2 Kings 10:30
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]way-yō-merוַיֹּ֨אמֶרAnd saidVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הthe LORDNoun
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
3058 [e]yê-hū,יֵה֗וּאJehuNoun
3282 [e]ya-‘anיַ֤עַןBecausePrep
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־thatPrt
2895 [e]hĕ-ṭî-ḇō-ṯāהֱטִיבֹ֙תָ֙you have done wellVerb
6213 [e]la-‘ă-śō-wṯלַעֲשׂ֤וֹתin executingVerb
3477 [e]hay-yā-šārהַיָּשָׁר֙[that that is] rightAdj
5869 [e]bə-‘ê-nay,בְּעֵינַ֔יin My eyesNoun
3605 [e]kə-ḵōlכְּכֹל֙according to allNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat wasPrt
3824 [e]bil-ḇā-ḇî,בִּלְבָבִ֔י[was] in my heartNoun
6213 [e]‘ā-śî-ṯāעָשִׂ֖יתָhave doneVerb
1004 [e]lə-ḇêṯלְבֵ֣יתto the houseNoun
256 [e]’aḥ-’āḇ;אַחְאָ֑בof AhabNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יyour childrenNoun
7243 [e]rə-ḇi-‘îm,רְבִעִ֔יםof the fourthAdj
3427 [e]yê-šə-ḇūיֵשְׁב֥וּ[generation] shall sitVerb
  lə-ḵāלְךָ֖toPrep
5921 [e]‘al-עַל־onPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֥אthe throneNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 10:30 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֶל־יֵה֗וּא יַ֤עַן אֲשֶׁר־הֱטִיבֹ֙תָ֙ לַעֲשֹׂ֤ות הַיָּשָׁר֙ בְּעֵינַ֔י כְּכֹל֙ אֲשֶׁ֣ר בִּלְבָבִ֔י עָשִׂ֖יתָ לְבֵ֣ית אַחְאָ֑ב בְּנֵ֣י רְבִעִ֔ים יֵשְׁב֥וּ לְךָ֖ עַל־כִּסֵּ֥א יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים ב 10:30 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויאמר יהוה אל־יהוא יען אשר־הטיבת לעשות הישר בעיני ככל אשר בלבבי עשית לבית אחאב בני רבעים ישבו לך על־כסא ישראל׃

Links
2 Kings 10:302 Kings 10:30 Text Analysis2 Kings 10:30 Interlinear2 Kings 10:30 Multilingual2 Kings 10:30 TSK2 Kings 10:30 Cross References2 Kings 10:30 Bible Hub2 Kings 10:30 Biblia Paralela2 Kings 10:30 Chinese Bible2 Kings 10:30 French Bible2 Kings 10:30 German Bible

Bible Hub
2 Kings 10:29
Top of Page
Top of Page