1 Chronicles 28:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]wə-‘at-tāhוְ֠עַתָּהNowAdv
5869 [e]lə-‘ê-nêלְעֵינֵ֨יin the sightNoun
3605 [e]ḵālכָל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֤לIsraelNoun
6951 [e]qə-hal-קְהַל־the congregationNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֙of the LORDNoun
241 [e]ū-ḇə-’ā-zə-nêוּבְאָזְנֵ֣יand in the hearingNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-nū,אֱלֹהֵ֔ינוּof our GodNoun
8104 [e]šim-rūשִׁמְר֣וּkeepVerb
1875 [e]wə-ḏir-šū,וְדִרְשׁ֔וּand seekVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
4687 [e]miṣ-wōṯמִצְוֹ֖תthe commandsNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הof the LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem;אֱלֹהֵיכֶ֑םyour GodNoun
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַ֤עַןto the end thatSubst
3423 [e]tî-rə-šūתִּֽירְשׁוּ֙you may possessVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
776 [e]hā-’ā-reṣהָאָ֣רֶץlandNoun
2896 [e]haṭ-ṭō-w-ḇāh,הַטּוֹבָ֔הthis good [it]Adj
5157 [e]wə-hin-ḥal-temוְהִנְחַלְתֶּ֛םand leave for an inheritanceVerb
1121 [e]liḇ-nê-ḵemלִבְנֵיכֶ֥םfor your childrenNoun
310 [e]’a-ḥă-rê-ḵemאַחֲרֵיכֶ֖םafter youAdv
5704 [e]‘aḏ-עַד־forPrep
5769 [e]‘ō-w-lām.עוֹלָֽם׃everNoun
  פ -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 28:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠עַתָּה לְעֵינֵ֨י כָל־יִשְׂרָאֵ֤ל קְהַל־יְהוָה֙ וּבְאָזְנֵ֣י אֱלֹהֵ֔ינוּ שִׁמְר֣וּ וְדִרְשׁ֔וּ כָּל־מִצְוֹ֖ת יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם לְמַ֤עַן תִּֽירְשׁוּ֙ אֶת־הָאָ֣רֶץ הַטֹּובָ֔ה וְהִנְחַלְתֶּ֛ם לִבְנֵיכֶ֥ם אַחֲרֵיכֶ֖ם עַד־עֹולָֽם׃ פ

דברי הימים א 28:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ועתה לעיני כל־ישראל קהל־יהוה ובאזני אלהינו שמרו ודרשו כל־מצות יהוה אלהיכם למען תירשו את־הארץ הטובה והנחלתם לבניכם אחריכם עד־עולם׃ פ

Links
1 Chronicles 28:81 Chronicles 28:8 Text Analysis1 Chronicles 28:8 Interlinear1 Chronicles 28:8 Multilingual1 Chronicles 28:8 TSK1 Chronicles 28:8 Cross References1 Chronicles 28:8 Bible Hub1 Chronicles 28:8 Biblia Paralela1 Chronicles 28:8 Chinese Bible1 Chronicles 28:8 French Bible1 Chronicles 28:8 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 28:7
Top of Page
Top of Page