1831. ἐξέρχομαι (exerchomai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1831. ἐξέρχομαι (exerchomai) — 219 Occurrences

Matthew 2:6 V-FIM-3S
GRK: σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις
NAS: OF JUDAH; FOR OUT OF YOU SHALL COME FORTH A RULER
KJV: thee shall come a Governor,
INT: of you for will go forth a leader who

Matthew 5:26 V-ASA-2S
GRK: οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως
NAS: I say to you, you will not come out of there
KJV: by no means come out thence,
INT: no not shall you come out from there until

Matthew 8:28 V-PPM/P-NMP
GRK: τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι χαλεποὶ λίαν
NAS: met Him as they were coming out of the tombs.
KJV: possessed with devils, coming out of
INT: the tombs coming violent very

Matthew 8:32 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς
NAS: to them, Go! And they came out and went
KJV: And when they were come out, they went
INT: moreover having gone out they went away into

Matthew 8:34 V-AIA-3S
GRK: ἡ πόλις ἐξῆλθεν εἰς ὑπάντησιν
NAS: the whole city came out to meet Jesus;
KJV: the whole city came out to meet
INT: the city went out to meet

Matthew 9:26 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἡ φήμη
NAS: This news spread throughout all
KJV: the fame hereof went abroad into all
INT: And went out the report

Matthew 9:31 V-APA-NMP
GRK: οἱ δὲ ἐξελθόντες διεφήμισαν αὐτὸν
NAS: But they went out and spread the news
KJV: But they, when they were departed, spread abroad
INT: however having gone out they make known him

Matthew 9:32 V-PPM/P-GMP
GRK: Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων ἰδοὺ προσήνεγκαν
NAS: As they were going out, a mute,
KJV: As they went out, behold, they brought
INT: [as] they moreover were going out behold they brought

Matthew 10:11 V-ASA-2P
GRK: ἕως ἂν ἐξέλθητε
NAS: until you leave [that city].
KJV: abide till ye go thence.
INT: until anyhow you go forth

Matthew 10:14 V-PPM/P-NMP
GRK: λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι ἔξω τῆς
NAS: your words, as you go out of that house
KJV: words, when ye depart out of that
INT: words of you going forth away of [that]

Matthew 11:7 V-AIA-2P
GRK: Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν
NAS: What did you go out into the wilderness
KJV: What went ye out into
INT: John What went you out into the

Matthew 11:8 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον
NAS: But what did you go out to see? A man
KJV: But what went ye out for to see? A man
INT: But what went you out to see a man

Matthew 11:9 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε προφήτην ἰδεῖν
NAS: But what did you go out to see?
KJV: what went ye out for to see?
INT: But why went you out a prophet to see

Matthew 12:14 V-APA-NMP
GRK: Ἐξελθόντες δὲ οἱ
NAS: But the Pharisees went out and conspired
KJV: the Pharisees went out, and held
INT: having gone out moreover the

Matthew 12:43 V-ASA-3S
GRK: ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ
NAS: spirit goes out of a man,
KJV: spirit is gone out of
INT: unclean spirit is gone out from the

Matthew 12:44 V-AIA-1S
GRK: ἐπιστρέψω ὅθεν ἐξῆλθον καὶ ἐλθὸν
NAS: from which I came; and when it comes,
KJV: from whence I came out; and
INT: I will return from where I came out And having come

Matthew 13:1 V-APA-NMS
GRK: ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went out of the house
KJV: The same day went Jesus out of
INT: day that having gone forth Jesus

Matthew 13:3 V-AIA-3S
GRK: λέγων Ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
NAS: Behold, the sower went out to sow;
KJV: Behold, a sower went forth to sow;
INT: saying Behold went out the sower

Matthew 13:49 V-FIM-3P
GRK: τοῦ αἰῶνος ἐξελεύσονται οἱ ἄγγελοι
NAS: the angels will come forth and take
KJV: the angels shall come forth, and
INT: of the age will go out the angels

Matthew 14:14 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν
NAS: When He went ashore, He saw a large
KJV: And Jesus went forth, and saw a great
INT: And having gone out he saw great

Matthew 15:18 V-PIM/P-3S
GRK: τῆς καρδίας ἐξέρχεται κἀκεῖνα κοινοῖ
NAS: out of the mouth come from the heart,
KJV: the mouth come forth from
INT: the heart come forth and these defile

Matthew 15:19 V-PIM/P-3P
GRK: τῆς καρδίας ἐξέρχονται διαλογισμοὶ πονηροί
NAS: For out of the heart come evil
KJV: the heart proceed evil
INT: the heart come forth thoughts evil

Matthew 15:21 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ
NAS: Jesus went away from there,
KJV: Then Jesus went thence, and departed
INT: And having gone forth from there

Matthew 15:22 V-APA-NFS
GRK: ὁρίων ἐκείνων ἐξελθοῦσα ἔκραζεν λέγουσα
NAS: from that region came out and [began] to cry
KJV: a woman of Canaan came out of the same
INT: region same having come out cried saying

Matthew 17:18 V-AIA-3S
GRK: Ἰησοῦς καὶ ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: him, and the demon came out of him, and the boy
KJV: and he departed out of him:
INT: Jesus and went out from him

Matthew 18:28 V-APA-NMS
GRK: ἐξελθὼν δὲ ὁ
NAS: But that slave went out and found one
KJV: servant went out, and found
INT: having gone out moreover the

Matthew 20:1 V-AIA-3S
GRK: οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωὶ
NAS: who went out early
KJV: which went out early in the morning
INT: a master of a house who went out in [the] morning

Matthew 20:3 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐξελθὼν περὶ τρίτην
NAS: And he went out about the third
KJV: And he went out about the third
INT: And having gone out about the third

Matthew 20:5 V-APA-NMS
GRK: πάλιν δὲ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην
NAS: Again he went out about the sixth
KJV: Again he went out about the sixth
INT: again moreover having gone out about [the] sixth

