Ἰησοῦν
Englishman's Concordance
Ἰησοῦν (Iēsoun) — 129 Occurrences

Matthew 1:21 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ
NAS: His name Jesus, for He will save
KJV: his name JESUS: for he
INT: name of him Jesus he indeed

Matthew 1:25 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: and he called His name Jesus.
KJV: his name JESUS.
INT: name of him Jesus

Matthew 14:29 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν
NAS: and came toward Jesus.
KJV: to go to Jesus.
INT: to Jesus

Matthew 17:8 N-AMS
GRK: μὴ αὐτὸν Ἰησοῦν μόνον
NAS: no one except Jesus Himself alone.
KJV: no man, save Jesus only.
INT: not himself Jesus alone

Matthew 26:4 N-AMS
GRK: ἵνα τὸν Ἰησοῦν δόλῳ κρατήσωσιν
NAS: to seize Jesus by stealth
KJV: they might take Jesus by subtilty,
INT: in order that Jesus by trickery they might seize

Matthew 26:50 N-AMS
GRK: ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκράτησαν
NAS: hands on Jesus and seized
KJV: hands on Jesus, and took
INT: on Jesus and seized

Matthew 26:57 N-AMS
GRK: κρατήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήγαγον πρὸς
NAS: who had seized Jesus led Him away
KJV: they that had laid hold on Jesus led [him] away
INT: having seized Jesus led [him] away to

Matthew 27:16 Noun-AMS
GRK: ἐπίσημον λεγόμενον Ἰησοῦν Βαραββᾶν
INT: notable called Barabbas

Matthew 27:17 Noun-AMS
GRK: ἀπολύσω ὑμῖν Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν
INT: I release to you Barabbas

Matthew 27:17 N-AMS
GRK: Βαραββᾶν ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον
NAS: or Jesus who is called
KJV: Barabbas, or Jesus which is called
INT: Barabbas or Jesus who is called

Matthew 27:20 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Ἰησοῦν ἀπολέσωσιν
NAS: and to put Jesus to death.
KJV: and destroy Jesus.
INT: moreover Jesus should destroy

Matthew 27:22 N-AMS
GRK: οὖν ποιήσω Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον
NAS: shall I do with Jesus who is called
KJV: then with Jesus which
INT: then should I do with Jesus who is called

Matthew 27:26 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Ἰησοῦν φραγελλώσας παρέδωκεν
NAS: Barabbas for them; but after having Jesus scourged,
KJV: when he had scourged Jesus, he delivered
INT: moreover Jesus having flogged he delivered up [him]

Matthew 27:27 N-AMS
GRK: παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν εἰς τὸ
NAS: took Jesus into the Praetorium
KJV: took Jesus into
INT: having taken with [them] Jesus to the

Matthew 27:54 N-AMS
GRK: τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν ἰδόντες τὸν
NAS: who were with him keeping guard over Jesus, when they saw
KJV: watching Jesus, saw
INT: kept guard over Jesus having seen the

Matthew 28:5 N-AMS
GRK: γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον
NAS: that you are looking for Jesus who has been crucified.
KJV: ye seek Jesus, which
INT: indeed that Jesus who has been crucified

Mark 5:6 N-AMS
GRK: ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ μακρόθεν
NAS: Seeing Jesus from a distance, he ran
KJV: But when he saw Jesus afar off, he ran
INT: having seen Jesus from afar

Mark 5:15 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ θεωροῦσιν
NAS: They came to Jesus and observed
KJV: they come to Jesus, and see
INT: to Jesus and see

Mark 6:30 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγγειλαν
NAS: gathered together with Jesus; and they reported
KJV: unto Jesus, and
INT: to Jesus and they related

Mark 9:8 N-AMS
GRK: μὴ τὸν Ἰησοῦν μόνον
NAS: with them anymore, except Jesus alone.
KJV: any more, save Jesus only with
INT: not Jesus alone

