2 Chronicles 20:25
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
935 [e]way-yā-ḇōוַיָּבֹ֨אwhen cameVerb
3092 [e]yə-hō-wō-šā-p̄āṭיְהוֹשָׁפָ֣טJehoshaphatNoun
5971 [e]wə-‘am-mōwוְעַמּוֹ֮and his peopleNoun
962 [e]lā-ḇōzלָבֹ֣זto takeVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7998 [e]šə-lā-lāmשְׁלָלָם֒the spoilNoun
4672 [e]way-yim-ṣə-’ūוַיִּמְצְאוּ֩they foundVerb
  ḇā-hemבָהֶ֨םinPrep
7230 [e]lā-rōḇלָרֹ֜בamong them in abundanceNoun
7399 [e]ū-rə-ḵūšוּרְכ֤וּשׁand both richesNoun
6297 [e]ū-p̄ə-ḡā-rîmוּפְגָרִים֙and with the dead bodiesNoun
3627 [e]ū-ḵə-lêוּכְלֵ֣יand jewelsNoun
2530 [e]ḥă-mu-ḏō-wṯ,חֲמֻד֔וֹתpreciousVerb
5337 [e]way-naṣ-ṣə-lūוַיְנַצְּל֥וּand that they stripped offVerb
  lā-hemלָהֶ֖םtoPrep
369 [e]lə-’ênלְאֵ֣יןmore thanPrt
4853 [e]maś-śā;מַשָּׂ֑אthey could carry awayNoun
1961 [e]way-yih-yūוַיִּֽהְי֞וּand they wereVerb
3117 [e]yā-mîmיָמִ֧יםdaysNoun
7969 [e]šə-lō-wō-šāhשְׁלוֹשָׁ֛הthey were threeNoun
962 [e]bō-zə-zîmבֹּזְזִ֥יםin gatheringVerb
853 [e]’eṯ-אֶת־ - Acc
7998 [e]haš-šā-lālהַשָּׁלָ֖לof the spoilNoun
3588 [e]כִּ֥יbecauseConj
7227 [e]raḇ-רַב־was so muchAdj
1931 [e]hū.הֽוּא׃itPro
Hebrew Texts
דברי הימים ב 20:25 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַיָּבֹ֨א יְהֹושָׁפָ֣ט וְעַמֹּו֮ לָבֹ֣ז אֶת־שְׁלָלָם֒ וַיִּמְצְאוּ֩ בָהֶ֨ם לָרֹ֜ב וּרְכ֤וּשׁ וּפְגָרִים֙ וּכְלֵ֣י חֲמֻדֹ֔ות וַיְנַצְּל֥וּ לָהֶ֖ם לְאֵ֣ין מַשָּׂ֑א וַיִּֽהְי֞וּ יָמִ֧ים שְׁלֹושָׁ֛ה בֹּזְזִ֥ים אֶת־הַשָּׁלָ֖ל כִּ֥י רַב־הֽוּא׃

דברי הימים ב 20:25 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ויבא יהושפט ועמו לבז את־שללם וימצאו בהם לרב ורכוש ופגרים וכלי חמדות וינצלו להם לאין משא ויהיו ימים שלושה בזזים את־השלל כי רב־הוא׃

Links
2 Chronicles 20:252 Chronicles 20:25 Text Analysis2 Chronicles 20:25 Interlinear2 Chronicles 20:25 Multilingual2 Chronicles 20:25 TSK2 Chronicles 20:25 Cross References2 Chronicles 20:25 Bible Hub2 Chronicles 20:25 Biblia Paralela2 Chronicles 20:25 Chinese Bible2 Chronicles 20:25 French Bible2 Chronicles 20:25 German Bible

Bible Hub
2 Chronicles 20:24
Top of Page
Top of Page