Matthew 20:6 V-APA-NMS
GRK: τὴν ἑνδεκάτην ἐξελθὼν εὗρεν ἄλλους
NAS: the eleventh [hour] he went out and found
KJV: hour he went out, and found
INT: the eleventh having gone out he found others

Matthew 21:17 V-AIA-3S
GRK: καταλιπὼν αὐτοὺς ἐξῆλθεν ἔξω τῆς
NAS: And He left them and went out of the city
KJV: he left them, and went out of the city
INT: having left them he went out of the

Matthew 22:10 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐξελθόντες οἱ δοῦλοι
NAS: slaves went out into the streets
KJV: servants went out into
INT: And having gone out the servants

Matthew 24:1 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus came out from the temple
KJV: And Jesus went out, and departed from
INT: And having gone forth Jesus

Matthew 24:26 V-ASA-2P
GRK: ἐστίν μὴ ἐξέλθητε Ἰδοὺ ἐν
NAS: He is in the wilderness,' do not go out, [or], 'Behold,
KJV: go not forth: behold, [he is] in
INT: he is not go forth [or] Behold [he is] in

Matthew 24:27 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν
NAS: as the lightning comes from the east
KJV: the lightning cometh out of
INT: the lightning comes forth from [the] east

Matthew 25:1 V-AIA-3P
GRK: λαμπάδας ἑαυτῶν ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν
NAS: their lamps and went out to meet
KJV: lamps, and went forth to meet
INT: lamps of them went forth to meet

Matthew 25:6 V-PMM/P-2P
GRK: ὁ νυμφίος ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν
NAS: the bridegroom! Come out to meet
KJV: cometh; go ye out to
INT: the bridegroom go forth to meet

Matthew 26:30 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ
NAS: After singing a hymn, they went out to the Mount
KJV: when they had sung an hymn, they went out into
INT: And having sung a hymn they went out to the

Matthew 26:55 V-AIA-2P
GRK: ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
NAS: to the crowds, Have you come out with swords
KJV: to the multitudes, Are ye come out as
INT: against a robber are you come out with swords

Matthew 26:71 V-APA-AMS
GRK: ἐξελθόντα δὲ εἰς
NAS: When he had gone out to the gateway,
KJV: when he was gone out into
INT: having gone out moreover to

Matthew 26:75 V-APA-NMS
GRK: με καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν
NAS: Me three times. And he went out and wept
KJV: And he went out, and wept bitterly.
INT: me And having gone out he wept

Matthew 27:32 V-PPM/P-NMP
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον
NAS: As they were coming out, they found
KJV: And as they came out, they found
INT: going forth moreover they found

Matthew 27:49 V-AIA-3S
GRK: πλευράν καὶ ἐξῆλθεν ὕδωρ καὶ
INT: side and flowed water and

Matthew 27:53 V-APA-NMP
GRK: καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν
NAS: and coming out of the tombs after
KJV: And came out of the graves
INT: and having gone forth out of the

Mark 1:25 V-AMA-2S
GRK: Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
NAS: Be quiet, and come out of him!
KJV: Hold thy peace, and come out of him.
INT: Be silent and come forth out of him

Mark 1:26 V-AIA-3S
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ
NAS: voice and came out of him.
KJV: with a loud voice, he came out of him.
INT: with a voice loud came forth out of him

Mark 1:28 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἡ ἀκοὴ
NAS: the news about Him spread everywhere
KJV: his fame spread abroad throughout all
INT: and went out the news

Mark 1:29 V-APA-NMP
GRK: τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες ἦλθον εἰς
KJV: forthwith, when they were come out of
INT: the synagogue having gone forth they came into

Mark 1:35 V-AIA-3S
GRK: λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθεν καὶ ἀπῆλθεν
KJV: before day, he went out, and
INT: still much having risen up he went out and departed

Mark 1:38 V-AIA-1S
GRK: τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
NAS: also; for that is what I came for.
KJV: for therefore came I forth.
INT: this therefore have I come forth

Mark 1:45 V-APA-NMS
GRK: ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν
NAS: But he went out and began to proclaim
KJV: But he went out, and began to publish
INT: moreover having gone out the began to proclaim

Mark 2:12 V-AIA-3S
GRK: τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἔμπροσθεν πάντων
NAS: up the pallet and went out in the sight
KJV: and went forth before
INT: the mat went forth before all

Mark 2:13 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν παρὰ
NAS: And He went out again by the seashore;
KJV: And he went forth again by
INT: And he went forth again beside

Mark 3:6 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐξελθόντες οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The Pharisees went out and immediately
KJV: the Pharisees went forth, and straightway
INT: And having gone out the Pharisees

Mark 3:21 V-AIA-3P
GRK: παρ' αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν
NAS: When His own people heard [of] [this], they went out to take custody
KJV: heard [of it], they went out to lay hold
INT: belonging to him went out to seize him

Mark 4:3 V-AIA-3S
GRK: Ἀκούετε ἰδοὺ ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
NAS: the sower went out to sow;
KJV: Behold, there went out a sower
INT: Listen behold went out the sower

Mark 5:2 V-APA-GMS
GRK: καὶ ἐξελθόντος αὐτοῦ ἐκ
NAS: When He got out of the boat,
KJV: And when he was come out of the ship,
INT: And having gone forth upon him out of

Mark 5:8 V-AMA-2S
GRK: γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε τὸ πνεῦμα
NAS: For He had been saying to him, Come out of the man,
KJV: he said unto him, Come out of the man,
INT: indeed to him You come forth the spirit

Mark 5:13 V-APA-NNP
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα
NAS: Jesus gave them permission. And coming out, the unclean
KJV: spirits went out, and entered
INT: them And having gone out the spirits

Mark 5:30 V-APA-AFS
GRK: αὐτοῦ δύναμιν ἐξελθοῦσαν ἐπιστραφεὶς ἐν
NAS: that the power [proceeding] from Him had gone forth, turned around
KJV: that virtue had gone out of
INT: him power has gone forth having turned in

