1 Kings 19:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-mer,וַיֹּ֗אמֶרAnd he saidVerb
3318 [e]ṣêצֵ֣אGo forthVerb
5975 [e]wə-‘ā-maḏ-tāוְעָמַדְתָּ֣and standVerb
2022 [e]ḇā-hārבָהָר֮on the mountainNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָה֒the LORDNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֧הand beholdPrt
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
5674 [e]‘ō-ḇêr,עֹבֵ֗רpassed byVerb
7307 [e]wə-rū-aḥוְר֣וּחַa and windNoun
1419 [e]gə-ḏō-w-lāhגְּדוֹלָ֡הgreatAdj
2389 [e]wə-ḥā-zāqוְחָזָ֞קand strongAdj
6561 [e]mə-p̄ā-rêqמְפָרֵק֩toreVerb
2022 [e]hā-rîmהָרִ֨יםthe mountainsNoun
7665 [e]ū-mə-šab-bêrוּמְשַׁבֵּ֤רand broke in piecesVerb
5553 [e]sə-lā-‘îmסְלָעִים֙the rocksNoun
6440 [e]lip̄-nêלִפְנֵ֣יbeforeNoun
3068 [e]Yah-weh,יְהוָ֔הthe LORDNoun
3808 [e]לֹ֥אnot [was]Adv
7307 [e]ḇā-rū-aḥבָר֖וּחַin the windNoun
3068 [e]Yah-weh;יְהוָ֑ה[but] the LORDNoun
310 [e]wə-’a-ḥarוְאַחַ֤רand afterAdv
7307 [e]hā-rū-aḥהָר֨וּחַthe windNoun
7494 [e]ra-‘aš,רַ֔עַשׁan earthquakeNoun
3808 [e]לֹ֥אnot [was]Adv
7494 [e]ḇā-ra-‘ašבָרַ֖עַשׁin the earthquakeNoun
3068 [e]Yah-weh.יְהוָֽה׃[but] the LORDNoun
Hebrew Texts
מלכים א 19:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֗אמֶר צֵ֣א וְעָמַדְתָּ֣ בָהָר֮ לִפְנֵ֣י יְהוָה֒ וְהִנֵּ֧ה יְהוָ֣ה עֹבֵ֗ר וְר֣וּחַ גְּדֹולָ֡ה וְחָזָ֞ק מְפָרֵק֩ הָרִ֨ים וּמְשַׁבֵּ֤ר סְלָעִים֙ לִפְנֵ֣י יְהוָ֔ה לֹ֥א בָר֖וּחַ יְהוָ֑ה וְאַחַ֤ר הָר֨וּחַ רַ֔עַשׁ לֹ֥א בָרַ֖עַשׁ יְהוָֽה׃

מלכים א 19:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר צא ועמדת בהר לפני יהוה והנה יהוה עבר ורוח גדולה וחזק מפרק הרים ומשבר סלעים לפני יהוה לא ברוח יהוה ואחר הרוח רעש לא ברעש יהוה׃

Links
1 Kings 19:111 Kings 19:11 Text Analysis1 Kings 19:11 Interlinear1 Kings 19:11 Multilingual1 Kings 19:11 TSK1 Kings 19:11 Cross References1 Kings 19:11 Bible Hub1 Kings 19:11 Biblia Paralela1 Kings 19:11 Chinese Bible1 Kings 19:11 French Bible1 Kings 19:11 German Bible

Bible Hub
1 Kings 19:10
Top of Page
Top of Page