Isaiah 65:12
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4487 [e]ū-mā-nî-ṯîוּמָנִ֨יתִיTherefore will I numberVerb
853 [e]’eṯ-ḵemאֶתְכֶ֜םyouAcc
2719 [e]la-ḥe-reḇ,לַחֶ֗רֶבto the swordNoun
3605 [e]wə-ḵul-lə-ḵemוְכֻלְּכֶם֙and you shall allNoun
2874 [e]laṭ-ṭe-ḇaḥלַטֶּ֣בַחto the slaughterNoun
3766 [e]tiḵ-rā-‘ū,תִּכְרָ֔עוּbow downVerb
3282 [e]ya-‘anיַ֤עַןBecausePrep
7121 [e]qā-rā-ṯîקָרָ֙אתִי֙when I calledVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
6030 [e]‘ă-nî-ṯem,עֲנִיתֶ֔םdo answerVerb
1696 [e]dib-bar-tîדִּבַּ֖רְתִּיwhen I spokeVerb
3808 [e]wə-lōוְלֹ֣אand notAdv
8085 [e]šə-ma‘-tem;שְׁמַעְתֶּ֑םdo hearVerb
6213 [e]wat-ta-‘ă-śūוַתַּעֲשׂ֤וּbut didVerb
7451 [e]hā-ra‘הָרַע֙evilAdj
5869 [e]bə-‘ê-nay,בְּעֵינַ֔יin My sightNoun
834 [e]ū-ḇa-’ă-šerוּבַאֲשֶׁ֥רand whereinPrt
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
2654 [e]ḥā-p̄aṣ-tîחָפַ֖צְתִּיdo [that] I delightedVerb
977 [e]bə-ḥar-tem.בְּחַרְתֶּֽם׃did chooseVerb
  פ -  
Hebrew Texts
ישעה 65:12 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וּמָנִ֨יתִי אֶתְכֶ֜ם לַחֶ֗רֶב וְכֻלְּכֶם֙ לַטֶּ֣בַח תִּכְרָ֔עוּ יַ֤עַן קָרָ֙אתִי֙ וְלֹ֣א עֲנִיתֶ֔ם דִּבַּ֖רְתִּי וְלֹ֣א שְׁמַעְתֶּ֑ם וַתַּעֲשׂ֤וּ הָרַע֙ בְּעֵינַ֔י וּבַאֲשֶׁ֥ר לֹֽא־חָפַ֖צְתִּי בְּחַרְתֶּֽם׃ פ

ישעה 65:12 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ומניתי אתכם לחרב וכלכם לטבח תכרעו יען קראתי ולא עניתם דברתי ולא שמעתם ותעשו הרע בעיני ובאשר לא־חפצתי בחרתם׃ פ

Links
Isaiah 65:12Isaiah 65:12 Text AnalysisIsaiah 65:12 InterlinearIsaiah 65:12 MultilingualIsaiah 65:12 TSKIsaiah 65:12 Cross ReferencesIsaiah 65:12 Bible HubIsaiah 65:12 Biblia ParalelaIsaiah 65:12 Chinese BibleIsaiah 65:12 French BibleIsaiah 65:12 German Bible

Bible Hub
Isaiah 65:11
Top of Page
Top of Page