Deuteronomy 15:11
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3588 [e]כִּ֛יForConj
3808 [e]lō-לֹא־neverAdv
2308 [e]yeḥ-dalיֶחְדַּ֥לceaseVerb
34 [e]’eḇ-yō-wnאֶבְי֖וֹןFor the poorAdj
7130 [e]miq-qe-reḇמִקֶּ֣רֶבout ofNoun
776 [e]hā-’ā-reṣ;הָאָ֑רֶץthe landNoun
5921 [e]‘al-עַל־uponPrep
3651 [e]kênכֵּ֞ןthusAdj
595 [e]’ā-nō-ḵîאָנֹכִ֤יI [am]Pro
6680 [e]mə-ṣaw-wə-ḵāמְצַוְּךָ֙commandVerb
559 [e]lê-mōr,לֵאמֹ֔רyou sayingVerb
6605 [e]pā-ṯō-aḥפָּ֠תֹחַyou shall openVerb
6605 [e]tip̄-taḥתִּפְתַּ֨חwideVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3027 [e]yā-ḏə-ḵāיָדְךָ֜your handNoun
251 [e]lə-’ā-ḥî-ḵāלְאָחִ֧יךָto your brotherNoun
6041 [e]la-‘ă-nî-ye-ḵāלַעֲנִיֶּ֛ךָto your needyAdj
34 [e]ū-lə-’eḇ-yō-nə-ḵāוּלְאֶבְיֹנְךָ֖and to your needyAdj
776 [e]bə-’ar-ṣe-ḵā.בְּאַרְצֶֽךָ׃in your landNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברים 15:11 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
כִּ֛י לֹא־יֶחְדַּ֥ל אֶבְיֹ֖ון מִקֶּ֣רֶב הָאָ֑רֶץ עַל־כֵּ֞ן אָנֹכִ֤י מְצַוְּךָ֙ לֵאמֹ֔ר פָּ֠תֹחַ תִּפְתַּ֨ח אֶת־יָדְךָ֜ לְאָחִ֧יךָ לַעֲנִיֶּ֛ךָ וּלְאֶבְיֹנְךָ֖ בְּאַרְצֶֽךָ׃ ס

דברים 15:11 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
כי לא־יחדל אביון מקרב הארץ על־כן אנכי מצוך לאמר פתח תפתח את־ידך לאחיך לעניך ולאבינך בארצך׃ ס

Links
Deuteronomy 15:11Deuteronomy 15:11 Text AnalysisDeuteronomy 15:11 InterlinearDeuteronomy 15:11 MultilingualDeuteronomy 15:11 TSKDeuteronomy 15:11 Cross ReferencesDeuteronomy 15:11 Bible HubDeuteronomy 15:11 Biblia ParalelaDeuteronomy 15:11 Chinese BibleDeuteronomy 15:11 French BibleDeuteronomy 15:11 German Bible

Bible Hub
Deuteronomy 15:10
Top of Page
Top of Page