2 Kings 18:31
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
408 [e]’al-אַֽל־notAdv
8085 [e]tiš-mə-‘ūתִּשְׁמְע֖וּdo ListenVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
2396 [e]ḥiz-qî-yā-hū;חִזְקִיָּ֑הוּHezekiahNoun
3588 [e]כִּי֩forConj
3541 [e]ḵōhכֹ֨הThusAdv
559 [e]’ā-marאָמַ֜רsaysVerb
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
804 [e]’aš-šūr,אַשּׁ֗וּרof AssyriaNoun
6213 [e]‘ă-śū-עֲשֽׂוּ־MakeVerb
854 [e]’it-tîאִתִּ֤יwithPrep
1293 [e]ḇə-rā-ḵāhבְרָכָה֙[an agreement] me by a presentNoun
3318 [e]ū-ṣə-’ūוּצְא֣וּand come outVerb
413 [e]’ê-lay,אֵלַ֔יuntoPrep
398 [e]wə-’iḵ-lūוְאִכְל֤וּand eat youVerb
376 [e]’îš-אִישׁ־every manNoun
1612 [e]gap̄-nōwגַּפְנוֹ֙of his own vineNoun
376 [e]wə-’îšוְאִ֣ישׁand every oneNoun
8384 [e]tə-’ê-nā-ṯōw,תְּאֵֽנָת֔וֹof his fig treeNoun
8354 [e]ū-šə-ṯūוּשְׁת֖וּand drink youVerb
376 [e]’îšאִ֥ישׁevery oneNoun
4325 [e]mê-מֵֽי־of the watersNoun
953 [e]ḇō-w-rōw.בוֹרֽוֹ׃of his own cisternNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 18:31 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אַֽל־תִּשְׁמְע֖וּ אֶל־חִזְקִיָּ֑הוּ כִּי֩ כֹ֨ה אָמַ֜ר מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֗וּר עֲשֽׂוּ־אִתִּ֤י בְרָכָה֙ וּצְא֣וּ אֵלַ֔י וְאִכְל֤וּ אִישׁ־גַּפְנֹו֙ וְאִ֣ישׁ תְּאֵֽנָתֹ֔ו וּשְׁת֖וּ אִ֥ישׁ מֵֽי־בֹורֹֽו׃

מלכים ב 18:31 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אל־תשמעו אל־חזקיהו כי כה אמר מלך אשור עשו־אתי ברכה וצאו אלי ואכלו איש־גפנו ואיש תאנתו ושתו איש מי־בורו׃

Links
2 Kings 18:312 Kings 18:31 Text Analysis2 Kings 18:31 Interlinear2 Kings 18:31 Multilingual2 Kings 18:31 TSK2 Kings 18:31 Cross References2 Kings 18:31 Bible Hub2 Kings 18:31 Biblia Paralela2 Kings 18:31 Chinese Bible2 Kings 18:31 French Bible2 Kings 18:31 German Bible

Bible Hub
2 Kings 18:30
Top of Page
Top of Page