1 Chronicles 10:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֣אמֶרThen saidVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֩SaulNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֨אbearerVerb
3627 [e]ḵê-lāwכֵלָ֜יוto his armorNoun
8025 [e]šə-lōp̄שְׁלֹ֥ףDrawVerb
2719 [e]ḥar-bə-ḵāחַרְבְּךָ֣ ׀your swordNoun
1856 [e]wə-ḏā-qə-rê-nîוְדָקְרֵ֣נִיand thrustVerb
  ḇāh,בָ֗הּinPrep
6435 [e]pen-פֶּן־lestConj
935 [e]yā-ḇō-’ūיָבֹ֜אוּcomeVerb
6189 [e]hā-‘ă-rê-lîmהָעֲרֵלִ֤יםuncircumcisedNoun
428 [e]hā-’êl-lehהָאֵ֙לֶּה֙thesePro
5953 [e]wə-hiṯ-‘al-lə-lū-וְהִתְעַלְּלוּ־and abuseVerb
  ḇî,בִ֔יinPrep
3808 [e]wə-lōוְלֹ֤אand notAdv
14 [e]’ā-ḇāhאָבָה֙do wouldVerb
5375 [e]nō-śêנֹשֵׂ֣אbearer meVerb
3627 [e]ḵê-lāw,כֵלָ֔יוBut his armorNoun
3588 [e]כִּ֥יforConj
3372 [e]yā-rêיָרֵ֖אafraidVerb
3966 [e]mə-’ōḏ;מְאֹ֑דnot for he was veryAdj
  sס -  
3947 [e]way-yiq-qaḥוַיִּקַּ֤חand tookVerb
7586 [e]šā-’ūlשָׁאוּל֙So SaulNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2719 [e]ha-ḥe-reḇ,הַחֶ֔רֶבa swordNoun
5307 [e]way-yip-pōlוַיִּפֹּ֖לand fellVerb
5921 [e]‘ā-le-hā.עָלֶֽיהָ׃onPrep
Hebrew Texts
דברי הימים א 10:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֣אמֶר שָׁאוּל֩ אֶל־נֹשֵׂ֨א כֵלָ֜יו שְׁלֹ֥ף חַרְבְּךָ֣ ׀ וְדָקְרֵ֣נִי בָ֗הּ פֶּן־יָבֹ֜אוּ הָעֲרֵלִ֤ים הָאֵ֙לֶּה֙ וְהִתְעַלְּלוּ־בִ֔י וְלֹ֤א אָבָה֙ נֹשֵׂ֣א כֵלָ֔יו כִּ֥י יָרֵ֖א מְאֹ֑ד ס וַיִּקַּ֤ח שָׁאוּל֙ אֶת־הַחֶ֔רֶב וַיִּפֹּ֖ל עָלֶֽיהָ׃

דברי הימים א 10:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר שאול אל־נשא כליו שלף חרבך ׀ ודקרני בה פן־יבאו הערלים האלה והתעללו־בי ולא אבה נשא כליו כי ירא מאד ס ויקח שאול את־החרב ויפל עליה׃

Links
1 Chronicles 10:41 Chronicles 10:4 Text Analysis1 Chronicles 10:4 Interlinear1 Chronicles 10:4 Multilingual1 Chronicles 10:4 TSK1 Chronicles 10:4 Cross References1 Chronicles 10:4 Bible Hub1 Chronicles 10:4 Biblia Paralela1 Chronicles 10:4 Chinese Bible1 Chronicles 10:4 French Bible1 Chronicles 10:4 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 10:3
Top of Page
Top of Page