Mark 10:50 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν
NAS: he jumped up and came to Jesus.
KJV: and came to Jesus.
INT: to Jesus

Mark 11:7 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιβάλλουσιν
NAS: the colt to Jesus and put
KJV: the colt to Jesus, and cast
INT: to Jesus And they cast upon

Mark 14:53 N-AMS
GRK: ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν
NAS: They led Jesus away to the high
KJV: And they led Jesus away to
INT: they led away Jesus to the

Mark 14:60 N-AMS
GRK: ἐπηρώτησεν τὸν Ἰησοῦν λέγων Οὐκ
NAS: and questioned Jesus, saying,
KJV: and asked Jesus, saying,
INT: questioned Jesus saying not

Mark 15:1 N-AMS
GRK: δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ
NAS: and binding Jesus, they led Him away
KJV: and bound Jesus, and carried [him] away,
INT: having bound Jesus carried [him] away and

Mark 15:15 N-AMS
GRK: παρέδωκεν τὸν Ἰησοῦν φραγελλώσας ἵνα
NAS: Barabbas for them, and after having Jesus scourged,
KJV: delivered Jesus, when he had scourged
INT: delivered Jesus having flogged [him] that

Mark 16:6 N-AMS
GRK: Μὴ ἐκθαμβεῖσθε Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν
NAS: you are looking for Jesus the Nazarene,
KJV: Ye seek Jesus of Nazareth,
INT: Not be amazed Jesus you seek the

Luke 1:31 N-AMS
GRK: ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν
NAS: a son, and you shall name Him Jesus.
KJV: his name JESUS.
INT: name of him Jesus

Luke 2:27 N-AMS
GRK: τὸ παιδίον Ἰησοῦν τοῦ ποιῆσαι
NAS: in the child Jesus, to carry
KJV: in the child Jesus, to do for
INT: the child Jesus the [thing] they might do

Luke 5:12 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰησοῦν πεσὼν ἐπὶ
NAS: and when he saw Jesus, he fell
KJV: who seeing Jesus fell on
INT: moreover Jesus having fallen upon

Luke 7:4 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν παρεκάλουν αὐτὸν
NAS: When they came to Jesus, they earnestly
KJV: to Jesus, they besought
INT: to Jesus they begged him

Luke 8:28 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰησοῦν ἀνακράξας προσέπεσεν
NAS: Seeing Jesus, he cried
KJV: When he saw Jesus, he cried out, and
INT: moreover Jesus having cried out he fell down before

Luke 8:35 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ εὗρον
NAS: and they came to Jesus, and found
KJV: came to Jesus, and found
INT: to Jesus and found

Luke 8:40 N-AMS
GRK: ὑποστρέφειν τὸν Ἰησοῦν ἀπεδέξατο αὐτὸν
NAS: And as Jesus returned, the people
KJV: that, when Jesus was returned,
INT: returned Jesus glady received him

Luke 9:33 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν Ἐπιστάτα καλόν
NAS: said to Jesus, Master,
KJV: said unto Jesus, Master, it is
INT: to Jesus Master good

Luke 10:29 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν Καὶ τίς
NAS: he said to Jesus, And who
KJV: said unto Jesus, And who
INT: to Jesus And who

Luke 19:3 N-AMS
GRK: ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν τίς ἐστιν
NAS: who Jesus was, and was unable
KJV: he sought to see Jesus who he was;
INT: to see Jesus who he is

Luke 19:35 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐπιρίψαντες
NAS: They brought it to Jesus, and they threw
KJV: him to Jesus: and they cast
INT: to Jesus and having cast

Luke 19:35 N-AMS
GRK: ἐπεβίβασαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: on the colt and put Jesus [on it].
KJV: and they set Jesus thereon.
INT: they put on [it] Jesus

Luke 23:8 N-AMS
GRK: ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν
NAS: when he saw Jesus; for he had
KJV: saw Jesus, he was exceeding
INT: having seen Jesus rejoiced greatly

