1 Kings 2:46
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6680 [e]way-ṣawוַיְצַ֣וso commandedVerb
4428 [e]ham-me-leḵ,הַמֶּ֗לֶךְthe kingNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1141 [e]bə-nā-yā-hūבְּנָיָ֙הוּ֙BenaiahNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘,יְה֣וֹיָדָ֔עof JehoiadaNoun
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵ֕אand who went outVerb
6293 [e]way-yip̄-ga‘-וַיִּפְגַּע־and fellVerb
  bōwבּ֖וֹinPrep
4191 [e]way-yā-mōṯ;וַיָּמֹ֑תthat he diedVerb
4467 [e]wə-ham-mam-lā-ḵāhוְהַמַּמְלָכָ֥הand the kingdomNoun
3559 [e]nā-ḵō-w-nāhנָכ֖וֹנָהwas establishedVerb
3027 [e]bə-yaḏ-בְּיַד־in the handsNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃of SolomonNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:46 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיְצַ֣ו הַמֶּ֗לֶךְ אֶת־בְּנָיָ֙הוּ֙ בֶּן־יְהֹ֣ויָדָ֔ע וַיֵּצֵ֕א וַיִּפְגַּע־בֹּ֖ו וַיָּמֹ֑ת וְהַמַּמְלָכָ֥ה נָכֹ֖ונָה בְּיַד־שְׁלֹמֹֽה׃

מלכים א 2:46 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויצו המלך את־בניהו בן־יהוידע ויצא ויפגע־בו וימת והממלכה נכונה ביד־שלמה׃

Links
1 Kings 2:461 Kings 2:46 Text Analysis1 Kings 2:46 Interlinear1 Kings 2:46 Multilingual1 Kings 2:46 TSK1 Kings 2:46 Cross References1 Kings 2:46 Bible Hub1 Kings 2:46 Biblia Paralela1 Kings 2:46 Chinese Bible1 Kings 2:46 French Bible1 Kings 2:46 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:45
Top of Page
Top of Page