5100. τὶς (tis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5100. τὶς (tis) — 526 Occurrences

Matthew 5:23 IPro-ANS
GRK: σου ἔχει τι κατὰ σοῦ
NAS: has something against
KJV: brother hath ought against thee;
INT: of you has something against you

Matthew 8:28 IPro-AMS
GRK: μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ
NAS: violent that no one could pass
KJV: so that no man might pass
INT: not was able any one to pass by

Matthew 9:3 IPro-NMP
GRK: Καὶ ἰδού τινες τῶν γραμματέων
NAS: And some of the scribes said
KJV: behold, certain of the scribes
INT: And behold some of the scribes

Matthew 11:27 IPro-NMS
GRK: τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ
NAS: nor does anyone know
KJV: knoweth any man the Father,
INT: the Father any one does know if

Matthew 12:19 IPro-NMS
GRK: οὐδὲ ἀκούσει τις ἐν ταῖς
NAS: OUT; NOR WILL ANYONE HEAR
KJV: cry; neither shall any man hear his
INT: nor will hear any one in the

Matthew 12:29 IPro-NMS
GRK: πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἰς
NAS: how can anyone enter the strong
KJV: else how can one enter into
INT: how is able anyone to enter into

Matthew 12:38 IPro-NMP
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ τινὲς τῶν γραμματέων
NAS: Then some of the scribes and Pharisees
KJV: Then certain of the scribes and
INT: answered to him some of the scribes

Matthew 12:47 Ipro-DMS
GRK: εἶπεν δέ τις αὐτῷ ἰδοὺ
INT: said Then someone to him behold

Matthew 16:24 IPro-NMS
GRK: αὐτοῦ Εἴ τις θέλει ὀπίσω
NAS: If anyone wishes
INT: of him If any one desires after

Matthew 16:28 IPro-NMP
GRK: ὅτι εἰσίν τινες τῶν ὧδε
NAS: I say to you, there are some of those
KJV: unto you, There be some standing here,
INT: There are some of those here

Matthew 18:12 IPro-DMS
GRK: ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν
NAS: do you think? If any man has
INT: If there should be to any man a hundred

Matthew 18:28 IPro-ANS
GRK: Ἀπόδος εἴ τι ὀφείλεις
INT: Pay if any you owe

Matthew 20:20 IPro-ANS
GRK: καὶ αἰτοῦσά τι ἀπ' αὐτοῦ
KJV: desiring a certain thing
INT: and asking something from him

Matthew 21:3 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: If anyone says anything
KJV: And if any [man] say ought
INT: And if anyone to you say

Matthew 21:3 IPro-ANS
GRK: ὑμῖν εἴπῃ τι ἐρεῖτε ὅτι
NAS: says anything to you, you shall say,
KJV: say ought unto you,
INT: to you say anything you will say

Matthew 22:24 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ
NAS: said, IF A MAN DIES HAVING
KJV: said, If a man die, having
INT: said If anyone should die not

Matthew 22:46 IPro-NMS
GRK: οὐδὲ ἐτόλμησέν τις ἀπ' ἐκείνης
NAS: nor did anyone dare
KJV: neither durst any [man] from that
INT: nor dared anyone from that

Matthew 24:4 IPro-NMS
GRK: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
NAS: to it that no one misleads
KJV: Take heed that no man deceive you.
INT: Take heed lest any one you mislead

Matthew 24:23 IPro-NMS
GRK: Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: Then if anyone says to you, 'Behold,
KJV: Then if any man shall say unto you,
INT: Then if anyone to you says

Matthew 27:47 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ τῶν
NAS: And some of those who were standing
KJV: Some of them that stood there,
INT: some moreover of those

Matthew 28:11 IPro-NMP
GRK: αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας
NAS: while they were on their way, some of the guard
KJV: behold, some of the watch
INT: they Behold some of the guard

Mark 2:6 IPro-NMP
GRK: ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων
NAS: But some of the scribes were sitting
KJV: there were certain of the scribes
INT: there were moreover some of the scribes

Mark 4:23 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα
NAS: If anyone has ears
INT: if anyone has ears

Mark 7:1 IPro-NMP
GRK: Φαρισαῖοι καί τινες τῶν γραμματέων
NAS: The Pharisees and some of the scribes
KJV: and certain of the scribes,
INT: Pharisees and some of the scribes

Mark 7:2 IPro-AMP
GRK: καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν μαθητῶν
NAS: and had seen that some of His disciples
KJV: when they saw some of his
INT: And having seen some of the disciples

Mark 7:16 Ipro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔχει ὦτα
INT: If anyone have ears

Mark 8:3 IPro-NMP
GRK: ὁδῷ καί τινες αὐτῶν ἀπὸ
NAS: on the way; and some of them have come
KJV: the way: for divers of them came
INT: way For some of them from

Mark 8:4 IPro-NMS
GRK: τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι
NAS: Him, Where will anyone be able
KJV: From whence can a man satisfy these
INT: these will be able anyone here to satisfy

Mark 8:23 IPro-ANS
GRK: αὐτόν Εἴ τι βλέπεις
NAS: him, Do you see anything?
INT: him if anything you see

Mark 8:26 Ipro-DMS
GRK: Μηδὲ εἴπης τινὶ ἐν τῇ
KJV: nor tell [it] to any in the town.
INT: nor may tell [it] to any one in the

Mark 8:34 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς Εἴ τις θέλει ὀπίσω
NAS: to them, If anyone wishes
INT: to them if anyone desires after

Mark 9:1 IPro-NMP
GRK: ὅτι εἰσίν τινες ὧδε τῶν
NAS: I say to you, there are some of those
KJV: there be some of them that stand
INT: That there are some here of those

Mark 9:22 IPro-ANS
GRK: ἀλλ' εἴ τι δύνῃ βοήθησον
NAS: You can do anything, take pity
INT: but if anything you are able [to do] help

Mark 9:30 IPro-NMS
GRK: ἤθελεν ἵνα τις γνοῖ
NAS: and He did not want anyone to know
KJV: not that any man should know [it].
INT: he wanted that anyone should know [it]

Mark 9:35 IPro-NMS
GRK: αὐτοῖς Εἴ τις θέλει πρῶτος
NAS: to them, If anyone wants
INT: to them If anyone desires first

Mark 9:38 IPro-AMS
GRK: Διδάσκαλε εἴδομέν τινα ἐν τῷ
NAS: we saw someone casting
KJV: Master, we saw one casting out devils
INT: Teacher we saw someone in the

Mark 11:3 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: If anyone says to you, 'Why
KJV: And if any man say unto you,
INT: And if anyone to you say

Mark 11:5 IPro-NMP
GRK: καί τινες τῶν ἐκεῖ
NAS: Some of the bystanders were saying
KJV: And certain of them that stood there
INT: And some of those there

Mark 11:13 IPro-ANS
GRK: εἰ ἄρα τι εὑρήσει ἐν
NAS: He would find anything on it; and when He came
KJV: he might find any thing thereon:
INT: if perhaps anything he will find on

Mark 11:16 IPro-NMS
GRK: ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος
NAS: and He would not permit anyone to carry
KJV: that any man should carry
INT: he allowed that anyone should carry a vessel

