Nehemiah 11:3
Text Analysis
StrTranslitHebrewEnglishMorph
428 [e]wə-’êl-lehוְאֵ֙לֶּה֙Now these [are]Pro
7218 [e]rā-šêרָאשֵׁ֣יthe chiefNoun
4082 [e]ham-mə-ḏî-nāh,הַמְּדִינָ֔הof the provinceNoun
834 [e]’ă-šerאֲשֶׁ֥רthatPrt
3427 [e]yā-šə-ḇūיָשְׁב֖וּdwelledVerb
3389 [e]bî-rū-šā-lim;בִּירוּשָׁלִָ֑םin JerusalemNoun
5892 [e]ū-ḇə-‘ā-rêוּבְעָרֵ֣יbut in the citiesNoun
3063 [e]yə-hū-ḏāh,יְהוּדָ֗הof JudahNoun
3427 [e]yā-šə-ḇūיָֽשְׁב֞וּdwelledVerb
376 [e]’îšאִ֤ישׁevery oneNoun
272 [e]ba-’ă-ḥuz-zā-ṯōwבַּאֲחֻזָּתוֹ֙on his own propertyNoun
5892 [e]bə-‘ā-rê-hem,בְּעָ֣רֵיהֶ֔םin their citiesNoun
3478 [e]yiś-rā-’êlיִשְׂרָאֵ֤ל[to wit] IsraelNoun
3548 [e]hak-kō-hă-nîmהַכֹּהֲנִים֙the priestsNoun
3881 [e]wə-hal-wî-yimוְהַלְוִיִּ֣םand the LevitesAdj
5411 [e]wə-han-nə-ṯî-nîm,וְהַנְּתִינִ֔יםand the NethinimsNoun
1121 [e]ū-ḇə-nêוּבְנֵ֖יand the childrenNoun
5650 [e]‘aḇ-ḏêעַבְדֵ֥יservantsNoun
8010 [e]šə-lō-mōh.שְׁלֹמֹֽה׃of SolomonNoun
Hebrew Texts
נחמיה 11:3 Hebrew OT: Westminster Leningrad Codex
וְאֵ֙לֶּה֙ רָאשֵׁ֣י הַמְּדִינָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יָשְׁב֖וּ בִּירוּשָׁלִָ֑ם וּבְעָרֵ֣י יְהוּדָ֗ה יָֽשְׁב֞וּ אִ֤ישׁ בַּאֲחֻזָּתֹו֙ בְּעָ֣רֵיהֶ֔ם יִשְׂרָאֵ֤ל הַכֹּהֲנִים֙ וְהַלְוִיִּ֣ם וְהַנְּתִינִ֔ים וּבְנֵ֖י עַבְדֵ֥י שְׁלֹמֹֽה׃

נחמיה 11:3 Hebrew OT: WLC (Consonants Only)
ואלה ראשי המדינה אשר ישבו בירושלם ובערי יהודה ישבו איש באחזתו בעריהם ישראל הכהנים והלוים והנתינים ובני עבדי שלמה׃

Links
Nehemiah 11:3Nehemiah 11:3 Text AnalysisNehemiah 11:3 InterlinearNehemiah 11:3 MultilingualNehemiah 11:3 TSKNehemiah 11:3 Cross ReferencesNehemiah 11:3 Bible HubNehemiah 11:3 Biblia ParalelaNehemiah 11:3 Chinese BibleNehemiah 11:3 French BibleNehemiah 11:3 German Bible

Bible Hub
Nehemiah 11:2
Top of Page
Top of Page