2521. κάθημαι (kathémai)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2521. κάθημαι (kathémai) — 91 Occurrences

Matthew 4:16 V-PPM/P-NMS
GRK: λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει
NAS: THE PEOPLE WHO WERE SITTING IN DARKNESS
KJV: The people which sat in darkness
INT: people who were sitting in darkness

Matthew 4:16 V-PPM/P-DMP
GRK: καὶ τοῖς καθημένοις ἐν χώρᾳ
NAS: AND THOSE WHO WERE SITTING IN THE LAND
KJV: and to them which sat in the region
INT: and to those who were sitting in [the] land

Matthew 9:9 V-PPM/P-AMS
GRK: εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ τὸ
NAS: Matthew, sitting in the tax collector's booth;
KJV: Matthew, sitting at
INT: he saw a man sitting at the

Matthew 11:16 V-PPM/P-DNP
GRK: ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς
NAS: children sitting in the market places,
KJV: unto children sitting in
INT: it is to little children sitting in the

Matthew 13:1 V-IIM/P-3S
GRK: τῆς οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν
NAS: out of the house and was sitting by the sea.
KJV: the house, and sat by
INT: [from] the house sat down by the

Matthew 13:2 V-PNM/P
GRK: πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι καὶ πᾶς
NAS: into a boat and sat down, and the whole
KJV: into a ship, and sat; and the whole
INT: a boat having entered sat down and all

Matthew 15:29 V-IIM/P-3S
GRK: τὸ ὄρος ἐκάθητο ἐκεῖ
NAS: up on the mountain, He was sitting there.
KJV: into a mountain, and sat down there.
INT: the mountain he was sitting there

Matthew 19:28 V-FIM-2P
GRK: δόξης αὐτοῦ καθήσεσθε καὶ ὑμεῖς
NAS: you also shall sit upon twelve
INT: of glory of him will sit also you

Matthew 20:30 V-PPM/P-NMP
GRK: δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν
NAS: blind men sitting by the road,
KJV: two blind men sitting by the way side,
INT: two blind [men] sitting beside the

Matthew 22:44 V-PMM/P-2S
GRK: κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: unto my Lord, Sit thou on my
INT: Lord of me Sit on [the] right hand

Matthew 23:22 V-PPM/P-DMS
GRK: ἐν τῷ καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: of God and by Him who sits upon it.
KJV: and by him that sitteth thereon.
INT: by him who sits upon it

Matthew 24:3 V-PPM/P-GMS
GRK: Καθημένου δὲ αὐτοῦ
NAS: As He was sitting on the Mount
KJV: And as he sat upon the mount
INT: [as] was sitting moreover he

Matthew 26:58 V-IIM/P-3S
GRK: εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν
NAS: and entered in, and sat down with the officers
KJV: went in, and sat with the servants,
INT: having entered within he sat with the

Matthew 26:64 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ δεξιῶν
NAS: OF MAN SITTING AT THE RIGHT HAND
KJV: of man sitting on
INT: of man sitting at [the] right hand

Matthew 26:69 V-IIM/P-3S
GRK: δὲ Πέτρος ἐκάθητο ἔξω ἐν
NAS: Peter was sitting outside
KJV: Now Peter sat without in
INT: moreover Peter was sitting outside in

Matthew 27:19 V-PPM/P-GMS
GRK: Καθημένου δὲ αὐτοῦ
NAS: While he was sitting on the judgment seat,
KJV: he was set down on
INT: As was sitting however he

Matthew 27:36 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ καθήμενοι ἐτήρουν αὐτὸν
NAS: And sitting down, they [began] to keep watch over
KJV: And sitting down they watched him
INT: And sitting down they kept guard over him

Matthew 27:61 V-PPM/P-NFP
GRK: ἄλλη Μαρία καθήμεναι ἀπέναντι τοῦ
NAS: Mary, sitting opposite
KJV: Mary, sitting over against
INT: other Mary sitting opposite the

