Ezekiel 44:15
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3548 [e]wə-hak-kō-hă-nîmוְהַכֹּהֲנִ֨יםthe But the priestsNoun
3881 [e]hal-wî-yimהַלְוִיִּ֜םLevitesAdj
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
6659 [e]ṣā-ḏō-wq,צָד֗וֹקof ZadokNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
8104 [e]šā-mə-rūשָׁמְר֜וּkeptVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4931 [e]miš-me-reṯמִשְׁמֶ֤רֶתthe chargeNoun
4720 [e]miq-dā-šîמִקְדָּשִׁי֙of My sanctuaryNoun
8582 [e]biṯ-‘ō-wṯבִּתְע֤וֹתwent astrayVerb
1121 [e]bə-nê-בְּנֵֽי־when the childrenNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵל֙of IsraelNoun
5921 [e]mê-‘ā-lay,מֵֽעָלַ֔יfrom mePrep
1992 [e]hêm-māhהֵ֛מָּהtheyPro
7126 [e]yiq-rə-ḇūיִקְרְב֥וּshall come nearVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֖יunto mePrep
8334 [e]lə-šā-rə-ṯê-nî;לְשָֽׁרְתֵ֑נִיto ministerVerb
5975 [e]wə-‘ā-mə-ḏūוְעָמְד֣וּand they shall standVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nay,לְפָנַ֗יbefore meNoun
7126 [e]lə-haq-rîḇלְהַקְרִ֥יבto offerVerb
  לִי֙to mePrep
2459 [e]ḥê-leḇחֵ֣לֶבthe fatNoun
1818 [e]wā-ḏām,וָדָ֔םand the bloodNoun
5002 [e]nə-’umנְאֻ֖םsaidNoun
136 [e]’ă-ḏō-nāyאֲדֹנָ֥יthe LordNoun
3069 [e]Yah-weh.יְהוִֽה׃GODNoun
Hebrew Texts
יחזקאל 44:15 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהַכֹּהֲנִ֨ים הַלְוִיִּ֜ם בְּנֵ֣י צָדֹ֗וק אֲשֶׁ֨ר שָׁמְר֜וּ אֶת־מִשְׁמֶ֤רֶת מִקְדָּשִׁי֙ בִּתְעֹ֤ות בְּנֵֽי־יִשְׂרָאֵל֙ מֵֽעָלַ֔י הֵ֛מָּה יִקְרְב֥וּ אֵלַ֖י לְשָֽׁרְתֵ֑נִי וְעָמְד֣וּ לְפָנַ֗י לְהַקְרִ֥יב לִי֙ חֵ֣לֶב וָדָ֔ם נְאֻ֖ם אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃

יחזקאל 44:15 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והכהנים הלוים בני צדוק אשר שמרו את־משמרת מקדשי בתעות בני־ישראל מעלי המה יקרבו אלי לשרתני ועמדו לפני להקריב לי חלב ודם נאם אדני יהוה׃

Links
Ezekiel 44:15Ezekiel 44:15 Text AnalysisEzekiel 44:15 InterlinearEzekiel 44:15 MultilingualEzekiel 44:15 TSKEzekiel 44:15 Cross ReferencesEzekiel 44:15 Bible HubEzekiel 44:15 Biblia ParalelaEzekiel 44:15 Chinese BibleEzekiel 44:15 French BibleEzekiel 44:15 German Bible

Bible Hub
Ezekiel 44:14
Top of Page
Top of Page