3992. πέμπω (pempó)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3992. πέμπω (pempó) — 79 Occurrences

Matthew 2:8 V-APA-NMS
GRK: καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς
NAS: And he sent them to Bethlehem
KJV: And he sent them to
INT: And having sent them to

Matthew 11:2 V-APA-NMS
GRK: τοῦ χριστοῦ πέμψας διὰ τῶν
NAS: of Christ, he sent [word] by his disciples
KJV: of Christ, he sent two
INT: of the Christ having sent two of the

Matthew 14:10 V-APA-NMS
GRK: καὶ πέμψας ἀπεκεφάλισεν τὸν
NAS: He sent and had John beheaded
KJV: [her].And he sent, and beheaded John
INT: And having sent he beheaded

Matthew 22:7 V-APA-NMS
GRK: ὠργίσθη καὶ πέμψας τὰ στρατεύματα
NAS: was enraged, and he sent his armies
KJV: and he sent forth his
INT: was angry and having sent the armies

Mark 5:12 V-AMA-2S
GRK: αὐτὸν λέγοντες Πέμψον ἡμᾶς εἰς
NAS: Him, saying, Send us into the swine
KJV: him, saying, Send us into
INT: him saying Send us into

Luke 4:26 V-AIP-3S
GRK: οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἠλίας εἰ
NAS: and yet Elijah was sent to none
KJV: was Elias sent, save unto
INT: none of them was sent Elijah if

Luke 7:6 V-AIA-3S
GRK: τῆς οἰκίας ἔπεμψεν φίλους ὁ
NAS: the centurion sent friends,
KJV: the centurion sent friends
INT: the house sent friends the

Luke 7:10 V-APP-NMP
GRK: οἶκον οἱ πεμφθέντες εὗρον τὸν
NAS: When those who had been sent returned
KJV: And they that were sent, returning to
INT: house those having been sent found the

Luke 7:19 V-AIA-3S
GRK: ὁ Ἰωάννης ἔπεμψεν πρὸς τὸν
NAS: John sent them to the Lord,
KJV: of his disciples sent [them] to Jesus,
INT: John sent [them] to the

Luke 15:15 V-AIA-3S
GRK: ἐκείνης καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς
NAS: of that country, and he sent him into his fields
KJV: country; and he sent him into
INT: of that and he sent him into

Luke 16:24 V-AMA-2S
GRK: με καὶ πέμψον Λάζαρον ἵνα
NAS: have mercy on me, and send Lazarus
KJV: on me, and send Lazarus, that
INT: me and send Lazarus that

Luke 16:27 V-ASA-2S
GRK: πάτερ ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς
NAS: you, father, that you send him to my father's
KJV: father, that thou wouldest send him to
INT: father that you would send him to

Luke 20:11 V-ANA
GRK: προσέθετο ἕτερον πέμψαι δοῦλον οἱ
NAS: And he proceeded to send another
KJV: And again he sent another servant:
INT: he proceeded another to send servant

Luke 20:12 V-ANA
GRK: προσέθετο τρίτον πέμψαι οἱ δὲ
NAS: And he proceeded to send a third;
KJV: And again he sent a third: and
INT: he proceeded a third to send moreover

Luke 20:13 V-FIA-1S
GRK: Τί ποιήσω πέμψω τὸν υἱόν
NAS: shall I do? I will send my beloved
KJV: shall I do? I will send my
INT: What shall I do I will send the son

John 1:22 V-APA-DMP
GRK: δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς τί
NAS: to those who sent us? What
KJV: an answer to them that sent us.
INT: we might give to the [ones] having sent us what

John 1:33 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πέμψας με βαπτίζειν
NAS: I did not recognize Him, but He who sent me to baptize
KJV: not: but he that sent me to baptize
INT: but the [one] having sent me to baptize

John 4:34 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με καὶ
NAS: the will of Him who sent Me and to accomplish
KJV: do the will of him that sent me, and
INT: will of the [one] having sent me and

John 5:23 V-APA-AMS
GRK: πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν
NAS: the Father who sent Him.
KJV: the Father which hath sent him.
INT: Father the [one] having sent him

John 5:24 V-APA-DMS
GRK: πιστεύων τῷ πέμψαντί με ἔχει
NAS: and believes Him who sent Me, has
KJV: believeth on him that sent me,
INT: believes the [one] having sent me has