Matthew 28:2 V-IIM/P-3S
GRK: λίθον καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: the stone and sat upon it.
KJV: the door, and sat upon it.
INT: stone and was sitting upon it

Mark 2:6 V-PPM/P-NMP
GRK: γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι
NAS: of the scribes were sitting there
KJV: of the scribes sitting there,
INT: scribes there sitting and reasoning

Mark 2:14 V-PPM/P-AMS
GRK: τοῦ Ἁλφαίου καθήμενον ἐπὶ τὸ
NAS: the [son] of Alphaeus sitting in the tax booth,
KJV: the [son] of Alphaeus sitting at
INT: of Alphaeus sitting at the

Mark 3:32 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ ἐκάθητο περὶ αὐτὸν
NAS: A crowd was sitting around
KJV: And the multitude sat about him,
INT: And sat around him

Mark 3:34 V-PPM/P-AMP
GRK: αὐτὸν κύκλῳ καθημένους λέγει Ἴδε
NAS: at those who were sitting around
KJV: on them which sat about
INT: him in a circle were sitting he says Behold

Mark 4:1 V-PNM/P
GRK: πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι ἐν τῇ
NAS: in the sea and sat down; and the whole
KJV: into a ship, and sat in the sea;
INT: the boat having entered sat in the

Mark 5:15 V-PPM/P-AMS
GRK: τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον ἱματισμένον καὶ
NAS: the man who had been demon-possessed sitting down, clothed
KJV: the legion, sitting, and
INT: the [man] possessed by demons sitting clothed and

Mark 10:46 V-IIM/P-3S
GRK: τυφλὸς προσαίτης ἐκάθητο παρὰ τὴν
NAS: of Timaeus, was sitting by the road.
KJV: of Timaeus, sat by
INT: blind beggar was sitting beside the

Mark 12:36 V-PMM/P-2S
GRK: κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: to my Lord, Sit thou on my
INT: Lord of me Sit at right hand

Mark 13:3 V-PPM/P-GMS
GRK: Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς
NAS: As He was sitting on the Mount
KJV: And as he sat upon the mount
INT: And as was sitting he upon

Mark 14:62 V-PPM/P-AMS
GRK: ἐκ δεξιῶν καθήμενον τῆς δυνάμεως
NAS: OF MAN SITTING AT THE RIGHT HAND
KJV: of man sitting on
INT: at [the] right hand sitting of the Power

Mark 16:5 V-PPM/P-AMS
GRK: εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς
NAS: a young man sitting at the right,
KJV: a young man sitting on
INT: they saw a young man sitting on the

Luke 1:79 V-PPM/P-DMP
GRK: σκιᾷ θανάτου καθημένοις τοῦ κατευθῦναι
NAS: UPON THOSE WHO SIT IN DARKNESS
KJV: To give light to them that sit in
INT: in [the] shadow of death sitting to direct

Luke 5:17 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ
NAS: and teachers of the law sitting [there], who
KJV: doctors of the law sitting by, which
INT: and there were sitting by Pharisees and

Luke 5:27 V-PPM/P-AMS
GRK: ὀνόματι Λευὶν καθήμενον ἐπὶ τὸ
NAS: Levi sitting in the tax booth,
KJV: Levi, sitting at
INT: by name Levi sitting at the

Luke 7:32 V-PPM/P-DNP
GRK: ἐν ἀγορᾷ καθημένοις καὶ προσφωνοῦσιν
NAS: children who sit in the market place
KJV: unto children sitting in
INT: in [the] marketplace sitting and calling

Luke 8:35 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον
NAS: had gone out, sitting down at the feet
KJV: were departed, sitting at
INT: and found seated the man

Luke 10:13 V-PPM/P-NMP
GRK: καὶ σποδῷ καθήμενοι μετενόησαν
NAS: long ago, sitting in sackcloth
KJV: repented, sitting in
INT: and ashes sitting they had repented

