1 Kings 7:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6310 [e]ū-p̄î-hūוּ֠פִיהוּand the mouthNoun
1004 [e]mib-bêṯמִבֵּ֨יתof it insideNoun
3805 [e]lak-kō-ṯe-reṯלַכֹּתֶ֤רֶתthe capitalNoun
4605 [e]wā-ma‘-lāhוָמַ֙עְלָה֙and above [was]Subst
520 [e]bā-’am-māh,בָּֽאַמָּ֔הa cubitNoun
6310 [e]ū-p̄î-hāוּפִ֙יהָ֙but the mouth [was]Noun
5696 [e]‘ā-ḡōlעָגֹ֣לthereof roundAdj
4639 [e]ma-‘ă-śêh-מַעֲשֵׂה־[after] the workNoun
3653 [e]ḵên,כֵ֔ןof a pedestalNoun
520 [e]’am-māhאַמָּ֖הa cubitNoun
2677 [e]wa-ḥă-ṣîוַחֲצִ֣יand a halfNoun
520 [e]hā-’am-māh;הָֽאַמָּ֑ה.. .. ..Noun
1571 [e]wə-ḡam-וְגַם־and alsoAdv
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
6310 [e]pî-hāפִּ֙יהָ֙the mouth [were]Noun
4734 [e]miq-lā-‘ō-wṯ,מִקְלָע֔וֹתof it engravingsNoun
4526 [e]ū-mis-gə-rō-ṯê-hemוּמִסְגְּרֹתֵיהֶ֥םand with their bordersNoun
7251 [e]mə-rub-bā-‘ō-wṯמְרֻבָּע֖וֹתsquareVerb
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
5696 [e]‘ă-ḡul-lō-wṯ.עֲגֻלּֽוֹת׃roundAdj
Hebrew Texts
מלכים א 7:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּ֠פִיהוּ מִבֵּ֨ית לַכֹּתֶ֤רֶת וָמַ֙עְלָה֙ בָּֽאַמָּ֔ה וּפִ֙יהָ֙ עָגֹ֣ל מַעֲשֵׂה־כֵ֔ן אַמָּ֖ה וַחֲצִ֣י הָֽאַמָּ֑ה וְגַם־עַל־פִּ֙יהָ֙ מִקְלָעֹ֔ות וּמִסְגְּרֹתֵיהֶ֥ם מְרֻבָּעֹ֖ות לֹ֥א עֲגֻלֹּֽות׃

מלכים א 7:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ופיהו מבית לכתרת ומעלה באמה ופיה עגל מעשה־כן אמה וחצי האמה וגם־על־פיה מקלעות ומסגרתיהם מרבעות לא עגלות׃

Links
1 Kings 7:311 Kings 7:31 Text Analysis1 Kings 7:31 Interlinear1 Kings 7:31 Multilingual1 Kings 7:31 TSK1 Kings 7:31 Cross References1 Kings 7:31 Bible Hub1 Kings 7:31 Biblia Paralela1 Kings 7:31 Chinese Bible1 Kings 7:31 French Bible1 Kings 7:31 German Bible

Bible Hub
1 Kings 7:30
Top of Page
Top of Page