John 5:30 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με
NAS: will, but the will of Him who sent Me.
KJV: of the Father which hath sent me.
INT: will of the [one] having sent me

John 5:37 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ
NAS: And the Father who sent Me, He has testified
KJV: himself, which hath sent me,
INT: And the [one] having sent me [the] Father

John 6:38 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με
NAS: will, but the will of Him who sent Me.
KJV: but the will of him that sent me.
INT: will of the [one] having sent me

John 6:39 V-APA-GMS
GRK: θέλημα τοῦ πέμψαντός με ἵνα
NAS: is the will of Him who sent Me, that of all
KJV: will which hath sent me, that
INT: will of the [one] having sent me that [of]

John 6:44 V-APA-NMS
GRK: πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ
NAS: the Father who sent Me draws
KJV: the Father which hath sent me draw
INT: Father the [one] having sent me draws

John 7:16 V-APA-GMS
GRK: ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με
NAS: is not Mine, but His who sent Me.
KJV: mine, but his that sent me.
INT: but of the [one] having sent me

John 7:18 V-APA-GMS
GRK: δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν οὗτος
NAS: the glory of the One who sent Him, He is TRUE,
KJV: his glory that sent him,
INT: glory of the [one] having sent him he

John 7:28 V-APA-NMS
GRK: ἀληθινὸς ὁ πέμψας με ὃν
NAS: of Myself, but He who sent Me is TRUE,
KJV: myself, but he that sent me is
INT: true the [one] having sent me whom

John 7:33 V-APA-AMS
GRK: πρὸς τὸν πέμψαντά με
NAS: I go to Him who sent Me.
KJV: [then] I go unto him that sent me.
INT: to the [one] having sent me

John 8:16 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ πέμψας με πατήρ
NAS: not alone [in it], but I and the Father who sent Me.
KJV: and the Father that sent me.
INT: and the having sent me Father

John 8:18 V-APA-NMS
GRK: ἐμοῦ ὁ πέμψας με πατήρ
NAS: and the Father who sent Me testifies
KJV: the Father that sent me
INT: me the having sent me Father

John 8:26 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πέμψας με ἀληθής
NAS: concerning you, but He who sent Me is TRUE;
KJV: you: but he that sent me is
INT: but the [one] having sent me true

John 8:29 V-APA-NMS
GRK: καὶ ὁ πέμψας με μετ'
NAS: And He who sent Me is with Me; He has not left
KJV: And he that sent me is
INT: And the [one] having sent me with

John 9:4 V-APA-GMS
GRK: ἔργα τοῦ πέμψαντός με ἕως
NAS: the works of Him who sent Me as long
KJV: the works of him that sent me,
INT: works of the [one] having sent me while

John 12:44 V-APA-AMS
GRK: εἰς τὸν πέμψαντά με
NAS: in Me, does not believe in Me but in Him who sent Me.
KJV: but on him that sent me.
INT: on the [one] having sent me

John 12:45 V-APA-AMS
GRK: θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με
NAS: Me sees the One who sent Me.
KJV: me seeth him that sent me.
INT: beholds the [one] having sent me

John 12:49 V-APA-NMS
GRK: ἀλλ' ὁ πέμψας με πατὴρ
NAS: Himself who sent Me has given
KJV: but the Father which sent me, he
INT: but the having sent me Father

John 13:16 V-APA-GMS
GRK: μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν
NAS: greater than the one who sent him.
KJV: greater than he that sent him.
INT: greater than the [one] having sent him

John 13:20 V-ASA-1S
GRK: ἄν τινα πέμψω ἐμὲ λαμβάνει
NAS: whomever I send receives
KJV: whomsoever I send receiveth
INT: anyhow any I shall send me receives

John 13:20 V-APA-AMS
GRK: λαμβάνει τὸν πέμψαντά με
NAS: Me receives Him who sent Me.
KJV: me receiveth him that sent me.
INT: receives the [one] having sent me

John 14:24 V-APA-GMS
GRK: ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με πατρός
NAS: but the Father's who sent Me.
KJV: the Father's which sent me.
INT: but of the having sent me Father

John 14:26 V-FIA-3S
GRK: ἅγιον ὃ πέμψει ὁ πατὴρ
NAS: the Father will send in My name,
KJV: whom the Father will send in my
INT: Holy whom will send the Father

