1 Kings 1:34
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4886 [e]ū-mā-šaḥוּמָשַׁ֣חand anointVerb
853 [e]’ō-ṯōwאֹת֣וֹhimAcc
8033 [e]mשָׁ֠םthereAdv
6659 [e]ṣā-ḏō-wqצָד֨וֹקlet ZadokNoun
3548 [e]hak-kō-hênהַכֹּהֵ֜ןthe priestNoun
5416 [e]wə-nā-ṯānוְנָתָ֧ןand NathanNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִ֛יאthe prophetNoun
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֖לֶךְas kingNoun
5921 [e]‘al-עַל־overPrep
3478 [e]yiś-rā-’êl;יִשְׂרָאֵ֑לIsraelNoun
8628 [e]ū-ṯə-qa‘-temוּתְקַעְתֶּם֙and blow youVerb
7782 [e]baš-šō-w-p̄ār,בַּשּׁוֹפָ֔רwith the trumpetNoun
559 [e]wa-’ă-mar-temוַאֲמַרְתֶּ֕םand sayVerb
2421 [e]yə-ḥîיְחִ֖יGod saveVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֥לֶךְkingNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃SolomonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 1:34 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמָשַׁ֣ח אֹתֹ֣ו ם צָדֹ֨וק הַכֹּהֵ֜ן וְנָתָ֧ן הַנָּבִ֛יא לְמֶ֖לֶךְ עַל־יִשְׂרָאֵ֑ל וּתְקַעְתֶּם֙ בַּשֹּׁופָ֔ר וַאֲמַרְתֶּ֕ם יְחִ֖י הַמֶּ֥לֶךְ שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 1:34 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומשח אתו ם צדוק הכהן ונתן הנביא למלך על־ישראל ותקעתם בשופר ואמרתם יחי המלך שלמה׃

Links
1 Kings 1:341 Kings 1:34 Text Analysis1 Kings 1:34 Interlinear1 Kings 1:34 Multilingual1 Kings 1:34 TSK1 Kings 1:34 Cross References1 Kings 1:34 Bible Hub1 Kings 1:34 Biblia Paralela1 Kings 1:34 Chinese Bible1 Kings 1:34 French Bible1 Kings 1:34 German Bible

Bible Hub
1 Kings 1:33
Top of Page
Top of Page