Mark 11:25 IPro-ANS
GRK: ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά
NAS: if you have anything against anyone,
KJV: ought against any: that your
INT: forgive if anything you have against

Mark 11:25 IPro-GMS
GRK: ἔχετε κατά τινος ἵνα καὶ
NAS: against anyone, so
INT: you have against anyone that also

Mark 12:13 IPro-AMP
GRK: πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων
NAS: they sent some of the Pharisees
KJV: unto him certain of the Pharisees and
INT: to him some of the Pharisees

Mark 12:19 IPro-GMS
GRK: ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ
NAS: for us that IF A MAN'S BROTHER
KJV: unto us, If a man's brother die,
INT: that if of anyone a brother should die

Mark 13:5 IPro-NMS
GRK: Βλέπετε μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ
NAS: to it that no one misleads
KJV: Take heed lest any [man] deceive you:
INT: Take heed lest anyone you mislead

Mark 13:15 IPro-ANS
GRK: μηδὲ εἰσελθάτω τι ἆραι ἐκ
NAS: in to get anything out of his house;
KJV: [therein], to take any thing out of
INT: nor go in any thing to take out of

Mark 13:21 IPro-NMS
GRK: τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ
NAS: if anyone says
KJV: then if any man shall say to you,
INT: then if anyone to you say

Mark 14:4 IPro-NMP
GRK: ἦσαν δέ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς
NAS: But some were indignantly
KJV: there were some that had indignation
INT: were moreover some indignant within

Mark 14:47 IPro-NMS
GRK: εἷς δέ τις τῶν παρεστηκότων
KJV: And one of them that stood by
INT: one moreover a certain of those standing by

Mark 14:51 IPro-NMS
GRK: Καὶ νεανίσκος τις συνηκολούθει αὐτῷ
KJV: a certain young man,
INT: And [a] young man certain was following him

Mark 14:57 IPro-NMP
GRK: καί τινες ἀναστάντες ἐψευδομαρτύρουν
NAS: Some stood
KJV: there arose certain, and bare false witness
INT: And some having risen up bore false testimony

Mark 14:65 IPro-NMP
GRK: Καὶ ἤρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ
NAS: Some began to spit
KJV: And some began to spit
INT: And began some to spit upon him

Mark 15:21 IPro-AMS
GRK: ἀγγαρεύουσιν παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον
KJV: And they compel one Simon a Cyrenian,
INT: they compel passing by one Simon of Cyrene

Mark 15:35 IPro-NMP
GRK: καί τινες τῶν παρεστηκότων
NAS: When some of the bystanders heard
KJV: And some of them that stood by,
INT: And some of those standing by

Mark 15:36 IPro-NMS
GRK: δραμὼν δέ τις καὶ γεμίσας
NAS: Someone ran and filled
INT: having run moreover one and having filled

Mark 16:18 IPro-ANS
GRK: κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν οὐ
NAS: they drink any deadly
KJV: any deadly thing, it shall not hurt
INT: and if deadly anything they drink no

Luke 1:5 IPro-NMS
GRK: Ἰουδαίας ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας
KJV: of Judaea, a certain priest
INT: of Judea a priest certain by name Zechariah

Luke 6:2 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ τῶν
NAS: But some of the Pharisees said,
KJV: And certain of the Pharisees said
INT: some however of the

Luke 7:2 IPro-GMS
GRK: Ἑκατοντάρχου δέ τινος δοῦλος κακῶς
KJV: And a certain centurion's servant,
INT: Of a centurion moreover a certain servant sick

Luke 7:19 IPro-AMP
GRK: προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν
INT: having called to [him] two certain disciples

Luke 7:36 IPro-NMS
GRK: Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν
NAS: Now one of the Pharisees
KJV: And one of the Pharisees desired
INT: asked moreover one him of the

Luke 7:40 IPro-ANS
GRK: ἔχω σοί τι εἰπεῖν ὁ
NAS: I have something to say
KJV: I have somewhat to say
INT: I have to you something to say

Luke 7:41 IPro-DMS
GRK: ἦσαν δανιστῇ τινί ὁ εἷς
KJV: There was a certain creditor
INT: there were to a creditor certain the one

Luke 8:2 IPro-NFP
GRK: καὶ γυναῖκές τινες αἳ ἦσαν
NAS: and [also] some women who
KJV: And certain women, which
INT: and women certain who had been

Luke 8:27 IPro-NMS
GRK: ὑπήντησεν ἀνήρ τις ἐκ τῆς
KJV: out of the city a certain man, which
INT: met [him] a man certain out of the

Luke 8:46 IPro-NFS
GRK: Ἥψατό μού τις ἐγὼ γὰρ
NAS: said, Someone did touch
KJV: Jesus said, Somebody hath touched me:
INT: Touched me someone I indeed

Luke 8:49 IPro-NMS
GRK: λαλοῦντος ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ
NAS: speaking, someone came
KJV: there cometh one from
INT: As yet was speaking comes one from the

Luke 8:51 IPro-ANP
GRK: ἀφῆκεν εἰσελθεῖν τινὰ σὺν αὐτῷ
NAS: He did not allow anyone to enter
INT: he did allow to go in anyone with him

Luke 9:7 IPro-GMP
GRK: λέγεσθαι ὑπὸ τινῶν ὅτι Ἰωάννης
NAS: it was said by some that John
KJV: that it was said of some, that John
INT: it was said by some John

Luke 9:8 IPro-GMP
GRK: ὑπὸ τινῶν δὲ ὅτι
NAS: and by some that Elijah had appeared,
KJV: And of some, that Elias
INT: by some also that

Luke 9:8 IPro-NMS
GRK: ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων
NAS: and by others that one of the prophets
INT: that a prophet one of the ancients

Luke 9:19 IPro-NMS
GRK: ὅτι προφήτης τις τῶν ἀρχαίων
NAS: but others, that one of the prophets
KJV: [say], that one of the old
INT: that a prophet one of the ancients

Luke 9:23 IPro-NMS
GRK: πάντας Εἴ τις θέλει ὀπίσω
NAS: If anyone wishes
INT: all If any one desires after

Luke 9:27 IPro-NMP
GRK: ἀληθῶς εἰσίν τινες τῶν αὐτοῦ
NAS: to you truthfully, there are some of those
KJV: there be some standing
INT: truthfully there are some of those here

Luke 9:49 IPro-AMS
GRK: Ἐπιστάτα εἴδομέν τινα ἐν τῷ
NAS: we saw someone casting
KJV: Master, we saw one casting out devils
INT: Master we saw someone in the

Luke 9:57 IPro-NMS
GRK: ὁδῷ εἶπέν τις πρὸς αὐτόν
NAS: the road, someone said
KJV: in the way, a certain [man] said unto
INT: road said someone to him

Luke 10:25 IPro-NMS
GRK: ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων
KJV: behold, a certain lawyer
INT: behold a lawyer certain stood up testing

Luke 10:30 IPro-NMS
GRK: εἶπεν Ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ
KJV: said, A certain [man]
INT: said A man certain was going down from