Luke 23:20 N-AMS
GRK: ἀπολῦσαι τὸν Ἰησοῦν
NAS: to release Jesus, addressed
KJV: willing to release Jesus, spake again
INT: to release Jesus

Luke 23:25 N-AMS
GRK: τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκεν τῷ
NAS: but he delivered Jesus to their will.
KJV: but he delivered Jesus to their will.
INT: and Jesus he betrayed to the

John 1:29 N-AMS
GRK: βλέπει τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς
NAS: he saw Jesus coming
KJV: John seeth Jesus coming unto
INT: he sees Jesus coming to

John 1:42 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν ἐμβλέψας αὐτῷ
NAS: He brought him to Jesus. Jesus looked
KJV: him to Jesus. And when Jesus
INT: to Jesus having looked at him

John 1:45 N-AMS
GRK: προφῆται εὑρήκαμεν Ἰησοῦν υἱὸν τοῦ
NAS: wrote-- Jesus of Nazareth,
KJV: did write, Jesus of
INT: prophets we have found Jesus son

John 5:16 N-AMS
GRK: Ἰουδαῖοι τὸν Ἰησοῦν ὅτι ταῦτα
NAS: were persecuting Jesus, because
KJV: the Jews persecute Jesus, and sought
INT: Jews Jesus because these things

John 6:19 N-AMS
GRK: θεωροῦσιν τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα ἐπὶ
NAS: they saw Jesus walking
KJV: furlongs, they see Jesus walking on
INT: they see Jesus walking on

John 6:24 N-AMS
GRK: ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν
NAS: to Capernaum seeking Jesus.
KJV: Capernaum, seeking for Jesus.
INT: seeking Jesus

John 11:21 N-AMS
GRK: πρὸς τὸν Ἰησοῦν Κύριε εἰ
NAS: then said to Jesus, Lord, if
KJV: Martha unto Jesus, Lord, if
INT: to Jesus Lord if

John 11:56 N-AMS
GRK: οὖν τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔλεγον
NAS: they were seeking for Jesus, and were saying
KJV: Then sought they for Jesus, and spake
INT: therefore Jesus and were saying

John 12:9 N-AMS
GRK: διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον ἀλλ'
NAS: and they came, not for Jesus' sake
KJV: not for Jesus' sake only, but
INT: because of Jesus only but

John 12:11 N-AMS
GRK: εἰς τὸν Ἰησοῦν
NAS: and were believing in Jesus.
KJV: believed on Jesus.
INT: on Jesus

John 12:21 N-AMS
GRK: θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν
NAS: we wish to see Jesus.
KJV: we would see Jesus.
INT: we desire Jesus to see

John 17:3 N-AMS
GRK: ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: true God, and Jesus Christ whom
KJV: God, and Jesus Christ, whom
INT: whom you did send Jesus Christ

John 18:5 N-AMS
GRK: ἀπεκρίθησαν αὐτῷ Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον
NAS: They answered Him, Jesus the Nazarene.
KJV: him, Jesus of Nazareth.
INT: They answered him Jesus of Nazareth

John 18:7 N-AMS
GRK: δὲ εἶπαν Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον
NAS: And they said, Jesus the Nazarene.
KJV: And they said, Jesus of Nazareth.
INT: and they said Jesus of Nazareth

John 18:12 N-AMS
GRK: συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν καὶ ἔδησαν
NAS: arrested Jesus and bound
KJV: of the Jews took Jesus, and bound
INT: took hold of Jesus and bound

John 18:19 N-AMS
GRK: ἠρώτησεν τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν
NAS: questioned Jesus about
KJV: then asked Jesus of his
INT: questioned Jesus concerning the

John 18:28 N-AMS
GRK: οὖν τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ τοῦ
NAS: they led Jesus from Caiaphas
KJV: Then led they Jesus from Caiaphas
INT: therefore Jesus from

