2 Chronicles 30:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֕הNowAdv
408 [e]’al-אַל־be you not stiff-neckedAdv
7185 [e]taq-šūתַּקְשׁ֥וּdo stiffenVerb
6203 [e]‘ā-rə-pə-ḵemעָרְפְּכֶ֖םyour neckNoun
1 [e]ka-’ă-ḇō-w-ṯê-ḵem;כַּאֲבוֹתֵיכֶ֑םas your fathersNoun
5414 [e]tə-nū-תְּנוּ־[were but] yieldVerb
3027 [e]yāḏיָ֣דyourselvesNoun
3068 [e]Yah-wehלַיהוָ֗הto the LORDNoun
935 [e]ū-ḇō-’ūוּבֹ֤אוּand enterVerb
4720 [e]lə-miq-dā-šōwלְמִקְדָּשׁוֹ֙into his sanctuaryNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthatPrt
6942 [e]hiq-dîšהִקְדִּ֣ישׁhe has consecratedVerb
5769 [e]lə-‘ō-w-lām,לְעוֹלָ֔םforeverNoun
5647 [e]wə-‘iḇ-ḏūוְעִבְדוּ֙and serveVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
430 [e]’ĕ-lō-hê-ḵem,אֱלֹהֵיכֶ֔םyour GodNoun
7725 [e]wə-yā-šōḇוְיָשֹׁ֥בand may turn awayVerb
4480 [e]mik-kemמִכֶּ֖םfromPrep
2740 [e]ḥă-rō-wnחֲר֥וֹןthat the fiercenessNoun
639 [e]’ap-pōw.אַפּֽוֹ׃of his wrathNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 30:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
עַתָּ֕ה אַל־תַּקְשׁ֥וּ עָרְפְּכֶ֖ם כַּאֲבֹותֵיכֶ֑ם תְּנוּ־יָ֣ד לַיהוָ֗ה וּבֹ֤אוּ לְמִקְדָּשֹׁו֙ אֲשֶׁ֣ר הִקְדִּ֣ישׁ לְעֹולָ֔ם וְעִבְדוּ֙ אֶת־יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֔ם וְיָשֹׁ֥ב מִכֶּ֖ם חֲרֹ֥ון אַפֹּֽו׃

דברי הימים ב 30:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
עתה אל־תקשו ערפכם כאבותיכם תנו־יד ליהוה ובאו למקדשו אשר הקדיש לעולם ועבדו את־יהוה אלהיכם וישב מכם חרון אפו׃

Links
2 Chronicles 30:82 Chronicles 30:8 Text Analysis2 Chronicles 30:8 Interlinear2 Chronicles 30:8 Multilingual2 Chronicles 30:8 TSK2 Chronicles 30:8 Cross References2 Chronicles 30:8 Bible Hub2 Chronicles 30:8 Biblia Paralela2 Chronicles 30:8 Chinese Bible2 Chronicles 30:8 French Bible2 Chronicles 30:8 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 30:7
Top of Page
Top of Page