Jeremiah 11:14
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
859 [e]wə-’at-tāh,וְאַתָּ֗הand youPro
408 [e]’al-אַל־notAdv
6419 [e]tiṯ-pal-lêlתִּתְפַּלֵּל֙do Therefore prayVerb
1157 [e]bə-‘aḏ-בְּעַד־to Me becausePrep
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םpeopleNoun
2088 [e]haz-zeh,הַזֶּ֔הthisPro
408 [e]wə-’al-וְאַל־neitherAdv
5375 [e]tiś-śāתִּשָּׂ֥אlift upVerb
1157 [e]ḇa-‘ă-ḏāmבַעֲדָ֖םforPrep
7440 [e]rin-nāhרִנָּ֣הa cryNoun
8605 [e]ū-ṯə-p̄il-lāh;וּתְפִלָּ֑הor prayerNoun
3588 [e]כִּ֣יforConj
369 [e]’ê-nen-nîאֵינֶ֣נִּיwillPrt
8085 [e]šō-mê-a‘,שֹׁמֵ֗עַhearVerb
6256 [e]bə-‘êṯבְּעֵ֛ת[them] in the timeNoun
7121 [e]qā-rə-’āmקָרְאָ֥םthat they cryVerb
413 [e]’ê-layאֵלַ֖יunto mePrep
1157 [e]bə-‘aḏבְּעַ֥דforPrep
7451 [e]rā-‘ā-ṯām.רָעָתָֽם׃their troubleAdj
  sס -  
Hebrew Texts
ירמיה 11:14 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאַתָּ֗ה אַל־תִּתְפַּלֵּל֙ בְּעַד־הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְאַל־תִּשָּׂ֥א בַעֲדָ֖ם רִנָּ֣ה וּתְפִלָּ֑ה כִּ֣י אֵינֶ֣נִּי שֹׁמֵ֗עַ בְּעֵ֛ת קָרְאָ֥ם אֵלַ֖י בְּעַ֥ד רָעָתָֽם׃ ס

ירמיה 11:14 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואתה אל־תתפלל בעד־העם הזה ואל־תשא בעדם רנה ותפלה כי אינני שמע בעת קראם אלי בעד רעתם׃ ס

Links
Jeremiah 11:14Jeremiah 11:14 Text AnalysisJeremiah 11:14 InterlinearJeremiah 11:14 MultilingualJeremiah 11:14 TSKJeremiah 11:14 Cross ReferencesJeremiah 11:14 Bible HubJeremiah 11:14 Biblia ParalelaJeremiah 11:14 Chinese BibleJeremiah 11:14 French BibleJeremiah 11:14 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 11:13
Top of Page
Top of Page