1 Chronicles 25:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3038 [e]lî-ḏū-ṯūn;לִידוּת֑וּןOf JeduthunNoun
1121 [e]bə-nêבְּנֵ֣יthe sonsNoun
3038 [e]yə-ḏū-ṯūnיְדוּת֡וּןof JeduthunNoun
1436 [e]gə-ḏal-yā-hūגְּדַלְיָ֡הוּGedaliahNoun
6874 [e]ū-ṣə-rîוּצְרִ֡יand ZeriNoun
3470 [e]wî-ša‘-yā-hūוִֽ֠ישַׁעְיָהוּJeshaiahNoun
2811 [e]ḥă-šaḇ-yā-hūחֲשַׁבְיָ֨הוּHashabiahNoun
4993 [e]ū-mat-tiṯ-yā-hūוּמַתִּתְיָ֜הוּand MattithiahNoun
8337 [e]šiš-šāh,שִׁשָּׁ֗הsixNoun
5921 [e]‘alעַל֩underPrep
3027 [e]yə-ḏêיְדֵ֨יthe handsNoun
1 [e]’ă-ḇî-hemאֲבִיהֶ֤םof their fatherNoun
3038 [e]yə-ḏū-ṯūnיְדוּתוּן֙JeduthunNoun
3658 [e]bak-kin-nō-wr,בַּכִּנּ֔וֹרwith the harpNoun
5012 [e]han-nib-bāהַנִּבָּ֕אwho prophesiedVerb
5921 [e]‘al-עַל־toPrep
3034 [e]hō-ḏō-wṯהֹד֥וֹתgive thanksVerb
1984 [e]wə-hal-lêlוְהַלֵּ֖לand to praiseVerb
3068 [e]Yah-weh.לַיהוָֽה׃the LORDNoun
  sס -  
Hebrew Texts
דברי הימים א 25:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לִידוּת֑וּן בְּנֵ֣י יְדוּת֡וּן גְּדַלְיָ֡הוּ וּצְרִ֡י וִֽ֠ישַׁעְיָהוּ חֲשַׁבְיָ֨הוּ וּמַתִּתְיָ֜הוּ שִׁשָּׁ֗ה עַל֩ יְדֵ֨י אֲבִיהֶ֤ם יְדוּתוּן֙ בַּכִּנֹּ֔ור הַנִּבָּ֕א עַל־הֹדֹ֥ות וְהַלֵּ֖ל לַיהוָֽה׃ ס

דברי הימים א 25:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לידותון בני ידותון גדליהו וצרי וישעיהו חשביהו ומתתיהו ששה על ידי אביהם ידותון בכנור הנבא על־הדות והלל ליהוה׃ ס

Links
1 Chronicles 25:31 Chronicles 25:3 Text Analysis1 Chronicles 25:3 Interlinear1 Chronicles 25:3 Multilingual1 Chronicles 25:3 TSK1 Chronicles 25:3 Cross References1 Chronicles 25:3 Bible Hub1 Chronicles 25:3 Biblia Paralela1 Chronicles 25:3 Chinese Bible1 Chronicles 25:3 French Bible1 Chronicles 25:3 German Bible

Bible Hub
1 Chronicles 25:2
Top of Page
Top of Page