John 15:21 V-APA-AMS
GRK: οἴδασιν τὸν πέμψαντά με
NAS: they do not know the One who sent Me.
KJV: they know not him that sent me.
INT: they have known the [one] having sent me

John 15:26 V-FIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ πέμψω ὑμῖν παρὰ
NAS: whom I will send to you from the Father,
KJV: whom I will send unto you from
INT: whom I will send to you from

John 16:5 V-APA-AMS
GRK: πρὸς τὸν πέμψαντά με καὶ
NAS: I am going to Him who sent Me; and none
KJV: I go my way to him that sent me; and
INT: to the [one] having sent me and

John 16:7 V-FIA-1S
GRK: δὲ πορευθῶ πέμψω αὐτὸν πρὸς
NAS: I go, I will send Him to you.
KJV: if I depart, I will send him unto
INT: however I go I will send him to

John 20:21 V-PIA-1S
GRK: πατήρ κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς
NAS: has sent Me, I also send you.
KJV: me, even so send I you.
INT: Father I also send you

Acts 10:5 V-AMA-2S
GRK: καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας εἰς
NAS: Now dispatch [some] men to Joppa
KJV: And now send men to
INT: And now send men to

Acts 10:32 V-AMA-2S
GRK: πέμψον οὖν εἰς
NAS: Therefore send to Joppa and invite
KJV: Send therefore to
INT: Send therefore to

Acts 10:33 V-AIA-1S
GRK: ἐξαυτῆς οὖν ἔπεμψα πρὸς σέ
NAS: So I sent for you immediately,
KJV: Immediately therefore I sent to thee;
INT: At once therefore I sent to you

Acts 11:29 V-ANA
GRK: εἰς διακονίαν πέμψαι τοῖς κατοικοῦσιν
NAS: of them determined to send [a contribution] for the relief
KJV: determined to send relief
INT: for ministry to send to those dwelling

Acts 15:22 V-ANA
GRK: ἐξ αὐτῶν πέμψαι εἰς Ἀντιόχειαν
NAS: from among them to send to Antioch
KJV: the whole church, to send chosen men
INT: from among them to send to Antioch

Acts 15:25 V-ANA
GRK: ἐκλεξαμένοις ἄνδρας πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: men to send to you with our beloved
KJV: with one accord, to send chosen
INT: having chosen men to send to you

Acts 19:31 V-APA-NMP
GRK: αὐτῷ φίλοι πέμψαντες πρὸς αὐτὸν
NAS: who were friends of his sent to him and repeatedly urged
KJV: his friends, sent unto him,
INT: to him friends having sent to him

Acts 20:17 V-APA-NMS
GRK: τῆς Μιλήτου πέμψας εἰς Ἔφεσον
NAS: From Miletus he sent to Ephesus
KJV: from Miletus he sent to Ephesus,
INT: Miletus having sent to Ephesus

Acts 23:30 V-AIA-1S
GRK: ἔσεσθαι ἐξαυτῆς ἔπεμψα πρὸς σέ
NAS: the man, I sent him to you at once,
KJV: for the man, I sent straightway to
INT: to be [carried out] at once I sent [him] to you

Acts 25:25 V-PNA
GRK: Σεβαστὸν ἔκρινα πέμπειν
NAS: to the Emperor, I decided to send him.
KJV: I have determined to send him.
INT: emporer I determined to send

Acts 25:27 V-PPA-AMS
GRK: μοι δοκεῖ πέμποντα δέσμιον μὴ
NAS: absurd to me in sending a prisoner,
KJV: unreasonable to send a prisoner,INT: to me it seems sending a prisoner not

Romans 8:3 V-APA-NMS
GRK: ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι
NAS: God [did]: sending His own
KJV: the flesh, God sending his own Son
INT: of himself Son having sent in likeness

1 Corinthians 4:17 V-AIA-1S
GRK: Διὰ τοῦτο ἔπεμψα ὑμῖν Τιμόθεον
NAS: reason I have sent to you Timothy,
KJV: cause have I sent unto you
INT: On account of this I sent to you Timothy

1 Corinthians 16:3 V-FIA-1S
GRK: ἐπιστολῶν τούτους πέμψω ἀπενεγκεῖν τὴν
NAS: you may approve, I will send them with letters
KJV: them will I send to bring
INT: letters these I will send to carry the