Luke 10:31 IPro-NMS
GRK: δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν
KJV: there came down a certain priest
INT: now a priest certain went down on

Luke 10:33 IPro-NMS
GRK: Σαμαρίτης δέ τις ὁδεύων ἦλθεν
KJV: But a certain Samaritan,
INT: A Samaritan but certain journeying came

Luke 10:38 IPro-AFS
GRK: εἰς κώμην τινά γυνὴ δέ
KJV: entered into a certain village: and
INT: into a village certain a woman moreover

Luke 10:38 IPro-NFS
GRK: γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα
KJV: village: and a certain woman named
INT: a woman moreover certain by name Martha

Luke 11:1 IPro-DMS
GRK: ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον ὡς
NAS: Jesus was praying in a certain place,
KJV: praying in a certain place, when
INT: in a place a certain praying when

Luke 11:1 IPro-NMS
GRK: ἐπαύσατο εἶπέν τις τῶν μαθητῶν
NAS: He had finished, one of His disciples
KJV: when he ceased, one of his disciples
INT: he ceased said one of the disciples

Luke 11:15 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἐξ
NAS: But some of them said, He casts
KJV: But some of them
INT: some moreover of

Luke 11:27 IPro-NFS
GRK: ταῦτα ἐπάρασά τις φωνὴν γυνὴ
NAS: these things, one of the women
KJV: spake these things, a certain woman of
INT: these things having lifted up a certain [her] voice woman

Luke 11:36 IPro-ANS
GRK: ἔχον μέρος τι σκοτεινόν ἔσται
INT: having part any dark it will be

Luke 11:45 IPro-NMS
GRK: Ἀποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν
NAS: One of the lawyers said
KJV: answered one of the lawyers,
INT: having answered moreover one of the lawyers

Luke 11:54 IPro-ANS
GRK: αὐτὸν θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ
NAS: Him to catch [Him] in something He might say.
KJV: seeking to catch something out of his
INT: him to catch in something out of the

Luke 12:4 IPro-ANS
GRK: ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι
INT: are able more abundantly anything to do

Luke 12:13 IPro-NMS
GRK: Εἶπεν δέ τις ἐκ τοῦ
NAS: Someone in the crowd said
KJV: And one of the company
INT: said moreover one from the

Luke 12:15 IPro-DMS
GRK: τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ
NAS: for not [even] when one has an abundance
KJV: for a man's life
INT: the abundance to anyone the life

Luke 12:16 IPro-GMS
GRK: λέγων Ἀνθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν
KJV: The ground of a certain rich
INT: saying Of a man certain rich brought forth abundantly

Luke 13:1 IPro-NMP
GRK: Παρῆσαν δέ τινες ἐν αὐτῷ
NAS: occasion there were some present
KJV: at that season some that told him
INT: were present moreover some at the same

Luke 13:6 IPro-NMS
GRK: Συκῆν εἶχέν τις πεφυτευμένην ἐν
NAS: this parable: A man had a fig tree
KJV: parable; A certain [man] had
INT: A fig tree had a certain [man] planted in

Luke 13:23 IPro-NMS
GRK: Εἶπεν δέ τις αὐτῷ Κύριε
NAS: And someone said to Him, Lord,
KJV: Then said one unto him,
INT: said moreover one to him Lord

Luke 13:31 IPro-NMP
GRK: ὥρᾳ προσῆλθάν τινες Φαρισαῖοι λέγοντες
NAS: at that time some Pharisees
KJV: there came certain of the Pharisees,
INT: day came to [him] certain Pharisees saying

Luke 14:1 IPro-GMS
GRK: εἰς οἶκόν τινος τῶν ἀρχόντων
NAS: into the house of one of the leaders
KJV: the house of one of the chief
INT: into a house of one of the rulers

Luke 14:2 IPro-NMS
GRK: ἰδοὺ ἄνθρωπός τις ἦν ὑδρωπικὸς
KJV: behold, there was a certain man before
INT: behold a man certain there was with dropsy

Luke 14:8 IPro-GMS
GRK: κληθῇς ὑπό τινος εἰς γάμους
NAS: you are invited by someone to a wedding feast,
KJV: of any [man] to
INT: you are invited by anyone to wedding feasts

Luke 14:15 IPro-NMS
GRK: Ἀκούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων
NAS: When one of those who were reclining
KJV: And when one of them that sat at meat with him
INT: having heard moreover one of those reclining [at table] with [him]

Luke 14:16 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Ἄνθρωπός τις ἐποίει δεῖπνον
KJV: said he unto him, A certain man made
INT: to him A man certain make a supper

Luke 14:26 IPro-NMS
GRK: Εἴ τις ἔρχεται πρός
NAS: If anyone comes
INT: If any one comes to

Luke 15:11 IPro-NMS
GRK: δέ Ἄνθρωπός τις εἶχεν δύο
KJV: And he said, A certain man had
INT: moreover A man certain had two

Luke 16:1 IPro-NMS
GRK: μαθητάς Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος
KJV: There was a certain rich
INT: disciples A man certain there was rich

Luke 16:19 IPro-NMS
GRK: Ἄνθρωπος δέ τις ἦν πλούσιος
KJV: There was a certain rich man,
INT: a man moreover certain there was rich

Luke 16:20 IPro-NMS
GRK: πτωχὸς δέ τις ὀνόματι Λάζαρος
KJV: And there was a certain beggar named
INT: a beggar moreover certain by name Lazarus

Luke 16:30 IPro-NMS
GRK: ἀλλ' ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν
NAS: but if someone goes
KJV: but if one went unto
INT: but if one from [the] dead

Luke 16:31 IPro-NMS
GRK: οὐδ' ἐάν τις ἐκ νεκρῶν
NAS: even if someone rises from the dead.'
KJV: though one rose
INT: not even if one from [the] dead

Luke 17:12 IPro-AFS
GRK: αὐτοῦ εἴς τινα κώμην ἀπήντησαν
KJV: into a certain village,
INT: of him into a certain village met

Luke 18:2 IPro-NMS
GRK: λέγων Κριτής τις ἦν ἔν
NAS: saying, In a certain city there
KJV: There was in a city a
INT: saying A judge certain there was in

Luke 18:2 IPro-DFS
GRK: ἦν ἔν τινι πόλει τὸν
KJV: a city a judge, which feared
INT: there was in certain a city

Luke 18:9 IPro-AMP
GRK: καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας
NAS: parable to some people who trusted
KJV: parable unto certain which trusted
INT: also to some who trusted

Luke 18:18 IPro-NMS
GRK: Καὶ ἐπηρώτησέν τις αὐτὸν ἄρχων
KJV: And a certain ruler asked
INT: And asked a certain to him ruler

Luke 18:35 IPro-NMS
GRK: Ἰεριχὼ τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ
KJV: unto Jericho, a certain blind man sat
INT: Jericho a blind [man] certain sat beside

Luke 19:8 IPro-GMS
GRK: καὶ εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα
NAS: I have defrauded anyone of anything,
KJV: any thing from any man by false accusation,
INT: and if of anyone anything I defrauded