John 18:33 N-AMS
GRK: ἐφώνησεν τὸν Ἰησοῦν καὶ εἶπεν
NAS: and summoned Jesus and said
KJV: and called Jesus, and said
INT: called Jesus and said

John 19:1 N-AMS
GRK: Πιλᾶτος τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐμαστίγωσεν
NAS: then took Jesus and scourged Him.
KJV: therefore took Jesus, and scourged
INT: Pilate Jesus and flogged [him]

John 19:13 N-AMS
GRK: ἔξω τὸν Ἰησοῦν καὶ ἐκάθισεν
NAS: he brought Jesus out, and sat down
KJV: saying, he brought Jesus forth, and
INT: out Jesus and sat down

John 19:16 N-AMS
GRK: οὖν τὸν Ἰησοῦν
KJV: they took Jesus, and
INT: Therefore Jesus

John 19:18 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰησοῦν
NAS: side, and Jesus in between.
KJV: and Jesus in the midst.
INT: moreover Jesus

John 19:23 N-AMS
GRK: ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν ἔλαβον τὰ
NAS: they had crucified Jesus, took
KJV: they had crucified Jesus, took
INT: they crucified Jesus took the

John 19:33 N-AMS
GRK: δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες ὡς
NAS: but coming to Jesus, when they saw
KJV: they came to Jesus, and saw that he
INT: however Jesus having come when

John 19:42 N-AMS
GRK: ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν
NAS: was nearby, they laid Jesus there.
KJV: laid they Jesus therefore
INT: they laid Jesus

John 20:14 N-AMS
GRK: θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα καὶ
NAS: and saw Jesus standing
KJV: and saw Jesus standing, and
INT: beholds Jesus standing and

Acts 1:16 N-AMS
GRK: τοῖς συλλαβοῦσιν Ἰησοῦν
NAS: to those who arrested Jesus.
KJV: guide to them that took Jesus.
INT: to the [ones] having arrested Jesus

Acts 2:22 N-AMS
GRK: λόγους τούτους Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον
NAS: words: Jesus the Nazarene,
KJV: these words; Jesus of Nazareth, a man
INT: words these Jesus of Nazareth

Acts 2:32 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ἀνέστησεν ὁ
NAS: This Jesus God raised up again,
KJV: This Jesus hath God
INT: This Jesus raised up

Acts 2:36 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς
NAS: this Jesus whom
KJV: hath made that same Jesus, whom ye
INT: this Jesus whom you

Acts 3:13 N-AMS
GRK: παῖδα αὐτοῦ Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς
NAS: His servant Jesus, [the one] whom
KJV: his Son Jesus; whom ye
INT: servant of him Jesus whom you

Acts 3:20 N-AMS
GRK: ὑμῖν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: and that He may send Jesus, the Christ
KJV: he shall send Jesus Christ,
INT: to you Christ Jesus

Acts 4:27 N-AMS
GRK: παῖδά σου Ἰησοῦν ὃν ἔχρισας
NAS: servant Jesus, whom
KJV: child Jesus, whom
INT: servant of you Jesus whom you did anoint

Acts 5:30 N-AMS
GRK: ἡμῶν ἤγειρεν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς
NAS: raised up Jesus, whom
KJV: fathers raised up Jesus, whom ye
INT: of us raised up Jesus whom you

Acts 5:42 N-AMS
GRK: τὸν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: and preaching Jesus [as] the Christ.
KJV: and preach Jesus Christ.
INT: Christ Jesus

Acts 7:55 N-AMS
GRK: θεοῦ καὶ Ἰησοῦν ἑστῶτα ἐκ
NAS: of God, and Jesus standing
KJV: of God, and Jesus standing on
INT: of God and Jesus standing at

Acts 8:35 N-AMS
GRK: αὐτῷ τὸν Ἰησοῦν
NAS: Scripture he preached Jesus to him.
KJV: and preached unto him Jesus.
INT: to him Jesus

