ἐξῆλθεν
Englishman's Concordance
ἐξῆλθεν (exēlthen) — 68 Occurrences

Matthew 8:34 V-AIA-3S
GRK: ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν
NAS: the whole city came out to meet Jesus;
KJV: the whole city came out to meet
INT: the city went out to meet

Matthew 9:26 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη
NAS: This news spread throughout all
KJV: the fame hereof went abroad into all
INT: And went out the report

Matthew 13:3 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
NAS: Behold, the sower went out to sow;
KJV: Behold, a sower went forth to sow;
INT: saying Behold went out the sower

Matthew 17:18 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: him, and the demon came out of him, and the boy
KJV: and he departed out of him:
INT: Jesus and went out from him

Matthew 20:1 V-AIA-3S
GRK: οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ
NAS: who went out early
KJV: which went out early in the morning
INT: a master of a house who went out in [the] morning

Matthew 21:17 V-AIA-3S
GRK: καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς
NAS: And He left them and went out of the city
KJV: he left them, and went out of the city
INT: having left them he went out of the

Matthew 27:49 V-AIA-3S
GRK: πλευράν καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ
INT: side and flowed water and

Mark 1:26 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
NAS: voice and came out of him.
KJV: with a loud voice, he came out of him.
INT: with a voice loud came forth out of him

Mark 1:28 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ
NAS: the news about Him spread everywhere
KJV: his fame spread abroad throughout all
INT: and went out the news

Mark 1:35 V-AIA-3S
GRK: λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν
KJV: before day, he went out, and
INT: still much having risen up he went out and departed

Mark 2:12 V-AIA-3S
GRK: τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων
NAS: up the pallet and went out in the sight
KJV: and went forth before
INT: the mat went forth before all

Mark 2:13 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ
NAS: And He went out again by the seashore;
KJV: And he went forth again by
INT: And he went forth again beside

Mark 4:3 V-AIA-3S
GRK: Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
NAS: the sower went out to sow;
KJV: Behold, there went out a sower
INT: Listen behold went out the sower

Mark 6:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ
NAS: Jesus went out from there and came
KJV: And he went out from thence, and
INT: And he went out from there and

Mark 8:27 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went out, along
KJV: And Jesus went out, and his
INT: And went forth Jesus

Mark 9:26 V-AIA-3S
GRK: πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο
NAS: convulsions, it came out; and [the boy] became
KJV: sore, and came out of him: and
INT: many having thrown him into convulsions it came out and he became

Mark 11:11 V-AIA-3S
GRK: τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν
NAS: at everything, He left for Bethany
KJV: was come, he went out unto
INT: the hour he went out to Bethany

Mark 14:68 V-AIA-3S
GRK: λέγεις καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς
NAS: you are talking about. And he went out onto
KJV: sayest. And he went out into
INT: say And he went forth out into

Luke 2:1 V-AIA-3S
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ
NAS: a decree went out from Caesar
KJV: days, that there went out a decree
INT: days those went out a decree from

Luke 4:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης
NAS: and news about Him spread through all
KJV: Galilee: and there went out a fame of
INT: and a report went out into all

Luke 4:35 V-AIA-3S
GRK: τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: in the midst [of the people], he came out of him without
KJV: in the midst, he came out of him,
INT: the midst came out from him

Luke 5:27 V-AIA-3S
GRK: μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο
NAS: After that He went out and noticed
KJV: these things he went forth, and
INT: after these things he went forth and saw

Luke 7:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος
NAS: concerning Him went out all
KJV: of him went forth throughout all
INT: And went out the report

Luke 8:5 V-AIA-3S
GRK: Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
NAS: The sower went out to sow his seed;
KJV: A sower went out to sow his
INT: Went out the sower

Luke 8:35 V-AIA-3S
GRK: τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ
NAS: the demons had gone out, sitting down
KJV: the devils were departed, sitting
INT: the demons had gone out clothed and

Luke 17:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ
NAS: that Lot went out from Sodom
KJV: that Lot went out of
INT: moreover day went out Lot from

John 4:43 V-AIA-3S
GRK: δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς
NAS: days He went forth from there
INT: two days he went forth from there into

John 8:59 V-AIA-3S
GRK: ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: hid Himself and went out of the temple.
KJV: and went out of
INT: hid himself and went forth out of the

John 10:39 V-AIA-3S
GRK: πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς
NAS: to seize Him, and He eluded their grasp.
KJV: him: but he escaped out of their
INT: to seize but he went forth out of the

John 11:31 V-AIA-3S
GRK: ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ
NAS: up quickly and went out, they followed
KJV: hastily and went out, followed her,
INT: she rose up and went out followed her

John 11:44 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς
NAS: The man who had died came forth, bound
KJV: he that was dead came forth, bound
INT: came forth he who had been dead

John 13:3 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς
NAS: into His hands, and that He had come forth from God
KJV: and that he was come from God,
INT: from God he came out and to

John 13:30 V-AIA-3S
GRK: ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν
NAS: the morsel he went out immediately;
KJV: went immediately out: and it was
INT: morsel he went out immediately it was

John 13:31 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς
NAS: when he had gone out, Jesus
KJV: when he was gone out, Jesus
INT: When therefore he was gone out says Jesus

John 18:1 V-AIA-3S
GRK: εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς
NAS: these words, He went forth with His disciples
KJV: these words, he went forth with
INT: having said Jesus went out with the

John 18:4 V-AIA-3S
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει
NAS: that were coming upon Him, went forth and said
KJV: him, went forth, and said
INT: upon him having gone forth and said

