Jeremiah 9:8
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
2671 [e]ḥêṣחֵ֥ץ[is as] an arrowNoun
  [šō-w-ḥêṭ[שֹׁוחֵט -  
  ḵ]כ] -  
7819 [e](šā-ḥūṭ(שָׁח֛וּטshot outVerb
  q)ק) -  
3956 [e]lə-šō-w-nāmלְשׁוֹנָ֖םTheir tongueNoun
4820 [e]mir-māhמִרְמָ֣הdeceitNoun
1696 [e]ḏib-bêr;דִבֵּ֑רit speaksVerb
6310 [e]bə-p̄îw,בְּפִ֗יוWith his mouthNoun
7965 [e]šā-lō-wmשָׁל֤וֹםpeaceablyNoun
854 [e]’eṯ-אֶת־toPrep
7453 [e]rê-‘ê-hūרֵעֵ֙הוּ֙his neighborNoun
1696 [e]yə-ḏab-bêr,יְדַבֵּ֔ר[one] speaksVerb
7130 [e]ū-ḇə-qir-bōwוּבְקִרְבּ֖וֹbut in heartNoun
7760 [e]yā-śîmיָשִׂ֥יםhe laysVerb
696 [e]’ā-rə-bōw.אָרְבּֽוֹ׃his waitNoun
Hebrew Texts
ירמיה 9:8 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
חֵ֥ץ [שֹׁוחֵט כ] (שָׁח֛וּט ק) לְשֹׁונָ֖ם מִרְמָ֣ה דִבֵּ֑ר בְּפִ֗יו שָׁלֹ֤ום אֶת־רֵעֵ֙הוּ֙ יְדַבֵּ֗ר וּבְקִרְבֹּ֖ו יָשִׂ֥ים אָרְבֹּֽו׃

ירמיה 9:8 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
חץ [שוחט כ] (שחוט ק) לשונם מרמה דבר בפיו שלום את־רעהו ידבר ובקרבו ישים ארבו׃

Links
Jeremiah 9:8Jeremiah 9:8 Text AnalysisJeremiah 9:8 InterlinearJeremiah 9:8 MultilingualJeremiah 9:8 TSKJeremiah 9:8 Cross ReferencesJeremiah 9:8 Bible HubJeremiah 9:8 Biblia ParalelaJeremiah 9:8 Chinese BibleJeremiah 9:8 French BibleJeremiah 9:8 German Bible

Bible Hub
Jeremiah 9:7
Top of Page
Top of Page