Acts 8:37 Noun-AMS
GRK: ἐιναι τὸν Ἰησοῦν Χριστόν
KJV: I believe that Jesus Christ
INT: to be Jesus Christ

Acts 9:20 N-AMS
GRK: ἐκήρυσσεν τὸν Ἰησοῦν ὅτι οὗτός
NAS: he [began] to proclaim Jesus in the synagogues,
INT: he was proclaiming Jesus that he

Acts 10:38 N-AMS
GRK: Ἰησοῦν τὸν ἀπὸ
NAS: [You know of] Jesus of Nazareth, how
KJV: God anointed Jesus of Nazareth
INT: Jesus who [was] from

Acts 11:17 N-AMS
GRK: τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν ἐγὼ
NAS: in the Lord Jesus Christ,
KJV: on the Lord Jesus Christ;
INT: the Lord Jesus Christ and I

Acts 11:20 N-AMS
GRK: τὸν κύριον Ἰησοῦν
NAS: preaching the Lord Jesus.
KJV: preaching the Lord Jesus.
INT: the Lord Jesus

Acts 13:23 N-AMS
GRK: Ἰσραὴλ σωτῆρα Ἰησοῦν
NAS: to Israel a Savior, Jesus,
KJV: unto Israel a Saviour, Jesus:
INT: to Israel a Savior Jesus

Acts 13:33 N-AMS
GRK: ἡμῖν ἀναστήσας Ἰησοῦν ὡς καὶ
NAS: in that He raised up Jesus, as it is also
KJV: in that he hath raised up Jesus again;
INT: to us having raised up Jesus as also

Acts 16:31 N-AMS
GRK: τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ σωθήσῃ
NAS: in the Lord Jesus, and you will be saved,
KJV: on the Lord Jesus Christ, and
INT: the Lord Jesus and you will be saved

Acts 17:7 N-AMS
GRK: λέγοντες εἶναι Ἰησοῦν
NAS: that there is another king, Jesus.
KJV: another king, [one] Jesus.
INT: saying there is Jesus

Acts 17:18 N-AMS
GRK: ὅτι τὸν Ἰησοῦν καὶ τὴν
NAS: he was preaching Jesus and the resurrection.
KJV: unto them Jesus, and
INT: because [of] Jesus and the

Acts 18:5 N-AMS
GRK: τὸν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: to the Jews that Jesus was the Christ.
KJV: to the Jews [that] Jesus [was] Christ.
INT: the Christ Jesus

Acts 18:28 N-AMS
GRK: τὸν χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: by the Scriptures that Jesus was the Christ.
KJV: the scriptures that Jesus was
INT: the Christ Jesus

Acts 19:4 N-AMS
GRK: εἰς τὸν Ἰησοῦν
NAS: after him, that is, in Jesus.
KJV: on Christ Jesus.
INT: on Jesus

Acts 19:13 N-AMS
GRK: ὑμᾶς τὸν Ἰησοῦν ὃν Παῦλος
NAS: I adjure you by Jesus whom
KJV: We adjure you by Jesus whom Paul
INT: you [by] Jesus whom Paul

Acts 19:15 N-AMS
GRK: Τὸν μὲν Ἰησοῦν γινώσκω καὶ
NAS: to them, I recognize Jesus, and I know about
KJV: answered and said, Jesus I know, and
INT: even Jesus I know and

Acts 20:21 N-AMS
GRK: κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστοῦ
NAS: and faith in our Lord Jesus Christ.
KJV: our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ

Acts 24:24 N-AMS
GRK: εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν πίστεως
NAS: faith in Christ Jesus.
INT: in Christ Jesus faith

Romans 4:24 N-AMS
GRK: τὸν ἐγείραντα Ἰησοῦν τὸν κύριον
NAS: in Him who raised Jesus our Lord
KJV: on him that raised up Jesus our Lord
INT: the [one] having raised Jesus the Lord