Luke 18:35 V-IIM/P-3S
GRK: τυφλός τις ἐκάθητο παρὰ τὴν
NAS: a blind man was sitting by the road
KJV: blind man sat by
INT: a blind [man] certain sat beside the

Luke 20:42 V-PMM/P-2S
GRK: κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: unto my Lord, Sit thou on my
INT: Lord of me Sit at [the] right hand

Luke 21:35 V-PPM/P-AMP
GRK: πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον
NAS: those who dwell on the face
KJV: on all them that dwell on the face
INT: all those sitting upon the face

Luke 22:30 V-PIM/P-2P
GRK: μου καὶ καθήσεσθε ἐπὶ θρόνων
NAS: in My kingdom, and you will sit on thrones
INT: of me and may sit on thrones

Luke 22:55 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ συνκαθισάντων ἐκάθητο ὁ Πέτρος
NAS: Peter was sitting among
KJV: Peter sat down among
INT: and they having sat down together sat Peter

Luke 22:56 V-PPM/P-AMS
GRK: παιδίσκη τις καθήμενον πρὸς τὸ
NAS: seeing him as he sat in the firelight
KJV: beheld him as he sat by the fire,
INT: a servant girl certain sitting by the

Luke 22:69 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν
NAS: OF MAN WILL BE SEATED AT THE RIGHT HAND
KJV: the Son of man sit on the right hand
INT: of man sitting at [the] right hand

John 2:14 V-PPM/P-AMP
GRK: τοὺς κερματιστὰς καθημένους
NAS: and the money changers seated [at their tables].
KJV: and the changers of money sitting:
INT: the money-changers sitting

John 6:3 V-IIM/P-3S
GRK: καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν
NAS: and there He sat down with His disciples.
KJV: and there he sat with his
INT: and there sat with the

John 9:8 V-PPM/P-NMS
GRK: ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν
NAS: Is not this the one who used to sit and beg?
KJV: not this he that sat and begged?
INT: is he who was sitting and begging

John 12:15 V-PPM/P-NMS
GRK: σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον
NAS: IS COMING, SEATED ON A DONKEY'S
KJV: King cometh, sitting on an ass's
INT: of you comes sitting on a colt

Acts 2:2 V-PPM/P-NMP
GRK: οὗ ἦσαν καθήμενοι
NAS: house where they were sitting.
KJV: where they were sitting.
INT: where they were sitting

Acts 2:34 V-PMM/P-2S
GRK: κυρίῳ μου Κάθου ἐκ δεξιῶν
NAS: TO MY LORD, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: unto my Lord, Sit thou on my
INT: [the] Lord of me Sit at [the] right hand

Acts 3:10 V-PPM/P-NMS
GRK: τὴν ἐλεημοσύνην καθήμενος ἐπὶ τῇ
NAS: of him as being the one who used to sit at the Beautiful
KJV: he which sat for alms
INT: the alms [was] sitting at the

Acts 8:28 V-PPM/P-NMS
GRK: ὑποστρέφων καὶ καθήμενος ἐπὶ τοῦ
NAS: and he was returning and sitting in his chariot,
KJV: returning, and sitting in his
INT: returning and sitting in the

Acts 14:8 V-IIM/P-3S
GRK: τοῖς ποσὶν ἐκάθητο χωλὸς ἐκ
NAS: a man was sitting who
KJV: And there sat a certain man
INT: in the feet sat lame from

Acts 23:3 V-PIM/P-2S
GRK: καὶ σὺ κάθῃ κρίνων με
NAS: wall! Do you sit to try
KJV: wall: for sittest thou to judge
INT: And you do you sit judging me

1 Corinthians 14:30 V-PPM/P-DMS
GRK: ἄλλῳ ἀποκαλυφθῇ καθημένῳ ὁ πρῶτος
NAS: to another who is seated, the first
KJV: to another that sitteth by, let
INT: to another should be a revelation sitting by the first