Luke 19:8 IPro-ANS
GRK: εἴ τινός τι ἐσυκοφάντησα ἀποδίδωμι
NAS: anyone of anything, I will give back
INT: if of anyone anything I defrauded I restore

Luke 19:12 IPro-NMS
GRK: οὖν Ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη
KJV: therefore, A certain nobleman
INT: therefore A man certain of noble birth proceeded

Luke 19:31 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ
NAS: If anyone asks you, 'Why
KJV: And if any man ask you,
INT: And if anyone you asks

Luke 19:39 IPro-NMP
GRK: Καί τινες τῶν Φαρισαίων
NAS: Some of the Pharisees in the crowd
KJV: And some of the Pharisees from
INT: And some of the Pharisees

Luke 20:9 Ipro-DMS
GRK: ταύτην Ἄνθρωπος τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
INT: this A certain man certain planted a vineyard

Luke 20:27 IPro-NMP
GRK: Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων
NAS: there came to Him some of the Sadducees
KJV: came to [him] certain of the Sadducees,
INT: having come to [him] moreover some of the Sadducees

Luke 20:28 IPro-GMS
GRK: ἡμῖν ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ
NAS: for us that IF A MAN'S BROTHER
KJV: unto us, If any man's brother die,
INT: to us If anyone's brother should die

Luke 20:39 IPro-NMP
GRK: ἀποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων
NAS: Some of the scribes answered
KJV: Then certain of the scribes answering
INT: having answered moreover some of the scribes

Luke 21:2 IPro-AFS
GRK: εἶδεν δέ τινα χήραν πενιχρὰν
KJV: he saw also a certain poor widow
INT: he saw moreover a certain widow poor

Luke 21:5 IPro-GMP
GRK: Καί τινων λεγόντων περὶ
NAS: And while some were talking about
KJV: And as some spake of
INT: And as some were speaking about

Luke 22:35 IPro-GNS
GRK: ὑποδημάτων μή τινος ὑστερήσατε οἱ
NAS: you did not lack anything, did you? They said,
KJV: lacked ye any thing? And they said,
INT: sandals not anything did you lack

Luke 22:50 IPro-NMS
GRK: ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν
INT: struck one a certain of them

Luke 22:56 IPro-NFS
GRK: αὐτὸν παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς
KJV: But a certain maid beheld
INT: him a servant girl certain sitting by

Luke 22:59 IPro-NMS
GRK: μιᾶς ἄλλος τις διισχυρίζετο λέγων
INT: one other a certain strongly affirmed saying

Luke 23:8 IPro-ANS
GRK: καὶ ἤλπιζέν τι σημεῖον ἰδεῖν
NAS: to see some sign
KJV: to have seen some miracle
INT: and he was hoping some sign to see

Luke 23:19 IPro-AFS
GRK: διὰ στάσιν τινὰ γενομένην ἐν
KJV: (Who for a certain sedition made
INT: on account of insurrection a certain having been made in

Luke 23:26 IPro-AMS
GRK: ἐπιλαβόμενοι Σίμωνά τινα Κυρηναῖον ἐρχόμενον
NAS: they seized a man, Simon
KJV: they laid hold upon one Simon,
INT: having laid hold on Simon a certain of Cyrene coming

Luke 24:22 IPro-NFP
GRK: καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν
NAS: But also some women among
KJV: Yea, and certain women also
INT: Moreover women certain from among us

Luke 24:24 IPro-NMP
GRK: καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν
NAS: Some of those who were with us went
KJV: And certain of them which were with us
INT: And went some of those with

Luke 24:41 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε
NAS: to them, Have you anything here
KJV: Have ye here any meat?
INT: to them Have you anything eatable here

John 1:46 IPro-NNS
GRK: Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι
KJV: Can there any good thing
INT: Nazareth can any good thing be

John 2:25 IPro-NMS
GRK: εἶχεν ἵνα τις μαρτυρήσῃ περὶ
NAS: He did not need anyone to testify
KJV: not that any should testify of
INT: he had that any should testify concerning

John 3:3 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν
NAS: I say to you, unless one is born again
KJV: unto thee, Except a man be born again,
INT: if not anyone be born anew

John 3:5 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἐξ
NAS: to you, unless one is born
KJV: unto thee, Except a man be born of
INT: if not anyone be born of

John 4:33 IPro-NMS
GRK: ἀλλήλους Μή τις ἤνεγκεν αὐτῷ
NAS: No one brought
INT: one another not Anyone did bring him

John 4:46 IPro-NMS
GRK: Καὶ ἦν τις βασιλικὸς οὗ
KJV: there was a certain nobleman,
INT: And there was a certain royal official whose

John 5:5 IPro-NMS
GRK: ἦν δέ τις ἄνθρωπος ἐκεῖ
KJV: And a certain man was
INT: was moreover a certain man there

John 5:14 IPro-NNS
GRK: χεῖρόν σοί τι γένηται
INT: worse to you something happens

John 5:19 IPro-ANS
GRK: ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν
NAS: unless [it is] something He sees
KJV: himself, but what he seeth the Father
INT: if not anything he might see the

John 6:7 Ipro-ANS
GRK: ἕκαστος βραχὺ τι λάβῃ
INT: each little some might receive

John 6:12 IPro-ANS
GRK: ἵνα μή τι ἀπόληται
INT: that nothing anything might be lost

John 6:46 IPro-NMS
GRK: πατέρα ἑώρακέν τις εἰ μὴ
NAS: Not that anyone has seen the Father,
KJV: Not that any man hath seen the Father,
INT: Father has seen anyone if not

John 6:50 IPro-NMS
GRK: καταβαίνων ἵνα τις ἐξ αὐτοῦ
NAS: so that one may eat
KJV: heaven, that a man may eat thereof,
INT: comes down that anyone of it

John 6:51 IPro-NMS
GRK: καταβάς ἐάν τις φάγῃ ἐκ
NAS: out of heaven; if anyone eats of this
KJV: heaven: if any man eat of
INT: having come down if anyone shall have eaten of

John 6:64 IPro-NMP
GRK: ἐξ ὑμῶν τινὲς οἳ οὐ
NAS: But there are some of you who
KJV: But there are some of you
INT: of you some who not

John 7:4 IPro-ANS
GRK: οὐδεὶς γάρ τι ἐν κρυπτῷ
NAS: does anything in secret
KJV: [that] doeth any thing in
INT: no one indeed anything in secret

John 7:17 IPro-NMS
GRK: ἐάν τις θέλῃ τὸ
NAS: If anyone is willing to do
KJV: If any man will do
INT: If anyone desires the

John 7:25 IPro-NMP
GRK: Ἔλεγον οὖν τινὲς ἐκ τῶν
NAS: So some of the people of Jerusalem
KJV: Then said some of them of Jerusalem,
INT: Said therefore some of those

John 7:37 IPro-NMS
GRK: λέγων Ἐάν τις διψᾷ ἐρχέσθω
NAS: If anyone is thirsty,
KJV: If any man thirst,
INT: saying If anyone thirst let him come

John 7:44 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἤθελον
NAS: Some of them wanted to seize
KJV: And some of them
INT: some moreover desired

