Daniel 8:7
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]ū-rə-’î-ṯîwוּרְאִיתִ֞יוand I saw himVerb
5060 [e]mag-gî-a‘מַגִּ֣יעַ ׀comeVerb
681 [e]’ê-ṣelאֵ֣צֶלtoNoun
352 [e]hā-’a-yil,הָאַ֗יִלthe ramNoun
4843 [e]way-yiṯ-mar-marוַיִּתְמַרְמַ֤רand he was moved with angerVerb
413 [e]’ê-lāwאֵלָיו֙against himPrep
5221 [e]way-yaḵוַיַּ֣ךְand struckVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
352 [e]hā-’a-yil,הָאַ֔יִלthe ramNoun
7665 [e]way-šab-bêrוַיְשַׁבֵּר֙and brokeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
8147 [e]šə-têשְׁתֵּ֣יhis twoNoun
7161 [e]qə-rā-nāw,קְרָנָ֔יוhornsNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and noAdv
1961 [e]hā-yāhהָ֥יָהthere wasVerb
3581 [e]ḵō-aḥכֹ֛חַpowerNoun
352 [e]bā-’a-yilבָּאַ֖יִלin the ramNoun
5975 [e]la-‘ă-mōḏלַעֲמֹ֣דto withstandVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nāw;לְפָנָ֑יוbefore himNoun
7993 [e]way-yaš-lî-ḵê-hūוַיַּשְׁלִיכֵ֤הוּbut he cast him downVerb
776 [e]’ar-ṣāhאַ֙רְצָה֙to the groundNoun
7429 [e]way-yir-mə-sê-hū,וַֽיִּרְמְסֵ֔הוּand stamped onVerb
3808 [e]wə-lō-וְלֹא־and noneAdv
1961 [e]hā-yāhהָיָ֥הand there wasVerb
5337 [e]maṣ-ṣîlמַצִּ֛ילto rescueVerb
352 [e]lā-’a-yilלָאַ֖יִלthe ramNoun
3027 [e]mî-yā-ḏōw.מִיָּדֽוֹ׃from his powerNoun
Hebrew Texts
דניאל 8:7 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּרְאִיתִ֞יו מַגִּ֣יעַ ׀ אֵ֣צֶל הָאַ֗יִל וַיִּתְמַרְמַ֤ר אֵלָיו֙ וַיַּ֣ךְ אֶת־הָאַ֔יִל וַיְשַׁבֵּר֙ אֶת־שְׁתֵּ֣י קְרָנָ֔יו וְלֹא־הָ֥יָה כֹ֛חַ בָּאַ֖יִל לַעֲמֹ֣ד לְפָנָ֑יו וַיַּשְׁלִיכֵ֤הוּ אַ֙רְצָה֙ וַֽיִּרְמְסֵ֔הוּ וְלֹא־הָיָ֥ה מַצִּ֛יל לָאַ֖יִל מִיָּדֹֽו׃

דניאל 8:7 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וראיתיו מגיע ׀ אצל האיל ויתמרמר אליו ויך את־האיל וישבר את־שתי קרניו ולא־היה כח באיל לעמד לפניו וישליכהו ארצה וירמסהו ולא־היה מציל לאיל מידו׃

Links
Daniel 8:7Daniel 8:7 Text AnalysisDaniel 8:7 InterlinearDaniel 8:7 MultilingualDaniel 8:7 TSKDaniel 8:7 Cross ReferencesDaniel 8:7 Bible HubDaniel 8:7 Biblia ParalelaDaniel 8:7 Chinese BibleDaniel 8:7 French BibleDaniel 8:7 German Bible

Bible Hub
Daniel 8:6
Top of Page
Top of Page