Jeremiah 29:6
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3947 [e]qə-ḥūקְח֣וּTake youVerb
802 [e]nā-šîm,נָשִׁ֗יםwivesNoun
3205 [e]wə-hō-w-lî-ḏūוְהוֹלִידוּ֮and fatherVerb
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֣יםof sonsNoun
1323 [e]ū-ḇā-nō-wṯוּבָנוֹת֒and daughersNoun
3947 [e]ū-qə-ḥūוּקְח֨וּand takeVerb
1121 [e]liḇ-nê-ḵemלִבְנֵיכֶ֜םfor your sonsNoun
802 [e]nā-šîm,נָשִׁ֗יםwivesNoun
853 [e]wə-’eṯ-וְאֶת־andAcc
1323 [e]bə-nō-w-ṯê-ḵemבְּנֽוֹתֵיכֶם֙your daughersNoun
5414 [e]tə-nūתְּנ֣וּgiveVerb
582 [e]la-’ă-nā-šîm,לַֽאֲנָשִׁ֔יםto husbandsNoun
3205 [e]wə-ṯê-laḏ-nāhוְתֵלַ֖דְנָהthat they may bearVerb
1121 [e]bā-nîmבָּנִ֣יםsonsNoun
1323 [e]ū-ḇā-nō-wṯ;וּבָנ֑וֹתthat daughersNoun
7235 [e]ū-rə-ḇū-וּרְבוּ־you may be increasedVerb
8033 [e]šāmשָׁ֖םthereAdv
408 [e]wə-’al-וְאַל־and notAdv
4591 [e]tim-‘ā-ṭū.תִּמְעָֽטוּ׃do diminishedVerb
Hebrew Texts
ירמיה 29:6 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
קְח֣וּ נָשִׁ֗ים וְהֹולִידוּ֮ בָּנִ֣ים וּבָנֹות֒ וּקְח֨וּ לִבְנֵיכֶ֜ם נָשִׁ֗ים וְאֶת־בְּנֹֽותֵיכֶם֙ תְּנ֣וּ לַֽאֲנָשִׁ֔ים וְתֵלַ֖דְנָה בָּנִ֣ים וּבָנֹ֑ות וּרְבוּ־שָׁ֖ם וְאַל־תִּמְעָֽטוּ׃

ירמיה 29:6 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
קחו נשים והולידו בנים ובנות וקחו לבניכם נשים ואת־בנותיכם תנו לאנשים ותלדנה בנים ובנות ורבו־שם ואל־תמעטו׃

Links
Jeremiah 29:6Jeremiah 29:6 Text AnalysisJeremiah 29:6 InterlinearJeremiah 29:6 MultilingualJeremiah 29:6 TSKJeremiah 29:6 Cross ReferencesJeremiah 29:6 Bible HubJeremiah 29:6 Biblia ParalelaJeremiah 29:6 Chinese BibleJeremiah 29:6 French BibleJeremiah 29:6 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 29:5
Top of Page
Top of Page