John 18:16 V-AIA-3S
GRK: θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: to the high priest, went out and spoke
KJV: Then went out that other
INT: door outside Went out therefore the

John 18:29 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: Pilate went out to them and said,
KJV: Pilate then went out unto them,
INT: Went forth therefore

John 18:38 V-AIA-3S
GRK: εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς
NAS: this, he went out again
KJV: this, he went out again
INT: having said again he went out to the

John 19:4 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω
NAS: Pilate came out again and said
KJV: Pilate therefore went forth again,
INT: and Went again out

John 19:5 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: Jesus then came out, wearing the crown
KJV: Then came Jesus forth,
INT: Went therefore

John 19:17 V-AIA-3S
GRK: τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν
NAS: therefore, and He went out, bearing
KJV: his cross went forth into a place
INT: cross he went out to the

John 19:34 V-AIA-3S
GRK: ἔνυξεν καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα
NAS: blood and water came out.
KJV: and forthwith came there out blood and
INT: pierced and came out immediately blood

John 20:3 V-AIA-3S
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: disciple went forth, and they were going
KJV: therefore went forth, and
INT: Went forth therefore

John 21:23 V-AIA-3S
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος
NAS: saying went out among
KJV: this saying abroad among the brethren,
INT: Went out Therefore this

Acts 1:21 V-AIA-3S
GRK: εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ' ἡμᾶς
NAS: Jesus went in and out among
KJV: in and out among us,
INT: came in and went out among us

Acts 10:23 V-AIA-3S
GRK: ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς
NAS: he got up and went away with them, and some
KJV: Peter went away with
INT: next day having risen up went forth with them

Acts 11:25 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν δὲ εἰς
NAS: And he left for Tarsus to look
KJV: Then departed Barnabas to
INT: he went forth moreover to

Acts 14:20 V-AIA-3S
GRK: τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ
NAS: The next day he went away with Barnabas
KJV: the next day he departed with
INT: on the next day he went away with

Acts 15:40 V-AIA-3S
GRK: ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ
NAS: Silas and left, being committed
KJV: Silas, and departed, being recommended
INT: having chosen Silas went forth having been committed to the

Acts 16:18 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ
NAS: to come out of her! And it came out at that very
KJV: her. And he came out the same hour.
INT: her And it came out same to the

Acts 16:19 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς
NAS: of profit was gone, they seized
KJV: gains was gone, they caught
INT: of her that was gone the hope

Acts 17:33 V-AIA-3S
GRK: ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου
NAS: So Paul went out of their midst.
KJV: So Paul departed from among
INT: Paul went out from [the] midst

Acts 18:23 V-AIA-3S
GRK: χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς
NAS: time [there], he left and passed
KJV: time [there], he departed, and went over
INT: time some he went forth passing through in order

Acts 20:1 V-AIA-3S
GRK: παρακαλέσας ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς
NAS: them and taken his leave of them, he left to go
KJV: embraced [them], and departed for to go
INT: having encouraged [and] having said farewell went away to go to

Acts 20:11 V-AIA-3S
GRK: αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν
NAS: daybreak, and then left.
KJV: break of day, so he departed.
INT: daybreak so he departed

Romans 10:18 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
NAS: they have; THEIR VOICE HAS GONE OUT INTO ALL
KJV: their sound went into all
INT: the earth went out the voice

1 Corinthians 14:36 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν ἢ εἰς
NAS: of God [first] went forth? Or
KJV: the word of God out from you?
INT: of God went out or to

2 Corinthians 8:17 V-AIA-3S
GRK: ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς
NAS: very earnest, he has gone to you of his own accord.
KJV: of his own accord he went unto
INT: being of his own accord he went out to you

Hebrews 11:8 V-AIA-3S
GRK: κληρονομίαν καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος
NAS: for an inheritance; and he went out, not knowing
KJV: obeyed; and he went out, not knowing
INT: an inheritance and went out not knowing

Revelation 6:2 V-AIA-3S
GRK: στέφανος καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ
NAS: was given to him, and he went out conquering
KJV: and he went forth conquering,
INT: a crown and he went forth overcoming and

Revelation 6:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος
NAS: horse, went out; and to him who sat
KJV: And there went out another horse
INT: And went forth another horse

Revelation 14:15 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: angel came out of the temple,
KJV: another angel came out of the temple,
INT: another angel came out of the

Revelation 14:17 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: angel came out of the temple
KJV: another angel came out of the temple
INT: another angel came out of the

Revelation 14:18 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: fire, came out from the altar;
KJV: another angel came out from the altar,
INT: another angel came out of the

Revelation 14:20 V-AIA-3S
GRK: πόλεως καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ
NAS: and blood came out from the wine press,
KJV: and blood came out of the winepress,
INT: city and came forth blood out of

Revelation 16:17 V-AIA-3S
GRK: ἀέρα καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη
NAS: voice came out of the temple
KJV: the air; and there came a great voice
INT: air and came out a voice loud

Revelation 19:5 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε
NAS: And a voice came from the throne,
KJV: And a voice came out of the throne,
INT: the throne came forth saying Praise

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831
219 Occurrences


ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξήγειρά — 1 Occ.
ἐξεγερεῖ — 1 Occ.
ἐξῄεσαν — 1 Occ.
ἐξιέναι — 2 Occ.
Ἐξιόντων — 1 Occ.
ἐξελκόμενος — 1 Occ.
ἐξέραμα — 1 Occ.
ἐξηραύνησαν — 1 Occ.
ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page