Mark 6:1 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν καὶ
NAS: Jesus went out from there and came
KJV: And he went out from thence, and
INT: And he went out from there and

Mark 6:10 V-ASA-2P
GRK: ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν
NAS: there until you leave town.
KJV: abide till ye depart from that place.
INT: until anyhow you go out from there

Mark 6:12 V-APA-NMP
GRK: Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν ἵνα
NAS: They went out and preached
KJV: And they went out, and preached that
INT: And having gone out they preached that

Mark 6:24 V-APA-NFS
GRK: καὶ ἐξελθοῦσα εἶπεν τῇ
NAS: And she went out and said
KJV: And she went forth, and said unto her
INT: And she having gone out said the

Mark 6:34 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν εἶδεν πολὺν
NAS: When Jesus went ashore, He saw a large
KJV: And Jesus, when he came out, saw much
INT: And having gone out he saw great

Mark 6:54 V-APA-GMP
GRK: καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ
NAS: When they got out of the boat,
KJV: when they were come out of
INT: And on having come of them out of

Mark 7:29 V-RIA-3S
GRK: λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν ἐκ τῆς
NAS: the demon has gone out of your daughter.
KJV: the devil is gone out of
INT: word go has gone forth out of the

Mark 7:30 V-RPA-ANS
GRK: τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός
NAS: on the bed, the demon having left.
KJV: the devil gone out, and
INT: the demon having gone out

Mark 7:31 V-APA-NMS
GRK: Καὶ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν
NAS: Again He went out from the region
KJV: And again, departing from the coasts
INT: And again having departed from the

Mark 8:11 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι
NAS: The Pharisees came out and began
KJV: the Pharisees came forth, and
INT: And went out the Pharisees

Mark 8:27 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς
NAS: Jesus went out, along
KJV: And Jesus went out, and his
INT: And went forth Jesus

Mark 9:25 V-AMA-2S
GRK: ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ
NAS: I command you, come out of him and do not enter
KJV: charge thee, come out of him,
INT: command you come out of him

Mark 9:26 V-AIA-3S
GRK: πολλὰ σπαράξας ἐξῆλθεν καὶ ἐγένετο
NAS: convulsions, it came out; and [the boy] became
KJV: sore, and came out of him: and
INT: many having thrown him into convulsions it came out and he became

Mark 9:29 V-ANA
GRK: οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν εἰ μὴ
NAS: cannot come out by anything
KJV: kind can come forth by nothing,
INT: nothing can go out if not

Mark 9:30 V-APA-NMP
GRK: Κἀκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο διὰ
NAS: From there they went out and [began] to go
KJV: And they departed thence, and passed
INT: From there having gone forth they passed through

Mark 11:11 V-AIA-3S
GRK: τῆς ὥρας ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν
NAS: at everything, He left for Bethany
KJV: was come, he went out unto
INT: the hour he went out to Bethany

Mark 11:12 V-APA-GMP
GRK: τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ
NAS: On the next day, when they had left Bethany,
KJV: when they were come from
INT: on the next day having gone out they from

Mark 14:16 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ
NAS: The disciples went out and came
KJV: his disciples went forth, and came
INT: And went away his disciples

Mark 14:26 V-AIA-3P
GRK: Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ
NAS: After singing a hymn, they went out to the Mount
KJV: when they had sung an hymn, they went out into
INT: And having sung a hymn they went out to the

Mark 14:48 V-AIA-2P
GRK: ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
NAS: said to them, Have you come out with swords
KJV: unto them, Are ye come out, as
INT: against a robber are you come out with swords

Mark 14:68 V-AIA-3S
GRK: λέγεις καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς
NAS: you are talking about. And he went out onto
KJV: sayest. And he went out into
INT: say And he went forth out into

Mark 16:8 V-APA-NFP
GRK: καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ
NAS: They went out and fled from the tomb,
KJV: And they went out quickly, and fled
INT: And having gone out they fled from

Mark 16:20 V-APA-NMP
GRK: ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες ἐκήρυξαν πανταχοῦ
NAS: And they went out and preached
KJV: they went forth, and preached
INT: they moreover having gone forth preached everywhere

Luke 1:22 V-APA-NMS
GRK: ἐξελθὼν δὲ οὐκ
NAS: But when he came out, he was unable
KJV: And when he came out, he could not
INT: having come out moreover not

Luke 2:1 V-AIA-3S
GRK: ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν δόγμα παρὰ
NAS: a decree went out from Caesar
KJV: days, that there went out a decree
INT: days those went out a decree from

Luke 4:14 V-AIA-3S
GRK: καὶ φήμη ἐξῆλθεν καθ' ὅλης
NAS: and news about Him spread through all
KJV: Galilee: and there went out a fame of
INT: and a report went out into all

Luke 4:35 V-AMA-2S
GRK: Φιμώθητι καὶ ἔξελθε ἀπ' αὐτοῦ
NAS: Be quiet and come out of him! And when the demon
KJV: Hold thy peace, and come out of him.
INT: Be silent and come forth out of him

Luke 4:35 V-AIA-3S
GRK: τὸ μέσον ἐξῆλθεν ἀπ' αὐτοῦ
NAS: in the midst [of the people], he came out of him without
KJV: in the midst, he came out of him,
INT: the midst came out from him

Luke 4:36 V-PIM/P-3P
GRK: πνεύμασιν καὶ ἐξέρχονται
NAS: spirits and they come out.
KJV: spirits, and they come out.
INT: spirits and they come out

Luke 4:41 V-IIM/P-3S
GRK: ἐξήρχετο δὲ καὶ
NAS: also were coming out of many,
KJV: devils also came out of many,
INT: went out moreover also

Luke 4:42 V-APA-NMS
GRK: δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς
NAS: came, Jesus left and went
KJV: day, he departed and went
INT: moreover [the] day having gone out he went into

