1 Chronicles 11:22
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1141 [e]bə-nā-yāhבְּנָיָ֨הBenaiahNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3077 [e]yə-hō-w-yā-ḏā‘יְהוֹיָדָ֧עof JehoiadaNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
376 [e]’îš-אִֽישׁ־manNoun
2428 [e]ḥa-yilחַ֛יִלof a valiantNoun
7227 [e]raḇ-רַב־who had done manyAdj
6467 [e]pə-‘ā-lîmפְּעָלִ֖יםactsNoun
4480 [e]min-מִֽן־ofPrep
6909 [e]qaḇ-ṣə-’êl;קַבְצְאֵ֑לKabzeelNoun
1931 [e]ה֣וּאhePro
5221 [e]hik-kāh,הִכָּ֗הslewVerb
853 [e]’êṯאֵ֣ת - Acc
8147 [e]šə-nêשְׁנֵ֤יtwoNoun
739 [e]’ă-rî-’êlאֲרִיאֵל֙lion like menNoun
4124 [e]mō-w-’āḇ,מוֹאָ֔בof MoabNoun
1931 [e]wə-hūוְ֠הוּאalso hePro
3381 [e]yā-raḏיָרַ֞דwent downVerb
5221 [e]wə-hik-kāhוְהִכָּ֧הand slewVerb
853 [e]’eṯ-אֶֽת־ - Acc
738 [e]hā-’ă-rîהָאֲרִ֛יa lionNoun
8432 [e]bə-ṯō-wḵבְּת֥וֹךְinNoun
953 [e]hab-bō-wrהַבּ֖וֹרa pitNoun
3117 [e]bə-yō-wmבְּי֥וֹםdayNoun
7950 [e]haš-šā-leḡ.הַשָּֽׁלֶג׃in a snowyNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 11:22 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
בְּנָיָ֨ה בֶן־יְהֹויָדָ֧ע בֶּן־אִֽישׁ־חַ֛יִל רַב־פְּעָלִ֖ים מִֽן־קַבְצְאֵ֑ל ה֣וּא הִכָּ֗ה אֵ֣ת שְׁנֵ֤י אֲרִיאֵל֙ מֹואָ֔ב וְ֠הוּא יָרַ֞ד וְהִכָּ֧ה אֶֽת־הָאֲרִ֛י בְּתֹ֥וךְ הַבֹּ֖ור בְּיֹ֥ום הַשָּֽׁלֶג׃

דברי הימים א 11:22 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
בניה בן־יהוידע בן־איש־חיל רב־פעלים מן־קבצאל הוא הכה את שני אריאל מואב והוא ירד והכה את־הארי בתוך הבור ביום השלג׃

Links
1 Chronicles 11:221 Chronicles 11:22 Text Analysis1 Chronicles 11:22 Interlinear1 Chronicles 11:22 Multilingual1 Chronicles 11:22 TSK1 Chronicles 11:22 Cross References1 Chronicles 11:22 Bible Hub1 Chronicles 11:22 Biblia Paralela1 Chronicles 11:22 Chinese Bible1 Chronicles 11:22 French Bible1 Chronicles 11:22 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 11:21
Top of Page
Top of Page