Zechariah 14:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1961 [e]wə-hā-yāh,וְהָיָ֗הAnd it shall come to passVerb
3605 [e]kāl-כָּל־EveryNoun
3498 [e]han-nō-w-ṯārהַנּוֹתָר֙[that] that is leftVerb
3605 [e]mik-kālמִכָּל־of allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yim,הַגּוֹיִ֔םthe nationsNoun
935 [e]hab-bā-’îmהַבָּאִ֖יםthat cameVerb
5921 [e]‘al-עַל־againstPrep
3389 [e]yə-rū-šā-lim;יְרֽוּשָׁלִָ֑םJerusalemNoun
5927 [e]wə-‘ā-lūוְעָל֞וּand shall even go upVerb
1767 [e]mid-dêמִדֵּ֧יfromPrep
8141 [e]šā-nāhשָׁנָ֣הyearNoun
8141 [e]ḇə-šā-nāh,בְשָׁנָ֗הto yearNoun
7812 [e]lə-hiš-ta-ḥă-wōṯלְהִֽשְׁתַּחֲוֹת֙to worshipVerb
4428 [e]lə-me-leḵלְמֶ֙לֶךְ֙the KingNoun
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֣הthe LORDNoun
6635 [e]ṣə-ḇā-’ō-wṯ,צְבָא֔וֹתof hostsNoun
2287 [e]wə-lā-ḥōḡוְלָחֹ֖גand to keepVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
2282 [e]ḥaḡחַ֥גthe feastNoun
5521 [e]has-suk-kō-wṯ.הַסֻּכּֽוֹת׃of tabernaclesNoun
Hebrew Texts
זכריה 14:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְהָיָ֗ה כָּל־הַנֹּותָר֙ מִכָּל־הַגֹּויִ֔ם הַבָּאִ֖ים עַל־יְרֽוּשָׁלִָ֑ם וְעָל֞וּ מִדֵּ֧י שָׁנָ֣ה בְשָׁנָ֗ה לְהִֽשְׁתַּחֲוֹת֙ לְמֶ֙לֶךְ֙ יְהוָ֣ה צְבָאֹ֔ות וְלָחֹ֖ג אֶת־חַ֥ג הַסֻּכֹּֽות׃

זכריה 14:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
והיה כל־הנותר מכל־הגוים הבאים על־ירושלם ועלו מדי שנה בשנה להשתחות למלך יהוה צבאות ולחג את־חג הסכות׃

Links
Zechariah 14:16Zechariah 14:16 Text AnalysisZechariah 14:16 InterlinearZechariah 14:16 MultilingualZechariah 14:16 TSKZechariah 14:16 Cross ReferencesZechariah 14:16 Bible HubZechariah 14:16 Biblia ParalelaZechariah 14:16 Chinese BibleZechariah 14:16 French BibleZechariah 14:16 German Bible

Bible Hub
Zechariah 14:15
Top of Page
Top of Page