Luke 5:8 V-AMA-2S
GRK: Ἰησοῦ λέγων Ἔξελθε ἀπ' ἐμοῦ
NAS: saying, Go away from me Lord,
KJV: knees, saying, Depart from me;
INT: of Jesus saying Depart from me

Luke 5:27 V-AIA-3S
GRK: μετὰ ταῦτα ἐξῆλθεν καὶ ἐθεάσατο
NAS: After that He went out and noticed
KJV: these things he went forth, and
INT: after these things he went forth and saw

Luke 6:12 V-ANA
GRK: ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν αὐτὸν εἰς
NAS: time that He went off to the mountain
KJV: days, that he went out into
INT: days these he went out him on

Luke 6:19 V-IIM/P-3S
GRK: παρ' αὐτοῦ ἐξήρχετο καὶ ἰᾶτο
NAS: Him, for power was coming from Him and healing
KJV: him: for there went virtue out
INT: from him went out and healed

Luke 7:17 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος
NAS: concerning Him went out all
KJV: of him went forth throughout all
INT: And went out the report

Luke 7:24 V-AIA-2P
GRK: Ἰωάννου Τί ἐξήλθατε εἰς τὴν
NAS: What did you go out into the wilderness
KJV: What went ye out into
INT: John What have you gone out into the

Luke 7:25 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν ἄνθρωπον
NAS: But what did you go out to see? A man
KJV: But what went ye out for to see? A man
INT: But what have you gone out to see a man

Luke 7:26 V-AIA-2P
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε ἰδεῖν προφήτην
NAS: But what did you go out to see?
KJV: what went ye out for to see?
INT: But what have you gone out to see a prophet

Luke 8:2 V-LIA-3S
GRK: δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει
NAS: seven demons had gone out,
KJV: out of whom went seven devils,
INT: demons seven had gone out

Luke 8:5 V-AIA-3S
GRK: Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων
NAS: The sower went out to sow his seed;
KJV: A sower went out to sow his
INT: Went out the sower

Luke 8:27 V-APA-DMS
GRK: ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ
NAS: And when He came out onto the land,
KJV: And when he went forth to land,
INT: on having gone forth moreover him

Luke 8:29 V-ANA
GRK: τῷ ἀκαθάρτῳ ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ
NAS: spirit to come out of the man.
KJV: spirit to come out of
INT: unclean to come out from the

Luke 8:33 V-APA-NNP
GRK: ἐξελθόντα δὲ τὰ
NAS: And the demons came out of the man
KJV: Then went the devils out of
INT: having gone out moreover the

Luke 8:35 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν
NAS: [The people] went out to see
KJV: Then they went out to see
INT: they went out moreover to see

Luke 8:35 V-AIA-3S
GRK: τὰ δαιμόνια ἐξῆλθεν ἱματισμένον καὶ
NAS: the demons had gone out, sitting down
KJV: the devils were departed, sitting
INT: the demons had gone out clothed and

Luke 8:38 V-LIA-3S
GRK: ἀφ' οὗ ἐξεληλύθει τὰ δαιμόνια
NAS: the demons had gone out was begging
KJV: the devils were departed besought
INT: from whom had gone the demons

Luke 8:46 V-RPA-AFS
GRK: ἔγνων δύναμιν ἐξεληλυθυῖαν ἀπ' ἐμοῦ
NAS: that power had gone out of Me.
KJV: that virtue is gone out of
INT: knew [that] power went out from me

Luke 9:4 V-PMM/P-2P
GRK: καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε
NAS: there until you leave that city.
KJV: and thence depart.
INT: and from there go forth

Luke 9:5 V-PPM/P-NMP
GRK: δέχωνται ὑμᾶς ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς
NAS: And as for those who do not receive you, as you go out from that city,
KJV: receive you, when ye go out of that
INT: might receive you going forth from the

Luke 9:6 V-PPM/P-NMP
GRK: Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο
NAS: Departing, they [began] going throughout
KJV: And they departed, and went through
INT: going forth moreover they passed

Luke 10:10 V-APA-NMP
GRK: δέχωνται ὑμᾶς ἐξελθόντες εἰς τὰς
NAS: and they do not receive you, go out into its streets
KJV: not, go your ways out into
INT: they do receive you having gone out into the

Luke 11:14 V-APA-GNS
GRK: τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος ἐλάλησεν ὁ
NAS: when the demon had gone out, the mute man
KJV: when the devil was gone out, the dumb
INT: the demon having gone out spoke the

Luke 11:24 V-ASA-3S
GRK: ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ
NAS: spirit goes out of a man,
KJV: spirit is gone out of
INT: unclean spirit is gone out from the

Luke 11:24 V-AIA-1S
GRK: μου ὅθεν ἐξῆλθον
NAS: to my house from which I came.'
KJV: house whence I came out.
INT: of me from where I came out

Luke 11:53 V-APA-GMS
GRK: Κἀκεῖθεν ἐξελθόντος αὐτοῦ ἤρξαντο
NAS: When He left there, the scribes
INT: from there having gone forth of him began

Luke 12:59 V-ASA-2S
GRK: οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν ἕως
NAS: I say to you, you will not get out of there
KJV: thou shalt not depart thence,
INT: no not shall you come out from there until

Luke 13:31 V-AMA-2S
GRK: λέγοντες αὐτῷ Ἔξελθε καὶ πορεύου
NAS: saying to Him, Go away, leave
KJV: unto him, Get thee out, and
INT: saying to him Go out and proceed

Luke 14:18 V-APA-NMS
GRK: ἔχω ἀνάγκην ἐξελθὼν ἰδεῖν αὐτόν
NAS: and I need to go out and look
KJV: I must needs go and see
INT: I have need going out to see it

Luke 14:21 V-AMA-2S
GRK: δούλῳ αὐτοῦ Ἔξελθε ταχέως εἰς
NAS: to his slave, 'Go out at once
KJV: to his servant, Go out quickly into
INT: servant of him Go out quickly into

