Isaiah 27:9
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
3651 [e]lā-ḵên,לָכֵ֗ןThereforeAdj
2063 [e]bə-zōṯבְּזֹאת֙By thisPro
3722 [e]yə-ḵup-parיְכֻפַּ֣רshall be purgedVerb
5771 [e]‘ă-wōn-עֲוֹֽן־the iniquityNoun
3290 [e]ya-‘ă-qōḇ,יַעֲקֹ֔בof JacobNoun
2088 [e]wə-zehוְזֶ֕הAnd thisPro
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
6529 [e]pə-rîפְּרִ֖י[is] the fruitNoun
5493 [e]hā-sirהָסִ֣רto take awayVerb
2403 [e]ḥaṭ-ṭā-ṯōw;חַטָּאת֑וֹhis sinNoun
7760 [e]bə-śū-mōwבְּשׂוּמ֣וֹ ׀when he makesVerb
3605 [e]kāl-כָּל־allNoun
68 [e]’aḇ-nêאַבְנֵ֣יthe stonesNoun
4196 [e]miz-bê-aḥ,מִזְבֵּ֗חַof the altarNoun
68 [e]kə-’aḇ-nê-כְּאַבְנֵי־stonesNoun
1615 [e]ḡirגִר֙chalkNoun
5310 [e]mə-nup-pā-ṣō-wṯ,מְנֻפָּצ֔וֹתthat are beaten in sunderVerb
3808 [e]lō-לֹֽא־notAdv
6965 [e]yā-qu-mūיָקֻ֥מוּdo stand upVerb
842 [e]’ă-šê-rîmאֲשֵׁרִ֖יםthe grovesNoun
2553 [e]wə-ḥam-mā-nîm.וְחַמָּנִֽים׃and imagesNoun
Hebrew Texts
ישעה 27:9 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
לָכֵ֗ן בְּזֹאת֙ יְכֻפַּ֣ר עֲוֹֽן־יַעֲקֹ֔ב וְזֶ֕ה כָּל־פְּרִ֖י הָסִ֣ר חַטָּאתֹ֑ו בְּשׂוּמֹ֣ו ׀ כָּל־אַבְנֵ֣י מִזְבֵּ֗חַ כְּאַבְנֵי־גִר֙ מְנֻפָּצֹ֔ות לֹֽא־יָקֻ֥מוּ אֲשֵׁרִ֖ים וְחַמָּנִֽים׃

ישעה 27:9 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
לכן בזאת יכפר עון־יעקב וזה כל־פרי הסר חטאתו בשומו ׀ כל־אבני מזבח כאבני־גר מנפצות לא־יקמו אשרים וחמנים׃

Links
Isaiah 27:9Isaiah 27:9 Text AnalysisIsaiah 27:9 InterlinearIsaiah 27:9 MultilingualIsaiah 27:9 TSKIsaiah 27:9 Cross ReferencesIsaiah 27:9 Bible HubIsaiah 27:9 Biblia ParalelaIsaiah 27:9 Chinese BibleIsaiah 27:9 French BibleIsaiah 27:9 German Bible

Bible Hub
Isaiah 27:8
Top of Page
Top of Page