Colossians 3:1 V-PPM/P-NMS
GRK: τοῦ θεοῦ καθήμενος
NAS: Christ is, seated at the right hand
INT: of God sitting

Hebrews 1:13 V-PMM/P-2S
GRK: εἴρηκέν ποτε Κάθου ἐκ δεξιῶν
NAS: said, SIT AT MY RIGHT HAND,
KJV: said he at any time, Sit on my
INT: said he ever Sit at [the] right hand

James 2:3 V-PMM/P-2S
GRK: εἴπητε Σὺ κάθου ὧδε καλῶς
NAS: and say, You sit here
KJV: say unto him, Sit thou here
INT: might have said You sit you here well

James 2:3 V-PMM/P-2S
GRK: στῆθι ἢ κάθου ἐκεῖ ὑπὸ
NAS: or sit down by my footstool,
KJV: there, or sit here under
INT: stand or sit you there under

Revelation 4:2 V-PPM/P-NMS
GRK: τὸν θρόνον καθήμενος
NAS: in heaven, and One sitting on the throne.
KJV: heaven, and [one] sat on the throne.
INT: the throne [one] sitting

Revelation 4:3 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ὅμοιος ὁράσει
NAS: And He who was sitting [was] like
KJV: And he that sat was to look upon
INT: and he who [was] sitting like in appearance

Revelation 4:4 V-PPM/P-AMP
GRK: τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους περιβεβλημένους ἐν
NAS: elders sitting, clothed
KJV: twenty elders sitting, clothed in
INT: four elders sitting clothed in

Revelation 4:9 V-PPM/P-DMS
GRK: εὐχαριστίαν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: and thanks to Him who sits on the throne,
KJV: thanks to him that sat on
INT: thanksgiving to him who sits upon the

Revelation 4:10 V-PPM/P-GMS
GRK: ἐνώπιον τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: before Him who sits on the throne,
KJV: before him that sat on
INT: before him who sits upon the

Revelation 5:1 V-PPM/P-GMS
GRK: δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: in the right hand of Him who sat on the throne
KJV: the right hand of him that sat on
INT: right hand of him who sits upon the

Revelation 5:7 V-PPM/P-GMS
GRK: δεξιᾶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: the book out of the right hand of Him who sat on the throne.
KJV: the right hand of him that sat upon
INT: right hand of him who sits on the

Revelation 5:13 V-PPM/P-DMS
GRK: λέγοντας Τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: saying, To Him who sits on the throne,
KJV: power, [be] unto him that sitteth upon
INT: saying To him who sits on the

Revelation 6:2 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν
NAS: horse, and he who sat on it had
KJV: horse: and he that sat on him
INT: and the [one] sitting on it

Revelation 6:4 V-PPM/P-DMS
GRK: καὶ τῷ καθημένῳ ἐπ' αὐτὸν
NAS: went out; and to him who sat on it, it was granted
KJV: to him that sat thereon
INT: and to him sitting on it

Revelation 6:5 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν
NAS: horse; and he who sat on it had
KJV: horse; and he that sat on him
INT: and the [one] sitting on it

Revelation 6:8 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπάνω αὐτοῦ
NAS: horse; and he who sat on it had the name
KJV: his name that sat on him
INT: and the [one] sitting on it

Revelation 6:16 V-PPM/P-GMS
GRK: προσώπου τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: us from the presence of Him who sits on the throne,
KJV: the face of him that sitteth on
INT: [the] face of him who sits on the

Revelation 7:10 V-PPM/P-DMS
GRK: ἡμῶν τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: to our God who sits on the throne,
KJV: God which sitteth upon the throne,
INT: of us who sits on the

Revelation 7:15 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπὶ τοῦ
NAS: in His temple; and He who sits on the throne
KJV: and he that sitteth on
INT: and he who sits on the

Revelation 9:17 V-PPM/P-AMP
GRK: καὶ τοὺς καθημένους ἐπ' αὐτῶν
NAS: and those who sat on them: [the riders] had
KJV: the vision, and them that sat on them,
INT: and those sitting on them

