2 Chronicles 20:24
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3063 [e]wî-hū-ḏāhוִֽיהוּדָ֛הwhen JudahNoun
935 [e]בָּ֥אcameVerb
5921 [e]‘al-עַל־towardPrep
4707 [e]ham-miṣ-pehהַמִּצְפֶּ֖הthe watch towerNoun
4057 [e]lam-miḏ-bār;לַמִּדְבָּ֑רof the wildernessNoun
6437 [e]way-yip̄-nūוַיִּפְנוּ֙and they lookedVerb
413 [e]’el-אֶל־untoPrep
1995 [e]he-hā-mō-wn,הֶ֣הָמ֔וֹןthe multitudeNoun
2005 [e]wə-hin-nāmוְהִנָּ֧םand beholdAdv
6297 [e]pə-ḡā-rîmפְּגָרִ֛ים[were] they dead bodiesNoun
5307 [e]nō-p̄ə-lîmנֹפְלִ֥יםfallenVerb
776 [e]’ar-ṣāhאַ֖רְצָהto the earthNoun
369 [e]wə-’ênוְאֵ֥יןand nonePrt
6413 [e]pə-lê-ṭāh.פְּלֵיטָֽה׃escapedNoun
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:24 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וִֽיהוּדָ֛ה בָּ֥א עַל־הַמִּצְפֶּ֖ה לַמִּדְבָּ֑ר וַיִּפְנוּ֙ אֶל־הֶ֣הָמֹ֔ון וְהִנָּ֧ם פְּגָרִ֛ים נֹפְלִ֥ים אַ֖רְצָה וְאֵ֥ין פְּלֵיטָֽה׃

דברי הימים ב 20:24 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויהודה בא על־המצפה למדבר ויפנו אל־ההמון והנם פגרים נפלים ארצה ואין פליטה׃

Links
2 Chronicles 20:242 Chronicles 20:24 Text Analysis2 Chronicles 20:24 Interlinear2 Chronicles 20:24 Multilingual2 Chronicles 20:24 TSK2 Chronicles 20:24 Cross References2 Chronicles 20:24 Bible Hub2 Chronicles 20:24 Biblia Paralela2 Chronicles 20:24 Chinese Bible2 Chronicles 20:24 French Bible2 Chronicles 20:24 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:23
Top of Page
Top of Page