Romans 6:3 N-AMS
GRK: εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν εἰς τὸν
NAS: into Christ Jesus have been baptized
KJV: into Jesus Christ
INT: unto Christ Jesus unto the

Romans 8:11 N-AMS
GRK: ἐγείραντος τὸν Ἰησοῦν ἐκ νεκρῶν
NAS: of Him who raised Jesus from the dead
KJV: of him that raised up Jesus from
INT: having raised up Jesus from among [the] dead

Romans 8:11 N-AMS
GRK: νεκρῶν Χριστὸν Ἰησοῦν ζωοποιήσει καὶ
NAS: Christ Jesus from the dead
INT: dead Christ Jesus will give life also

Romans 10:9 N-NMS
GRK: ὅτι κύριον Ἰησοῦν καὶ πιστεύσῃς
NAS: with your mouth Jesus [as] Lord,
KJV: the Lord Jesus, and
INT: [the] Lord [is] Jesus and believe

Romans 13:14 N-AMS
GRK: τὸν κύριον Ἰησοῦν Χριστόν καὶ
NAS: on the Lord Jesus Christ,
KJV: put ye on the Lord Jesus Christ, and
INT: the Lord Jesus Christ and

Romans 15:5 N-AMS
GRK: κατὰ Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: according to Christ Jesus,
KJV: according to Christ Jesus:
INT: according to Christ Jesus

1 Corinthians 2:2 N-AMS
GRK: εἰ μὴ Ἰησοῦν Χριστὸν καὶ
NAS: you except Jesus Christ,
KJV: you, save Jesus Christ, and
INT: if not Jesus Christ and

1 Corinthians 9:1 N-AMS
GRK: ἀπόστολος οὐχὶ Ἰησοῦν τὸν κύριον
NAS: Have I not seen Jesus our Lord?
KJV: have I not seen Jesus Christ our
INT: an apostle not Jesus the Lord

2 Corinthians 4:5 N-AMS
GRK: ἀλλὰ Χριστὸν Ἰησοῦν κύριον ἑαυτοὺς
NAS: but Christ Jesus as Lord,
KJV: but Christ Jesus the Lord; and
INT: but Christ Jesus Lord ourselves

2 Corinthians 4:5 N-AMS
GRK: ὑμῶν διὰ Ἰησοῦν
NAS: as your bond-servants for Jesus' sake.
KJV: servants for Jesus' sake.
INT: of you for the sake of Jesus

2 Corinthians 4:11 N-AMS
GRK: παραδιδόμεθα διὰ Ἰησοῦν ἵνα καὶ
NAS: to death for Jesus' sake,
KJV: death for Jesus' sake, that
INT: are delivered on account of Jesus that moreover

2 Corinthians 4:14 N-AMS
GRK: τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ ἡμᾶς
NAS: the Lord Jesus will raise
KJV: the Lord Jesus shall raise up
INT: the Lord Jesus also us

2 Corinthians 11:4 N-AMS
GRK: ἐρχόμενος ἄλλον Ἰησοῦν κηρύσσει ὃν
NAS: another Jesus whom
KJV: preacheth another Jesus, whom we have
INT: comes another Jesus proclaims whom

Galatians 2:16 N-AMS
GRK: εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν ἵνα
NAS: in Christ Jesus, so
KJV: have believed in Jesus Christ, that
INT: on Christ Jesus believed that

Galatians 4:14 N-AMS
GRK: ὡς Χριστὸν Ἰησοῦν
NAS: of God, as Christ Jesus [Himself].
KJV: [even] as Christ Jesus.
INT: as Christ Jesus

Ephesians 6:24 N-AMS
GRK: κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν
NAS: our Lord Jesus Christ
KJV: our Lord Jesus Christ in
INT: Lord of us Jesus Christ in

Philippians 3:20 N-AMS
GRK: ἀπεκδεχόμεθα κύριον Ἰησοῦν Χριστόν
NAS: for a Savior, the Lord Jesus Christ;
KJV: the Saviour, the Lord Jesus Christ:
INT: we are awaiting [the] Lord Jesus Christ