Luke 14:23 V-AMA-2S
GRK: τὸν δοῦλον Ἔξελθε εἰς τὰς
NAS: to the slave, 'Go out into the highways
KJV: the servant, Go out into
INT: the servant Go out into the

Luke 15:28 V-APA-NMS
GRK: πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν
NAS: in; and his father came out and [began] pleading
KJV: his father out, and intreated him.
INT: [the] father of him having gone begged him

Luke 17:29 V-AIA-3S
GRK: δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ ἀπὸ
NAS: that Lot went out from Sodom
KJV: that Lot went out of
INT: moreover day went out Lot from

Luke 21:37 V-PPM/P-NMS
GRK: δὲ νύκτας ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς
NAS: but at evening He would go out and spend the night
KJV: and at night he went out, and abode in
INT: and [the] evening going out he lodged on

Luke 22:39 V-APA-NMS
GRK: Καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ
NAS: And He came out and proceeded
KJV: And he came out, and went, as
INT: And having gone forth he went according to

Luke 22:52 V-AIA-2P
GRK: ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθατε μετὰ μαχαιρῶν
NAS: against Him, Have you come out with swords
KJV: to him, Be ye come out, as against
INT: against a robber have you come out with swords

Luke 22:62 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἔξω ἔκλαυσεν
NAS: And he went out and wept bitterly.
KJV: And Peter went out, and wept
INT: And having gone forth outside he wept

John 1:43 V-ANA
GRK: ἐπαύριον ἠθέλησεν ἐξελθεῖν εἰς τὴν
NAS: He purposed to go into Galilee,
KJV: Jesus would go forth into Galilee,
INT: next day he desired to go forth into

John 4:30 V-AIA-3P
GRK: ἐξῆλθον ἐκ τῆς
NAS: They went out of the city,
KJV: Then they went out of the city,
INT: They went forth out of the

John 4:43 V-AIA-3S
GRK: δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς
NAS: days He went forth from there
INT: two days he went forth from there into

John 8:9 V-IIM/P-3P
GRK: δὲ ἀκούσαντες ἐξήρχοντο εἷς καθ'
NAS: When they heard it, they [began] to go out one
KJV: [their own] conscience, went out one by one,
INT: moreover having heard they went out one by

John 8:42 V-AIA-1S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω
NAS: you would love Me, for I proceeded forth and have come
KJV: for I proceeded forth and came
INT: God came forth and am come

John 8:59 V-AIA-3S
GRK: ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: hid Himself and went out of the temple.
KJV: and went out of
INT: hid himself and went forth out of the

John 10:9 V-FIM-3S
GRK: εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται καὶ νομὴν
KJV: shall go in and out, and find
INT: will go in and will go out and pasture

John 10:39 V-AIA-3S
GRK: πιάσαι καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τῆς
NAS: to seize Him, and He eluded their grasp.
KJV: him: but he escaped out of their
INT: to seize but he went forth out of the

John 11:31 V-AIA-3S
GRK: ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν ἠκολούθησαν αὐτῇ
NAS: up quickly and went out, they followed
KJV: hastily and went out, followed her,
INT: she rose up and went out followed her

John 11:44 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν ὁ τεθνηκὼς
NAS: The man who had died came forth, bound
KJV: he that was dead came forth, bound
INT: came forth he who had been dead

John 12:13 V-AIA-3P
GRK: φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν
NAS: of the palm trees and went out to meet
KJV: of palm trees, and went forth to meet
INT: palms and went out to meet

John 13:3 V-AIA-3S
GRK: ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθεν καὶ πρὸς
NAS: into His hands, and that He had come forth from God
KJV: and that he was come from God,
INT: from God he came out and to

John 13:30 V-AIA-3S
GRK: ψωμίον ἐκεῖνος ἐξῆλθεν εὐθύς ἦν
NAS: the morsel he went out immediately;
KJV: went immediately out: and it was
INT: morsel he went out immediately it was

John 13:31 V-AIA-3S
GRK: Ὅτε οὖν ἐξῆλθεν λέγει Ἰησοῦς
NAS: when he had gone out, Jesus
KJV: when he was gone out, Jesus
INT: When therefore he was gone out says Jesus

John 16:27 V-AIA-1S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐξῆλθον
NAS: Me and have believed that I came forth from the Father.
KJV: that I came out from God.
INT: God came out

John 16:28 V-AIA-1S
GRK: ἐξῆλθον παρὰ τοῦ
NAS: I came forth from the Father
KJV: I came forth from the Father,
INT: I came out from the

John 16:30 V-AIA-2S
GRK: ἀπὸ θεοῦ ἐξῆλθες
NAS: we believe that You came from God.
KJV: that thou camest forth from
INT: from God you came forth

John 17:8 V-AIA-1S
GRK: παρὰ σοῦ ἐξῆλθον καὶ ἐπίστευσαν
NAS: understood that I came forth from You, and they believed
KJV: surely that I came out from thee,
INT: from you I came out and they believed

John 18:1 V-AIA-3S
GRK: εἰπὼν Ἰησοῦς ἐξῆλθεν σὺν τοῖς
NAS: these words, He went forth with His disciples
KJV: these words, he went forth with
INT: having said Jesus went out with the

John 18:4 V-AIA-3S
GRK: ἐπ' αὐτὸν ἐξῆλθεν καὶ λέγει
NAS: that were coming upon Him, went forth and said
KJV: him, went forth, and said
INT: upon him having gone forth and said

John 18:16 V-AIA-3S
GRK: θύρᾳ ἔξω ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: to the high priest, went out and spoke
KJV: Then went out that other
INT: door outside Went out therefore the

John 18:29 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: Pilate went out to them and said,
KJV: Pilate then went out unto them,
INT: Went forth therefore

John 18:38 V-AIA-3S
GRK: εἰπὼν πάλιν ἐξῆλθεν πρὸς τοὺς
NAS: this, he went out again
KJV: this, he went out again
INT: having said again he went out to the

