1 Chronicles 21:21
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֥אAnd cameVerb
1732 [e]ḏā-wîḏדָוִ֖ידas DavidNoun
5704 [e]‘aḏ-עַד־toPrep
771 [e]’ā-rə-nān;אָרְנָ֑ןOrnanNoun
5027 [e]way-yab-bêṭוַיַּבֵּ֤טand lookedVerb
771 [e]’ā-rə-nānאָרְנָן֙OrnanNoun
7200 [e]way-yarוַיַּ֣רְאand sawVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1732 [e]dā-wîḏ,דָּוִ֔ידDavidNoun
3318 [e]way-yê-ṣêוַיֵּצֵא֙and went outVerb
4480 [e]min-מִן־ofPrep
1637 [e]hag-gō-ren,הַגֹּ֔רֶןthe threshing floorNoun
7812 [e]way-yiš-ta-ḥūוַיִּשְׁתַּ֧חוּand bowed himselfVerb
1732 [e]lə-ḏā-wîḏלְדָוִ֛ידto DavidNoun
639 [e]’ap-pa-yimאַפַּ֖יִם[his] with faceNoun
776 [e]’ā-rə-ṣāh.אָֽרְצָה׃to the groundNoun
Hebrew Texts
דברי הימים א 21:21 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֥א דָוִ֖יד עַד־אָרְנָ֑ן וַיַּבֵּ֤ט אָרְנָן֙ וַיַּ֣רְא אֶת־דָּוִ֔יד וַיֵּצֵא֙ מִן־הַגֹּ֔רֶן וַיִּשְׁתַּ֧חוּ לְדָוִ֛יד אַפַּ֖יִם אָֽרְצָה׃

דברי הימים א 21:21 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא דויד עד־ארנן ויבט ארנן וירא את־דויד ויצא מן־הגרן וישתחו לדויד אפים ארצה׃

Links
1 Chronicles 21:211 Chronicles 21:21 Text Analysis1 Chronicles 21:21 Interlinear1 Chronicles 21:21 Multilingual1 Chronicles 21:21 TSK1 Chronicles 21:21 Cross References1 Chronicles 21:21 Bible Hub1 Chronicles 21:21 Biblia Paralela1 Chronicles 21:21 Chinese Bible1 Chronicles 21:21 French Bible1 Chronicles 21:21 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 21:20
Top of Page
Top of Page