1 Kings 18:36
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]way-hîוַיְהִ֣י ׀And it came to passVerb
5927 [e]ba-‘ă-lō-wṯבַּעֲל֣וֹתof the offeringVerb
4503 [e]ham-min-ḥāh,הַמִּנְחָ֗ה[evening] of the [evening] sacrificeNoun
5066 [e]way-yig-gašוַיִּגַּ֞שׁthat came nearVerb
452 [e]’ê-lî-yā-hūאֵלִיָּ֣הוּElijahNoun
5030 [e]han-nā-ḇîהַנָּבִיא֮the prophetNoun
559 [e]way-yō-marוַיֹּאמַר֒and saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֗הLORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hêאֱלֹהֵי֙GodNoun
85 [e]’aḇ-rā-hāmאַבְרָהָם֙of AbrahamNoun
3327 [e]yiṣ-ḥāqיִצְחָ֣קIsaacNoun
3478 [e]wə-yiś-rā-’êl,וְיִשְׂרָאֵ֔לand of IsraelNoun
3117 [e]hay-yō-wmהַיּ֣וֹםthis dayNoun
3045 [e]yiw-wā-ḏa‘,יִוָּדַ֗עlet it be knownVerb
3588 [e]kî-כִּֽי־thatConj
859 [e]’at-tāhאַתָּ֧הyouPro
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֛ים[are] GodNoun
3478 [e]bə-yiś-rā-’êlבְּיִשְׂרָאֵ֖לin IsraelNoun
589 [e]wa-’ă-nîוַאֲנִ֣יand I [am]Pro
5650 [e]‘aḇ-de-ḵā;עַבְדֶּ֑ךָyour servantNoun
  [ū-ḇə-ḏiḇ-rê-ḵā[וּבְדִבְרֵיךָ -  
  ḵ]כ] -  
1697 [e](ū-ḇiḏ-ḇā-rə-ḵā(וּבִדְבָרְךָ֣thingsNoun
  q)ק) -  
6213 [e]‘ā-śî-ṯî,עָשִׂ֔יתִי[that] and I have doneVerb
853 [e]’êṯאֵ֥ת - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1697 [e]had-də-ḇā-rîmהַדְּבָרִ֖יםat Your wordNoun
428 [e]hā-’êl-leh.הָאֵֽלֶּה׃thesePro
Hebrew Texts
מלכים א 18:36 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְהִ֣י ׀ בַּעֲלֹ֣ות הַמִּנְחָ֗ה וַיִּגַּ֞שׁ אֵלִיָּ֣הוּ הַנָּבִיא֮ וַיֹּאמַר֒ יְהוָ֗ה אֱלֹהֵי֙ אַבְרָהָם֙ יִצְחָ֣ק וְיִשְׂרָאֵ֔ל הַיֹּ֣ום יִוָּדַ֗ע כִּֽי־אַתָּ֧ה אֱלֹהִ֛ים בְּיִשְׂרָאֵ֖ל וַאֲנִ֣י עַבְדֶּ֑ךָ [וּבְדִבְרֵיךָ כ] (וּבִדְבָרְךָ֣ ק) עָשִׂ֔יתִי אֵ֥ת כָּל־הַדְּבָרִ֖ים הָאֵֽלֶּה׃

מלכים א 18:36 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהי ׀ בעלות המנחה ויגש אליהו הנביא ויאמר יהוה אלהי אברהם יצחק וישראל היום יודע כי־אתה אלהים בישראל ואני עבדך [ובדבריך כ] (ובדברך ק) עשיתי את כל־הדברים האלה׃

Links
1 Kings 18:361 Kings 18:36 Text Analysis1 Kings 18:36 Interlinear1 Kings 18:36 Multilingual1 Kings 18:36 TSK1 Kings 18:36 Cross References1 Kings 18:36 Bible Hub1 Kings 18:36 Biblia Paralela1 Kings 18:36 Chinese Bible1 Kings 18:36 French Bible1 Kings 18:36 German Bible

Bible Hub
1 Kings 18:35
Top of Page
Top of Page