1 Kings 12:16
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
7200 [e]way-yarוַיַּ֣רְאand sawVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֗לIsraelNoun
3588 [e]כִּ֠יthatConj
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
8085 [e]šā-ma‘שָׁמַ֣עdo listenedVerb
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּלֶךְ֮the kingNoun
413 [e]’ă-lê-hemאֲלֵיהֶם֒untoPrep
7725 [e]way-yā-ši-ḇūוַיָּשִׁ֣בוּand answered themVerb
5971 [e]hā-‘āmהָעָ֣םthe peopleNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
4428 [e]ham-me-leḵהַמֶּ֣לֶךְthe kingNoun
1697 [e]dā-ḇārדָּבָ֣ר ׀answeredNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֡רsayingVerb
4100 [e]mah-מַה־WhatPro
  lā-nūלָּנוּ֩toPrep
2506 [e]ḥê-leqחֵ֨לֶקportionNoun
1732 [e]bə-ḏā-wiḏבְּדָוִ֜דhave we in DavidNoun
3808 [e]wə-lō-וְלֹֽא־neitherAdv
5159 [e]na-ḥă-lāhנַחֲלָ֣הinheritanceNoun
1121 [e]bə-ḇen-בְּבֶן־in the sonNoun
3448 [e]yi-šay,יִשַׁ֗יof JesseNoun
168 [e]lə-’ō-hā-le-ḵāלְאֹהָלֶ֙יךָ֙To your tentsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl,יִשְׂרָאֵ֔לO IsraelNoun
6258 [e]‘at-tāhעַתָּ֕הNowAdv
7200 [e]rə-’êhרְאֵ֥הseeVerb
1004 [e]ḇê-ṯə-ḵāבֵיתְךָ֖to your own houseNoun
1732 [e]dā-wiḏ;דָּוִ֑דDavidNoun
1980 [e]way-yê-leḵוַיֵּ֥לֶךְand departedVerb
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֖לSo IsraelNoun
168 [e]lə-’ō-hā-lāw.לְאֹהָלָֽיו׃to their tentsNoun
Hebrew Texts
מלכים א 12:16 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיַּ֣רְא כָּל־יִשְׂרָאֵ֗ל כִּ֠י לֹֽא־שָׁמַ֣ע הַמֶּלֶךְ֮ אֲלֵיהֶם֒ וַיָּשִׁ֣בוּ הָעָ֣ם אֶת־הַמֶּ֣לֶךְ דָּבָ֣ר ׀ לֵאמֹ֡ר מַה־לָּנוּ֩ חֵ֨לֶק בְּדָוִ֜ד וְלֹֽא־נַחֲלָ֣ה בְּבֶן־יִשַׁ֗י לְאֹהָלֶ֙יךָ֙ יִשְׂרָאֵ֔ל עַתָּ֕ה רְאֵ֥ה בֵיתְךָ֖ דָּוִ֑ד וַיֵּ֥לֶךְ יִשְׂרָאֵ֖ל לְאֹהָלָֽיו׃

מלכים א 12:16 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וירא כל־ישראל כי לא־שמע המלך אליהם וישבו העם את־המלך דבר ׀ לאמר מה־לנו חלק בדוד ולא־נחלה בבן־ישי לאהליך ישראל עתה ראה ביתך דוד וילך ישראל לאהליו׃

Links
1 Kings 12:161 Kings 12:16 Text Analysis1 Kings 12:16 Interlinear1 Kings 12:16 Multilingual1 Kings 12:16 TSK1 Kings 12:16 Cross References1 Kings 12:16 Bible Hub1 Kings 12:16 Biblia Paralela1 Kings 12:16 Chinese Bible1 Kings 12:16 French Bible1 Kings 12:16 German Bible

Bible Hub
1 Kings 12:15
Top of Page
Top of Page