2 Kings 7:10
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇō-’ū,וַיָּבֹ֗אוּso they cameVerb
7121 [e]way-yiq-rə-’ūוַֽיִּקְרְאוּ֮and calledVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
7778 [e]šō-‘êrשֹׁעֵ֣רthe porterNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֒of the cityNoun
5046 [e]way-yag-gî-ḏūוַיַּגִּ֤ידוּand they toldVerb
1992 [e]lā-hemלָהֶם֙they themPro
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רsayingVerb
935 [e]bā-nūבָּ֚אנוּWe cameVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
4264 [e]ma-ḥă-nêhמַחֲנֵ֣הthe campNoun
758 [e]’ă-rām,אֲרָ֔םof the SyriansNoun
2009 [e]wə-hin-nêhוְהִנֵּ֥הand beholdPrt
369 [e]’ên-אֵֽין־notPrt
8033 [e]šāmשָׁ֛םthereAdv
376 [e]’îšאִ֖ישׁ[there was] manNoun
6963 [e]wə-qō-wlוְק֣וֹלneither voiceNoun
120 [e]’ā-ḏām;אָדָ֑םof manNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
518 [e]’im-אִם־.. .. ..Conj
5483 [e]has-sūsהַסּ֤וּסhorsesNoun
631 [e]’ā-sūrאָסוּר֙tiedVerb
2543 [e]wə-ha-ḥă-mō-wrוְהַחֲמ֣וֹרand donkeysNoun
631 [e]’ā-sūr,אָס֔וּרtiedVerb
168 [e]wə-’ō-hā-lîmוְאֹהָלִ֖יםand the tentsNoun
834 [e]ka-’ă-šer-כַּאֲשֶׁר־asPrt
1992 [e]hêm-māh.הֵֽמָּה׃likePro
Hebrew Texts
מלכים ב 7:10 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֗אוּ וַֽיִּקְרְאוּ֮ אֶל־שֹׁעֵ֣ר הָעִיר֒ וַיַּגִּ֤ידוּ לָהֶם֙ לֵאמֹ֔ר בָּ֚אנוּ אֶל־מַחֲנֵ֣ה אֲרָ֔ם וְהִנֵּ֥ה אֵֽין־שָׁ֛ם אִ֖ישׁ וְקֹ֣ול אָדָ֑ם כִּ֣י אִם־הַסּ֤וּס אָסוּר֙ וְהַחֲמֹ֣ור אָס֔וּר וְאֹהָלִ֖ים כַּאֲשֶׁר־הֵֽמָּה׃

מלכים ב 7:10 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבאו ויקראו אל־שער העיר ויגידו להם לאמר באנו אל־מחנה ארם והנה אין־שם איש וקול אדם כי אם־הסוס אסור והחמור אסור ואהלים כאשר־המה׃

Links
2 Kings 7:102 Kings 7:10 Text Analysis2 Kings 7:10 Interlinear2 Kings 7:10 Multilingual2 Kings 7:10 TSK2 Kings 7:10 Cross References2 Kings 7:10 Bible Hub2 Kings 7:10 Biblia Paralela2 Kings 7:10 Chinese Bible2 Kings 7:10 French Bible2 Kings 7:10 German Bible

Bible Hub
2 Kings 7:9
Top of Page
Top of Page