John 19:4 V-AIA-3S
GRK: Καὶ ἐξῆλθεν πάλιν ἔξω
NAS: Pilate came out again and said
KJV: Pilate therefore went forth again,
INT: and Went again out

John 19:5 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: Jesus then came out, wearing the crown
KJV: Then came Jesus forth,
INT: Went therefore

John 19:17 V-AIA-3S
GRK: τὸν σταυρὸν ἐξῆλθεν εἰς τὸν
NAS: therefore, and He went out, bearing
KJV: his cross went forth into a place
INT: cross he went out to the

John 19:34 V-AIA-3S
GRK: ἔνυξεν καὶ ἐξῆλθεν εὐθὺς αἷμα
NAS: blood and water came out.
KJV: and forthwith came there out blood and
INT: pierced and came out immediately blood

John 20:3 V-AIA-3S
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν ὁ
NAS: disciple went forth, and they were going
KJV: therefore went forth, and
INT: Went forth therefore

John 21:3 V-AIA-3P
GRK: σὺν σοί ἐξῆλθον καὶ ἐνέβησαν
NAS: come with you. They went out and got
KJV: thee. They went forth, and
INT: with you They went forth and went up

John 21:23 V-AIA-3S
GRK: Ἐξῆλθεν οὖν οὗτος
NAS: saying went out among
KJV: this saying abroad among the brethren,
INT: Went out Therefore this

Acts 1:21 V-AIA-3S
GRK: εἰσῆλθεν καὶ ἐξῆλθεν ἐφ' ἡμᾶς
NAS: Jesus went in and out among
KJV: in and out among us,
INT: came in and went out among us

Acts 7:3 V-AMA-2S
GRK: πρὸς αὐτόν Ἔξελθε ἐκ τῆς
NAS: and said to him, 'LEAVE YOUR COUNTRY
KJV: unto him, Get thee out of thy
INT: to him Go out from the

Acts 7:4 V-APA-NMS
GRK: τότε ἐξελθὼν ἐκ γῆς
NAS: Then he left the land
KJV: Then came he out of the land
INT: Then having gone out from [the] land

Acts 7:7 V-FIM-3P
GRK: μετὰ ταῦτα ἐξελεύσονται καὶ λατρεύσουσίν
NAS: AND AFTER THAT THEY WILL COME OUT AND SERVE
KJV: that shall they come forth, and
INT: after these things they will come forth and serve

Acts 8:7 V-IIM/P-3P
GRK: φωνῇ μεγάλῃ ἐξήρχοντο πολλοὶ δὲ
NAS: spirits, they were coming out [of them] shouting
KJV: voice, came out of many
INT: voice with a loud they went out many moreover

Acts 10:23 V-AIA-3S
GRK: ἐπαύριον ἀναστὰς ἐξῆλθεν σὺν αὐτοῖς
NAS: he got up and went away with them, and some
KJV: Peter went away with
INT: next day having risen up went forth with them

Acts 11:25 V-AIA-3S
GRK: ἐξῆλθεν δὲ εἰς
NAS: And he left for Tarsus to look
KJV: Then departed Barnabas to
INT: he went forth moreover to

Acts 12:9 V-APA-NMS
GRK: καὶ ἐξελθὼν ἠκολούθει καὶ
NAS: And he went out and continued to follow,
KJV: And he went out, and followed him;
INT: And having gone forth he followed and

Acts 12:10 V-APA-NMP
GRK: αὐτοῖς καὶ ἐξελθόντες προῆλθον ῥύμην
NAS: for them by itself; and they went out and went along
KJV: and they went out, and passed on through
INT: to them and having gone out they went on through street

Acts 12:17 V-APA-NMS
GRK: ταῦτα καὶ ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς
NAS: Then he left and went
KJV: And he departed, and went
INT: these things And having gone out he went to

Acts 14:20 V-AIA-3S
GRK: τῇ ἐπαύριον ἐξῆλθεν σὺν τῷ
NAS: The next day he went away with Barnabas
KJV: the next day he departed with
INT: on the next day he went away with

Acts 15:24 V-APA
GRK: ἐξ ἡμῶν ἐξελθόντες ἐτάραξαν ὑμᾶς
INT: from among us went out troubled you

Acts 15:40 V-AIA-3S
GRK: ἐπιλεξάμενος Σίλαν ἐξῆλθεν παραδοθεὶς τῇ
NAS: Silas and left, being committed
KJV: Silas, and departed, being recommended
INT: having chosen Silas went forth having been committed to the

Acts 16:3 V-ANA
GRK: σὺν αὐτῷ ἐξελθεῖν καὶ λαβὼν
NAS: this man to go with him; and he took
KJV: would Paul have to go forth with him;
INT: with him to go forth and having taken

Acts 16:10 V-ANA
GRK: εὐθέως ἐζητήσαμεν ἐξελθεῖν εἰς Μακεδονίαν
NAS: we sought to go into Macedonia,
KJV: we endeavoured to go into
INT: immediately we sought to go forth to Macedonia

Acts 16:13 V-AIA-1P
GRK: τῶν σαββάτων ἐξήλθομεν ἔξω τῆς
NAS: day we went outside
KJV: on the sabbath we went out of
INT: of the Sabbath we went forth outside the

Acts 16:18 V-ANA
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐξελθεῖν ἀπ' αὐτῆς
NAS: Christ to come out of her! And it came
KJV: of Jesus Christ to come out of her.
INT: of Jesus Christ to come out from her

Acts 16:18 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς καὶ ἐξῆλθεν αὐτῇ τῇ
NAS: to come out of her! And it came out at that very
KJV: her. And he came out the same hour.
INT: her And it came out same to the

Acts 16:19 V-AIA-3S
GRK: αὐτῆς ὅτι ἐξῆλθεν ἡ ἐλπὶς
NAS: of profit was gone, they seized
KJV: gains was gone, they caught
INT: of her that was gone the hope

