1 Kings 2:4
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
4616 [e]lə-ma-‘anלְמַעַן֩to the end thatSubst
6965 [e]yā-qîmיָקִ֨יםmay continueVerb
3068 [e]Yah-wehיְהוָ֜הThat the LORDNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1697 [e]də-ḇā-rōw,דְּבָר֗וֹhis wordNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֨רthatPrt
1696 [e]dib-berדִּבֶּ֣רHe spokeVerb
5921 [e]‘ā-layעָלַי֮concerning mePrep
559 [e]lê-mōrלֵאמֹר֒sayingVerb
518 [e]’im-אִם־IfConj
8104 [e]yiš-mə-rūיִשְׁמְר֨וּtake heedVerb
1121 [e]ḇā-ne-ḵāבָנֶ֜יךָyour childrenNoun
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
1870 [e]dar-kām,דַּרְכָּ֗םto their wayNoun
1980 [e]lā-le-ḵeṯלָלֶ֤כֶתto walkVerb
6440 [e]lə-p̄ā-nayלְפָנַי֙before meNoun
571 [e]be-’ĕ-meṯ,בֶּאֱמֶ֔תin truthNoun
3605 [e]bə-ḵālבְּכָל־with allNoun
3824 [e]lə-ḇā-ḇāmלְבָבָ֖םtheir heartNoun
3605 [e]ū-ḇə-ḵālוּבְכָל־and with allNoun
5315 [e]nap̄-šām;נַפְשָׁ֑םtheir soulNoun
559 [e]lê-mōrלֵאמֹ֕רyou saidVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
3772 [e]yik-kā-rêṯיִכָּרֵ֤תdo failVerb
  lə-ḵāלְךָ֙toPrep
376 [e]’îš,אִ֔ישׁhe a manNoun
5921 [e]mê-‘alמֵעַ֖לonPrep
3678 [e]kis-sêכִּסֵּ֥אthe throneNoun
3478 [e]yiś-rā-’êl.יִשְׂרָאֵֽל׃of IsraelNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:4 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לְמַעַן֩ יָקִ֨ים יְהוָ֜ה אֶת־דְּבָרֹ֗ו אֲשֶׁ֨ר דִּבֶּ֣ר עָלַי֮ לֵאמֹר֒ אִם־יִשְׁמְר֨וּ בָנֶ֜יךָ אֶת־דַּרְכָּ֗ם לָלֶ֤כֶת לְפָנַי֙ בֶּאֱמֶ֔ת בְּכָל־לְבָבָ֖ם וּבְכָל־נַפְשָׁ֑ם לֵאמֹ֕ר לֹֽא־יִכָּרֵ֤ת לְךָ֙ אִ֔ישׁ מֵעַ֖ל כִּסֵּ֥א יִשְׂרָאֵֽל׃

מלכים א 2:4 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
למען יקים יהוה את־דברו אשר דבר עלי לאמר אם־ישמרו בניך את־דרכם ללכת לפני באמת בכל־לבבם ובכל־נפשם לאמר לא־יכרת לך איש מעל כסא ישראל׃

Links
1 Kings 2:41 Kings 2:4 Text Analysis1 Kings 2:4 Interlinear1 Kings 2:4 Multilingual1 Kings 2:4 TSK1 Kings 2:4 Cross References1 Kings 2:4 Bible Hub1 Kings 2:4 Biblia Paralela1 Kings 2:4 Chinese Bible1 Kings 2:4 French Bible1 Kings 2:4 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:3
Top of Page
Top of Page