Isaiah 20:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wə-’ā-marוְ֠אָמַרAnd shall sayVerb
3427 [e]yō-šêḇיֹשֵׁ֨בthe inhabitantVerb
339 [e]hā-’îהָאִ֣יisleNoun
2088 [e]haz-zehהַזֶּה֮of thisPro
3117 [e]bay-yō-wmבַּיּ֣וֹםin that dayNoun
1931 [e]ha-hūהַהוּא֒in thatPro
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
3541 [e]ḵōhכֹ֣הsuchAdv
4007 [e]mab-bā-ṭê-nū,מַבָּטֵ֗נוּ[is] our expectationNoun
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־wherePrt
5127 [e]nas-nūנַ֤סְנוּwe fleeVerb
8033 [e]šāmשָׁם֙whereAdv
5833 [e]lə-‘ez-rāh,לְעֶזְרָ֔הfor helpNoun
5337 [e]lə-hin-nā-ṣêl,לְהִ֨נָּצֵ֔לto be deliveredVerb
6440 [e]mip-pə-nêמִפְּנֵ֖יfromNoun
4428 [e]me-leḵמֶ֣לֶךְthe kingNoun
804 [e]’aš-šūr;אַשּׁ֑וּרof AssyriaNoun
349 [e]wə-’êḵוְאֵ֖יךְand howAdv
4422 [e]nim-mā-lêṭנִמָּלֵ֥טescapeVerb
587 [e]’ă-nā-ḥə-nū.אֲנָֽחְנוּ׃shall wePro
  sס -  
Hebrew Texts
ישעה 20:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְ֠אָמַר יֹשֵׁ֨ב הָאִ֣י הַזֶּה֮ בַּיֹּ֣ום הַהוּא֒ הִנֵּה־כֹ֣ה מַבָּטֵ֗נוּ אֲשֶׁר־נַ֤סְנוּ שָׁם֙ לְעֶזְרָ֔ה לְהִ֨נָּצֵ֔ל מִפְּנֵ֖י מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֑וּר וְאֵ֖יךְ נִמָּלֵ֥ט אֲנָֽחְנוּ׃ ס

ישעה 20:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואמר ישב האי הזה ביום ההוא הנה־כה מבטנו אשר־נסנו שם לעזרה להנצל מפני מלך אשור ואיך נמלט אנחנו׃ ס

Links
Isaiah 20:6Isaiah 20:6 Text AnalysisIsaiah 20:6 InterlinearIsaiah 20:6 MultilingualIsaiah 20:6 TSKIsaiah 20:6 Cross ReferencesIsaiah 20:6 Bible HubIsaiah 20:6 Biblia ParalelaIsaiah 20:6 Chinese BibleIsaiah 20:6 French BibleIsaiah 20:6 German Bible

Bible Hub
Isaiah 20:5
Top of Page
Top of Page