Acts 16:36 V-APA-NMP
GRK: νῦν οὖν ἐξελθόντες πορεύεσθε ἐν
NAS: you. Therefore come out now
KJV: now therefore depart, and go in
INT: Now therefore having gone out depart in

Acts 16:40 V-APA-NMP
GRK: ἐξελθόντες δὲ ἀπὸ
NAS: They went out of the prison
KJV: And they went out of the prison,
INT: having gone forth moreover out of

Acts 16:40 V-AIA-3P
GRK: ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν
NAS: they encouraged them and departed.
KJV: them, and departed.
INT: brothers and went away

Acts 17:33 V-AIA-3S
GRK: ὁ Παῦλος ἐξῆλθεν ἐκ μέσου
NAS: So Paul went out of their midst.
KJV: So Paul departed from among
INT: Paul went out from [the] midst

Acts 18:23 V-AIA-3S
GRK: χρόνον τινὰ ἐξῆλθεν διερχόμενος καθεξῆς
NAS: time [there], he left and passed
KJV: time [there], he departed, and went over
INT: time some he went forth passing through in order

Acts 20:1 V-AIA-3S
GRK: παρακαλέσας ἀσπασάμενος ἐξῆλθεν πορεύεσθαι εἰς
NAS: them and taken his leave of them, he left to go
KJV: embraced [them], and departed for to go
INT: having encouraged [and] having said farewell went away to go to

Acts 20:11 V-AIA-3S
GRK: αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν
NAS: daybreak, and then left.
KJV: break of day, so he departed.
INT: daybreak so he departed

Acts 21:5 V-APA-NMP
GRK: τὰς ἡμέρας ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα προπεμπόντων
NAS: there were ended, we left and started
KJV: those days, we departed and went our way;
INT: the days having set out we journeyed accompanying

Acts 21:8 V-APA-NMP
GRK: δὲ ἐπαύριον ἐξελθόντες ἤλθομεν εἰς
NAS: On the next day we left and came
KJV: Paul's company departed, and came unto
INT: moreover next day having gone forth we came to

Acts 22:18 V-AMA-2S
GRK: Σπεῦσον καὶ ἔξελθε ἐν τάχει
NAS: to me, 'Make haste, and get out of Jerusalem
KJV: and get thee quickly
INT: Make haste and go away with speed

Acts 28:3 V-APA-NFS
GRK: τῆς θέρμης ἐξελθοῦσα καθῆψεν τῆς
NAS: a viper came out because
KJV: the fire, there came a viper
INT: the heat having come wound about on the

Romans 10:18 V-AIA-3S
GRK: τὴν γῆν ἐξῆλθεν ὁ φθόγγος
NAS: they have; THEIR VOICE HAS GONE OUT INTO ALL
KJV: their sound went into all
INT: the earth went out the voice

1 Corinthians 5:10 V-ANA
GRK: τοῦ κόσμου ἐξελθεῖν
NAS: you would have to go out of the world.
KJV: must ye needs go out of
INT: the world to go

1 Corinthians 14:36 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θεοῦ ἐξῆλθεν ἢ εἰς
NAS: of God [first] went forth? Or
KJV: the word of God out from you?
INT: of God went out or to

2 Corinthians 2:13 V-AIA-1S
GRK: ἀποταξάμενος αὐτοῖς ἐξῆλθον εἰς Μακεδονίαν
NAS: but taking my leave of them, I went on to Macedonia.
KJV: of them, I went from thence into
INT: having taken leave of them I went out to Macedonia

2 Corinthians 6:17 V-AMA-2P
GRK: διὸ ἐξέλθατε ἐκ μέσου
NAS: Therefore, COME OUT FROM THEIR MIDST
KJV: Wherefore come out from among
INT: Therefore come out from the midst

2 Corinthians 8:17 V-AIA-3S
GRK: ὑπάρχων αὐθαίρετος ἐξῆλθεν πρὸς ὑμᾶς
NAS: very earnest, he has gone to you of his own accord.
KJV: of his own accord he went unto
INT: being of his own accord he went out to you

Philippians 4:15 V-AIA-1S
GRK: εὐαγγελίου ὅτε ἐξῆλθον ἀπὸ Μακεδονίας
NAS: after I left Macedonia,
KJV: when I departed from
INT: gospel when I came out from Macedonia

1 Thessalonians 1:8 V-RIA-3S
GRK: τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν ὥστε μὴ
NAS: God has gone forth, so
KJV: God-ward is spread abroad; so
INT: God has gone abroad so as no

Hebrews 3:16 V-APA-NMP
GRK: πάντες οἱ ἐξελθόντες ἐξ Αἰγύπτου
NAS: who came out of Egypt
KJV: not all that came out of Egypt
INT: all the [ones] having come out from Egypt

Hebrews 7:5 V-RPA-AMP
GRK: αὐτῶν καίπερ ἐξεληλυθότας ἐκ τῆς
NAS: although these are descended from Abraham.
KJV: though they come out of
INT: of them though having come out of the

Hebrews 11:8 V-ANA
GRK: Ἀβραὰμ ὑπήκουσεν ἐξελθεῖν εἰς τόπον
NAS: obeyed by going out to a place
KJV: when he was called to go out into
INT: Abraham obeyed to go out into place

Hebrews 11:8 V-AIA-3S
GRK: κληρονομίαν καὶ ἐξῆλθεν μὴ ἐπιστάμενος
NAS: for an inheritance; and he went out, not knowing
KJV: obeyed; and he went out, not knowing
INT: an inheritance and went out not knowing

Hebrews 13:13 V-PSM/P-1P
GRK: τοίνυν ἐξερχώμεθα πρὸς αὐτὸν
NAS: So, let us go out to Him outside
KJV: Let us go forth therefore unto
INT: therefore we should go forth to him

James 3:10 V-PIM/P-3S
GRK: αὐτοῦ στόματος ἐξέρχεται εὐλογία καὶ
NAS: mouth come [both] blessing
KJV: the same mouth proceedeth blessing and
INT: same mouth goes forth blessing and