John 7:48 IPro-NMS
GRK: μή τις ἐκ τῶν
NAS: No one of the rulers or
INT: not Any one of the

John 8:51 IPro-NMS
GRK: ὑμῖν ἐάν τις τὸν ἐμὸν
NAS: I say to you, if anyone keeps My word
KJV: unto you, If a man keep my
INT: to you If anyone my

John 8:52 IPro-NMS
GRK: λέγεις Ἐάν τις τὸν λόγον
NAS: If anyone keeps
KJV: sayest, If a man keep my
INT: say If anyone the word

John 9:16 IPro-NMP
GRK: τῶν Φαρισαίων τινές Οὐκ ἔστιν
NAS: Therefore some of the Pharisees
KJV: Therefore said some of the Pharisees,
INT: the Pharisees some not is

John 9:22 IPro-NMS
GRK: ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ
NAS: that if anyone confessed
KJV: that if any man did confess that he
INT: that if anyone him should confess

John 9:31 IPro-NMS
GRK: ἀλλ' ἐάν τις θεοσεβὴς ᾖ
NAS: but if anyone is God-fearing
KJV: but if any man be a worshipper of God,
INT: but if anyone God-fearing is

John 9:32 IPro-NMS
GRK: ὅτι ἠνέῳξέν τις ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ
NAS: been heard that anyone opened
KJV: heard that any man opened the eyes
INT: that opened anyone [the] eyes of [one] blind

John 10:9 IPro-NMS
GRK: ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ σωθήσεται
NAS: the door; if anyone enters through
KJV: if any man enter in,
INT: me if anyone enter in he will be saved

John 10:28 IPro-NMS
GRK: οὐχ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ
NAS: and no one will snatch
KJV: neither shall any [man] pluck them
INT: never will seize anyone them out of

John 11:1 IPro-NMS
GRK: Ἦν δέ τις ἀσθενῶν Λάζαρος
NAS: Now a certain man was sick, Lazarus
KJV: Now a certain [man] was sick,
INT: there was moreover a certain [man] sick Lazarus

John 11:9 IPro-NMS
GRK: ἡμέρας ἐάν τις περιπατῇ ἐν
NAS: If anyone walks
KJV: in the day? If any man walk in
INT: day If anyone walk in

John 11:10 IPro-NMS
GRK: ἐὰν δέ τις περιπατῇ ἐν
NAS: But if anyone walks in the night,
KJV: But if a man walk in
INT: if however anyone walk in

John 11:37 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἐξ
NAS: But some of them said, Could
KJV: And some of them
INT: some however of

John 11:46 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἐξ
NAS: But some of them went to the Pharisees
KJV: But some of them
INT: some however of

John 11:49 IPro-NMS
GRK: εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν
INT: one however certain of them

John 11:57 IPro-NMS
GRK: ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ
NAS: orders that if anyone knew where
KJV: that, if any man knew where
INT: that if anyone should know where

John 12:20 IPro-NMP
GRK: δὲ Ἕλληνές τινες ἐκ τῶν
NAS: Now there were some Greeks among
KJV: And there were certain Greeks among
INT: moreover Greeks certain among those

John 12:26 IPro-NMS
GRK: ἐὰν ἐμοί τις διακονῇ ἐμοὶ
NAS: If anyone serves Me, he must follow
KJV: If any man serve me,
INT: If me anyone serves me

John 12:26 IPro-NMS
GRK: ἔσται ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ
NAS: if anyone serves
KJV: if any man serve me,
INT: will be if anyone me serves

John 12:47 IPro-NMS
GRK: καὶ ἐάν τίς μου ἀκούσῃ
NAS: If anyone hears My sayings
KJV: And if any man hear my
INT: And if anyone of me hear

John 13:20 IPro-AMS
GRK: λαμβάνων ἄν τινα πέμψω ἐμὲ
INT: receives anyhow any I shall send me

John 13:29 IPro-NMP
GRK: τινὲς γὰρ ἐδόκουν
NAS: For some were supposing, because
KJV: For some [of them] thought, because
INT: some indeed thought

John 13:29 IPro-ANS
GRK: πτωχοῖς ἵνα τι δῷ
NAS: that he should give something to the poor.
KJV: he should give something to the poor.
INT: poor that something he should give

John 14:14 IPro-ANS
GRK: ἐάν τι αἰτήσητέ με
NAS: you ask Me anything in My name,
KJV: If ye shall ask any thing in my
INT: If anything you ask me

John 14:23 IPro-NMS
GRK: αὐτῷ Ἐάν τις ἀγαπᾷ με
NAS: to him, If anyone loves
KJV: unto him, If a man love me,
INT: to him If anyone love me

John 15:6 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις μένῃ ἐν
NAS: If anyone does not abide
KJV: If a man abide not
INT: if not anyone abide in

John 15:13 IPro-NMS
GRK: ἔχει ἵνα τις τὴν ψυχὴν
NAS: than this, that one lay down
KJV: this, that a man lay down his
INT: has that one the life

John 16:23 IPro-ANS
GRK: ὑμῖν ἄν τι αἰτήσητε τὸν
NAS: you will not question Me about anything. Truly,
INT: to you anyhow whatever you might ask the

John 16:30 IPro-NMS
GRK: ἔχεις ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ
NAS: need for anyone to question
KJV: not that any man should ask thee:
INT: have that anyone you should ask

John 20:23 IPro-GMP
GRK: ἄν τινων ἀφῆτε τὰς
NAS: the sins of any, [their sins] have been forgiven
KJV: Whose soever sins
INT: anyhow of any you might forgive the

John 20:23 IPro-GMP
GRK: αὐτοῖς ἄν τινων κρατῆτε κεκράτηνται
NAS: you retain the [sins] of any, they have been retained.
KJV: unto them; [and] whose soever
INT: to them anyhow any you might retain they have been retained

John 21:5 IPro-ANS
GRK: Παιδία μή τι προσφάγιον ἔχετε
NAS: you do not have any fish,
INT: Children not any food have you

Acts 2:45 IPro-NMS
GRK: καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
NAS: them with all, as anyone might have
KJV: to all [men], as every man had need.
INT: as anyhow anyone need had

Acts 3:2 IPro-NMS
GRK: καί τις ἀνὴρ χωλὸς
KJV: [hour].And a certain man lame
INT: and a certain man lame

Acts 3:5 IPro-ANS
GRK: αὐτοῖς προσδοκῶν τι παρ' αὐτῶν
NAS: to receive something from them.
KJV: to receive something of
INT: to them expecting something from them

Acts 4:32 IPro-ANS
GRK: οὐδὲ εἷς τι τῶν ὑπαρχόντων
NAS: [of them] claimed that anything belonging
KJV: any [of them] that ought of the things which he
INT: not one anything of that which possessed

Acts 4:34 IPro-NMS
GRK: γὰρ ἐνδεής τις ἦν ἐν
NAS: For there was not a needy person among
KJV: Neither was there any among them
INT: indeed in need anyone was among

Acts 4:35 IPro-NMS
GRK: καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν
NAS: to each as any had
KJV: as he had need.
INT: according as anyhow anyone need had