2 Corinthians 9:3 V-AIA-1S
GRK: ἔπεμψα δὲ τοὺς
NAS: But I have sent the brethren, in order
KJV: Yet have I sent the brethren, lest
INT: I sent moreover the

Ephesians 6:22 V-AIA-1S
GRK: ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς
NAS: I have sent him to you for this very
KJV: Whom I have sent unto you
INT: whom I sent to you

Philippians 2:19 V-ANA
GRK: Τιμόθεον ταχέως πέμψαι ὑμῖν ἵνα
NAS: Jesus to send Timothy
KJV: Jesus to send Timotheus
INT: Timothy soon to send to you that

Philippians 2:23 V-ANA
GRK: οὖν ἐλπίζω πέμψαι ὡς ἂν
NAS: I hope to send him immediately,
KJV: I hope to send presently,
INT: therefore I hope to send when anyhow

Philippians 2:25 V-ANA
GRK: χρείας μου πέμψαι πρὸς ὑμᾶς
NAS: it necessary to send to you Epaphroditus,
KJV: I supposed it necessary to send to you
INT: need of me to send to you

Philippians 2:28 V-AIA-1S
GRK: σπουδαιοτέρως οὖν ἔπεμψα αὐτὸν ἵνα
NAS: Therefore I have sent him all the more eagerly
KJV: I sent him therefore
INT: The more earnestly therefore I sent him that

Philippians 4:16 V-AIA-2P
GRK: χρείαν μοι ἐπέμψατε
NAS: in Thessalonica you sent [a gift] more
KJV: in Thessalonica ye sent once and
INT: needs of me you sent

Colossians 4:8 V-AIA-1S
GRK: ὃν ἔπεμψα πρὸς ὑμᾶς
NAS: [For] I have sent him to you for this
KJV: Whom I have sent unto you
INT: whom I sent to you

1 Thessalonians 3:2 V-AIA-1P
GRK: καὶ ἐπέμψαμεν Τιμόθεον τὸν
NAS: and we sent Timothy, our brother
KJV: And sent Timotheus, our
INT: and sent Timothy the

1 Thessalonians 3:5 V-AIA-1S
GRK: μηκέτι στέγων ἔπεμψα εἰς τὸ
NAS: I also sent to find
KJV: no longer forbear, I sent to know
INT: no longer enduring sent in order

2 Thessalonians 2:11 V-PIA-3S
GRK: διὰ τοῦτο πέμπει αὐτοῖς ὁ
NAS: God will send upon them a deluding
KJV: cause God shall send them strong
INT: on account of this will send to them

Titus 3:12 V-FIA-1S
GRK: Ὅταν πέμψω Ἀρτεμᾶν πρὸς
NAS: When I send Artemas or
KJV: When I shall send Artemas unto
INT: When I will send Artemas to

1 Peter 2:14 V-PPM/P-DMP
GRK: δι' αὐτοῦ πεμπομένοις εἰς ἐκδίκησιν
NAS: to governors as sent by him for the punishment
KJV: as unto them that are sent by
INT: by him sent for vengenace [on]

Revelation 1:11 V-AMA-2S
GRK: βιβλίον καὶ πέμψον ταῖς ἑπτὰ
NAS: you see, and send [it] to the seven
KJV: and send [it] unto the seven
INT: a book and send to the seven

Revelation 11:10 V-FIA-3P
GRK: καὶ δῶρα πέμψουσιν ἀλλήλοις ὅτι
NAS: them and celebrate; and they will send gifts
KJV: and shall send gifts
INT: and gifts will send to one another because

Revelation 14:15 V-AMA-2S
GRK: τῆς νεφέλης Πέμψον τὸ δρέπανόν
NAS: on the cloud, Put in your sickle
KJV: on the cloud, Thrust in thy sickle,
INT: the cloud Send the sickle

Revelation 14:18 V-AMA-2S
GRK: ὀξὺ λέγων Πέμψον σου τὸ
NAS: saying, Put in your sharp
KJV: sickle, saying, Thrust in thy sharp
INT: sharp saying Send your

Revelation 22:16 V-AIA-1S
GRK: Ἐγὼ Ἰησοῦς ἔπεμψα τὸν ἄγγελόν
NAS: I, Jesus, have sent My angel
KJV: I Jesus have sent mine angel
INT: I Jesus sent the angel

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page