1 John 2:19 V-AIA-3P
GRK: ἐξ ἡμῶν ἐξῆλθαν ἀλλ' οὐκ
NAS: They went out from us, but they were not [really] of us; for if
KJV: They went out from us,
INT: From among us they went out but not

1 John 4:1 V-RIA-3P
GRK: πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐξεληλύθασιν εἰς τὸν
NAS: FALSE prophets have gone out into the world.
KJV: false prophets are gone out into
INT: many false prophets have gone out into the

2 John 1:7 V-AIA-3P
GRK: πολλοὶ πλάνοι ἐξῆλθον εἰς τὸν
NAS: deceivers have gone out into the world,
INT: many deceivers entered into the

3 John 1:7 V-AIA-3P
GRK: τοῦ ὀνόματος ἐξῆλθον μηδὲν λαμβάνοντες
NAS: For they went out for the sake
KJV: sake they went forth, taking
INT: of the name they went forth nothing taking

Revelation 3:12 V-ASA-3S
GRK: οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι καὶ
NAS: of My God, and he will not go out from it anymore;
KJV: God, and he shall go no more
INT: no not shall he go more and

Revelation 6:2 V-AIA-3S
GRK: στέφανος καὶ ἐξῆλθεν νικῶν καὶ
NAS: was given to him, and he went out conquering
KJV: and he went forth conquering,
INT: a crown and he went forth overcoming and

Revelation 6:4 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξῆλθεν ἄλλος ἵππος
NAS: horse, went out; and to him who sat
KJV: And there went out another horse
INT: And went forth another horse

Revelation 9:3 V-AIA-3P
GRK: τοῦ καπνοῦ ἐξῆλθον ἀκρίδες εἰς
NAS: out of the smoke came locusts
KJV: And there came out of the smoke
INT: the smoke came forth locusts unto

Revelation 14:15 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: angel came out of the temple,
KJV: another angel came out of the temple,
INT: another angel came out of the

Revelation 14:17 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: angel came out of the temple
KJV: another angel came out of the temple
INT: another angel came out of the

Revelation 14:18 V-AIA-3S
GRK: ἄλλος ἄγγελος ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ
NAS: fire, came out from the altar;
KJV: another angel came out from the altar,
INT: another angel came out of the

Revelation 14:20 V-AIA-3S
GRK: πόλεως καὶ ἐξῆλθεν αἷμα ἐκ
NAS: and blood came out from the wine press,
KJV: and blood came out of the winepress,
INT: city and came forth blood out of

Revelation 15:6 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἐξῆλθον οἱ ἑπτὰ
NAS: plagues came out of the temple,
KJV: angels came out of
INT: and came forth the seven

Revelation 16:17 V-AIA-3S
GRK: ἀέρα καὶ ἐξῆλθεν φωνὴ μεγάλη
NAS: voice came out of the temple
KJV: the air; and there came a great voice
INT: air and came out a voice loud

Revelation 18:4 V-AMA-2P
GRK: οὐρανοῦ λέγουσαν Ἐξέλθατε ὁ λαός
NAS: saying, Come out of her, my people,
KJV: heaven, saying, Come out of her,
INT: heaven saying Come you the people

Revelation 19:5 V-AIA-3S
GRK: τοῦ θρόνου ἐξῆλθεν λέγουσα Αἰνεῖτε
NAS: And a voice came from the throne,
KJV: And a voice came out of the throne,
INT: the throne came forth saying Praise

Revelation 19:21 V-APA-DFS
GRK: ἵππου τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ
NAS: with the sword which came from the mouth
INT: horse having gone forth out of the

Revelation 20:8 V-FIM-3S
GRK: καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ
NAS: and will come out to deceive
KJV: And shall go out to deceive
INT: and will go out to mislead the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1831

ἐξῆλθαν — 2 Occ.
ἐξήλθατε — 9 Occ.
ἐξῆλθεν — 68 Occ.
ἐξῆλθες — 1 Occ.
ἐξήλθομεν — 1 Occ.
ἐξῆλθον — 23 Occ.
ἐξήρχετο — 2 Occ.
ἐξήρχοντο — 2 Occ.
ἐξεληλύθασιν — 1 Occ.
ἐξεληλύθει — 2 Occ.
ἐξελήλυθεν — 2 Occ.
ἐξεληλυθός — 1 Occ.
ἐξεληλυθότας — 1 Occ.
ἐξεληλυθυῖαν — 1 Occ.
ἐξελεύσεται — 3 Occ.
ἐξελεύσονται — 2 Occ.
ἐξέλθατε — 2 Occ.
ἔξελθε — 10 Occ.
ἐξέλθῃ — 3 Occ.
ἐξέλθῃς — 2 Occ.
ἐξέλθητε — 3 Occ.
ἐξελθεῖν — 9 Occ.
ἐξελθὼν — 21 Occ.
ἐξελθόντα — 3 Occ.
ἐξελθόντες — 18 Occ.
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχομένων — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
Additional Entries
ἐξελθόντι — 1 Occ.
ἐξελθόντων — 2 Occ.
ἐξελθόντος — 3 Occ.
ἐξελθοῦσα — 3 Occ.
ἐξελθοῦσαι — 1 Occ.
ἐξελθοῦσαν — 1 Occ.
ἐξελθούσῃ — 1 Occ.
ἐξέρχεσθε — 2 Occ.
ἐξέρχεται — 3 Occ.
ἐξερχώμεθα — 1 Occ.
ἐξερχόμενοι — 5 Occ.
ἐξερχόμενος — 1 Occ.
ἐξέρχονται — 2 Occ.
ἔξεστιν — 29 Occ.
ἐξὸν — 3 Occ.
ἐξετάσαι — 1 Occ.
ἐξετάσατε — 2 Occ.
ἐξηγησάμενος — 1 Occ.
ἐξηγήσατο — 2 Occ.
ἐξηγεῖτο — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page