Acts 5:1 IPro-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις Ἁνανίας ὀνόματι
KJV: But a certain man named
INT: man moreover a certain Ananias by name

Acts 5:2 IPro-ANS
GRK: ἐνέγκας μέρος τι παρὰ τοὺς
KJV: brought a certain part,
INT: having brought portion a certain at the

Acts 5:15 IPro-DMS
GRK: σκιὰ ἐπισκιάσῃ τινὶ αὐτῶν
NAS: might fall on any one of them.
KJV: might overshadow some of them.
INT: shadow might overshadow someone of them

Acts 5:25 IPro-NMS
GRK: Παραγενόμενος δέ τις ἀπήγγειλεν αὐτοῖς
NAS: But someone came and reported
KJV: Then came one and told
INT: having come moreover a certain one reported to them

Acts 5:34 IPro-NMS
GRK: Ἀναστὰς δέ τις ἐν τῷ
KJV: stood there up one in
INT: Having risen up however a certain [man] in the

Acts 5:36 IPro-AMS
GRK: λέγων εἶναί τινα ἑαυτόν ᾧ
NAS: up, claiming to be somebody, and a group
KJV: to be somebody; to whom
INT: affirming to be somebody himself to whom

Acts 6:9 IPro-NMP
GRK: Ἀνέστησαν δέ τινες τῶν ἐκ
NAS: But some men from what was called
KJV: there arose certain of
INT: arose however certain of those of

Acts 7:24 IPro-AMS
GRK: καὶ ἰδών τινα ἀδικούμενον ἠμύνατο
NAS: And when he saw one [of them] being treated unjustly,
KJV: seeing one [of them] suffer wrong,
INT: and having seen a certain one being wronged he defended [him]

Acts 8:9 IPro-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις ὀνόματι Σίμων
NAS: claiming to be someone great;
KJV: But there was a certain man, called
INT: a man moreover a certain by name Simon

Acts 8:9 IPro-AMS
GRK: λέγων εἶναί τινα ἑαυτὸν μέγαν
KJV: that himself was some great one:
INT: saying to be some himself great one

Acts 8:31 IPro-NMS
GRK: ἐὰν μή τις ὁδηγήσει με
NAS: I, unless someone guides
KJV: except some man should guide
INT: if not someone should guide me

Acts 8:34 IPro-GMS
GRK: περὶ ἑτέρου τινός
NAS: Of himself or of someone else?
KJV: or of some other man?
INT: concerning man some

Acts 8:36 IPro-ANS
GRK: ἦλθον ἐπί τι ὕδωρ καί
NAS: they came to some water;
KJV: they came unto a certain water: and
INT: they came upon some water and

Acts 9:2 IPro-AMP
GRK: ὅπως ἐάν τινας εὕρῃ τῆς
NAS: he found any belonging
KJV: if he found any of this way, whether
INT: so that if any he found of the

Acts 9:10 IPro-NMS
GRK: Ἦν δέ τις μαθητὴς ἐν
KJV: And there was a certain disciple at
INT: there was moreover a certain disciple in

Acts 9:19 IPro-AFP
GRK: μαθητῶν ἡμέρας τινάς
NAS: Now for several days
KJV: was Saul certain days with
INT: [the] disciples days certain

Acts 9:33 IPro-AMS
GRK: ἐκεῖ ἄνθρωπόν τινα ὀνόματι Αἰνέαν
KJV: there he found a certain man named
INT: there a man certain by name Aeneas

Acts 9:36 IPro-NMS
GRK: Ἰόππῃ δέ τις ἦν μαθήτρια
KJV: at Joppa a certain disciple named
INT: Joppa moreover a certain was disicple

Acts 9:43 IPro-DMS
GRK: Ἰόππῃ παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
KJV: Joppa with one Simon a tanner.
INT: Joppa with a certain Simon a tanner

Acts 10:1 IPro-NMS
GRK: Ἀνὴρ δέ τις ἐν Καισαρείᾳ
KJV: There was a certain man in
INT: a man moreover certain in Ceasarea

Acts 10:5 IPro-AMS
GRK: μετάπεμψαι Σίμωνά τινα ὃς ἐπικαλεῖται
NAS: and send for a man [named] Simon,
INT: send for Simon a man who is called

Acts 10:6 IPro-DMS
GRK: ξενίζεται παρά τινι Σίμωνι βυρσεῖ
KJV: lodgeth with one Simon a tanner,
INT: lodges with a certain Simon a tanner

Acts 10:11 IPro-ANS
GRK: καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
KJV: and a certain vessel
INT: descending a vessel certain as a sheet

Acts 10:23 IPro-NMP
GRK: αὐτοῖς καί τινες τῶν ἀδελφῶν
NAS: up and went away with them, and some of the brethren
KJV: them, and certain brethren from
INT: them and certain of the brothers

Acts 10:47 IPro-NMS
GRK: δύναται κωλῦσαί τις τοῦ μὴ
NAS: Surely no one can refuse
KJV: Can any man forbid water,
INT: can forbid any one that not

Acts 10:48 IPro-AFP
GRK: ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
NAS: him to stay on for a few days.
KJV: him to tarry certain days.
INT: to remain days some

Acts 11:5 IPro-NNS
GRK: καταβαῖνον σκεῦός τι ὡς ὀθόνην
KJV: a vision, A certain vessel
INT: descending a vessel certain like a sheet

Acts 11:20 IPro-NMP
GRK: Ἦσαν δέ τινες ἐξ αὐτῶν
NAS: But there were some of them, men
KJV: And some of them
INT: were however certain of them

Acts 11:29 IPro-NMS
GRK: καθὼς εὐπορεῖτό τις ὥρισαν ἕκαστος
NAS: And in the proportion that any of the disciples
INT: as was prospered any one determined each

Acts 12:1 IPro-AMP
GRK: χεῖρας κακῶσαί τινας τῶν ἀπὸ
NAS: laid hands on some who belonged
KJV: to vex certain of
INT: [his] hands to ill-treat some of those of

Acts 13:6 IPro-AMS
GRK: εὗρον ἄνδρα τινὰ μάγον ψευδοπροφήτην
KJV: they found a certain sorcerer,
INT: they found a fellow a certain magician a false prophet

Acts 13:15 IPro-NMS
GRK: ἀδελφοί εἴ τις ἔστιν ἐν
NAS: if you have any word
INT: brothers if any there is among

Acts 13:41 IPro-NMS
GRK: πιστεύσητε ἐάν τις ἐκδιηγῆται ὑμῖν
NAS: THOUGH SOMEONE SHOULD DESCRIBE
KJV: though a man declare it
INT: you would believe even if one should declare it to you

Acts 14:8 IPro-NMS
GRK: Καί τις ἀνὴρ ἀδύνατος
KJV: And there sat a certain man at
INT: And a certain man crippled

Acts 15:1 IPro-NMP
GRK: ΚΑΙ ΤΙΝΕΣ ΚΑΤΕΛΘΟΝΤΕΣ ἀπὸ
NAS: Some men came down from Judea
KJV: And certain men which came down from
INT: And certain having come down from