Colossians 2:6 N-AMS
GRK: τὸν χριστὸν Ἰησοῦν τὸν κύριον
NAS: Christ Jesus the Lord,
KJV: Christ Jesus the Lord,
INT: Christ Jesus the Lord

1 Thessalonians 1:10 N-AMS
GRK: τῶν νεκρῶν Ἰησοῦν τὸν ῥυόμενον
NAS: from the dead, [that is] Jesus, who rescues
KJV: the dead, [even] Jesus, which
INT: the dead Jesus who delivers

1 Thessalonians 2:15 N-AMS
GRK: κύριον ἀποκτεινάντων Ἰησοῦν καὶ τοὺς
NAS: the Lord Jesus and the prophets,
KJV: killed the Lord Jesus, and their own
INT: Lord having killed Jesus and their own

2 Timothy 2:8 N-AMS
GRK: μνημόνευε Ἰησοῦν Χριστὸν ἐγηγερμένον
NAS: Remember Jesus Christ, risen
KJV: Remember that Jesus Christ of
INT: Remember Jesus Christ raised

Philemon 1:5 N-AMS
GRK: τὸν κύριον Ἰησοῦν καὶ εἰς
NAS: toward the Lord Jesus and toward all
KJV: toward the Lord Jesus, and toward
INT: the Lord Jesus and toward

Hebrews 2:9 N-AMS
GRK: ἠλαττωμένον βλέπομεν Ἰησοῦν διὰ τὸ
NAS: the angels, [namely], Jesus, because
KJV: But we see Jesus, who was made
INT: was made lower we see Jesus on account of the

Hebrews 3:1 N-AMS
GRK: ὁμολογίας ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: consider Jesus, the Apostle
KJV: profession, Christ Jesus;
INT: confession of us Jesus

Hebrews 4:14 N-AMS
GRK: τοὺς οὐρανούς Ἰησοῦν τὸν υἱὸν
NAS: the heavens, Jesus the Son
KJV: the heavens, Jesus the Son
INT: the heavens Jesus the Son

Hebrews 12:2 N-AMS
GRK: καὶ τελειωτὴν Ἰησοῦν ὃς ἀντὶ
NAS: fixing our eyes on Jesus, the author
KJV: Looking unto Jesus the author and
INT: and perfecter Jesus who in view of

Hebrews 13:20 N-AMS
GRK: κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν
NAS: covenant, [even] Jesus our Lord,
KJV: our Lord Jesus, that great shepherd
INT: Lord of us Jesus

1 John 2:1 N-AMS
GRK: τὸν πατέρα Ἰησοῦν Χριστὸν δίκαιον
NAS: with the Father, Jesus Christ
KJV: the Father, Jesus Christ
INT: the Father Jesus Christ [the] righteous

1 John 4:2 N-AMS
GRK: ὃ ὁμολογεῖ Ἰησοῦν Χριστὸν ἐν
NAS: that confesses that Jesus Christ
KJV: that confesseth that Jesus Christ
INT: that confesses Jesus Christ in

1 John 4:3 N-AMS
GRK: ὁμολογεῖ τὸν Ἰησοῦν ἐκ τοῦ
NAS: that does not confess Jesus is not from God;
KJV: not that Jesus Christ
INT: confesses Jesus of

2 John 1:7 N-AMS
GRK: μὴ ὁμολογοῦντες Ἰησοῦν Χριστὸν ἐρχόμενον
NAS: who do not acknowledge Jesus Christ
KJV: confess not that Jesus Christ is come
INT: not do confess Jesus Christ coming

Jude 1:4 N-AMS
GRK: κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστὸν ἀρνούμενοι
NAS: Master and Lord, Jesus Christ.
KJV: our Lord Jesus Christ.
INT: Lord of us Jesus Christ denying

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page