1 Kings 2:5
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
1571 [e]wə-ḡamוְגַ֣םMoreover alsoAdv
859 [e]’at-tāhאַתָּ֣הyouPro
3045 [e]yā-ḏa‘-tāיָדַ֡עְתָּknowVerb
853 [e]’êṯאֵת֩ - Acc
834 [e]’ă-šer-אֲשֶׁר־also whatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָ֨שָׂהdidVerb
  לִ֜יtoPrep
3097 [e]yō-w-’āḇיוֹאָ֣בJoabNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
6870 [e]ṣə-rū-yāh,צְרוּיָ֗הof ZeruiahNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רwhatPrt
6213 [e]‘ā-śāhעָשָׂ֣הhe didVerb
8147 [e]liš-nê-לִשְׁנֵֽי־to the twoNoun
8269 [e]śā-rêשָׂרֵ֣יcaptainsNoun
6635 [e]ṣiḇ-’ō-wṯצִבְא֣וֹתof the hostsNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִ֠שְׂרָאֵלof IsraelNoun
74 [e]lə-’aḇ-nêrלְאַבְנֵ֨רto AbnerNoun
1121 [e]ben-בֶּן־the sonNoun
5369 [e]nêrנֵ֜רof NerNoun
6021 [e]wə-la-‘ă-mā-śāוְלַעֲמָשָׂ֤אand to AmasaNoun
1121 [e]ḇen-בֶן־the sonNoun
3500 [e]ye-ṯerיֶ֙תֶר֙of JetherNoun
2026 [e]way-ya-har-ḡêm,וַיַּ֣הַרְגֵ֔םand whom he slewVerb
7760 [e]way-yā-śemוַיָּ֥שֶׂםand shedVerb
1818 [e]də-mê-דְּמֵֽי־the bloodNoun
4421 [e]mil-ḥā-māhמִלְחָמָ֖הof warNoun
7965 [e]bə-šā-lōm;בְּשָׁלֹ֑םin peaceNoun
5414 [e]way-yit-tênוַיִּתֵּ֞ןand putVerb
1818 [e]də-mêדְּמֵ֣יthe bloodNoun
4421 [e]mil-ḥā-māh,מִלְחָמָ֗הof warNoun
2290 [e]ba-ḥă-ḡō-rā-ṯōwבַּחֲגֹֽרָתוֹ֙on his beltNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֣רthat [was]Prt
4975 [e]bə-mā-ṯə-nāw,בְּמָתְנָ֔יוabout his loinsNoun
5275 [e]ū-ḇə-na-‘ă-lōwוּֽבְנַעֲל֖וֹthat in his shoesNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥ר - Prt
7272 [e]bə-raḡ-lāw.בְּרַגְלָֽיו׃on his feetNoun
Hebrew Texts
מלכים א 2:5 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְגַ֣ם אַתָּ֣ה יָדַ֡עְתָּ אֵת֩ אֲשֶׁר־עָ֨שָׂה לִ֜י יֹואָ֣ב בֶּן־צְרוּיָ֗ה אֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֣ה לִשְׁנֵֽי־שָׂרֵ֣י צִבְאֹ֣ות יִ֠שְׂרָאֵל לְאַבְנֵ֨ר בֶּן־נֵ֜ר וְלַעֲמָשָׂ֤א בֶן־יֶ֙תֶר֙ וַיַּ֣הַרְגֵ֔ם וַיָּ֥שֶׂם דְּמֵֽי־מִלְחָמָ֖ה בְּשָׁלֹ֑ם וַיִּתֵּ֞ן דְּמֵ֣י מִלְחָמָ֗ה בַּחֲגֹֽרָתֹו֙ אֲשֶׁ֣ר בְּמָתְנָ֔יו וּֽבְנַעֲלֹ֖ו אֲשֶׁ֥ר בְּרַגְלָֽיו׃

מלכים א 2:5 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
וגם אתה ידעת את אשר־עשה לי יואב בן־צרויה אשר עשה לשני־שרי צבאות ישראל לאבנר בן־נר ולעמשא בן־יתר ויהרגם וישם דמי־מלחמה בשלם ויתן דמי מלחמה בחגרתו אשר במתניו ובנעלו אשר ברגליו׃

Links
1 Kings 2:51 Kings 2:5 Text Analysis1 Kings 2:5 Interlinear1 Kings 2:5 Multilingual1 Kings 2:5 TSK1 Kings 2:5 Cross References1 Kings 2:5 Bible Hub1 Kings 2:5 Biblia Paralela1 Kings 2:5 Chinese Bible1 Kings 2:5 French Bible1 Kings 2:5 German Bible

Bible Hub
1 Kings 2:4
Top of Page
Top of Page