Acts 15:2 IPro-AMP
GRK: Βαρνάβαν καί τινας ἄλλους ἐξ
NAS: and Barnabas and some others
KJV: Barnabas, and certain other of
INT: Barnabas and certain others from among

Acts 15:5 IPro-NMP
GRK: Ἐξανέστησαν δέ τινες τῶν ἀπὸ
NAS: But some of the sect of the Pharisees
KJV: But there rose up certain of the sect
INT: rose up moreover certain of those of

Acts 15:24 IPro-NMP
GRK: ἠκούσαμεν ὅτι τινὲς ἐξ ἡμῶν
NAS: we have heard that some of our number
KJV: that certain which went out
INT: we have heard that certain from among us

Acts 15:36 IPro-AFP
GRK: Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπεν
NAS: After some days Paul
KJV: And some days after
INT: after moreover some days said

Acts 16:1 IPro-NMS
GRK: ἰδοὺ μαθητής τις ἦν ἐκεῖ
KJV: and, behold, a certain disciple was
INT: behold a disciple certain was there

Acts 16:9 IPro-NMS
GRK: ἀνὴρ Μακεδών τις ἦν ἑστὼς
KJV: There stood a man of Macedonia,
INT: A man of Macedonia certain was standing

Acts 16:12 IPro-AFP
GRK: διατρίβοντες ἡμέρας τινάς
NAS: in this city for some days.
KJV: city abiding certain days.
INT: staying days some

Acts 16:14 IPro-NFS
GRK: καί τις γυνὴ ὀνόματι
KJV: [thither].And a certain woman named
INT: And a certain woman by name

Acts 16:16 IPro-AFS
GRK: προσευχὴν παιδίσκην τινὰ ἔχουσαν πνεῦμα
KJV: to prayer, a certain damsel possessed
INT: [place of] prayer a girl certain having a spirit

Acts 17:4 IPro-NMP
GRK: καί τινες ἐξ αὐτῶν
NAS: And some of them were persuaded
KJV: And some of them
INT: And some of them

Acts 17:5 IPro-AMP
GRK: ἀγοραίων ἄνδρας τινὰς πονηροὺς καὶ
NAS: and taking along some wicked
KJV: took unto them certain lewd fellows
INT: market-loungers men certain evil and

Acts 17:6 IPro-AMP
GRK: Ἰάσονα καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ
NAS: Jason and some brethren
KJV: Jason and certain brethren unto
INT: Jason and certain brothers before

Acts 17:18 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ καὶ
NAS: And also some of the Epicurean
KJV: Then certain philosophers
INT: some moreover also

Acts 17:18 IPro-NMP
GRK: αὐτῷ καί τινες ἔλεγον Τί
NAS: were conversing with him. Some were saying,
KJV: him. And some said, What
INT: him And some said What

Acts 17:20 IPro-ANP
GRK: ξενίζοντα γάρ τινα εἰσφέρεις εἰς
NAS: For you are bringing some strange things
KJV: thou bringest certain strange things
INT: strange things indeed some you bring to

Acts 17:21 IPro-ANS
GRK: ἢ λέγειν τι ἢ ἀκούειν
NAS: or hearing something new.)
KJV: or to hear some new thing.)
INT: than to tell something and to hear

Acts 17:21 IPro-ANS
GRK: ἢ ἀκούειν τι καινότερον
INT: and to hear something newer

Acts 17:25 IPro-GNS
GRK: θεραπεύεται προσδεόμενός τινος αὐτὸς διδοὺς
NAS: as though He needed anything, since He Himself
KJV: as though he needed any thing, seeing he
INT: is served as needing anything himself giving

Acts 17:28 IPro-NMP
GRK: ὡς καί τινες τῶν καθ'
NAS: as even some of your own poets
KJV: as certain also
INT: as also some of the among

Acts 17:34 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ ἄνδρες
NAS: But some men joined
KJV: Howbeit certain men clave
INT: some moreover men

Acts 18:2 IPro-AMS
GRK: καὶ εὑρών τινα Ἰουδαῖον ὀνόματι
KJV: And found a certain Jew named
INT: and having found a certain Jew by name

Acts 18:7 IPro-GMS
GRK: εἰς οἰκίαν τινὸς ὀνόματι Τιτίου
NAS: to the house of a man named
KJV: into a certain [man's] house,
INT: to [the] house of a certain one by name Titius

Acts 18:14 IPro-NNS
GRK: ἦν ἀδίκημά τι ἢ ῥᾳδιούργημα
NAS: If it were a matter of wrong
KJV: If it were a matter of wrong or
INT: it was unrighteousness some or criminality

Acts 18:23 IPro-AMS
GRK: ποιήσας χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν διερχόμενος
NAS: And having spent some time
KJV: after he had spent some time
INT: having stayed time some he went forth passing through

Acts 18:24 IPro-NMS
GRK: Ἰουδαῖος δέ τις Ἀπολλὼς ὀνόματι
KJV: And a certain Jew named
INT: A Jew moreover certain Apollos by name

Acts 19:1 IPro-AMP
GRK: καὶ εὑρεῖν τινὰς μαθητάς
NAS: to Ephesus, and found some disciples.
KJV: and finding certain disciples,
INT: and having found certain disciples

Acts 19:9 IPro-NMP
GRK: ὡς δέ τινες ἐσκληρύνοντο καὶ
NAS: But when some were becoming hardened
KJV: But when divers were hardened, and
INT: when moreover some were hardened and

Acts 19:13 IPro-NMP
GRK: Ἐπεχείρησαν δέ τινες καὶ τῶν
NAS: But also some of the Jewish exorcists,
KJV: Then certain of the vagabond
INT: attempted moreover some of also the

Acts 19:14 IPro-GMS
GRK: ἦσαν δέ τινος Σκευᾶ Ἰουδαίου
NAS: Seven sons of one Sceva, a Jewish
INT: they were moreover certain [men] of Sceva a Jew

Acts 19:24 IPro-NMS
GRK: Δημήτριος γάρ τις ὀνόματι ἀργυροκόπος
NAS: For a man named Demetrius,
KJV: For a certain [man] named Demetrius,
INT: Demetrius indeed a certain [man] by name a silversmith

Acts 19:31 IPro-NMP
GRK: τινὲς δὲ καὶ
NAS: Also some of the Asiarchs
KJV: And certain of the chief of Asia,
INT: some moreover also

Acts 19:32 IPro-NNS
GRK: οὖν ἄλλο τι ἔκραζον ἦν
KJV: cried one thing, and some another:
INT: Therefore some thing were crying out was

Acts 19:38 IPro-AMS
GRK: ἔχουσι πρός τινα λόγον ἀγοραῖοι
NAS: against any man, the courts
KJV: against any man, the law
INT: have against anyone a matter courts

Acts 19:39 IPro-ANS
GRK: εἰ δέ τι περαιτέρω ἐπιζητεῖτε
NAS: you want anything beyond
KJV: ye enquire any thing concerning
INT: if moreover anything beyond this you inquire

Acts 20:9 IPro-NMS
GRK: καθεζόμενος δέ τις νεανίας ὀνόματι
KJV: in a window a certain young man named
INT: was sitting moreover a certain youth by name

