Ecclesiastes 8:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
369 [e]’ênאֵ֣יןnotPrt
120 [e]’ā-ḏāmאָדָ֞ם[There is] manNoun
7989 [e]šal-lîṭשַׁלִּ֤יטthat has powerAdj
7307 [e]bā-rū-aḥבָּר֙וּחַ֙over the spiritNoun
3607 [e]liḵ-lō-wלִכְל֣וֹאto restrainVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7307 [e]hā-rū-aḥ,הָר֔וּחַthe spiritNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֤יןneitherPrt
7983 [e]šil-ṭō-wnשִׁלְטוֹן֙[hath he] powerNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֣וֹםover the dayNoun
4194 [e]ham-mā-weṯ,הַמָּ֔וֶתof deathNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand noPrt
4917 [e]miš-la-ḥaṯמִשְׁלַ֖חַת[there is] dischargeNoun
4421 [e]bam-mil-ḥā-māh;בַּמִּלְחָמָ֑הin the timeNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neitherAdv
4422 [e]yə-mal-lêṭיְמַלֵּ֥טshall deliverVerb
7562 [e]re-ša‘רֶ֖שַׁעwickednessNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1167 [e]bə-‘ā-lāw.בְּעָלָֽיו׃those who are givenNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־AllNoun
Hebrew Texts
קהלת 8:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
אֵ֣ין אָדָ֞ם שַׁלִּ֤יט בָּר֙וּחַ֙ לִכְלֹ֣וא אֶת־הָר֔וּחַ וְאֵ֤ין שִׁלְטֹון֙ בְּיֹ֣ום הַמָּ֔וֶת וְאֵ֥ין מִשְׁלַ֖חַת בַּמִּלְחָמָ֑ה וְלֹֽא־יְמַלֵּ֥ט רֶ֖שַׁע אֶת־בְּעָלָֽיו׃

קהלת 8:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
אין אדם שליט ברוח לכלוא את־הרוח ואין שלטון ביום המות ואין משלחת במלחמה ולא־ימלט רשע את־בעליו׃

Links
Ecclesiastes 8:8Ecclesiastes 8:8 Text AnalysisEcclesiastes 8:8 InterlinearEcclesiastes 8:8 MultilingualEcclesiastes 8:8 TSKEcclesiastes 8:8 Cross ReferencesEcclesiastes 8:8 Bible HubEcclesiastes 8:8 Biblia ParalelaEcclesiastes 8:8 Chinese BibleEcclesiastes 8:8 French BibleEcclesiastes 8:8 German Bible

Bible Hub
Ecclesiastes 8:7
Top of Page
Top of Page