Zechariah 14:2
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
622 [e]wə-’ā-sap̄-tîוְאָסַפְתִּ֨יFor I will gatherVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
1471 [e]hag-gō-w-yimהַגּוֹיִ֥ם ׀nationsNoun
413 [e]’el-אֶֽל־againstPrep
3389 [e]yə-rū-šā-limיְרוּשָׁלִַם֮JerusalemNoun
4421 [e]lam-mil-ḥā-māhלַמִּלְחָמָה֒to battleNoun
3920 [e]wə-nil-kə-ḏāhוְנִלְכְּדָ֣הand shall be takenVerb
5892 [e]hā-‘îr,הָעִ֗ירthe cityNoun
8155 [e]wə-nā-šas-sūוְנָשַׁ֙סּוּ֙and rifledVerb
1004 [e]hab-bāt-tîm,הַבָּ֣תִּ֔יםthe housesNoun
802 [e]wə-han-nā-šîmוְהַנָּשִׁ֖יםand the womenNoun
  [tiš-šā-ḡal-nāh[תִּשָּׁגַלְנָה -  
  ḵ]כ] -  
7693 [e](tiš-šā-ḵaḇ-nāh;(תִּשָּׁכַ֑בְנָהravishedVerb
  q)ק) -  
3318 [e]wə-yā-ṣāוְיָצָ֞אand shall go forthVerb
2677 [e]ḥă-ṣîחֲצִ֤יhalfNoun
5892 [e]hā-‘îrהָעִיר֙of the cityNoun
1473 [e]bag-gō-w-lāh,בַּגּוֹלָ֔הinto captivityNoun
3499 [e]wə-ye-ṯerוְיֶ֣תֶרand the residueNoun
5971 [e]hā-‘ām,הָעָ֔םof the peopleNoun
3808 [e]לֹ֥אnotAdv
3772 [e]yik-kā-rêṯיִכָּרֵ֖תdo be cut offVerb
4480 [e]min-מִן־fromPrep
5892 [e]hā-‘îr.הָעִֽיר׃the cityNoun
Hebrew Texts
זכריה 14:2 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאָסַפְתִּ֨י אֶת־כָּל־הַגֹּויִ֥ם ׀ אֶֽל־יְרוּשָׁלִַם֮ לַמִּלְחָמָה֒ וְנִלְכְּדָ֣ה הָעִ֗יר וְנָשַׁ֙סּוּ֙ הַבָּ֣תִּ֔ים וְהַנָּשִׁ֖ים [תִּשָּׁגַלְנָה כ] (תִּשָּׁכַ֑בְנָה ק) וְיָצָ֞א חֲצִ֤י הָעִיר֙ בַּגֹּולָ֔ה וְיֶ֣תֶר הָעָ֔ם לֹ֥א יִכָּרֵ֖ת מִן־הָעִֽיר׃

זכריה 14:2 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואספתי את־כל־הגוים ׀ אל־ירושלם למלחמה ונלכדה העיר ונשסו הבתים והנשים [תשגלנה כ] (תשכבנה ק) ויצא חצי העיר בגולה ויתר העם לא יכרת מן־העיר׃

Links
Zechariah 14:2Zechariah 14:2 Text AnalysisZechariah 14:2 InterlinearZechariah 14:2 MultilingualZechariah 14:2 TSKZechariah 14:2 Cross ReferencesZechariah 14:2 Bible HubZechariah 14:2 Biblia ParalelaZechariah 14:2 Chinese BibleZechariah 14:2 French BibleZechariah 14:2 German Bible

Bible Hub
Zechariah 14:1
Top of Page
Top of Page