Acts 21:10 IPro-NMS
GRK: πλείους κατῆλθέν τις ἀπὸ τῆς
KJV: from Judaea a certain prophet, named
INT: many came down a certain one from

Acts 21:16 IPro-DMS
GRK: ξενισθῶμεν Μνάσωνί τινι Κυπρίῳ ἀρχαίῳ
KJV: with them one Mnason
INT: we might lodge Mnason a certain a Cypriot an old

Acts 21:34 IPro-ANS
GRK: δὲ ἄλλο τι ἐπεφώνουν ἐν
KJV: cried one thing, some another,
INT: moreover another [or] one thing were crying out in

Acts 21:37 IPro-ANS
GRK: μοι εἰπεῖν τι πρὸς σέ
NAS: I say something to you? And he said,
INT: to me to say something to you

Acts 22:12 IPro-NMS
GRK: Ἁνανίας δέ τις ἀνὴρ εὐλαβὴς
NAS: A certain Ananias, a man
KJV: And one Ananias, a devout
INT: Ananias moreover certain a man devout

Acts 23:9 IPro-NMP
GRK: καὶ ἀναστάντες τινὲς τῶν γραμματέων
NAS: uproar; and some of the scribes
INT: and having risen up some the scribes

Acts 23:17 IPro-ANS
GRK: γὰρ ἀπαγγεῖλαί τι αὐτῷ
NAS: for he has something to report
KJV: he hath a certain thing to tell
INT: for to report something to him

Acts 23:18 IPro-ANS
GRK: σέ ἔχοντά τι λαλῆσαί σοι
NAS: to you since he has something to tell
KJV: who hath something to say
INT: you having something to say to you

Acts 23:20 IPro-ANS
GRK: ὡς μέλλον τι ἀκριβέστερον πυνθάνεσθαι
NAS: to inquire somewhat more thoroughly
KJV: enquire somewhat of
INT: as being about something more earnestly to inquire

Acts 23:23 IPro-AMP
GRK: Καὶ προσκαλεσάμενός τινας δύο τῶν
KJV: he called unto [him] two
INT: And having called to [him] certain two of the

Acts 24:1 IPro-GMP
GRK: μετὰ πρεσβυτέρων τινῶν καὶ ῥήτορος
NAS: came down with some elders,
KJV: and [with] a certain orator
INT: with elders some and an orator

Acts 24:1 IPro-GMS
GRK: ῥήτορος Τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν
INT: an orator Tertullus a certain who made a representation

Acts 24:12 IPro-AMS
GRK: με πρός τινα διαλεγόμενον ἢ
NAS: me carrying on a discussion with anyone or
KJV: with any man, neither
INT: me with anyone reasoning or

Acts 24:18 IPro-NMP
GRK: μετὰ θορύβου τινὲς δὲ ἀπὸ
NAS: uproar. But [there were] some Jews
KJV: Whereupon certain Jews from
INT: with riot some however from

Acts 24:19 IPro-ANS
GRK: κατηγορεῖν εἴ τι ἔχοιεν πρὸς
NAS: they should have anything against
INT: to accuse if anything they may have against

Acts 24:24 IPro-AFP
GRK: δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος ὁ
NAS: But some days later
KJV: And after certain days, when Felix
INT: moreover days certain having arrived

Acts 25:5 IPro-NNS
GRK: συνκαταβάντες εἴ τί ἐστιν ἐν
NAS: there with me, and if there is anything wrong
INT: having gone down too if anything is in

Acts 25:8 IPro-ANS
GRK: εἰς Καίσαρά τι ἥμαρτον
KJV: have I offended any thing at all.
INT: against Ceasar [in] anything sinned I

Acts 25:11 IPro-ANS
GRK: θανάτου πέπραχά τι οὐ παραιτοῦμαι
NAS: and have committed anything worthy
KJV: have committed any thing worthy
INT: of death have done anything not I do refuse

Acts 25:13 IPro-GFP
GRK: δὲ διαγενομένων τινῶν Ἀγρίππας ὁ
NAS: Now when several days had elapsed,
KJV: And after certain days king
INT: moreover having passed some Agrippa the

Acts 25:14 IPro-NMS
GRK: λέγων Ἀνήρ τίς ἐστιν καταλελειμμένος
KJV: saying, There is a certain man left
INT: saying A man certain there is left

Acts 25:16 IPro-AMS
GRK: Ῥωμαίοις χαρίζεσθαί τινα ἄνθρωπον πρὶν
NAS: to hand over any man
KJV: of the Romans to deliver any man to
INT: with Romans to give up any man before

Acts 25:19 IPro-ANP
GRK: ζητήματα δέ τινα περὶ τῆς
NAS: but they [simply] had some points of disagreement
KJV: But had certain questions against
INT: questions moreover certain concerning the

Acts 25:19 IPro-GMS
GRK: καὶ περί τινος Ἰησοῦ τεθνηκότος
NAS: and about a dead man, Jesus, whom
KJV: and of one Jesus, which was dead,
INT: and concerning a certain Jesus who is dead

Acts 25:26 IPro-ANS
GRK: οὗ ἀσφαλές τι γράψαι τῷ
KJV: certain thing to write
INT: whom definite anything to write to

Acts 26:26 Ipro-ANS
GRK: γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ
INT: indeed him any of these things [are] not

Acts 26:31 Ipro-ANS
GRK: δεσμῶν ἄξιον τι πράσσει ὁ
INT: of chains worthy anything does the

Acts 27:1 IPro-AMP
GRK: Παῦλον καί τινας ἑτέρους δεσμώτας
NAS: Paul and some other
KJV: Paul and certain other prisoners
INT: Paul and certain other prisoners

Acts 27:8 IPro-AMS
GRK: εἰς τόπον τινὰ καλούμενον Καλοὺς
KJV: came unto a place which is called
INT: to a place certain called Fair

Acts 27:16 IPro-ANS
GRK: νησίον δέ τι ὑποδραμόντες καλούμενον
KJV: running under a certain island
INT: island moreover a certain having been leeward called

Acts 27:26 IPro-AFS
GRK: νῆσον δέ τινα δεῖ ἡμᾶς
NAS: run aground on a certain island.
KJV: be cast upon a certain island.
INT: island however a certain must we

Acts 27:27 IPro-AFS
GRK: ναῦται προσάγειν τινὰ αὐτοῖς χώραν
NAS: that they were approaching some land.
KJV: that they drew near to some country;
INT: sailors neared some them land

Acts 27:39 IPro-AMS
GRK: κόλπον δέ τινα κατενόουν ἔχοντα
KJV: they discovered a certain creek
INT: bay however a certain they noticed having

Acts 27:42 IPro-NMS
GRK: ἀποκτείνωσιν μή τις ἐκκολυμβήσας διαφύγῃ
KJV: lest any of them should swim out,
INT: they should kill not anyone having swum out should escape

Acts 27:44 IPro-GNP
GRK: δὲ ἐπί τινων τῶν ἀπὸ
NAS: and others on various things from the ship.
INT: moreover on some things of the from

Acts 28:3 IPro-ANS
GRK: Παύλου φρυγάνων τι πλῆθος καὶ
INT: Paul of sticks a quantity and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page