1 Samuel 6:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]ū-rə-’î-ṯem,וּרְאִיתֶ֗םand seeVerb
518 [e]’im-אִם־ifConj
1870 [e]de-reḵדֶּ֨רֶךְby the wayNoun
1366 [e]gə-ḇū-lōwגְּבוּל֤וֹof his own coastNoun
5927 [e]ya-‘ă-lehיַֽעֲלֶה֙it goes upVerb
  bêṯבֵּ֣יתinPrep
1053 [e]še-meš,שֶׁ֔מֶשׁto Beth-shemeshNoun
1931 [e]ה֚וּאhePro
6213 [e]‘ā-śāhעָ֣שָׂה[then] has doneVerb
  lā-nū,לָ֔נוּtoPrep
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7451 [e]hā-rā-‘āhהָרָעָ֥הevilAdj
1419 [e]hag-gə-ḏō-w-lāhהַגְּדוֹלָ֖הgreat usAdj
2063 [e]haz-zōṯ;הַזֹּ֑אתthisPro
518 [e]wə-’im-וְאִם־but ifConj
3808 [e]lō,לֹ֗אnotAdv
3045 [e]wə-yā-ḏa‘-nūוְיָדַ֙עְנוּ֙do then we shall knowVerb
3588 [e]כִּ֣יthatConj
3808 [e]לֹ֤אnotAdv
3027 [e]yā-ḏōwיָדוֹ֙[it is] his handNoun
5060 [e]nā-ḡə-‘āhנָ֣גְעָה[that] struckVerb
  bā-nū,בָּ֔נוּinPrep
4745 [e]miq-rehמִקְרֶ֥הto us by chanceNoun
1931 [e]ה֖וּאitPro
1961 [e]hā-yāhהָ֥יָה[is] [that] happenedVerb
  lā-nū.לָֽנוּ׃toPrep
Hebrew Texts
שמואל א 6:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּרְאִיתֶ֗ם אִם־דֶּ֨רֶךְ גְּבוּלֹ֤ו יַֽעֲלֶה֙ בֵּ֣ית שֶׁ֔מֶשׁ ה֚וּא עָ֣שָׂה לָ֔נוּ אֶת־הָרָעָ֥ה הַגְּדֹולָ֖ה הַזֹּ֑את וְאִם־לֹ֗א וְיָדַ֙עְנוּ֙ כִּ֣י לֹ֤א יָדֹו֙ נָ֣גְעָה בָּ֔נוּ מִקְרֶ֥ה ה֖וּא הָ֥יָה לָֽנוּ׃

שמואל א 6:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראיתם אם־דרך גבולו יעלה בית שמש הוא עשה לנו את־הרעה הגדולה הזאת ואם־לא וידענו כי לא ידו נגעה בנו מקרה הוא היה לנו׃

Links
1 Samuel 6:91 Samuel 6:9 Text Analysis1 Samuel 6:9 Interlinear1 Samuel 6:9 Multilingual1 Samuel 6:9 TSK1 Samuel 6:9 Cross References1 Samuel 6:9 Bible Hub1 Samuel 6:9 Biblia Paralela1 Samuel 6:9 Chinese Bible1 Samuel 6:9 French Bible1 Samuel 6:9 German Bible

Bible Hub
1 Samuel 6:8
Top of Page
Top of Page