2 Kings 4:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
559 [e]wat-tō-merוַתֹּ֙אמֶר֙And she saidVerb
413 [e]’el-אֶל־unto herPrep
376 [e]’î-šāh,אִישָׁ֔הּhusbandNoun
2009 [e]hin-nêh-הִנֵּה־BeholdPrt
4994 [e]נָ֣אnowInj
3045 [e]yā-ḏa‘-tî,יָדַ֔עְתִּיI perceiveVerb
3588 [e]כִּ֛יthatConj
376 [e]’îšאִ֥ישׁmanNoun
430 [e]’ĕ-lō-hîmאֱלֹהִ֖יםa of GodNoun
6918 [e]qā-ḏō-wōšקָד֣וֹשׁ[is] holyAdj
1931 [e]hū;ה֑וּאthisPro
5674 [e]‘ō-ḇêrעֹבֵ֥רthat passes byVerb
5921 [e]‘ā-lê-nūעָלֵ֖ינוּ.. .. .. usPrep
8548 [e]tā-mîḏ.תָּמִֽיד׃continuallyNoun
Hebrew Texts
מלכים ב 4:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וַתֹּ֙אמֶר֙ אֶל־אִישָׁ֔הּ הִנֵּה־נָ֣א יָדַ֔עְתִּי כִּ֛י אִ֥ישׁ אֱלֹהִ֖ים קָדֹ֣ושׁ ה֑וּא עֹבֵ֥ר עָלֵ֖ינוּ תָּמִֽיד׃

מלכים ב 4:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ותאמר אל־אישה הנה־נא ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא עבר עלינו תמיד׃

Links
2 Kings 4:92 Kings 4:9 Text Analysis2 Kings 4:9 Interlinear2 Kings 4:9 Multilingual2 Kings 4:9 TSK2 Kings 4:9 Cross References2 Kings 4:9 Bible Hub2 Kings 4:9 Biblia Paralela2 Kings 4:9 Chinese Bible2 Kings 4:9 French Bible2 Kings 4:9 German Bible

Bible Hub
2 Kings 4:8
Top of Page
Top of Page