Revelation 11:16 V-PPM/P-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ καθήμενοι ἐπὶ τοὺς
NAS: elders, who sit on their thrones
KJV: elders, which sat before God
INT: God sit on the

Revelation 14:6 V-PPM/P-AMP
GRK: ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς
NAS: to those who live on the earth,
INT: on those who dwell on the

Revelation 14:14 V-PPM/P-AMS
GRK: τὴν νεφέλην καθήμενον ὅμοιον υἱὸν
NAS: cloud, and sitting on the cloud
KJV: the cloud [one] sat like
INT: the cloud [one] sitting like [a] son

Revelation 14:15 V-PPM/P-DMS
GRK: μεγάλῃ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῆς
NAS: voice to Him who sat on the cloud,
KJV: voice to him that sat on
INT: loud to him sitting on the

Revelation 14:16 V-PPM/P-NMS
GRK: ἔβαλεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῆς
NAS: Then He who sat on the cloud swung
KJV: And he that sat on the cloud
INT: put forth the [one] sitting upon the

Revelation 17:1 V-PPM/P-GFS
GRK: μεγάλης τῆς καθημένης ἐπὶ ὑδάτων
NAS: harlot who sits on many
KJV: whore that sitteth upon
INT: great who sits upon waters

Revelation 17:3 V-PPM/P-AFS
GRK: εἶδον γυναῖκα καθημένην ἐπὶ θηρίον
NAS: a woman sitting on a scarlet
KJV: a woman sit upon
INT: I saw a woman sitting upon a beast

Revelation 17:9 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ γυνὴ κάθηται ἐπ' αὐτῶν
NAS: on which the woman sits,
KJV: which the woman sitteth.
INT: the woman sits on them

Revelation 17:15 V-PIM/P-3S
GRK: ἡ πόρνη κάθηται λαοὶ καὶ
NAS: the harlot sits, are peoples
KJV: where the whore sitteth, are peoples,
INT: the prostitute sits peoples and

Revelation 18:7 V-PIM/P-1S
GRK: λέγει ὅτι Κάθημαι βασίλισσα καὶ
NAS: in her heart, I SIT [as] A QUEEN
KJV: her heart, I sit a queen, and
INT: she says I sit a queen and

Revelation 19:4 V-PPM/P-DMS
GRK: θεῷ τῷ καθημένῳ ἐπὶ τῷ
NAS: God who sits on the throne
KJV: worshipped God that sat on the throne,
INT: God who sits on the

Revelation 19:11 V-PPM/P-NMS
GRK: καὶ ὁ καθήμενος ἐπ' αὐτὸν
NAS: horse, and He who sat on it [is] called
KJV: horse; and he that sat upon him
INT: and he who sits upon it

Revelation 19:18 V-PPM/P-GMP
GRK: καὶ τῶν καθημένων ἐπ' αὐτῶν
NAS: and of those who sit on them and the flesh
KJV: and of them that sit on
INT: and of those who sit on them

Revelation 19:19 V-PPM/P-GMS
GRK: μετὰ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: against Him who sat on the horse
KJV: war against him that sat on the horse,
INT: with him who sits on the

Revelation 19:21 V-PPM/P-GMS
GRK: ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ
NAS: from the mouth of Him who sat on the horse,
KJV: the sword of him that sat upon
INT: sword of him who sits on the

Revelation 20:11 V-PPM/P-AMS
GRK: καὶ τὸν καθήμενον ἐπ' αὐτόν
NAS: throne and Him who sat upon it, from whose
KJV: throne, and him that sat on it,
INT: and him who sits on it

Revelation 21:5 V-PPM/P-NMS
GRK: εἶπεν ὁ καθήμενος ἐπὶ τῷ
NAS: And He who sits on the throne said,
KJV: And he that sat upon the throne
INT: said he who sits on the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page