faith

James 3:2 IPro-NMS
GRK: ἅπαντες εἴ τις ἐν λόγῳ
NAS: [ways]. If anyone does not stumble
INT: all If anyone in word

James 5:13 IPro-NMS
GRK: Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν
NAS: Is anyone among you suffering?
KJV: Is any among you
INT: Does suffer hardships anyone among you

James 5:13 IPro-NMS
GRK: προσευχέσθω εὐθυμεῖ τις ψαλλέτω
NAS: [Then] he must pray. Is anyone cheerful?
KJV: Is any merry?
INT: let him pray is cheerful anyone let him praise

James 5:14 IPro-NMS
GRK: ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν
NAS: Is anyone among you sick?
KJV: Is any sick among
INT: is sick anyone among you

James 5:19 IPro-NMS
GRK: μου ἐάν τις ἐν ὑμῖν
NAS: My brethren, if any among you strays
KJV: Brethren, if any of you
INT: of me if anyone among you

James 5:19 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν
NAS: from the truth and one turns him back,
KJV: the truth, and one convert him;
INT: and bring back anyone him

1 Peter 2:19 IPro-NMS
GRK: θεοῦ ὑποφέρει τις λύπας πάσχων
NAS: toward God a person bears up under
KJV: if a man for
INT: toward God endures anyone griefs suffering

1 Peter 4:11 IPro-NMS
GRK: εἴ τις λαλεῖ ὡς
INT: If anyone speaks as

1 Peter 4:11 IPro-NMS
GRK: θεοῦ εἴ τις διακονεῖ ὡς
INT: of God if anyone serves as

1 Peter 4:15 IPro-NMS
GRK: μὴ γάρ τις ὑμῶν πασχέτω
NAS: Make sure that none of you suffers
INT: not indeed anyone of you let suffer

2 Peter 2:19 IPro-NMS
GRK: ᾧ γάρ τις ἥττηται τούτῳ
NAS: for by what a man is overcome,
KJV: for of whom a man is overcome,
INT: by what indeed anyone has been subdued by that

1 John 2:1 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ἁμάρτῃ παράκλητον
NAS: And if anyone sins,
KJV: And if any man sin, we have
INT: and if anyone should sin an advocate

1 John 2:15 IPro-NMS
GRK: κόσμῳ ἐάν τις ἀγαπᾷ τὸν
NAS: If anyone loves
KJV: the world. If any man love the world,
INT: world If anyone should love the

1 John 2:27 IPro-NMS
GRK: ἔχετε ἵνα τις διδάσκῃ ὑμᾶς
NAS: need for anyone to teach
KJV: not that any man teach you:
INT: you have that anyone should teach you

1 John 4:20 IPro-NMS
GRK: ἐάν τις εἴπῃ ὅτι
NAS: If someone says, I love
KJV: If a man say,
INT: If anyone should say

1 John 5:16 IPro-NMS
GRK: Ἐάν τις ἴδῃ τὸν
NAS: If anyone sees his brother
KJV: If any man see his
INT: If anyone should see the

2 John 1:10 IPro-NMS
GRK: εἴ τις ἔρχεται πρὸς
NAS: If anyone comes
INT: If anyone comes to

Revelation 3:20 IPro-NMS
GRK: κρούω ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς
NAS: and knock; if anyone hears My voice
KJV: knock: if any man hear my
INT: knock if anyone hear the

Revelation 11:5 IPro-NMS
GRK: καὶ εἴ τις αὐτοὺς θέλει
NAS: And if anyone wants to harm
INT: And if anyone them should will

Revelation 11:5 IPro-NMS
GRK: καὶ εἴ τις θελήσῃ αὐτοὺς
NAS: so if anyone wants to harm
INT: And if anyone should will them

Revelation 13:9 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔχει οὖς
NAS: If anyone has an ear,
INT: If anyone has an ear

Revelation 13:10 IPro-NMS
GRK: εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν
NAS: If anyone [is destined] for captivity,
INT: If anyone into captivity

Revelation 13:10 IPro-NMS
GRK: ὑπάγει εἴ τις ἐν μαχαίρῃ
NAS: if anyone kills
INT: he goes If anyone with [the] sword

Revelation 13:17 IPro-NMS
GRK: ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι
NAS: and [he provides] that no one will be able
KJV: And that no man might buy
INT: that not one should be able to buy

Revelation 14:9 IPro-NMS
GRK: μεγάλῃ Εἴ τις προσκυνεῖ τὸ
NAS: voice, If anyone worships the beast
INT: loud If anyone does homage to the

Revelation 14:11 IPro-NMS
GRK: καὶ εἴ τις λαμβάνει τὸ
INT: and if anyone receives the

Revelation 20:15 IPro-NMS
GRK: καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη
NAS: And if anyone's name was not found
INT: And if anyone not was found

Revelation 22:18 IPro-NMS
GRK: τούτου ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπ'
NAS: book: if anyone adds to them, God
KJV: book, If any man shall add unto
INT: this If anyone should add to

Revelation 22:19 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ
NAS: and if anyone takes away
KJV: And if any man shall take away from
INT: And if anyone should take from

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page